Recreating Balance: ‘2016…’ door Untwine, 31 december 2015.

Recreating Balance: ‘2016…’  door Untwine, 31 december 2015.

2016

Het getal 2016 is speciaal en heilig, omdat het deel uitmaakt van een reeks die wordt gevonden in de kosmos. Deze reeks is een opeenvolging van dubbelen: 27, 54, 108, 216, 432, 864, enzovoorts.

Voor al deze getallen geldt dat het optellen van hun cijfers gelijk is aan 9:
2+7 = 5+4 = 1+0+8 = 9, enzovoorts.
(2 + 7 = 9; 5 + 4 = 9; 1 + 8 = 9).

Hier zijn een paar voorbeelden over hoe deze getallen zich overal voordoen:

#Saturnus polaire diameter: 108.000 km
# Saturnus omlooptijd: 10.800 dag
# Venus orbitale afstand: 108 miljoen km

# Baansnelheid van de Aarde: 108,000 km per uur
# Diameter Zon is ongeveer 108 keer de diameter van de Aarde

#Afstand Aarde van de Zon: 108 zonne diameters
#Afstand Maan van de Aarde : 108 Maan diameters

# Diameter Maan: 2.160 mijl
# Omtrek meridiaan Aarde: 21.600 nautische mijlen

# Galactische cyclus duurt 25.920 jaar # Processie van de equinox: 432 x 60, 60 die aan de basis van de manier waarop we de tijd meten
# Snelheid van het licht: 432 x 432 mijl per seconde

# Snelheid van ons Zonnestelsel door de Melkweg: 43.200 mijl per uur
# Omlooptijd Jupiter: 4320 dagen

# Diameter Mars: 4.320 mijl
# Diameter Zon: 864.000 mijl
# Diameter Jupiter: 86.400 mijl
# Een Aardedag duurt: 86.400 seconden

Veel van deze nummers werden gevonden in www.secretsinplainsight. com

De mensen die de oude Vedische astrologie beoefenden waren zich hier bewust van, dit is waarom nu nog vaak mantra’s 108 keer worden gezongen, of een veelvoud van dat aantal.
En natuurlijk is 432Hz het referentiepunt frequentie voor heilige genezende muziek. Om dezelfde noot in hogere en lagere octaven te vinden vermenigvuldig of deel je de frequentie met 2, zodat alle nummers van de reeks tot de 432Hz toonladder behoren.
Er zijn vele andere voorbeelden.

Vooral dit is zinvol:

image

Afbeelding: Secrets in Plain Sight

Ik zal hieraan toevoegen dat de diameter van Jupiter 86.400 mijl is. Dit is zinvol omdat de energie van het Galactische Centrum wordt doorgesluisd naar Aarde via Sirius, via onze Zon en Jupiter (Ganymedes portaal).

Gelukkig 2016!
Laat dit het jaar van de doorbraak en de bevrijding zijn!

Untwine
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/12/2016.html

Advertenties

Unitynet.nl: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – Deel 2.2 De transformatie van Hemel en Aarde…

Unitynet.nl: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – Deel 2.2 De transformatie van Hemel en Aarde…

Ummac Dan

Vertaald door Harmen Schouwerwou

Vervolg van 2.1

Wanneer ons ruimteschip de baan van de Aarde kruist, kijk dan eens door de patrijspoorten naar buiten en zie de tijdplaatjes van het verleden. Zie hoe deze eindeloze galactische oorlogen een enorme scheur in de ruimte/tijd hebben gecreëerd die eruit ziet als vreemde, veelkleurige vlekken. Deze scheur was ondermeer verantwoordelijk voor de Grote Zondvloed en werd een belangrijke factor in de snelle val van jullie prehistorische beschavingen die op buitenaardse invloeden waren gebaseerd. Wij gaan nu in een lagere baan cirkelen die ons zal brengen naar de randen van deze nogal turbulente tijdscheur.

Wanneer we over de laatste golven van het verloren rijk Atlantis vliegen, merk dan op hoe deze tijdgolven een ‘tsunami’ lijken te vertegenwoordigen. Wij bevinden ons nu in een gebied dat gevuld is met ongewone tijdholtes, die in feite grote samengeklonterde tijddeeltjes zijn die de immense tijdgolven doen afbuigen. Zo nu en dan kunnen ze een tijdelijk effect veroorzaken (te vergelijken met meteorologische ‘windvlagen’) aan hun randen. Deze ‘windvlagen’ kunnen ons uit de koers gooien en ons in deze tijd vasthouden. Oei, het voelt of we iets geraakt hebben!

