Mike Quinsey’s Hogere Zelf, 15 januari 2016.

Mike Quinsey’s Hogere Zelf, 15 januari 2016.

image

De gebeurtenissen gaan snel en er wordt druk uitgeoefend op diegenen waarvan wordt verwacht ‘Disclosure’ aan te kondigen, dit zonder dralen te doen. President Poetin is degene die hierop druk uitoefent en hij heeft op het moment de leiding over het werk om op een zo kort mogelijke termijn resultaat te boeken. Ondertussen functioneert de Aarde binnen een energiescherm dat de bescherming tegen inmenging van buitenaf in stand houdt. Jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat jullie toekomst in handen ligt van hen die immense krachten inzetten ten bate van de overwinning van het Licht. Het duister is zich er uiteraard bewust van dat ze machteloos staat in het najagen van haar doelen om opnieuw een Wereldoorlog te bewerkstelligen. Dus jullie kunnen je dagen doorbrengen in de wetenschap dat de toekomst van de Aarde en de Mensheid in veilige handen is. Machtige Lichtkrachten wachten op hun oproep om een groter bewustzijn tot stand te brengen en jullie naar inzicht omtrent jullie ware geschiedenis te leiden. Eén onthulling die voor jullie een ware opluchting zal zijn betreft het latente vermogen van ieder Lichtwezen. Jullie werden verleid te geloven dat jullie machteloos zijn, terwijl jullie potentieel in werkelijkheid grenzeloos is. Daarmee samen is er de verantwoordelijkheid om dit verstandig in te zetten en in de loop van de tijd zullen jullie wat dit betreft uitgebreide begeleiding en instructies ontvangen.

Er is absoluut niets wat jullie snelle vooruitgang naar volledige Galactische Wezens kan stoppen, behalve jullie zelf. De Lichtkrachten hebben, ofschoon een succesvolle uitkomst afhankelijk is van jullie voortgang en vermogen om het Licht binnenin jullie te bestendigen, lange tijd naar deze periode van vervulling toegewerkt Als jullie eenmaal een bepaald stadium hebben bereikt, zullen jullie verzekerd zijn van een volledig succesvolle uitkomst en als een collectief van Lichtwezens zullen jullie opstaan en de lagere trillingen achter je laten. Er is geen andere manier, aangezien de Wet van Aantrekking jullie Ascentie zal verwezenlijken. In de tussenliggende periode zullen jullie op een natuurlijke manier stadia van verheffing doorlopen die uiteindelijk naar volledig bewustzijn zullen leiden. Op het moment beginnen jullie nog maar net te ontwaken voor je ware potentieel en zul je ieder mogelijke hulp ontvangen om dit pad zo makkelijk mogelijk te maken.

Mocht je er, met het oog op de vele pogingen van het duister om jullie Ascentie te voorkomen, ooit aan hebben getwijfeld of je er in zult slagen, weet dan dat God bevolen heeft dat het zal geschieden. Wanneer machtige Lichtkrachten zich tegenover de tegenstanders opstellen, kunnen jullie er zeker van zijn dat de uitkomst geen andere zal zijn dan wat door de hogere machten is beoogd. Ongeacht wat er rondom jullie gebeurt, kunnen jullie in absoluut vertrouwen op succes doorgaan met je werk. Lichtwerkers zijn opgeroepen om hun medereizigers te helpen omdat, terwijl de veranderingen zich voltrekken, vele zielen in verwarring raken over wat er gaande is. Het meest belangrijke aspect is om duidelijk te maken dat de uitkomst iedere ziel naar zijn/haar hoogste punt van ontwikkeling zal leiden en niemand zal zijn/haar rechtmatige plek ontzegd worden. Je zult precies daar zijn waar je verdient te zijn, en uiteraard zullen alle zielen zichzelf in de juiste trillingen ontspannen en op hun gemak voelen. Jullie zullen vooraf weten welke richting je op gaat en volledige uitleg krijgen over hoe je dat hebt bereikt. Liefdevolle Wezens van Licht zullen jullie ten allen tijde vergezellen zodat jullie niet bang hoeven te zijn voor de toekomst.

Het leven op Aarde is zo ver van de waarheid verwijderd geweest dat jullie zowel verheugd als verbaasd zullen zijn om je ware potentieel als Galactische Wezen te ontdekken. Jullie laten een droomwereld die een nachtmerrie is geweest achter je, in vergelijking met wat jullie zullen ervaren wanneer jullie de lagere trillingen zullen ontstijgen. Het werd vergeleken met de Hel op Aarde, gecreëerd door het duister, die jullie zonder het te weten gevangen heeft gehouden. Deze dagen komen ten einde, aangezien het Licht de negatieve trillingen die met steeds groter wordende snelheid verdwijnen omzet, en daarmee zal doorgaan totdat ze uiteindelijk worden achtergelaten.

Jullie, die dit bericht lezen, zijn Degenen die kunnen helpen de zorgen van de mensen om jullie heen, die bang zijn voor datgene wat voor hen ‘onbekend’ is in hun toekomst, te verzachten. Sommigen zullen net zo bezorgd zijn m.b.t. de waarheid, aangezien die ze uit hun comfortzone haalt, met name als ze zich realiseren dat er zo veel dat gewoon voor ze is, om hen heen verandert. Aanvankelijk zal het lijken alsof er veel chaos is, maar er zullen positieve signalen uit komen dat er betere tijden in het verschiet liggen. Het oude dient plaats te maken voor het nieuwe, maar wees er van verzekerd dat het niet zo lang zal duren als je mogelijk zou verwachten. De geplande veranderingen beginnen al te verschijnen en ze beïnvloeden alle vormen van leven. In de natuur worden sommige van de veranderingen al opgemerkt, terwijl het dierenrijk zich eraan aanpast. Sommige soorten zullen volledig verdwijnen en dat is niet ongebruikelijk in de loop van een cyclus.

Elk van jullie heeft vele levens op Aarde geleefd en jullie zullen er allemaal beter van zijn geworden. Diegenen onder jullie die de lessen van de derde dimensie hebben geleerd zullen zeer waarschijnlijk een innerlijk gevoel hebben dat jullie gaan ascenderen. Hoe dan ook zul je je precies daar bevinden waar je moet zijn om je ontwikkeling voort te zetten. Uiteindelijk zullen alle zielen zich verheffen, maar voor sommigen zijn er nog veel meer levens nodig voordat ze zover zijn. Je hebt net zoveel tijd als je wilt om je te ontwikkelen en aangezien je al gaande wordt geholpen zal elk leven gepland zijn met jouw ontwikkeling in het achterhoofd. Je Gidsen zorgen ervoor dat je je zoveel mogelijk aan je levensplan houdt, maar je hebt nog steeds een vrije wil om een ander pad te volgen of er wijzigingen in aan te brengen, mocht je dat willen.

