‘Boodschappen van Matthew Ward…’ 18 januari 2016.

‘Boodschappen van Matthew Ward…’ 18 januari 2016.

image

Bron:  http://galacticchannelings.com/english/matthew18-01-16.html/

Vertaling: Rob/Marja

Met liefdevolle groeten van alle zielen in dit station, dit is Matthew. We verheugden ons samen met jullie toen tijdens de laatste dagen van 2015 gejuich opklonk omdat een internationale overeenkomst was goedgekeurd die als leidraad zal dienen in jullie door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het is zo dat Moeder Aarde op mondiaal niveau geleidelijk aan naar een meer gemiddeld klimaat gaat; de economische maatregelen zijn echter essentieel voor jullie gezondheid, die van de planeet en die van toekomstige generaties, en de hoge trillingen van hoop aangaande deze in samenwerking bereikte mijlpaal versterken de wil om de gestelde doelen te bereiken. De afgevaardigden van de ongeveer 200 landen ondertekenden, na lang te hebben vergaderd over de voorwaarden, de overeenkomst en dit is op zichzelf al een bewijs van de positieve effecten van de trillingen.

Iets anders dat de conditie van de Aarde en al haar levensvormen beïnvloedt, alhoewel de leden van jullie ruimtefamilie de toxische effecten hiervan al sinds lange tijd hebben gereduceerd, is de aanwezigheid van chemtrails. Een aantal jaren terug is het geld om te kunnen sproeien opgeraakt, maar jullie luchten waren maar voor korte tijd schoon. De Illuminati hebben hun project opnieuw gefinancierd waardoor kon worden doorgegaan met het opwekken van record-hoge temperaturen, droogte en overstromingen, die gepaard gaan met daardoor veroorzaakte ademhalingsproblemen bij mensen met een zwak immuunsysteem.

We weten niet wanneer de chemtrails zullen stoppen, maar stoppen zullen ze – het publieke besef over hun schadelijkheid neemt toe en de invloed van de Illuminati is tanende. Ondertussen wordt het sproeien uitgelegd als een beschermende maatregel om de ozonlaag, die de schadelijke zonnestralen zou verhinderen de Aarde te bereiken, te beschermen. De werkelijkheid is dat millennia terug in jullie tijd, leden van de duistere troepen een raster van ozon-moleculen hebben gecreëerd om zo te voorkomen dat de heilzame zonnestralen de planeet Aarde bereiken en het geleidelijk aan dunner worden van de ozonlaag gebeurt door toedoen van Moeder Aarde om het herstel van de gezondheid van haar milieu te ondersteunen en het welzijn van al haar bewoners te verbeteren.

Al enige jaren hebben we gezegd dat de eeuwen waarin de Illuminati de economie, de handel en wereldwijde valuta beheersen, ten einde zouden komen. Lichtzinnigheid op de aandelenbeurs – de transacties zijn sowieso niets anders dan golven van computeractiviteit omdat ze niet door geld geruggensteund worden – zal uiteindelijk leiden tot het einde van de financiële houtgreep door de Iluminati, zodat het nieuwe mondiale economische systeem geïmplementeerd kan worden. Dit complexe proces zal zich niet in één dag voltrekken en is opgezet zodat de overgang van het doordringende corrupte systeem naar één dat gebaseerd is op edele metalen zo klein mogelijk zal zijn en maar een tijdelijke verstoring zal veroorzaken.Verwelkom alle indicaties dat een eerlijk, fair economisch systeem, beheerd door personen met kennis van zaken en morele en spirituele integriteit onderweg is.

Denk alsjeblieft niet dat “niet aflatende onrust en gevechten” in het Midden-Oosten en sommige Noord-Afrikaanse landen een slechte voorbode zijn voor het feit dat in die gebieden ooit vrede zal heersen. Wat jullie zien is het voortduren van energie die lang geleden in gang werd gezet door er “lading” aan te verbinden; negatief geladen gedachtenvormen die vanaf de planeet werden afgevuurd. Energie kan geen U-bocht maken. Wanneer het eenmaal een bepaalde richting is opgestuurd, blijft het op die koers totdat de lading op is, dan kan energie opnieuw zijn neutrale zelf zijn, klaar om nieuwe instructies te ontvangen, en in die regio zijn gevechtsinstructies millennia lang steeds opnieuw bekrachtigd. De tijd om een einde te maken aan deze eindeloze cyclus is op handen en hierin is jullie rol van essentieel belang – door optimistisch te zijn, vol vertrouwen, vriendelijk, dankbaar, vol mededogen en vergevend, worden hoge trillingen uitgezonden die energiegolven voortstuwen naar de vredige wereld waarvoor jij gekomen bent om te helpen die binnen te leiden.