De cockpitbemanning informeert me dat het navigatiesysteem tijdelijk buiten werking is. We zullen slechts een korte tijd worden vastgehouden in deze episode van jullie geschiedenis na de val van Atlantis. De mensen die in dit tijdperk leven bevinden zich – zoals jullie nu – in een beperkt bewustzijn en zij missen de noodzakelijke bekwaamheden om hun samenleving te herbouwen die door een catastrofe is getroffen. Het is voor ons een zeer interessante periode in jullie geschiedenis om te bestuderen. Ons verkenningsteam is zich nu aan het voorbereiden. Wanneer jullie gereed zijn voor dit avontuur, verzoeken we jullie met ons mee te gaan op deze verkenningstocht! Kijk nu door de rechter patrijspoorten en jullie kunnen je bestemming zien liggen. Wij gaan naar de oostelijke kusten van de Middellandse Zee, ongeveer twaalf millennia geleden. In de verte, ver uit de kustlijn en aan de andere kant van die beboste heuvels, liggen een aantal primitieve dorpen. Ons verkenningsteam zal over ongeveer twaalf minuten met de shuttle vertrekken. Wij verzoeken jullie ons te vergezellen!

Mede-onderzoekers, neem plaats op jullie stoelen in het achterste deel van de shuttle. Onze eerste halte zal de kustlijn zijn, ongeveer 4,6 kilometer hier vandaan. Kijk rechts uit het raam wanneer we langs de kustlijn vliegen. Merk op dat het zanderig is zonder enig dierlijk leven, het is verlaten. Kijk, twee vissers hebben ons gezien en kijken verschrikt op, daar bij die heuvels. Het is tijd dat wij ons voertuig verhullen, onzichtbaar maken. Wanneer we het strand naderen zullen jullie omringd zijn door een onzichtbaar omhulsel. Alvorens we het binnenland ingaan, zullen we de oude resten van Pamalaka bezoeken, een vroegere Atlantische stad. Het is een zeer interessante ruïne. Wij verzoeken jullie in onze buurt te blijven. Wanneer wij dit voertuig verlaten blijf dan als groep bijeen.

Wij hebben Jolakarahm, de Atlantische geschiedschrijver van het oude bestuur van Pamalaka, gevraagd jullie langs de ruïnes van de stad te leiden. Hij zal ons daar ontmoeten. Jullie kunnen door de achterste deuren van de shuttle naar buiten gaan. Wanneer we drie groepen hebben gevormd, zal ons verkenningsteam jullie naar Pamalaka brengen. De rode gordels in die grote bak aan de rechter kant van de uitgang zijn de riemen die jullie onzichtbaar maken. We hebben maar één maat die voor allen geschikt is. Geniet van jullie reis naar het verleden!

Vorm drie groepen van twintig man en doe je gordel om met het blauwe ronde kant naar voren. Let op wanneer wij de gordel omdoen. De groene knop aan de bovenkant activeert de gordel. De gele knop aan de onderkant zet deze weer uit. Druk op de groene knop en volg ons. De personen die een gordel dragen kunnen de anderen ook zien wanneer deze geactiveerd is. Maak je geen zorgen! We weten altijd waar jullie zijn.

De stad is niet meer dan 400 meter ver. Je kunt Jolakarahm zien in zijn rode en witte pak en hij zwaait naar ons. De grote, granietachtige, steenblokken aan je rechterkant zijn de restanten van de buitenmuren van Pamalaka. Het grootste deel van de inwoners van deze stad zijn door de enorme vloedgolven van de Middellandse Zee onder het zand begraven.

Hallo! Ik ben Jolakarahm, de gids die jullie naar de nu verwoeste stad Pamalaka zal brengen.

De eerste interessante plek is hier aan jullie linkerkant. Buiten de kustlijn zie je een opeenhoping van heel grote en vreemd gevormde rotsblokken. Elke rotsblok weegt meer dan twintig ton. Ze waren een onderdeel van de vroegere enorme havens van deze stad. Eens leefden hier meer dan twee miljoen mensen. Het enorme paleis van Horuthep aan jullie rechterkant is nu niet meer dan een hoop zand en rode klei. Deze heuvel strekt zich meer dan 1,6 kilometer langs de kust uit.

Dit is het restant van de oude glorie van Pamalaka. Achter dit paleis bevinden zich de ruïnes van de wetenschapslaboratoria en de grote tempels die Vasahuri vereerden, een opstandige priesteres van Alfa Centauri. Zij was verantwoordelijk voor de genetische aanpassingen van de mensen in dit gebied. Haar hoofddoel was een ras van slaven te creëren die haar voor altijd zouden gehoorzamen. De kinderen van het slaafse prototype woonden in de dorpen die zich links achter de heuvel bevonden.

Kom, we wandelen nu langs het stoffige pad dat links van jullie loopt. Dit smalle pad – wat eens een hoofdweg was met aan weerskanten acacia bomen – brengt jullie naar het echte centrum van het zakendistrict dat rondom het paleis van Horuthep was gelegen. In minder dan twee minuten vernietigde een aantal vloedgolven van 91 meter hoog dit deel van de stad. Na de vernietiging vertrokken de Atlantische elite en hun buitenaardse krijgsbende of naar het sterrenstelsel Beta Centauri of bleven in dit zonnestelsel. Degenen die bleven waren de Anunnaki – de duistere wezens die deze planeet bestuurden. De strijdplaneet die jullie als Nibiru kennen diende als hun hoofdkwartier.