Jullie beginnen te begrijpen dat er meer leven in jullie Universum bestaat dan jullie aanvankelijk voor mogelijk hielden. Dat komt deels doordat de Aarde beschermd was tegen bezoekers die zich anders bemoeid zouden hebben met jullie ontwikkeling. ET bezoekers werden door de Illuminati uitgenodigd als onderdeel van een overeenkomst die hen in staat stelde bases op Aarde te hebben in ruil voor geavanceerde technologie. Sinds die vroege dagen, zo’n 70 jaar geleden, hebben de Illuminati zich bijna zeker veel verder ontwikkeld dan je zou hebben verwacht en lopen ze vele jaren voor op jullie huidige kennis. Het zal ze echter niet in staat stellen te bereiken wat ze zich voorgesteld hadden, aangezien hun vaardigheid om te doen wat ze willen niet langer een optie is, zoals al is uitgelegd.

Week na week gebeuren er over de hele wereld veel dingen, en de Lichtwerkers zijn druk bezig erbij te helpen. De Duisteren manipuleren de economie om de gewenste resultaten te krijgen die niet altijd in jullie belang zijn. Het zal echter niet ten goede komen aan de betrokkenen, aangezien de toekomst niet in hun handen ligt, daar Hogere Wezens het onder hun volledige controle hebben. Nadat degenen die de wereld hebben geprobeerd over te nemen verwijderd zijn zal snelle vooruitgang, waarvan iedereen zal profiteren, worden geboekt. In een relatief korte tijd zullen jullie kunnen profiteren van nieuwe technologieën die lange tijd voor jullie verborgen werden gehouden. De dagen van het Duister zijn geteld en haar activiteiten staan onder controle van Lichtwezens.

Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vert.: Marja/Rob

Bron: http://gfindutch.blogspot.pt/2016/01/mike-quinseys-hogere-zelf-15-jan-2016-nl.html/

Advertenties

Blossom met de Galactische Federatie van Licht, 11 august 2013.

blossomgoodchild

Blossom:  Opnieuw welkom. Ontvangen jullie mij?

Federatie van Licht: Wij doen dat altijd met de grootste Liefde.

Bloss: Een van de vertalers wilde me jullie laten vragen over Mohammed en de Islam en wilde meer uitleg, want zij voelden dat er een missend stukje was in het verhaal. Kunnen jullie hierover spreken?

Fed.v.L: We zouden het meer passend vinden om er niet over te spreken… of inderdaad niet over godsdienstige zaken. Dit is niet bedoeld om de vraagsteller op enigerlei wijze te beledigen…  en toch stellen we dat IN ALLE RELIGIES HET ZO ZEER  niet is  wat er wordt aangegeven.  Er is zo…. zoveel van wat als WAARHEID wordt gezien, wat geschreven is en via vele, vele generaties werd doorgegeven waarmee geknoeid werd om bij ‘de tijd’ te passen.

De vraagsteller kan wat we gaan zeggen, vinden of dit wel of niet een bevredigend antwoord is.

Door jullie geschiedenis heen zijn oorlogen gestreden… werden levens verloren… werd met argumenten gedebatteerd… alleen maar met de bedoeling om te zeggen dat ‘Hun God’ de enige juiste is.

Bloss: Ik worstel een beetje want ik voel dat jullie op het punt staan te zeggen ‘Er is geen God’ en net zo dat ik niet VOEL dat God een persoon is….  VOEL IK dat dit een energie van Liefde is… waarom zeggen jullie: ‘Er is geen God?’ Heb ik het juist te denken wat jullie wilden zeggen?

Fed.v.L: In enige mate… maar misschien ben je te snel! We wilden adviseren dat er geen God is in de zin van hoe velen God beschouwen te zijn.

Als degenen in jullie wereld de tekst KENNEN: ‘GOD IS LIEFDE’… dan is dit… vanuit ons gezichtspunt om wijsheid te bieden.. een veel juistere stelling.

Hoe meer iemand dit als WAARHEID oppakt, hoe meer begrip over zichzelf men tot stand zal brengen.

Dus daarom… zien wij het als slecht raadzaam om zaken van godsdienst te bespreken.

Dat zegt niet dat vele, vele, vele verlichte Wezens van de Hoogste vorm niet tussen jullie in hebben gelopen. Hun leringen in die tijd waren duidelijk te zien. Maar zoals wij eerder zeiden… door de tijd heen… werd veel dat van Waarheid was, verdraaid  vanwege aan angst en controle voorrang te geven dan aan enige ideeën van WAARHEID en VERWONDERING aan het zelf.

We zeggen jullie dat JULLIE ALLEMAAL GOD ZULLEN KENNEN…  in de zin van… DAT JULLIE ALLEN LIEFDE ZULLEN KENNEN… in haar Hoogste vorm… want jullie bestaan eruit. (komen er uit voort)

In de dagen die staan te komen terwijl jullie Wezens behagen zullen scheppen in het WETEN/KENNEN van de reden waarom jullie op dit Aardse plan in je Aardse vorm zijn… zullen jullie niet alleen ontdekken dat JULLIE GOD ZIJN… maar zullen jullie de positie accepteren waarin jullie jezelf ontdekken in de status van glorie en festiviteiten/plezier.

Wat zal gaan gebeuren zal van JULLIE afhangen. Van ieder van JULLIE.

Opnieuw zeggen wij…  JULLIE ZIJN DEGENEN WAAROP JULLIE HEBBEN GEWACHT.

Bloss: Kun je daar een beetje over uitweiden? Ik neem aan dat het betekent dat als we ons tot een bepaald besef in hart en gedachten ontwikkelen, dat we zullen ‘snappen’ dat er geen noodzaak was om ‘op hulp te wachten’ van Wezens van ‘ergens anders’… want alles dat we nodig hebben zit in ons.