Een aantal lezers heeft geschreven over wat door één omschreven werd als “islamisering van de Westerse wereld”, een ander vroeg zich af of dit een “opzettelijke destabilisatie van Europa” inhoudt, en de ongerustheid van de lezers in de V.S. wordt veroorzaakt door de terroristische daad gepleegd door een Moslim-stel in Californië en het daarop volgende anti-Moslim geweld. Het lijkt logisch om deze gezichtspunten toe te schrijven aan Al Qaeda en de Islamitische Staat maar ten dele is hier sprake van de angst voor ongelijkheid, een veel voorkomende reactie op alles dat als beduidend anders wordt gezien dan wat men gewend is. Om aan deze signalen van bezorgdheid uiting te geven beweren personen binnen of onder invloed van deze groepen dat ze in naam van hun religie handelen, maar hun meedogenloze minachting voor het leven en voor bestuur door terreurdaden te plegen is totaal tegenovergesteld aan de basisprincipes van de Islam. Eeuwen terug handelden de Christenen, die zich lieten meevoeren door de bloedige geschiedenis van deze religie, eveneens op basis van extremistische ideologieën die pijnlijke vervormingen waren van het geloof dat ze bedoeld waren te verspreiden.

Deze geschiedenis deed zich voor in een tijdperk van zeer lage trillingen die niet alleen werden gevoed door, maar eveneens voeding gaven aan barbaarsheid – menigten juichten bijvoorbeeld wanneer mensen, wiens religieuze geloof anders was dan die van hen, in een arena werden gegooid om door leeuwen te worden toegetakeld. Eén gevolg van het hedendaagse toegenomen trillingsniveau, uitvergroting van persoonlijke eigenschappen en gedrag, heeft een vergelijkbaar effect op personen met een sadistische aanleg, van wie de meesten handelen op basis van verdorven inzichten wat betreft hun eigen en andere religies. Behalve die personen – maar een handvol in vergelijking met de wereldbevolking – leven gelovige Moslims en Christenen naar de zachtmoedige leerstellingen van hun religie en vermijden ze de extreem wrede passages in de Koran en de Bijbel die geen recht van bestaan hebben in het leven van vandaag.

Onze geliefde familie van alle geloven, jullie officiële religieuze zienswijzen en gebruiken verschillen. De grondslag van jullie levens is echter hetzelfde. Jullie hangen een Opperwezen aan; jullie zijn toegewijd aan je familie en jullie brengen je kinderen vaste waarden bij; jullie willen graag een zinvolle bijdrage leveren; in veiligheid leven, in vrede, in goede gezondheid en voorspoed; jullie helpen mensen in nood. Terwijl het bewustzijn zich in jullie gehele wereld blijft vergroten, zullen alle religies zich ontwikkelen naar een pure spiritualiteit waarin mensen van ieder geloof zich volledig zullen kunnen vinden. De samenleving zal ieder persoon respecteren als god-in-persoon, op zielsniveau onverbreekbaar verbonden met iedereen en de angst voor ongelijkheid die ten grondslag ligt aan vijandigheid, onverdraagzaamheid en verdeeldheid zal niet langer op Aarde bestaan.

“Wat zit er achter, wat veroorzaakt en bevordert al deze schietpartijen?? Ik geloof niet dat mensen of zielen vrijwillig sterven, etc.” Hoewel deze lezer refereert aan massale schietpartijen in de V.S., betreft het hier een wereldwijde kwestie. Ook hier gaat het om het effect van trillingen die de overhand hebben: personen met geradicaliseerde overtuigingen of mentale waanzin handelen vanuit hun intens negatieve emoties. En sommige sterfgevallen waren aanslagen via één of ander middel – wetenschappers. Journalisten, professionals uit de gezondheidszorg, mensen binnen de regering die niet om te kopen zijn – een ieder die informatie bezit waarvan de illuminati niet willen dat dit wijd en zijd bekend raakt.

Als er geen karma bij betrokken is, is er een “nivellerende” factor van toepassing. Personen wiens zielscontract niet inhield dat ze zouden sterven op het moment dat het fysieke leven beëindigd wordt, verdienen lof voor het inlossen van karmische lessen in de derde dichtheid als het nodig is; zo niet wordt door een vroegtijdige dood een moeilijke ervaring teniet gedaan die in een andere belichaming gekozen zou zijn. Hoe dan ook zal er vooruitgang in de ontwikkeling van die persoon te zien zijn en dat is het doel van iedere ziel. Het is te vergelijken met mensen die leven-veranderende wonden te verduren krijgen waar in het contract niet voor gekozen was, of als moordenaars die buiten hun contract om handelen en die zichzelf daardoor blootstellen aan een zware karmische last in een andere incarnatie.