Nadat de vroegere tweede planeet van de Aarde – bij ons bekend als Nagash – geëxplodeerd was en Atlantis vernietigde, overspoelde een grote vloedgolf van water en stof de wereld. De overlevende Atlantische elite vluchtte, en liet hun slavenras zonder meester achter. Deze genetisch veranderde mensen moesten het nu zonder hun oude nuttige technologie doen.

De meeste van deze slaven, die slechts vage herinneringen hadden aan wat was geweest, stierven in de eerste paar jaar. Daarna keerden hun meesters terug in een nieuwe gedaante en met een nieuw plan – zij moesten ‘goden’ worden. In de volgende eeuwen vestigden kleine groepen, die een zeer primitieve gemeenschap vormden, zich overal op de wereld. De dorpen aan de andere kant van de heuvel aan jullie linkerkant zijn een voorbeeld hiervan.

Het Atlantische slavenras had het geluk dat de genetisch veranderingen destijds nooit helemaal waren voltooid. Het verzinken van Atlantis maakte een eind aan dit lopende project. Het gevolg was dat deze nu primitieve Wezens het vermogen behielden terug te kunnen keren naar wat zij eens waren – volledig bewuste mensen. Herinner je deze feiten wanneer jullie naar hun dorpen gaan, want zij zijn jullie voorouders. Zij zijn het begin van het geslacht dat jullie zullen perfectioneren.

Bedankt Jolakarahm. Ik ben Sandara, jullie reisleider. Kom om me heen staan, alsjeblieft.

De ruïnes van Pamalaka illustreren hoe de oorlogen in jullie vijandig sterrenstelsel de ontwikkeling van een galactische samenleving op Aarde beïnvloedde. Na de vernietiging van Atlantis begon een periode van historische aanpassing die eindigde met de Grote Zondvloed ongeveer tien millennia geleden.

Het tijdperk tussen het einde van Atlantis en de Grote Zondvloed is de grondslag van jullie mondiale mythologieën en het openingshoofdstuk van Genesis in jullie Bijbel. Laten we nu voor een kort ogenblik terugkeren naar onze shuttle. Aan de andere kant van deze heuvels ligt een weiland waar jullie je voorouders wat nauwkeuriger kunnen waarnemen. Houd je gordel op de stand ‘onzichtbaar’ totdat jullie weer terug zijn in de shuttle.

Zoals jullie zien zijn de dorpen zeer primitief. Kijk daarginds en zie de contouren van marmer en graniet. Deze stad werd door de ‘goden’ gebruikt. Twee gebeurtenissen vonden plaats. Ten eerste waren de ‘goden’ diep verdeeld en bevochten elkaar. Ten tweede leefden de bewoners, die als arbeiders gebruikt werden voor de bouw van de stad, in angst en ontzag voor de ‘goden’. Ze werkten alleen maar om hun meesters te behagen en te doen wat hen opgedragen was.

Er zijn perioden van oorlog en vrede. Wij zien nu een oorlogsperiode. Wanneer de ‘goden’ oorlog voeren, blijven de bewoners in hun eigen omgeving en voorzien zich van voedsel door langs de kust te vissen, op herten en ander klein wild in het nabijgelegen bos te jagen en gewassen te verbouwen. De ‘goden’ gaven hen vuur, bogen, speren, visnetten en een paar landbouwwerktuigen. De dorpsbewoners, hoewel nog geen grote buit voor de ‘goden’, belichamen een potentieel dat de ‘goden’ cultiveren.

De voortdurende oorlogen worden gevoerd door de verschillende elites van Atlantis die of het nu onafgemaakte genetische project proberen te voltooien of de Aarde naar de Gouden Eeuw van Lemurië willen terugbrengen. Zoals we hebben opgemerkt, deze stad – die bedoeld was voor de ‘goden’ – wordt gebouwd als ondersteuning van één van een aantal atmosferische watertempels voor dit gebied. Deze verschillende tempels houden de laatste twee lagen van het firmament in stand – een mondiale laag ijsdeeltjes dat zich op een hoogte van ongeveer 11,25 kilometer in de atmosfeer bevindt. De uiteindelijke vernietiging van dit mondiale netwerk van tempels was, als gevolg van de vele oorlogen, de oorzaak van de Grote Zondvloed.

Twee of meer enorme kristallen, van meer dan 7,6 meter hoog, vormen de krachtbron voor de watertempels. De ‘goden’ hebben ook een kleine landingsbaan in de stad gebouwd voor hun oorlogsschepen die waren uitgerust met laserwapens en een aantal atoombommen met een beperkte uitwerking. Omdat de bestaande technologie geen diepe ruimtereizen mogelijk maakte, konden deze oorlogsschepen alleen maar heen en weer naar de Maan vliegen.

We zullen met onze shuttle over enkele minuten landen. Het is belangrijk dat jullie bij ons in de buurt en onzichtbaar blijven. Onze hoofdscanner op het schip heeft geconstateerd dat er oorlogsschepen van de ‘goden’ in dit gebied zijn. Wanneer ze jullie zouden zien kunnen ze jullie vernietigen. Wanneer wij uitstappen ga dan weer drie groepen van twintig personen vormen.