Fed.v.L: Dit is juist en toch zegt dat niet dat bezoeken van ‘Wezens die niet van de planeet zijn’ het proces niet zullen vergroten/versterken. Want wij zeggen in alle Liefde en respect… jullie zullen in grote waardering komen als deze dagen dichterbij komen naar jullie ‘verbindingen’ met elkaar. Want die ontwikkelde levensvormen…  die in Liefde en met technische kennis zijn.. zullen ‘jullie denken omver blazen’.

Maar de vrienden die jullie gaan bezoeken… zullen volledig herkenbaar zijn want zij stemden in met het plan toen dit voor het eerst werd gevormd en zijn daarom sedert het begin aan jullie bekend.

Hoe prachtig dat jullie nu zo zeer opnieuw dichtbij zijn bij dit ‘samenkomen’… waar allen zich kunnen verblijden en zeggen: “We hebben het gedaan!”

Bloss: Hoe prachtig, inderdaad. Mogen we van onderwerp veranderen? Velen willen graag dat jullie spreken over verslavingen en waarom sommigen meer ontvankelijk zijn voor zulke zaken als alcohol, sigaretten  en lichte of zware drugs. Willen jullie daar gedachten over delen?

Fed.v.L: Dit is nogal een ingewikkelde zaak als onderwerp maar we begrijpen dat er voor velen noodzaak is om je in zo’n thema te verdiepen.

Er zijn veel redenen waarom een ziel eerst betrokken raakt bij een specifieke ‘assistent’… als we dat zo mogen noemen. Dat is de aard van de drug natuurlijk… bij veel momenten om verslaafd te worden om te ‘verwoesten’… we spreken hier in het geval van jullie sigaretten. Terwijl door zulke ‘drankjes’ als alcohol….  Daar is geen bijgevoegd chemisch spul bij betrokken… de noodzaak voor meer komt… omdat men geniet van de ontsnapping…  om mee te beginnen. Het gaat om … waar de zaak om draait…. als men de drank of drug toestaat om hen te bezitten (controleren/ overheersen)… eerder dan andersom.

Bloss: Maar niemand WIL een drug of alcohol verslaafde zijn… dus waarom is het dan dat sommigen ‘er voor vallen’… en anderen niet?

Fed.v.L: Dat is een vraag met veel antwoorden.

Bloss: Kun je ons sommige geven?

Fed.v.L: Zelf-twijfel…  waarbij de drank of de drug vertrouwen biedt.

Manipulatie…  waar de drug dient om de ziel te overtuigen dat men zoveel beter functioneert ‘met’ dan ‘zonder’. 

Het begraven van voorbij verkeerd gedrag…  waar de gekozen  ‘uiting’ elke herinnering van ongewilde herinneringen blokkeert.

Ontkenning… als men er gewoon voor ‘kiest’ te accepteren dat men enige van de bovenstaande problemen heeft.

Alles bij alles, voor de ziel die een verslaving heeft… is het een reis die men wil. Men heeft altijd de keuze om zich zelf ervan los te maken of er bij te blijven. Het is een besluit van ja of nee! Hoe onwelkom dat ook klinkt voor velen… dat is het antwoord in zijn eenvoud.

Bloss: Dus duidelijk, voor de incarnatie zou een ziel er niet voor kiezen om een verslaafde te zijn.

Fed.v.L: Hoe weet je dat?

Bloss: Waarom zouden ze?

Fed.v.L: Door de lessen voor de ziel die dit kan brengen.

Bloss: Maar als ze er iets van begrepen, hadden ze een ander pad ontdekt.

Fed.vL: Niet als dat pad de snelste manier was om een begrip over zichzelf te krijgen. Maar er zou natuurlijk een risico zijn dat ze niet in staat waren om zich van die verslaving te ontdoen als eenmaal de les tot stand was gebracht. Er zou een ‘gevaar’ zijn dat..  toch een risico dat men had willen nemen.

Ben je in staat te begrijpen dat een levenspad dat men kan kiezen helemaal niks is voor de ene ziel… maar voor een ander noodzakelijk is om zich te ontwikkelen en te groeien rond een gegeven zaak waartoe ze niet in staat waren om in voorbije levens dit te snappen. Of men met opzet langs de wegkant valt, daar gaat het niet om.  De worsteling van de ziel is dan om te erkennen dat een zaak tot stand is gebracht en om dan weer ‘aan boord te komen’, zogezegd.  Sommigen raken, verdrietig genoeg, te verloren in hun zoektocht en vinden dan niet…  zoals ze gepland hebben… hun weg uit dat bepaalde leven terug.

Maar wij zeggen tegen jullie… en sommigen kunnen deze woorden ‘harteloos’ vinden… maar dat zijn ze niet, natuurlijk….  HET MAAKT HELEMAAL NIET UIT!

Het leven is eeuwig… het is een experiment… het is een spel… Er is altijd weer een volgend en een volgend en nog een volgend leven om gespeeld te worden. Soms winnen jullie… soms verliezen jullie… TOTDAT … de tijd waarin het verliezen stopt…omdat alle lessen geleerd zijn en er geen noodzaak meer is voor herhaling om een WETEN vast te leggen.

In jullie wereld als hetzelfde spel steeds weer opnieuw wordt gespeeld …  raakt men er uiteindelijk verveeld van en gaat men verder of verandert naar een ander spel.

De tijd komt, liefste vrienden, waarop ‘HET SPEL OVER IS’.  Dit specifieke spel.

Het is tijd voor een nieuw spel om op zijn plek te vallen en daarmee komt de opwinding van iets nieuws.

Als men de regels leert en hoe je ze moet spelen…  dan wordt men gewoon meer vaardig bij elke gooi van een dobbelsteen… met weer elke gelegenheid om vooruit te gaan.

ZIELEN VAN DE AARDE.

WIJ GAAN KOMEN OM JULLIE TE HELPEN EN LATEN JE ZIEN HOE JE DIT NIEUWE SPEL KUNT SPELEN.

WE WETEN DAT JULLIE VURIG VERLANGEN OM TE BEGINNEN.

WE WETEN DAT JULLIE HET OUDE SPEL HEBBEN VOLTOOID EN ZO ZEER KLAAR ZIJN OM HET NIEUWE TE BEGINNEN.

EN DAT IS EERDER DAN JULLIE DENKEN.