Wat betreft de beweringen dat Paus Franciscus en President Obama zouden hebben deelgenomen aan satanische rituelen en zich schuldig zouden hebben gemaakt aan pedofilie lijkt het erop dat, in de pogingen van de Illuminati om deze uiterst machtige mannen uit de weg te ruimen, dit keer op keer mislukt is waardoor ze zich tot Plan B hebben gewend: Het in diskrediet brengen van de twee meest machtige mannen die bezig zijn hun mondiale netwerk te vergroten. De waarheid is, dat het internationale hoofdkwartier van de Satanische Sekte zich in de binnenvertrekken van het Vaticaan bevindt en Paus Franciscus en enkele kardinalen die zijn vastberadenheid delen, hebben stappen ondernomen om deze duivelse rituelen te onthullen en er een einde aan te maken. Het is eveneens waar dat het Satanisme een stevige basis heeft in de V.S., waaronder de entertainmentindustrie waar “bedrieglijke” films eenvoudig geproduceerd kunnen worden en President Obama werkt met anderen samen om in dat land een einde te maken aan deze rituelen.

Ik spreek nu even louter en alleen als Matthew. Wat ik zal vertellen is bij alle zielen in dit station bekend, maar om twee redenen is het gepast om voor mezelf te spreken. De eerste is omdat ik om zo maar te zeggen een gast-geest was in een recent gesprek tussen mijn zus, moeder en twee bezoekende vrienden. Ze denken dat de meeste mensen in de V.S. in shock zullen zijn wanneer de waarheid bekend wordt dat ambtsbekleders op het hoogste niveau binnen de regering betrokken waren bij de nationale tragedie die zich op 11 september 2001 voltrok.

Aangezien kort na deze gebeurtenis foto’s, wetenschappelijke analyses van puin van de torens, verslagen van bouwkundigen, architecten en personen uit de luchtvaartindustrie, en de talloze afwijkingen van standaard procedures op internet waren te vinden, komt duidelijk naar voren dat het officiële verhaal onjuist is. Toch zouden de meeste mensen die dit bewijs onder ogen krijgen er nog steeds voor kiezen om het niet te geloven. Waarom? Vanaf de kindertijd word je al verteld dat wat de “autoriteiten” zeggen, juist is en dat ze het beste met jullie voor hebben. Eerst zijn het de ouders en andere volwassen familieleden en vervolgens, als kinderen ouder worden, vallen ook leraren, religieuze leiders, artsen, tandartsen en gekozen ambtsbekleders onder de autoriteiten. Ontdekken dat mensen wiens informatie je als evangelie hebt gezien er naast zitten is een grote desillusie. Dat een president en zijn/haar collega’s hun land zo meedogenloos en verraderlijk konden bedriegen en tegen de wereld konden liegen is onvoorstelbaar.

De tweede reden waarom ik voor mezelf spreek heeft eveneens betrekking op 9/11. Een verpleegkundige wier patiënten soms met haar praten nadat ze worden binnengebracht heeft een e-mail naar mijn moeder gestuurd. Ze schreef dat een afvaardiging van de mensen die in één van de neergestorte torens stierven graag via mij hun bericht de wereld in wilden sturen en hun woorden zijn nu net zo overtuigend als al die jaren geleden:

“Laat er geen doden meer vallen. Dit is de tijd om liefde boven alles te stellen, ten behoeve van de compassie, om heling te brengen bij degenen die rouwen en die gewond zijn, om heling op Aarde te brengen. Besef alsjeblieft dat de harten die zich versteend hebben in de drang om anderen te vermoorden als hun eerbetoon aan ons, boven alles liefde nodig hebben. We verzoeken jullie vanuit dit gehele Hemelrijk om te spreken vanuit Liefde, om ogen te openen zodat duidelijk gezien kan worden wat er op Aarde gaande is en uit te stijgen boven de tragedie die veroorzaakt is door een duisternis waar je je geen voorstelling van kunt maken, maar die jullie hele wereld zo kan missen. Wij kunnen dit van hieruit zien. We vragen jullie de ontelbare lichtwerkers te helpen door jullie harten te verwarmen en het licht toe te staan binnen te komen, door degenen die nu lijden te troosten. Luister naar onze smeekbede. Wij werken in het licht om jullie bij te staan en we zijn voor eeuwig in liefde met jullie verbonden.”