Onze eerste excursie gaat naar de prachtige marmeren stad aan het eind van het weiland. Voor de ‘goden’ en de dorpsbewoners is deze stad van steen en kristal bekend als Makadu, ‘de plek van de waterrituelen’. Wij zullen eerst van dichtbij een Lemurische watertempel bekijken. Laten we nu beginnen aan onze unieke ontdekkingsreis!

Volgens het protocol voor dergelijke reizen, moeten we tweemaal controleren of de knop die jullie onzichtbaar maken de juiste stand aangeeft. De kristallen stad Makadu kunnen we, vanaf het vertrekpunt, in ongeveer tien minuten wandelend bereiken. Wanneer jullie de buitenwijken van de stad binnenkomen, kunnen jullie de schoonheid van Makadu bewonderen. Haar bouwwerken volgen de klassieke Griekse stijl. In het hoofdgebouw van het tempelcomplex zie je het schitterende contrast van de perzikkleurige daken met de barokke roze en witte pilaren. Laten we nu een cirkel vormen rond de enorme kristallen in het centrum, die in het hele kleurenspectrum gloeien. Hoor, hoe ze een vaag en nauwelijks hoorbaar gezoem uitzenden.

Plotseling verschenen twee oorlogsschepen van de regionale ‘goden’ aan de overkant. Hun blauwgroene scanners zochten de omgeving van de tempel af en verdwenen even snel als ze gekomen waren. Onze reisgroep werd niet ontdekt. Toen we klaar waren met het bezichtigen van de kristallen stad, staken we de weide over om de nabijgelegen dorpen te bezoeken. Toen we de dorpen naderden, leek het of de woningen willekeurig verspreid lagen zonder enig verband. De vele kleine gemeenschappen waren nogal chaotisch gebouwd. Hun simpele hutten, willekeurig bijeengevoegd, waren niets anders dan rechthoekige houten schuurtjes met strodaken. Elk nietige optrek leek niet meer dan een tijdelijke schuilplaats te zijn.

De dorpsbewoners lijken ons op de een of andere manier te voelen, maar ze kunnen ons onmogelijk zien. Gealarmeerd door dit ongemakkelijk gevoel en door de waarschuwingen van de twee vissers die ons eerder hebben gezien, proberen ze nu hun kinderen en zichzelf gerust te stellen. Onze onzichtbare reisgroep nadert nu de dorpsbewoners, die voor hun hutten staan en elkaar levendig en uitvoerig de mythologische verhalen vertellen over de vele wonderen van het gevallen rijk der Atlantiërs Wij luisteren naar hun Atlantische dialect die ze van hun ‘goden’ overgenomen hadden. De vrouwen en mannen zijn gekleed in zelfgesponnen kleren. Hun sociale structuur is rond een opperhoofd georganiseerd, wiens voorouders door de ‘goden’ officieel waren aangesteld.

In het centrum van het dorp bevindt zich een enorme stookplaats die voor formele rituelen dient maar meestal gebruikt wordt om eten te koken. Het leven in een dorp lijkt bijna niet voor te stellen – een zuiver op overleven gerichte vorm van bestaan. Toch zien we bij de dorpsbewoners nog steeds een overblijfsel van hun vroegere volledige bewustzijn. Dit is een flauwe flikkering van het Licht van hun bewustzijn, wat nu een gestaag groeiende, zachte schittering in jullie allen is. Dit potentieel brengt jullie nu naar de transformatie van jullie samenleving.

Deze primitieve dorpsbewoners zijn de afstammelingen van de slaven die de laatste dagen van Atlantis hebben overleefd en die door de Atlantiërs heel slecht behandeld zijn. Elk gering verzet van de massa tegen de regerende elite werd bestraft met een gevreesde opsluiting in de cellen achter het wetenschap/tempelcomplex van de belangrijkste steden van het Atlantische rijk. Uiteindelijk beroofden de Atlantische wetenschapper/priester hen van hun grootste schat – het volledige bewustzijn. Sommige groepen kinderen van de elite die deze opsluiting verafschuwden, werden uiteindelijk verbannen naar de verre Ionische kolonies. Aan dit langdurige karma wordt door jullie huidige transformaties een einde gemaakt.

De tijd is gekomen, beste Harten, dat we terugkeren naar de weide en aan boord gaan van onze shuttle. Wanneer we langs het pad teruglopen, kijk dan naar rechts waar je een steenachtige structuur zult zien aan de rand van het dorp. Deze troosteloos hoop rotsen is in feite een ritueel heiligdom voor hun ‘goden’ en symboliseert de totale onderworpenheid aan hen. De ‘goden’ beïnvloedden de spirituele neigingen van hun onderdanen door deze om te buigen naar hun eigen zelfzuchtige motieven. En toch was dit een proces die de dorpsbewoners stimuleerden, al was het nog zo weinig, hun houvast bij het Licht te zoeken. Dit proces is een barst in de deur die de Spirituele Hiërarchie de kans gaf de erfenis van Atlantis geleidelijk naar het Licht te transformeren.