Bloss: OK… daar gaan we…. Geen belediging voor jullie WAARHEID…  want ik WEET dat jullie van Waarheid zijn… maar ik raak niet langer meer opgewonden als jullie zulke dingen zeggen. Ik WEET dat jullie de WAARHEID spreken…  IK WEET DAT… IK WEET DAT….  Wat JULIE NIET weten is dat als jullie zulke dingen zeggen zoals je net deed… nemen velen dit met een schepje zout… want ALHOEWEL HET WAARHEID IS… en ik WEET DAT JULLIE OP EEN DAG KOMEN….  het gaat om het ‘WANNEER’  dat de hele zaak uit zijn verband trekt! Jaar na jaar wordt ons verteld  over DE VERANDERING….  de GROTE VERANDERING…  niet die geleidelijke die we beleven… wat slechts steeds weer verteld wordt in het volgende jaar en in weer het volgende! Begrijp me niet verkeerd. Ik ben er okay mee. Ik ben er fijn mee…. Ik voel alleen dat het beter is dat jullie niet praten over deze dingen totdat het tijd is dat ‘de tijd’ dichtbij is. 

Fed.v.L: Wij accepteren wat jij zegt en wij hebben ook geleerd van jullie/onze ervaring om niet ‘vooruit te springen’ vanwege jullie tijdszones die wij niet hebben.

Daarom …zeggen wij tegen jullie…. WEES JE BEWUST…. Want als DE VERANDERING komt zal die jullie WEZENS met totale verrassing nemen… en jullie zullen dan zeggen:  ‘JULLIE HADDEN ONS DIE ‘HEADS UP’ (KOM OP!) KUNNEN GEVEN en dan zeggen wij: ‘DAT DEDEN WE… MAAR JULLIE GELOOFDEN ONS NIET’! 

Bloss:  Ha! Dat is lollig!!  Dat is heel grappig!!  Okay mijn vrienden. Het ziet er uit dat dit het seintje is voor het slot van de sessie. Dank jullie…  en ik kijk er ook heel erg naar uit dat jullie mijn lichaam gebruiken om te spreken tegen de aanwezigen in Sydney, volgend weekend.  Vergeet je paspoort niet en geen scherpe instrumenten of vloeistoffen boven de 100 mijlen…  daar zijn ze heel strikt over in onze wereld!!  Ik ben over alles heel erg opgewonden.

Fed.v.L: Inderdaad liefste… wij VOELEN het precies zo. 

Bloss:  Ik zie jullie daar….   Oooh!  Ik krijg er helemaal tranen van!  In liefde en met zoveel dank aan jullie.

 

Bron:     http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG187aug11.html

Vertaling: Winny  winnyd@stralendetoekomst.nl

Ashtar Spreekt: “Update over september 2013” – 5 augustus 2013 via Philipp

e5f99-ashtar3

 

In september zullen jullie een grote sprong voorwaarts beleven in je bewustzijn die alles zal bevestigen dat we jullie hebben verteld. Daar velen nog in twijfels zitten en meer informatie nodig hebben over deze sprong, zijn we blij om eens te meer over deze zaak te praten.

Jullie Ascentie is een proces – jullie gaan door een groei periode. Jullie leren veel, ruimen oude bagage op en keren terug naar je originele status – als volledig bewuste Wezens van Licht.

Jullie hebben je huidige beperkingen zelf opgelegd om je 3D illusie te beleven. Maar, jullie ziel verlangt ernaar dat je naar huis komt en daarom is het spel op jullie wereld zeer dichtbij zijn afloop datum .

Er is nog steeds een pad totdat jullie je doel bereiken van volledige Ascentie, maar we haasten ons te zeggen dat deze tijd heel kort is, zelfs in jullie termen.

Maar, er zijn wat markeerpunten op je pad naar huis, waarbij jullie een merkbare grote sprong zullen ervaren. Dus laten we dat uitleggen.

Jullie ruimen constant oud karma op dat je jezelf hebt opgelegd in al je levens in de 3D illusie. Is het niet een paradox dat jullie terwijl je 3D illusie hebben geschapen om een afscheiding te beleven van Alles Dat is, en dat jullie tegelijkertijd hebben gewerkt aan je weg terug naar huis en al die zelf opgelegde beperkingen loslaten?

Jullie hebben al zoveel bereikt, niet alleen in het creëren van de illusie maar om die te overstijgen. Daarom, zullen jullie als mentors werken voor andere Wezens die een gelijksoortige beperkte werkelijkheid wilden beleven. Jullie zullen hen helpen op hun reis terug naar huis, zoals wij dat nu doen in jullie geval.

Of jullie je dat nu realiseren of niet, een van de markeerpunten waarover ik sprak was onze tijd van 21 december 2012. We weten dat velen van jullie nu met je ogen rollen als je die woorden leest, maar als je twijfelt over onze woorden kijk dan opnieuw naar de progressie sedert die tijd.

Als je open en eerlijk bent met jezelf, zul je ongetwijfeld de veranderingen in jezelf erkennen.

We vragen jullie opnieuw om je focus te richten op je innerlijke zelf, liever dan in de buitenste rijken . Kijk niet naar de buitenste tekenen om bevestiging te krijgen van waar je in het NU Moment staat.

In september 2013 zal ieder van jullie een grote sprong voorwaarts maken in je bewustzijn, die heel anders zal zijn dan die van 21 december 2012. Deze keer zul je werkelijk verbaasd staan als je je pre- en na- vergelijkingen doet – er zal geen ruimte zijn voor twijfel en jullie kunnen jezelf niet voor de gek houden.

Jullie hebben gevraagd om een periode van genade en die werd jullie gegeven. Deze periode van genade zal eindigen in september 2013 en een verdere verlenging is niet mogelijk. Denk er alsjeblieft aan dat jullie Ascentie velen beïnvloedt en door jullie vraag om deze periode van genade, moesten er enige veranderingen in het Goddelijke Plan worden gemaakt. Daar velen vurig wachten op jullie Ascentie, die een noodzakelijke stap is voor hun eigen evolutie, kan die periode van genade niet langer meer worden uitgerekt.

Jullie realiseren je dat deze periode van genade tot aan september 2013 vast ligt. De omvang van de sprong in jullie bewustzijn zal individueel zijn voor elk menselijk wezen, maar ieder van jullie zal dit merken, en jullie reis na dit moment zal makkelijker worden.

Er zijn tussen jullie degenen die besloten hebben om niet deel te nemen aan deze sprong. Zij hebben een alternatieve route gekozen en een andere tijdslijn om te volgen. Eer hun vrije wil en hun besluit.