Alle gevoelige zielen in dit universum zijn bedroefd om het voortduren van het bloedvergieten en op sommige momenten kunnen zelfs jullie lichtwerkers denken dat het nooit zal ophouden. Geliefden, het moorden zal stoppen en ook het zonder vragen accepteren van informatie afkomstig van “autoriteiten” zal ophouden. Jullie zeggen: “De waarheid zal je bevrijden”. Jazeker! Niet alleen zullen lang verborgen waarheden boven komen, maar ook zullen mensen beginnen hun begeleiding te vertrouwen waarin waarheid op zielsniveau gekend wordt en veranderingen die vrede op de wereld tot stand zullen brengen worden opgeëist door verlichte mensen.

In voorgaande boodschappen is het informatie verstrekken omtrent de ziel gegaan door commentaren en vragen voort te brengen, en we verwelkomen deze gelegenheid om meer inzichten te bieden. Maar eerst willen we behandelen wat een lezer in de VS schreef: “Waarom praat Matthew zoveel over al deze ziels-informatie die hij in het verleden al uitgebreid heeft uitgelegd, terwijl er hier zoveel belangrijke dingen gebeuren?”

NIETS van wat er waar dan ook op jullie wereld gebeurt is belangrijker dan de ziel die je bent te kennen. Zonder dat kan er geen begrip zijn van het leven zelf. Niet bewust zijn dat je essentie puur liefde-licht energie is of dat je een multidimensionaal god-zelf bent met onbeperkte capaciteiten tot manifesteren of dat je simultane (=gelijktijdige) levens hebt, elders in het universum, en dit leven hebt ontworpen zodat je kon assisteren bij de transformatie van de Aarde. Je zou je niet realiseren dat, als de ziel die je bent, je DAT allemaal weet en veel, veel meer, maar de dichtheid van de fysicaliteit voorkomt dat het uitgebreide magazijn van universele kennis je bewustzijn bereikt. Het doel van onze boodschappen is altijd geweest verlichting, begeleiding en aanmoediging te bieden tijdens deze unieke moeizame tijden, en het is verheugend dat, volgens de duizenden e-mails en brieven die aan mijn moeder worden geschreven, de boodschappen hun doel dienen.

Dat gezegd hebbend, de aangehaalde vragen van de lezer hebben te maken met de politieke situatie die door de media wordt gevoed, en we begrijpen haar zorgen. Andere lezers hebben dezelfde zorgen geuit, en ze zijn in het gezelschap van miljoenen, waarvan velen in andere landen leven die eveneens de impact voelen van beslissingen die in de VS worden genomen. De zielen op dit station zijn a-politiek en niet-veroordelend, en wanneer we over deze zaken spreken, is het om uit te leggen waarom politiek altijd een plaag op de planeet is geweest – vanaf de antieke oudheid was het doel van het duister “verdeel en heers” – en hoe dat verandert.

Zoals al het andere in dit universum, is ieder aspect van politiek – retoriek, intentie en handelingen – energie die fluctueert op één frequentie, of trillingsniveau, of op een andere. Lange tijd geleden begon het trillingsniveau te verminderen en spiraalde het naar beneden totdat de beschaving qua bewustzijn diep in de derde dichtheid vastzat, op spiritueel niveau en qua locatie. Toen Gaia niet langer de kwelling die de politieke leiders aan de mensenmassa’s toebrachten kon accepteren, schreeuwde ze om hulp; meteen straalden machtige bronnen het intensieve licht uit dat het leven van haar planetaire lichaam redde en haar in staat stelde te beginnen met haar ascentie. Vrijwilligers van spiritueel gevorderde werelden begonnen te arriveren om licht op de planeet te genereren, als toevoeging aan de overvloed die toestroomde uit verre bronnen. Daar het licht zich heeft geïntensiveerd, is het trillingsniveau toegenomen.

Het niveau van vandaag zoals dat wereldwijd betrekking heeft op kandidaten die een bestuursfunctie najagen en personen die in een dergelijk bestuur zitten is als volgt: degenen die angst aanstichten; vijandige macht bepleiten of toepassen; burgers onderdrukken op grond van geslacht, ras of religie; of tegen programma’s en beleidsmaatregelen zijn die de planeet en al haar bewoners ten goede zouden komen; ze zwemmen allemaal tegen de stroom in die steeds sterker wordt richting diplomatie, verzoening, samenwerking, onderling respect en milieubescherming.

Aan al degenen die hetzelfde vragen als deze lezer: “Wie wordt de volgende president van de VS?”. We kunnen alleen maar herhalen wat we enige tijd geleden al zeiden: we weten het niet. De waarnemers van de Aarde in Nirvana vertellen ons dat de energie rond de kandidaten te chaotisch is om vast te stellen hoeveel door de media wordt gegenereerd en hoeveel door het publiek. Ook zal er veel gebeuren tussen nu en de verkiezing het geen de beslissing van de kiezers zal beïnvloeden.