Bezie alles wat jullie hebben gezien als de eerste kleine stapjes naar het transformeren van jezelf naar volledig bewuste Wezens – de glorieuze fysieke Engelen. Jullie hebben de ruïnes van Pamalaka kunnen aanschouwen. Jullie hebben gezien in welke toestand dit zieke Atlantische rijk jullie voorouders heeft achtergelaten. Voor hen ligt nog de komst van de Grote Zondvloed en het begin van jullie bekende geschiedenis. Deze nachtmerrie vormt de bodem voor een geweldig ‘zaad’ van waaruit jullie met succes tevoorschijn zullen komen. Kijk, daar ligt ons schip. Onze vluchtleider informeert me dat alle noodzakelijke hersteloperaties voltooid zijn. Zodra we aan boord stappen dienen we onmiddellijk in onze stoelen plaats te nemen, waarna we onze reis zullen vervolgen.

Dit is jullie reisleider, Sandara.

Zodra ons ruimteschip haar baan om de Aarde van 12 millennia geleden verlaat, onderzoek deze gebeurtenissen dan met je hart. Na de val van Atlantis heeft jullie Spirituele Hiërarchie een zeer ingenieus plan ontwikkeld voor de uiteindelijke spirituele opwekking van de aardse mensheid. Dit proces transformeert jullie opnieuw naar fysieke Engelen en naar volledig bewuste Lichtwezens. Bovendien heeft Moeder Aarde zichzelf magisch voorbereid op de langverwachte transmutatie naar haar volledig bewuste zelf. Dit verbazingwekkende proces is in het tweede gedeelte van jullie twintigste eeuw in een hogere versnelling gebracht.

In de zeventiger en tachtiger jaren, toen de duistere Anchara Alliantie nog steeds aanrommelden met de geheime machthebbers van jullie planeet en hun wereldwijde bondgenoten in de regeringen, bereiden de Lichtkrachten de Aarde en haar mondiale samenleving voor op een zeer grondig, nieuw model. Wij hopen dan ook dat deze reis jullie gebracht heeft tot het beter begrip van dit nieuwe, zich vormend model en de verschillende consequenties. Onze tocht zal zoveel mogelijk zowel informatief als experimenteel zijn.

De machten van het duister hebben nooit de absolute macht over jullie wereld gehad. Vele ondersteunende instituten en dappere individuen bevinden zich in jullie samenleving. Gebonden door een noodzakelijke geheimhouding, hebben deze dappere vrouwen en mannen het Licht op jullie wereld laten schijnen. Deze organisaties en individuen hebben vele moedige en succesvolle acties voor jullie uitgevoerd. De bevolking van jullie planeet zal inderdaad spoedig weten wat zij hebben gedaan en wat ze binnenkort gaan doen. De duistere elites en hun geheime wegen blijven echter een verstorende factor. Hun geheimhouding kon de vele smerige plannen tijdens de laatste decennia van de Aarde verborgen houden.

Geheime, exotische ruimteprogramma’s en werkelijk fantastische programma’s inzake tijdverandering zijn in de negentiger jaren tot ontwikkeling gebracht. De belangrijkste regeringen van jullie planeet, die geassisteerd werden door vele geheime buitenaardse groeperingen, waren begonnen aan het controleren van de ontwikkeling van jullie onmiddellijke toekomst. Deze programma’s zijn een illustratie van de plannen van de geheime manipulators van jullie samenleving.

De geheime bestuurders van jullie planeet zijn even verslaafd aan macht als een drugverslaafde aan heroïne. Totale macht en controle zijn hun belangrijkste doeleinden. De voortdurende en absolute controle over de bewoners van de Aarde is hun uiteindelijk doel. Om dit doel te bereiken zijn ze bereid werkelijk alles in te zetten van hun onwettig verkregen rijkdom. Zij hebben in de loop van de afgelopen drie eeuwen in het geheim het meeste rijkdommen vergaard.

De geheime regeringsprojecten van deze kliek maakten gebruik van speciale geheime en buitenaardse wapens om hun illegale claims op jullie Maan en Mars gedurende de vijftiger en zestiger jaren te verdedigen. Inderdaad, jullie planetaire kliek leek in deze tijd op het punt te staan sommige van hun meest complexe en smerige plannen uit te voeren.

Niettemin, leken ze serieus gedwarsboomd te worden door de goddelijke strijdkrachten die ze niet konden controleren. Om een ommekeer te bewerkstelligen was de galactische Spirituele Hiërarchie begonnen met bepaalde programma’s die het bewustzijn verhoogden waardoor jullie duistere onderdrukkers uiteindelijk zouden verliezen. Deze zeer uitgebreide acties beïnvloedden jullie wereld en jullie gehele galaxy. Het samenkomen van de fysieke Engelen en hun voorouders in de Hemel transformeren voor altijd jullie werkelijkheid van het beperkte aardse 3-D bewustzijn.