En ten slotte, jullie focus op september 2013, voor degenen van jullie die twijfelen aan onze woorden, hen stellen we het volgende voor:

Als je je focus op september 2013 zet en verwacht dat er niets zal gebeuren, probeer dan je focus te veranderen. Denk er alsjeblieft aan dat je de gebeurtenissen oproept die je in je focus zet. Denk eraan dat jullie meesters zijn die hun eigen werkelijkheid scheppen. We stellen voor om op een positieve manier vooruit te kijken naar de tijd die onmiddellijk voor je ligt.

En als je ons je meer wenken laat  geven – onderschat jullie zelf dan niet en laat jezelf niet afleiden van je gewenste resultaat door je focus op berichten in je media te zetten.

In dit NU Moment is er veel nieuws bedoeld is om onrust en angst te scheppen  – ondersteun zulk nieuws niet door je er op te focussen. Als je zulk nieuws merkt, haal dan je focus daar weg en richt die op wat je voor jezelf wenst.

Wij hopen dat we jullie wat waardevolle informatie hebben gegeven over de gecommuniceerde tijdslijn tot september 2013.  Wees blij en zet je aandacht op dat wat je wilt scheppen en niet op dat wat je niet wilt ervaren.

Ik ben Ashtar, jullie Licht Broeder die zoveel van jullie houd dat woorden onvoldoende zijn om die Liefde uit te drukken.

Channeller: Philipp

 

Bron: http://ashtarandphillip.blogspot.pt/2013/08/english-ashtar-speaks-update-on.html

Vertaling: Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

Webpage: ASHTAR through Philipp

 

SaLuSa van Sirius: “Zoals altijd zenden wij een ieder van jullie onze liefde…”, via MADAD op 2 augustus 2013

salusa3 

Wij beginnen aan een nieuwe fase in onze relatie met jullie en sommigen kunnen dat reeds voelen. Wij bereiden jullie voor op onze komst en wij willen zeker weten dat jullie begrijpen wat dat voor jullie persoonlijk betekent en voor jullie gezamenlijk als één samenleving. Wij doen het stap voor stap zonder jullie te overdonderen of angst aan te jagen. Het hangt af van jullie levensplan wanneer en op weke wijze het zal plaatsvinden. Diegenen van jullie die er klaar voor zijn om verder te gaan en een bepaald niveau van bewustzijn bereikt hebben zullen misschien  verrast zijn hoe snel  de dingen veranderen richting de schitterende ervaringen waar zij al lang van hebben gedroomd. Wij vragen jullie wederom om je te focussen op jullie verwerking (van kwesties), daar het zeer belangrijk voor jullie is om zodoende in staat te zijn nog hoger te stijgen. Twijfel niet om hulp te vragen, daar jullie omringd zijn door zo vele Licht Wezens die staan te trappelen  om jullie te helpen, zoals jullie nog nooit eerder gezien hebben. Voel de liefde die bij je naar binnen stroomt en sta het toe om naar iedere cel van je lichaam te gaan, en laat zorgen of twijfels je niet tegenhouden om het te laten gebeuren. Licht en Liefde zijn de meest krachtige gereedschappen voor je innerlijke transformatie, en je zult het ook beginnen te merken aan de buitenkant. Vertrouw op jezelf, omdat het enige ding dat je veranderingsproces tegenhoudt is de twijfel dat je misschien niet in staat bent om het te doen.

Wij verzekeren jullie dat ook de transformatie van jullie financiële en regering systemen de eindstreep naderen en met jullie groeiende bewustzijn, zijn jullie beter in staat om alle veranderingen te accepteren die nodig zijn om deze “lange termijn” succesvol af te ronden. Het gaat er niet om wie er het eerste is, maar om zo veel mogelijk met ons naar de eindstreep te brengen als we kunnen.  Het leven is in het Nu en je zult het allemaal zo wonderlijk en vol vrede zien gebeuren vanuit je kalme en gecentreerde innerlijke zelf. Zend de Liefde en Licht naar alle plaatsen rond jullie geliefde Moeder Aarde waarvan je voelt dat zij het nodig hebben, en zie hoe krachtig jij bent, daar alleen al met je liefdevolle gedachten kan je helpen het lijden van zo velen te verzachten.    Wij werken nauw samen met onze bondgenoten om deze kwesties op te lossen, maar wij kunnen niets forceren vanwege de vrije wil waar we mee te maken hebben. Dat betekent niet dat de situatie van arme Mensen niet verbeterd gaat worden of dat niemand ze zal helpen, het is precies tegenover gesteld, daar jullie Regeringen reeds nieuwe veranderingen implementeren in de bestaande programma’s  voor hulp aan de arme mensen van jullie wereld, die tot nu toe in vele gevallen nutteloos bleken en onvoldoende. Jullie kunnen informatie over deze veranderingen vinden op het internet en ook in andere media.

Houdt jezelf in een kalme gemoedstoestand omdat zoals velen van jullie reeds hebben uitgevonden, dit de beste manier is om alle kwesties op te lossen die naar boven komen in jullie dagelijkse leven, zonder dat er een boze of beschuldigende reacties nodig is, richting jezelf of naar anderen. Neem het jezelf niet kwalijk wanneer dat gebeurt, je bent niet perfect en niemand verwacht van jou dat jij dat bent, denk er even over na , en wij en velen met jullie weten al dat de volgende keer dat je eenzelfde situatie tegenkomt, dat je kalmer reageert en met de wetenschap dat je met een andere liefdevolle ziel spreekt die de dingen misschien anders ziet dan jij, maar er is geen reden voor ruzie of elkaar pijn te doen. Zie alle anderen als jou zelf, daar ook jij jouw “duistere dagen” hebt gehad, en deel jouw liefde met hen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en zoals altijd zenden wij een ieder van jullie onze liefde. Laat het binnen komen,  in jullie wezen en voel hoe wonderlijk het tot jullie Ziel “spreekt”. Weet dat er van jullie gehouden wordt, meer dan jullie je kunnen voorstellen en laat met deze wetenschap al het oude achter je en verwelkom ons als jullie ware Familie.