We kunnen je vertellen wat wij vanaf dit waarnemingspunt observeren: activiteiten in het Aardse energieveld van potentieel, het functioneren van universele wetten, hoe andere beschavingen bezig zijn jullie te assisteren, en wonderen van het Gouden Tijdperk in volle bloei. Dat is waarom we jullie met zekerheid konden zeggen dat er geen Derde Wereldoorlog zal komen, geen nucleaire explosies in de ruimte, geen enorme veranderingen in land- en zee-configuratie, geen invasie door een beschaving die jullie tot slaaf zal maken, geen juistheid van eindtijd-profetieën of andere met angst doordrenkte voorspellingen.

Maar omdat vrije wil overal heerst en de talloze beslissingen die jullie samenleving ieder moment neemt elkaar beïnvloeden, weten we niet wie wat zal doen of wanneer precies er iets gebeurt. Wat we wel weten is dat mensen in elk land eerbare, eerlijke, wijze leiders willen die er voor zorgen dat al hun burgers eerlijk en rechtvaardig worden gediend. Geliefde familie, lichtwezens vanuit het hele universum willen we dit voor jullie, en het komt eraan – het is de hoeksteen van de bestemming van de Aarde!

Jawel, Moeder, ik begrijp dat er geen ruimte is voor enige zielenvragen. We zullen die in de volgende boodschap beantwoorden – ik denk dat de lezers speciaal geïnteresseerd zullen zijn in de eerste op je lijst.

Bij het afscheid nemen zeggen we, we eren jullie vastberadenheid in dienstbaarheid aan het licht en we zijn in de geest met jullie op jullie Aardereis.

LIEFDE en VREDE
Suzy Ward

Vertaling: Rob/Marja

Advertenties

De zonneactiviteit van 6 januari 2016.

De zonneactiviteit van 6 januari 2016.

De zon was vooral actief tussen 11:00 en 20:00 GMT/UTC (tussen 12:00 en 21:00 Nederlandse tijd).

Hierbij beelden van de Lasco C2 camera van de SOHO-satelliet:

image

Kijk ook naar de volgende video van Suspicious Observers op YouTube:

Recreating Balance: ‘2016…’ door Untwine, 31 december 2015.

Recreating Balance: ‘2016…’  door Untwine, 31 december 2015.

2016

Het getal 2016 is speciaal en heilig, omdat het deel uitmaakt van een reeks die wordt gevonden in de kosmos. Deze reeks is een opeenvolging van dubbelen: 27, 54, 108, 216, 432, 864, enzovoorts.

Voor al deze getallen geldt dat het optellen van hun cijfers gelijk is aan 9:
2+7 = 5+4 = 1+0+8 = 9, enzovoorts.
(2 + 7 = 9; 5 + 4 = 9; 1 + 8 = 9).

Hier zijn een paar voorbeelden over hoe deze getallen zich overal voordoen:

#Saturnus polaire diameter: 108.000 km
# Saturnus omlooptijd: 10.800 dag
# Venus orbitale afstand: 108 miljoen km

# Baansnelheid van de Aarde: 108,000 km per uur
# Diameter Zon is ongeveer 108 keer de diameter van de Aarde

#Afstand Aarde van de Zon: 108 zonne diameters
#Afstand Maan van de Aarde : 108 Maan diameters

# Diameter Maan: 2.160 mijl
# Omtrek meridiaan Aarde: 21.600 nautische mijlen

# Galactische cyclus duurt 25.920 jaar # Processie van de equinox: 432 x 60, 60 die aan de basis van de manier waarop we de tijd meten
# Snelheid van het licht: 432 x 432 mijl per seconde

# Snelheid van ons Zonnestelsel door de Melkweg: 43.200 mijl per uur
# Omlooptijd Jupiter: 4320 dagen

# Diameter Mars: 4.320 mijl
# Diameter Zon: 864.000 mijl
# Diameter Jupiter: 86.400 mijl
# Een Aardedag duurt: 86.400 seconden

Veel van deze nummers werden gevonden in www.secretsinplainsight. com

De mensen die de oude Vedische astrologie beoefenden waren zich hier bewust van, dit is waarom nu nog vaak mantra’s 108 keer worden gezongen, of een veelvoud van dat aantal.
En natuurlijk is 432Hz het referentiepunt frequentie voor heilige genezende muziek. Om dezelfde noot in hogere en lagere octaven te vinden vermenigvuldig of deel je de frequentie met 2, zodat alle nummers van de reeks tot de 432Hz toonladder behoren.
Er zijn vele andere voorbeelden.