Een belangrijk aspect van deze goddelijke interventie betrof de snelle val van het enorme Sovjet Imperium. Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog, hadden de talrijke communistische volgelingen van de Sovjet Unie Oost-Europa onder haar invloedssfeer gebracht. De goddelijke bewustzijnsprogramma’s van de Hemel begonnen hun doelen in de tweede helft van de tachtiger en in het begin van de negentiger jaren te realiseren Zij bevrijdden een groot deel van de mensheid van hun onderdrukkers. Deze bijzondere stoot naar bevrijding en zelfbevestiging creëerde een atmosfeer die cruciale en verborgen technologieën aan het licht brachten die tot dat moment ontkend werden.

De bevrijding gaven vele belangrijke uitvinders en wetenschappelijke vernieuwers de kans om naar voren te treden. Al snel zou hun werk zijn magie beginnen te manifesteren op jullie wereld. Toch was deze frisse wind maar tijdelijk voelbaar. De duisternis van jullie wereldlijke elite, die al heel lang jullie wereldlijke regeringen had omringd, kon opnieuw toeslaan. Zelfs in deze overweldigende schaduw blijft het heldere Licht over Oost-Europa schijnen. Ditzelfde schitterende Licht van Hemelse afkomst is voorbestemd jullie wereld helder te verlichten.

Een ander aspect van dit goddelijk programma had een grote invloed op deze galaxy. Het betreft de profetie van de duistere schepper Anchara. Bij het begin van ons verhaal, zond Anchara een groot aantal volgelingen erop uit om onze galaxy onder controle te krijgen. Zelfs in deze duistere periode was er toch een sprankje Licht – een potentieel voor galactische harmonie.

In het begin van het jaar 1994 verstuurde Anchara’s meest begaafde priesteres een gewijzigde proclamatie naar de duistere strijdmacht. Deze verklaarde ondubbelzinnig de volgende grootse waarheid – eindelijk is de goddelijke tijd gekomen voor een galactische bestand! Anchara deed de Galactische Licht Federatie een verzoek voor een permanent vredesverdrag. In een van de bepalingen van dit permanente vredesverdrag beloofde de duistere strijdmacht van de Anchara Alliantie eindelijk zijn claims op de Aarde op te geven.

Deze verbazingwekkende afkondiging uit de orakelplaneten van Anchara veroorzaakte door de gehele alliantie een geweldige aardschok. Dit had duidelijke gevolgen voor de vele duistere gebieden. Zij waren woedend en voelden een grote weerzin om alles op te geven waarvoor ze gevochten hadden. Vele felle gevechten braken uit tussen de in verwarring gebrachte en rebellerende schepen van de duistere Anchara Alliantie.

Toen de boosheid eindelijk was uitgewoed, hadden de strijdkrachten van het galactische bestand een grootse overwinning behaald. De weinige nog resterende schepen van het duister trokken zich terug naar hun thuiswerelden aan de rand van de melkweg.

Zich vastklampend aan de laatste restjes van hun woede, hebben deze kleine groepen zich nu opnieuw gegroepeerd en wachten hun tijd af. Zij zijn nog steeds vastbesloten de nieuw gevormde Lichtvloot aan te vallen.

In de tweede helft van het jaar 1994 vroegen de onderdelen van de vroegere Alliantievloot die de overwinning hadden behaald of ze een permanent vredesverdrag konden sluiten, waardoor ze zich als speciale leden bij de Galactische Licht Federatie konden aansluiten. In dit nieuwe verdrag werd de belofte van de vroegere sterrenstaten van de Alliantie gerealiseerd om hun enorme vloot met die van de Galactische Federatie te integreren. De vroegere vloot van het duister was nu bereid om de wetten van de Galactische Licht Federatie te accepteren.

Het enige gevoelige punt was hoe ze hun oude claims op planeet Aarde moesten opgeven. Omdat ze niet bereid waren hun toegang tot deze zeer heilige waterplaneet op te geven, verzochten de vroegere leden van de Alliantie om een aantal speciale ambassadeurs aan te mogen stellen die permanent op de Aarde gestationeerd zouden worden. Deze speciale ambassadeurs zouden daar geplaatst worden op het moment dat de Aarde en haar bewoners naar het volledig bewustzijn terugkeerden. Op dat moment zou de getransformeerde samenleving op de Aarde een volledig functionerend lid van de Galactische Licht Federatie zijn geworden.

In een ander deel van dit verdrag beloofden de vroegere leden van de Alliantie enkele geheime verdragen met de belangrijkste regeringen aan het oppervlak van de Aarde op te zeggen. Als demonstratie van hun serieuze bedoelingen met betrekking tot de decreten van Anchara, trokken de Alliantie-leden al snel hun vele ambassadeurs, technici en wetenschappers van de Aarde terug. In de loop van de volgende twee jaren verlieten de meeste van deze buitenaardse wetenschappers en technici jullie planeet. De effecten van deze talrijke geheime verdragen zijn voor jullie vrijheid van groot belang geweest. Hun plotselinge vertrek was opnieuw een barst in het kwaad dat jullie wereld omringt.