Channeller: MADAD

 

Webpagina: SaLuSa in Love and Light

Vertaling:  André

 

 

 

 

 

John Smallman met Jezus op 31 juli 2013: Openheid is de sleutel tot groei

johnsmallman2

De zware reis van de mensheid naar huis naar de Realiteit is bijna gedaan, terwijl de energieën die jullie helpen hun piek-intensiteit naderen.  Zij zullen jullie vervolgens voorwaarts verplaatsen een energierijk binnen dat jullie in een totaal nieuwe en inspirerende manier zal ondersteunen.  Jullie zijn in het proces geweest van voorbereiding om te integreren met dit (voor jullie) nieuwe rijk gedurende de laatste paar decades, en een deel van die voorbereiding is geweest om jullie aan te moedigen en in staat te stellen tot een enorme toename van jullie bewustzijn van de onderlinge verbondenheid… in feite, de eenheid van alles wat bestaat.  Jullie moderne wetenschappelijke onderzoek is verantwoordelijk voor een enorme uitbreiding van de kennis, die heeft geleid tot een broodnodig collectief besluit de vooronderstellingen in twijfel te trekken en vervolgens te herwaarderen waarop al jullie geloofssystemen zijn gebaseerd – religieus, politiek, sociologisch, psychologisch, educatief – en essentiële veranderingen te bewerkstelligen aan hen en aan de wijze waarop de kennis die ze aanbieden wordt geïnterpreteerd.

 

Kennis is een uitgestrekt veld van informatie waartoe jullie, als mensen, slechts zeer beperkte toegang hebben.  De belangrijkste reden hiervoor is geweest omdat, als goddelijk geschapen onsterfelijke wezens, jullie met grenzeloze kennis zijn begiftigd, maar in jullie huidige staat van ernstig beperkt-bewust intelligent bewustzijn, jezelf volledige toegang toestaan tot die kennis, jullie ertoe kon brengen deel te nemen aan activiteiten die nog meer verwoesting en catastrofale schade aan Gaia konden, en waarschijnlijk zouden kunnen, veroorzaken, dan jullie to dusver voor elkaar hebben gekregen.  En dat zou in het belang van echt niemand zijn!

 

Dus, om spiritueel te evolueren, wat de collectieve intentie van de mensheid is, en eens te meer de beschermers van de planeet te worden – de reden voor het aanwezig zijn op Gaia op dit punt in haar evolutionaire cyclus – is het essentieel dat jullie je egoïstische en arrogante behoefte de controle te hebben over de energieën die de planeet en jullie eigen ontwikkeling begeleiden, laten gaan, en ook jullie emotioneel misplaatste overtuigingen dat jullie de meest wijze en intelligente wezens zijn die ooit ergens binnen het bekende universum hebben bestaan.  Uiteraard gelooft niet ieder mens dit… desalniettemin is arrogantie een veel voorkomende defensieve gedrags-reactie, waartoe velen hun toevlucht nemen als ze het gevoel hebben dat de geloofssystemen waarmee ze zich identificeren worden aangevallen, of dreigen te worden verdrongen.

 

De mensheid evolueert spiritueel van een staat van onvoorwaardelijke acceptatie van wat hun cultuur het vertelt de waarheid te zijn, tot een niveau waarop zogenaamde waarheden, op het menselijke vlak, in twijfel worden getrokken en onderzocht.  Dit is een essentiële stap in jullie ontwakingsproces.  Wanneer onderscheidingsvermogen zijn intrede doet, kan alles van waarde worden behouden, onderwijl ieder onzinnig dogma dat gedurende de eeuwen aan deze filosofieën vastgehecht geraakt is, afdankend, maar die nog steeds onvoorwaardelijke doctrinaire (van doctrine, leerstelling; vert.) loyaliteit eist, ook al zijn ze zichtbaar gecorrumpeerd en mis-geïnterpreteerd geworden.  Openheid is de sleutel tot groei, tot evolutie, want dat stimuleert mensen om vooronderstellingen te onderzoeken die als vanzelfsprekend werden beschouwd, en in het licht van nieuwe kennis te herevalueren.

 

Jullie zijn in het proces van het openen van je hart voor het goddelijke Liefdesveld dat jullie omgeeft, en terwijl je dat doet, dat de Liefde zich met je verbindt en je helpt duidelijker de ingesleten overtuigingen en angsten te zien die jullie zo lang hebben geregeerd.  Dit groeiende bewustzijn van jullie beperkingen is een grote stap voorwaarts, omdat het jullie toestaat aan hen voorbij te kijken om te zien of het echt beperkingen zijn, of dat het slechts handige verdedigingen zijn die jullie optrokken om te voorkomen je angst onder ogen te zien door je in het onbekende te wagen.  De grenzen van jullie huidige omgeving zijn al lang hun nut ontgroeid, en het is tijd dat jullie aan hen voorbijgaan.  De Liefde die jullie omhult en aanmoedigt Het te delen en uit te breiden, assisteert jullie hierbij.  Iedere keer dat jullie de Liefde toestaan je gedachten, woorden of daden te begeleiden, krijg je opbeurende feedback in de vorm van gevoelens van vrede, van tevredenheid, want de Liefde kent Zichzelf als Een en herkent Zichzelf dus in iedereen met wie je uitwisselt, en Het deelt die kennis met jullie als gevoelens van de geschiktheid van je betrokkenheid.

 

Een liefdevolle aanwezigheid brengt vrede en de mogelijkheid tot een vruchtbare verbinding met iedere situatie, zoals velen van jullie ontdekken.  Het bewustzijn hiervan verspreidt zich snel want zovelen kiezen er dagelijks voor om zich liefdevol in plaats van angstig te verbinden, en worden vervolgens krachtig aangemoedigd door de resultaten die ze ervaren.

 

Alle grote leraren, mentoren, en mystici die een Aardeleven als mens verkozen, om tussen jullie te kunnen ronddwalen en hun kennis en wijsheid te delen, hebben jullie verteld dat Liefde de sleutel is.  Liefde is vrolijk, accepterend, enthousiast, troostend, en inspirerend, zoals goddelijk bedoeld.  Wanneer jullie de Liefde tot je continue metgezel maken, kun je met elke situatie omgaan waarin je jezelf bevindt.  Wanneer je lijdt of in pijn bent, verlicht het accepteren en het delen van Liefde je lasten en die van degenen met wie je in contact staat, of zelfs in conflict!  Het is het tegenovergestelde van defensiviteit en terugtrekking, die zich focussen op de onwerkelijkheid van de afscheiding, en die vervolgens worden gebruikt als een excuus voor het onbetrokken blijven en compassie achterhouden, aldus dat gevoel van afscheiding verder benadrukkend, welke de mensheid gedurende eonen tegen zichzelf heeft afgescheiden.