Vooral dit is zinvol:

image

Afbeelding: Secrets in Plain Sight

Ik zal hieraan toevoegen dat de diameter van Jupiter 86.400 mijl is. Dit is zinvol omdat de energie van het Galactische Centrum wordt doorgesluisd naar Aarde via Sirius, via onze Zon en Jupiter (Ganymedes portaal).

Gelukkig 2016!
Laat dit het jaar van de doorbraak en de bevrijding zijn!

Untwine
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/12/2016.html

WakkereMensen: Ashtar’s Update van 18 december 2015 ‘Degenen die achteruit gaan kunnen niet bestaan op de Nieuwe Aarde die wordt geschapen…’ door Elizabeth Trutwin, 21 december 2015.

WakkereMensen: Ashtar’s Update van 18 december 2015 ‘Degenen die achteruit gaan kunnen niet bestaan op de Nieuwe Aarde die wordt geschapen…’ door Elizabeth Trutwin, 21 december 2015.

image

Degenen die achteruit gaan kunnen niet bestaan op de Nieuwe Aarde die wordt geschapen
18 december 2015 / Elizabeth Trutwin

Gegroet, allemaal! Dit is Ashtar vanuit de Nieuw Jeruzalem. Ongekende veranderingen hebben zich in snel tempo voorgedaan. Jullie staan op het punt om de grote reformatie van de Aarde in te gaan en er is behoefte aan enige begeleiding. Weet dat dit het Goddelijk Plan is en dat het vereist is dat de Aarde behendig door grote veranderingen heengaat in de komende paar weken.

Er is een echo van her-lijningen die op 21 december 2012 gebeurde. In die tijd was er veel discussie en twijfel. Vele mensen stonden op 22 december op en zeiden dat er niets was gebeurd. Ik weet niet wat jullie verwachtingen waren. De veranderingen die plaatsvonden waren toen manifest in het causale gebied en de huidige veranderingen zullen heel veel dezelfde zijn op het fysieke gebied op Aarde.

Iets anders om te weten is dat vele kanalen spreken over 3D, 4D en 5D. De Aarde is nu al enkele jaren stevig in 5D en is nu verder gegaan dan 5D. De Aarde gaat zachtjes naar de 6e, de 7e en de 8-dimensionale frequenties en zal heel snel teruggaan naar 12D. Dit is voor de Aarde nodig om haar plaats op de Nieuwe Tijdlijnen te behouden.

Dit is nog niet vaak verteld en het is goed om daar langzaam aan te gaan wennen. 3D en 4D zoals jullie die zien zijn allang verdwenen. Begrijp dat deze dimensionale veranderingen in jullie huidige wetenschappelijke theorieën niet volledig worden begrepen. Waar een geheiligde site wel kan vibreren in de 8e dimensie of hoger, op de top van een heilige berg in de Himalaya, laten wij zeggen, is de 6e dimensie al geïntegreerd in grote, drukke steden.

Het is een collectief bewustzijn en dit varieert over de hele planeet. Het is op dit moment niet nodig om op verdere details in te gaan. Sta open voor de omhoog gaande gebeurtenis die vlak onder jullie voeten plaatsvindt. Er wordt vaak gezegd dat de mensheid nog niet klaar is voor de Grote Verandering. Ik ben hier om de veranderingen uit te leggen die het mogelijk zullen maken om er klaar voor te zijn.

Buitenaardse technologie die jullie je alleen maar kunnen voorstellen als geschikt voor jullie bioscoopschermen is op zijn plaats aangebracht op Aarde en wordt langzaamaan ingevoegd in het dagelijks leven zoals jullie allemaal hebben gezien. Ik heb het nu bijvoorbeeld over replicators die ook 3D-printers worden genoemd. De technologie die wij beschikbaar hebben is zeer ontwikkeld. Wij gebruiken deze technologie binnen de grenzen van de Eerste Richtlijn om een hand te geven aan onze broeders en zusters van de Aarde en de Aarde weer terug te brengen naar haar rechtmatige plaats in de Melkweg. Dit is een Groot Verhaal dat beter geschikt is voor een ander moment.

Deze technologie is gevoelig en in Eenheid met de Kosmische Lichtkrachten.

In de komende dagen maken constellatiebewegingen in samenwerking met de Aarde en de binnenkomende Galactische Codes het voor onze technologie mogelijk om het DNA van elke vrouw, kind en man te beïnvloeden op een dusdanige manier dat er meer intelligentie en meer liefde mogelijk zijn in elke ziel op Aarde. Dit gebeurt alleen bij degenen met 12 strengen DNA. Degenen die bekend staan als de Cabal dragen niet meer dan 2 strengen DNA.