Dit scheurtje werd al snel een gapend gat toen jullie vroegere geheime meesters, de Anunnaki, een verrassende en zeer fortuinlijke beweging maakte. De buitenaardse mentoren van jullie elite waren onverwachts overgestapt naar de Galactische Licht Federatie. Zij, die nu bekend staan als ‘Annanuki’ (de naam was veranderd om hun nieuwe richting aan te geven) waren lang het meesterbrein achter de acties van jullie mondiale kliek en de door hen gekozen wrede en autocratische heersers. Zij dienen nu als Annanuki het Licht. Hun kennis van de duistere wegen van de elite werd het zwaard van Damocles dat boven de collectieve hoofden van jullie duivelse onderdrukkers hangt. Het programma van de Annanuki zal hun vroegere invloed gebruiken om jullie vele onderling verbonden intriganten een nieuwe weg op te sturen. Tot nu toe zijn er vorderingen gemaakt. Toch wensen de vele mondiale manipulators – hoewel ze langzaam veranderen – hun macht waaraan ze gewend zijn niet op te geven. Deze passie om alles te controleren heeft hen tijdelijk verdeeld gehouden over de noodzaak te reageren op de strenge eisen van de Annanuki. Het heeft ook tot gevolg gehad dat de geheime heersers van jullie planeet vreemde verzoeken richten aan hun vroegere meesters.

Een aantal plotselinge veranderingen deden jullie vele geheime bestuurders op hun fundamenten schudden. Om een simpel voorbeeld te gebruiken, de onderling verbonden geheime intriganten werden gedwongen enkele belangrijke chirurgische ingrepen in de hersenen te ondergaan! De hoogste niveaus van hun vroegere stevige commandostructuur waren nu tot chaos vervallen. Talrijke elementen van hun mondiale structuur waren nu verwikkeld in een geheime strijd op leven en dood. Deze bijzonder gevaarlijke reorganisatie bleef voortduren tot de eerste helft van het jaar 2000.

Terwijl deze verbazingwekkende transformerende gebeurtenissen zich magisch uitwerken en jullie planetaire intriganten in verwarring brengen, bereidt de plaatselijke Spirituele Hiërarchie jullie voor om volledig bewuste Wezens te worden. Sinds de zeventiger jaren heeft de plaatselijke Spirituele Hiërarchie jullie lichaamsfrequenties verhoogd. Aan dit gebeuren werken tevens mee jullie innerlijke engelen en adviseurs die onder leiding staan van jullie plaatselijke Spirituele Hiërarchie. Dit gezamenlijk project richt zich ook op de transmutatie, in elke cel van je lichaam, van zijn RNA/DNA proteïnestrengen.

Een van de resultaten van deze complexe transformaties was de mondiale opkomst van een enorme spirituele renaissance. Dit is de eerste keer in jullie recente geschiedenis dat zo’n groot deel van jullie wereldbevolking geïnteresseerd is in Engelen, in alle soorten ‘gechanneld’ materiaal en in de oorsprong en de reden voor de op handen zijnde komst van buitenaardse ruimteschepen. Hieraan kun je zien dat jullie gereed gemaakt worden voor een eerste contact en voor de heilige terugkeer van de Hemelse goddelijke wetten.

Terwijl de genen van jullie cellen snel muteren, worden ook de energiesystemen van je lichaam (chakra’s) aangepast. Jullie gaan over van een stelsel van zeven chakra’s naar een stelsel van dertien chakra’s. Momenteel reguleren deze multivoudige energiecentra de levenskracht van het lichaam. Wanneer deze geïntegreerd worden in je lichaam, zullen deze nieuwe chakra’s er voor zorgen dat elk deel van je lichaam gemakkelijker kan communiceren met de andere delen.

Deze koninklijke verandering en integratie kan je naar een bijzonder Lichtwezen transformeren. (Voor een nadere beschrijving van dit verbazingwekkend proces, zie hoofdstuk 3: De ontwikkeling van je nieuwe jij.) Dit speciale Lichtwezen wordt door ons een fysieke Engel genoemd. Als volledig bewuste Wezens zijn jullie werkelijk fysieke Engelen. Jullie werken als de bemiddelaars tussen de fysische en spirituele universa. Dit wonderbaarlijke Lichtwezen (of ‘Nieuwe Jij’) dient een belangrijke rol te spelen in het dagelijks bestaan van jullie volledig bewuste planeet – de Nieuwe Moeder Aarde.

Door gebruik te maken van een bewust groepsritueel reguleren de fysieke Engelen – wat hun taak is – de verschillende planeten en sterren. Dit opmerkelijke groepsritueel bezit het vermogen de verschillende knooppunten (onderling verbonden energiepunten, zoals de meridianen van je lichaam) van het magnetische of zwaartekrachtraster van elk hemellichaam te activeren en in balans te houden. Hierdoor wordt de planeet of ster voortdurend geactiveerd om op piekniveau te opereren.