 

Liefde overstroomt de omgeving waarin de mensheid momenteel het leven ervaart.  Verbind je er van ganser harte mee en pluk de vruchten die Het je ieder moment biedt.  Wacht niet tot morgen, totdat je je beter voelt, totdat iemand die je heeft beledigd zich verontschuldigt, want als je dat doet zul je gewoon blijven wachten en zal de vreugde je mijden.  Wees nu liefdevol.  Het is heel gemakkelijk want het is je natuur.  Kies er gewoon voor alleen liefdevol mee te doen – want dat betekent voor vreugde kiezen.

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

 

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

 

Vertaling: René

 

GaiaPortal: Verzachting van Buiten Aarde en “Alleen Oppervlakte” Georienteerde Wezens Doet zich in deze Tijd voor… door ÉirePort, 31 juli 2013

gaia_portal2

 

Verzachting van de Buiten Aarde en “alleen op oppervlakte” georiënteerde wezens doet zich in deze tijd voor. Dit kan worden gereflecteerd en / of veroorzaakt door verschillende weersomstandigheden en oppervlakte-aardkorst verschuivingen, alsmede persoonlijke / individuele verschuivingen van de zogenaamde “onverwachte” natuur.

Hogere Begeleiding en Hogere Niveau Wezens helpen met deze verzachting, aangezien individuele zielcontracten moeten worden gehonoreerd.

Paradigma die eerder voor alle menselijke inspanningen om te herstellen “onverzettelijk” was, zal verzachting vinden, oplossing en omkering.

Bron: http://gaiaportal.wordpress.com/2013/07/31/softening-of-outer-earth-and-surface-only-oriented-beings-occurs-at-this-time/ 


Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 30 juli 2013

sheldannidleupdate

Op dit moment  zullen de nieuwe monetaire systemen werkelijkheid worden, en daarmee worden door het nieuwe bestuur verordeningen aangekondigd, inclusief het vrijgeven van een verhulling van werkelijk verbazingwekkende proporties. Kan je het je voorstellen dat deze aankondigingen jullie realiteit danig zal veranderen, en wij hier zijn om jullie liefdevolle gidsen te zijn tijdens deze wonderbaarlijke transitie…

Ummac Dan

Ummac Dan

1 Imix, 4 Pop, 10 Caban

Selamat Balik! We zijn er weer met meer nieuws! Allereerst, een beetje laat: Gelukkig Nieuw Galactisch Jaar voor iedereen! Dit is het jaar 10 Caban, een galactisch jaar dat grotendeels is gereserveerd voor innerlijke en uiterlijke ontdekkingen. Het moedigt je aan meer te leren omtrent wie je werkelijk bent en om naar je aangeboren mogelijkheden te kijken in een nieuw licht, en het zijn deze energieën die nu heel erg aanwezig worden in jullie realiteit. Er breekt een periode aan van manifestatie en ontdekken wat je denkt waar het Leven over gaat en in wat voor wereld je dientengevolge wenst te leven. De komende welvaart en het nieuwe bestuur gaan dit proces van zelfontdekking kickstarten. Wat jullie omtrent je zelf ontdekken zal echter alleen maar een vluchtige blik geven op de luisterrijke waarheid van je ware Innerlijke Zelf. Wanneer de Geest dit aan jullie begint te onthullen, zul je ontdekken hoe de buitenwereld de groeiende expansie van je innerlijke ervaring reflecteert en stimuleert. Het nieuwe jaar 10 Caban zal waarlijk gevuld zijn met allerlei soorten nieuwe en stimulerende avonturen. Om mee te beginnen: persoonlijke schuld zal eindigen en je zult in een nieuwe wereld van welvaart worden geworpen. Je zult in staat zijn zinvol met het nieuwe bestuur, dat oprecht je input vraagt en je waarlijk wenst te dienen, samen te werken. Alleen dit al zal een grote aanpassing zijn!

Er wordt veel verwezenlijkt, over de hele wereld. Degenen die in het geheim hebben gewerkt aan het verwezenlijken van nieuwe besturen hebben veel wettige strijd geleverd, die de weg opende om jullie corrupte regimes te vervangen door nieuw bestuur met als opdracht het herstellen van mensgerichte werkwijzen. Verdwenen zal de overheersing door de machtswellustige elite en de onaantastbare heerschappij van de multinationals zijn, die de bedoeling hadden om jullie wereld te ruineren. Zoals jullie tot je schade weten, hebben deze duistere coalities onwettige hoeveelheden aan belastingen en schulden aan jullie opgedrongen om jullie te controleren en te onderdrukken, en het doel van het nieuwe bestuur is om deze onwettigheid te rectificeren en jullie te bevrijden van tientallen jaren schuldenslavernij. Er zal een nieuw harde valuta systeem komen dat de manipulatie en onderdrukking door een fiat-valuta systeem zal beëindigen. Deze fiscale ‘droogrot’ zal snel veranderen naar wereldwijde valuta die gesteund worden door kostbare metalen, en jullie nieuwe bestuur zal niet alleen het harde valuta systeem ondersteunen en promoten, maar ook de beneficiaire sociale programma’s die het vergezellen. Wanneer deze “bouten-en-moeren’ aspecten zich ontvouwen, zal jullie snelle innerlijke groei je in staat stellen om betekenisvol in partnerschap met de regeringen de veranderingen die jullie wensen te ervaren in jullie snel veranderende wereld te formuleren en daarna te overzien.

Jullie gaan een periode van een groot leerproces binnen. In galactische samenlevingen wordt iedereen individueel geëerd en gewaardeerd. Iedereen is een uniek en onvervangbaar deel van het geheel, en dit is een identiteit waaraan je zult moeten wennen. Regeringen staan niet boven de mensen, het is eerder een instrument om het welzijn van een ieder hoog te houden en te faciliteren. De Admiraliteitswet (de wet van de veroveraar), die momenteel prevaleert, zal wijken voor de Algemene Wet, die van de mensen komt. De Algemene Wet bestaat uit die praktijken en tradities die, over langere tijd, bewezen hebben goed te werken tussen de mensen, en dit is wat degenen die aangewezen zijn voor autoriteit een moreel kompas geeft om hun overwegingen en acties te begeleiden. Wanneer deze conceptuele verandering plaatsvindt, is jullie rol om het nieuwe bestuur in zijn handelingen te observeren en er voor te zorgen dat zij zich houdt aan de aanwijzingen die jullie haar geven. Jullie bezitten een goddelijke status als persoon van belang. Je bent een soevereine entiteit die deel uitmaakt van een zeer gemotiveerd collectief, en als zodanig heb je de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat er oplossingen worden bereikt die voor iedereen aanvaardbaar zijn. Jullie gezegde: “Regeren is geen sport voor toeschouwers” is heel passend hier.