Zij zullen niet in staat zijn om weerstand te bieden tegen de veranderingen die nu voor de Aarde vereist zijn en op de juiste tijd zullen zij de Aarde gaan verlaten. Er is gerapporteerd dat er door de wetenschappers een planeet is ontdekt die zij Wolf noemen. Dit is de plaats waar zij naartoe gebracht zullen worden; er zijn ook andere, elk naar hun eigen behoeften en expliciet toegesneden op hun eigen zielsgroei. Er zal op Aarde geen oorlog meer zijn.

Er zullen geen corrupte politici meer zijn. Er zullen geen valse vlaggen meer zijn. Al deze dingen die de Aarde onder controle hebben gehouden zullen nu eindigen.

Net zoals het nodig is dat er een einde komt aan de oorlogen en het verwijderen van de elementen die dit veroorzaakten, is het nodig dat degenen die op Aarde leven de waarheid leren kennen over de buitenaardsen.

Jullie hebben gemerkt dat er veel meer onthullingen dan voorheen zijn geweest. Anticipeer hierop want in de nabije toekomst zullen er landingen mogelijk zijn op een vredige Aarde. De negatieve buitenaardsen die deze problemen en pijn bij de mensheid hebben veroorzaakt zullen worden verwijderd van deze nabijheid en niet langer meer toegestaan worden om in deze sector te blijven, nooit meer. Heling zal ingevoerd worden en herinneringen afgezwakt.

Stel je nu eens voor dat er twee sporen tegelijk lopen. Bedenk eens hoeveel keer per dag jullie reageren op het nieuws, met name op social media, vind ik leuk, commentaar geven en de dingen delen die voor jullie belangrijk zijn.

Om de grote veranderingen van de komende dagen te bestendigen is het goed om te bedenken dat jullie egoïstische beslommeringen er niet toe doen. Zij zullen geen dingen veranderen. Terwijl de kracht van deze energie door jullie heen gaat zullen jullie je van alles afvragen. Kijk naar de balans in alle dingen. Het is intelligent om bezorgd te zijn over GMO’s of Chemtrails, maar deze dingen zijn nietig in vergelijking met wat jullie missen.

Een heel ras te nemen of een gehele religieuze groep en hen terroristen noemen. Nog slechter, om feitelijk aandacht te schenken aan, of te geloven wat de Cabal-presidentskandidaten zeggen en wat een debat is tussen jullie ego’s en niet jullie geesten is een schandalige verspilling van energie.

Ik vraag jullie hier om hogerop te gaan. Stop en denk na. Belangrijke veranderingen vereisen jullie Hoge Harten om nu op Liefde gericht te zijn. Laat mij de verdere kosmische veranderingen uitleggen die jullie kunnen verwachten.

In de uren van 19 en 29 december zullen de perfecte uitlijning van het Galactisch Centrum en de zon samen met de constellatie van 26 graden Boogschutter, een Poort vormen voor de Galactische Codes om jullie DNA te beïnvloeden en zeldzame intelligentie in te voegen en de capaciteit om je naasten lief te hebben in hoeveelheden die jullie nu nog niet kennen. Jullie zullen de verandering opmerken. Jullie zullen weinig zin meer hebben om je met futiliteiten bezig te houden. Jullie attentie en focus zullen omhoog gaan naar een harmonisch bewustzijn en een ontwaakte staat van pure liefde.

Alleen het volgen van deze extatische energie, de zonnewende van 21 en 22 december zal invloed hebben op de seizoenen rondom de evenaar. In het noorden zal het de donkerste nacht zijn en elke ochtend daarna zal er in de Verenigde Staten, waar dit nu het meest noodzakelijk is, elke dag steeds meer Licht worden toegevoegd. In deze periode kunnen jullie je uitgedaagd voelen. Wees je hiervan op voorhand bewust en vermijd conflicten die jullie later zullen betreuren.

Deze uitdagingen kunnen een tijdje duren. Het hangt ervan af hoeveel bagage en woede jullie nog steeds toestaan om een deel van je wezen te zijn. Breng in balans! Laat het vallen. Laat het gaan. Het is niet langer nuttig meer!

De energieën van de Galactische Raad in het Galactisch Centrum, gestuurd door Salvington en zijn etherische legioenen van buitenaardse helpers die door de zonnewinden en de buitenaardse technologie vanuit de EnergieBron worden gezonden, ook bekend als de Centrale Zon van de Pleiaden, Alcyone, door jullie zon Sol en zij werden geboren uit Moeder Yoni (de Melkweg), werden gestuurd door het elektromagnetisch Raster en uiteindelijk van de 20e tot de 25e december zal er een orgastische Volle Maan zijn bij de viering van de geboorte van het Christusbewustzijn.