Bemoeienis met deze veranderingen zal jullie groeiende bewustzijn voorzien van vele gebieden van “hands-on” educatie. Je zult een ware, mededogenmoraliteit ontdekken die compleet onoordeelkundig is. Je zult ontdekken hoe belangrijk het is om de vreugde en verbazing van jullie uniek evoluerende samenleving te handhaven; en tevens dat jullie zelf besturen een waarlijk goddelijke operatie is van grote complexiteit, die de welingelichte deelname van, of supervisie door, elk lid vereist. Het behoud van jullie soevereine rechten en het zeker stellen dat de Algemene Wet juist wordt uitgevoerd is een zeer gewijde taak, waar jullie veel meer tijd voor zullen hebben als welvaart eenmaal jullie levens stabiliteit geeft en je potentieel vrij geeft. Onthoud dat jullie bewustzijnsniveaus snel zullen toenemen en jullie beeldvorming en perceptie enorm zullen veranderen. Je zult ook de beschikking hebben over Wezens van diverse pluimage die gekomen zijn om te helpen gedurende deze enorme transitie, want velen van jullie zullen een beetje verward zijn of verontrust door hoeveel er verandert. Dit is waarom jullie individuele mentoren om dingen uit te leggen of je gerust te stellen aan je zijde zult hebben.

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen om ons gezichtspunt van wat er over jullie hele wereld gebeurt te bespreken, aangezien deze gebeurtenissen jullie Ascentieproces diepgaand zullen beïnvloeden. En natuurlijk is dit ons expertisegebied. Nieuw bestuur zal het resultaat zijn van een nieuw monetair systeem, dat zichzelf zal resetten door om te schakelen naar harde valuta. Deze operatie zal eveneens een wereldwijde valuta herwaardering teweegbrengen. Deze twee ontwikkelingen zullen snel het huidige op schuld gebaseerde valuta systeem dat gesteund wordt door de huidige regeringen onderuit halen. Onze talloze medewerkers zijn klaar om het nieuwe Basel III financiële systeem, dat op zijn beurt nieuw bestuur initieert, in te stellen. Deze nieuwe regeringen zullen schuldslavernij beëindigen, alsmede rijkdom ongelijkheid, en economische strategieën om de grote welvaart die Gaia’s bevolking voorbereidt op ‘First Contact’ en het verlangen van de Geest om jullie naar volledig bewustzijn terug te brengen te ondersteunen. Het stelt ons eveneens in staat om openlijk naar jullie toe te komen en vrijelijk te spreken over de universele waarheden die lang werden verhuld door de belangrijkste filosofieën die aan de kern van de religies op deze gewijde bol liggen.

Onze taak is jullie te informeren over de spirituele veranderingen die jullie wereldwijde samenleving doormaakt. Terwijl de meesten van jullie hier enigszins bewust van zijn, beweegt jullie wereld zich weg van de zienswijzen en concepten waar jullie gewend aan zijn, naar houdingen en kennis die eerst behoorlijk vreemd kunnen lijken. Dit zich openen van jullie wereldbeeld is wat de Geest bedoelt. We zijn hier om jullie te helpen het geloof dat jullie werd geleerd toen jullie opgroeiden te herzien; dit betekent de concepten die jullie als ‘feiten’ accepteerden te wijzigen. Dit houdt in nieuwe spirituele terminologie bij jullie te introduceren die niet belast is door lagen van warrige gedachten en die lange tijd geleden door de Hemel aan ons werd gegeven. We hebben de stichtingsmythen van jullie samenlevingen slechts terloops genoemd, maar de tijd is gekomen om deze verhalen geheel en waarachtig opnieuw te vertellen zodat jullie hun betekenis zonder de mist van dubbelzinnigheden kunnen begrijpen. Lang geleden namen jullie duistere Overheren deze verhalen en wijzigden ze deze om jullie gevoelens in bepaalde ‘bruikbare’ richtingen te duwen, en we zijn van plan om jullie kompas weer naar het ware noorden te laten wijzen, waardoor jullie in staat gesteld worden je te richten naar de waarheid omtrent wie jullie waarlijk zijn.

Wij, de Opgestegen Meesters zullen jullie leid-ster zijn, duidelijk de weg wijzend uit jullie huidige rotzooi, naar een glorieuze nieuwe wereld, één die je al kunt voelen, op jullie wachtend. Als Wezens, letterlijk denderend naar volledig bewustzijn, hebben jullie gedetailleerde informatie nodig over wat volledig bewustzijn betekent. We hebben vele giften van wijsheid voor jullie, die jullie zullen voorzien van de criteria om in te schatten wat er gebeurt. De Hemel gebruikt haar goddelijke vaardigheden om jullie en de hele wereld om jullie heen te reconstrueren, en we zijn gekomen om jullie spirituele gidsen te zijn en jullie gerust te stellen over wat een hele serie vreemde gebeurtenissen kan lijken. Op dit moment ontstaan nieuwe monetaire systemen, en daarmee komen edicten die aangekondigd worden door nieuw bestuur, inclusief onthullingen over een cover-up van waarlijk verbijsterende proporties. Zoals je je kunt voorstellen zullen deze aankondigingen je realiteit danig veranderen, en we zijn hier om jullie liefhebbende gidsen te zijn gedurende deze zeer verbazingwekkende transitie.

Vandaag spraken we over wat er gaat gebeuren. De volgende periode is er één van plotselinge, enorme verandering. We zijn van plan om jullie in het kort te vertellen wat ‘First Contact’ te betekenen heeft. Jullie spirituele, ruimte en Binnen Aarde families staan klaar om tussen jullie te verschijnen en jullie realiteit voor altijd te veranderen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén en Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob

 

Bron:  http://paoweb.com/uf073013.htm