Hierdoor balanceert dit in deze periode de Goddelijke Mannelijke en het Goddelijke Vrouwelijke aspecten binnen ALLEN en ook binnen de planeet.

De schittering van de Volle Kerstmaan zal zijn zoals niemand van jullie ooit heeft ervaren. Of jullie nu bij een religie zijn aangesloten of niet, deze energie zal de meest cynische mens bereiken. Vreugde zal aan de orde van de dag zijn. Vrede, Goede Wil en Plezier voor de planeet Aarde, Degenen die gecontroleerd werden zullen vrij zijn door deze energie. De mensheid zal voorbereid zijn op de immense veranderingen die gaan volgen.

Wees bij de tijd en meditatief als deze dagen en stellaire energie door de Ruimte dansen en de veranderingen brengen die de weegschaal voor de laatste keer door laten slaan. Verbind je met jullie Galactische Families en voel jullie beperkingen wegvallen.

Leden van de Galactische Federatie zijn onder anderen de Pleiadiers, Antares, de Andromedanen en degenen uit Procyon, Lyra-Vega, Maagd, de Orion Constellaties met planeten die verder reiken dan een polariteitscentrum; Dracos, Ursa Major (Grote Beer), Leeuw, Sag, Zeti, de binnenste planeten Venus, Mars, Saturnus, Jupiter, de buitenste planeten Uranus, Mercurius, Pluto, Neptunus, Niburu en 100 miljoen/miljard melkwegstelsels, de Gote Centrale Zon; dit is een planetaire ascensie die hen allemaal betreft – en nog veel meer – die jullie je niet herinneren of waar jullie de namen niet van kennen. Jullie zijn nooit alleen. Jullie krijgen hulp van jullie buren op onzichtbare niveaus.

Miljoenen van jullie herinneren je oorsprong al. Wees sterk. Weet dat jullie mateloos geliefd zijn door degene die de Aarde nooit opgaf: Admiraal Sananda. Vier feest en wees werkelijk gelukkig. Er komt Magie aan. Er is jullie nog veel meer te vertellen. Laten wij ons voorbereiden op wat er gaat komen en ik zal terugkomen voordat wij 2016 inluiden in deze zelfde tijdlijn voor meer begeleiding.

Saluut. Dit is Ashtar door middel van Elizabeth Trutwin, december 2015.

Alle rechten voorbehouden. http://CosmicAscension.org/

Gegroet allemaal! De afgelopen maand was ik geveld door ziekte. Ik voelde dat het lichaam antwoordde op de groet hoeveelheid reiniging waaraan ik heb gewerkt. Er was een chirurg bij nodig en ik moest het bed houden en was niet in staat om te zorgen voor mijn uit drie personen bestaande familie.

Mijn chirurgische ingreep van een week geleden wordt door het team gezien als uitzonderlijk geslaagd. Vandaag krijg ik Mri’s en behandeling die een verdere ingreep overbodig zullen maken. Ik ben hersteld en in staat om readings te doen. Ik wil reading met Sananda en Ashtar en Moeder Sekhmet aanbevelen. Ik kan er elke week een beperkt aantal houden en mijn tijd is heel flexibel. Ik kan ook overzee bellen. Dit zijn boekingen van een uur en een half uur. Ik heb er ontzettend behoefte aan en dus wil ik ook een vrije pdf-kopie van mijn boek Lord Ashtar en de Galactische Federatie bij aanbieden aan iedereen die mij nu een donatie – hoe groot dan ook – stuurt. Kijk alsjeblieft voor verder informatie over het boek op amazon.com. Stuur mij alsjeblieft een email als je behoefte hebt aan een reading of een donatie wilt doen. eltrutwin@gmail.com.

Ik zal de komende dagen elke dag in mijn mail kijken en antwoord geven. Mijn website is aangepast omdat ik heb besloten om meer frequente boodschappen te doen van Sananda en ook van andere geascendeerde meesters en Aartsengelen.

Ik doe deze liefdesuitwisseling graag omdat wij vaak meer directe informatie nodig hebben. Ik doe het werk aan de website helemaal zelf en het nieuwe format stelt mij in staat om sneller te antwoorden. Kijk hiervoor de komende dagen op mijn website naar al mijn boodschappen. http://CosmicAscension.org/

Voel je vrij om elke vraag aan mij te mailen en heb geduld met het antwoord terwijl ik aansterk en zeldzame tijd met mijn drie kinderen doorbreng.

Heb de mooiste en meest Magische Viering nu wij de planeet van Vrede aankondigen.

Fijne kerstdagen voor iedereen.

Elizabeth Trutwin

Vertaling: Henk Steur

Bron: http://wakkeremensen.blogspot.nl/2015/12/ashtar-degenen-die-achteruit-gaan.html/