Dergelijke volledige bewuste Wezens reguleren de frequentie van de elektromagnetische velden van een planeet. Deze wonderbaarlijke activiteit wordt volbracht door het veranderen van de frequentie van het lichaam van een fysieke Engel naar de meest gunstige frequentie voor de planeet en haar biosfeer.

Als gevolg hiervan helpen de fysieke Engelen een planeet bij het handhaven van de optimale condities voor de vele plantaardige en dierlijke levensvormen (de biosfeer van een planeet). Fysieke Engelen opereren ook als de hoeders van een planeet. Hier creëren zij een speciale melodie of het noodzakelijke vibratiepatroon welke het reproductieve vermogen van de vele planten en dieren van de planeet in stand houden.

Laat het duidelijk zijn, de fysieke Engelen spelen een belangrijke rol in het leven van elk bewust hemellichaam. (meer over fysieke Engelen, zie hoofdstuk 6: Fysieke Engelen.) Dit feit leidt naar het tweede punt van onze korte beschrijving. Alle hemellichamen zijn levend! Ze zijn een unieke levensvorm. Hun levenskracht werkt als een elektrische zwaartekracht, terwijl die van jullie elektromagnetisch is. Op dit punt dienen we te benadrukken dat de levensvormen met een elektrische zwaartekracht de elektromagnetische nodige hebben om zo efficiënt mogelijk te functioneren. De een heeft de ander nodig om te overleven. Wanneer beide levensvormen op hun maximale vermogen opereren, complementeren zij elkaar.

Naast alle prachtige ontwikkelingen die we zo juist beschreven hebben, is er nog een ander element dat zijn eigen unieke rol speelt in dit verhaal. Het is een hemels fenomeen dat al eerder voor veel opwinding heeft gezorgd binnen jullie galaxy. Het is een positieve voorloper van, of een voertuig voor, jullie vele goddelijke transformaties. Om dit zo goed mogelijk uit te leggen, gaan wij ons nu scharen rond een eigenaardig ‘holografisch’ kampvuur van het schip. Daar zal ik, geassisteerd door Washta, ons verhaal vervolgen.

Eonen geleden, toen de melkweg gecreëerd werd, kreeg het door middel van de grote Heersers der Hemel een prachtige Lichtgordel. Vanaf zijn ontstaan had deze Lichtgordel een volledige baancyclus gekregen van ongeveer 26.000 zonnejaren. De fotongordel is een enorme ring van interdimensionaal fotonenergie (Licht) dat ongeveer 15.000 lichtjaar in doorsnee is of bijna éénzesde van de omvang van de melkweg. De ‘torroid’, of de ring van de fotongordel is in twee secties verdeeld: een scheermesdunne nulzone en zijn hoofdzone. De membraamachtige nulzone is een gebied dat zowel de elektromagnetische energieën in elkaar laat storten als opnieuw aanpast.

De fotongordel bezoekt ons zonnestelsel elke 12.000 tot 13.000 jaar. Volgens schema zou het jullie aan het eind van het Gregoriaanse jaar 1996 opnieuw gaan bezoeken. Dit bijzondere bezoek zou een middel worden waardoor een aantal zeer wonderbaarlijke veranderingen in de mensen van de Aarde zou optreden. Echter, enkele verrassende gebeurtenissen in 1986 en in 1995 veranderde dit scenario. (Later zullen we deze bijzondere gebeurtenissen gedetailleerd bespreken.)

Een fotondeeltje is een klein, subatomisch deeltje dat ontstaat (in tweeën gesplitst) door een botsing tussen een elektron en een positron (een positieve of een anti-elektron). Dit contact dwingt de twee extreem kleine deeltjes elkaar uit te schakelen (neutraliseren). De resulterende massa uit deze botsing wordt omgezet in pure energie, die bekend staat als foton- of lichtdeeltjes. In 1961 ontdekte een satelliet van de Amerikaanse regering in de nabijheid van de Pleiadense Sterrencluster in de Taurus Constellatie opnieuw de fotongordel.

Het onderzoek waaraan zijn geheime Amerikaanse ontdekkers werkten, steunden de vroegere bevindingen van Paul Otto Hesse, Edmund Halley en Frederick Wilhelm Bessel. Paul Otto Hessel volgde nauwkeurig de ontdekkingen van Edmund Halley (de 18-eeuwse ontdekker van de Komeet Halley) en van Frederick Wilhelm Hessel, een 19-eeuwse Duitse astronoom. Hesse had de Pleiaden in de eerste helft van de 20e eeuw bestudeerd. Hij ontdekte een fotongordel, of een grote magnetische ring met een diameter van bijna 2.000 lichtjaren. Deze gordel, of ring bezat de absoluut juiste hoek op de beweging van de sterren van de Pleiaden.

Paul Otto Hesse geloofde ook, gebaseerd op de beweging van de fotongordel, dat het periodiek grote veranderingen teweegbracht in de aardse beschavingen. Ongeveer 26 jaar na de ontdekking van de fotongordel, werd een extreem belangrijk element toegevoegd aan ons verhaal, dat illustreert hoe de mensen van de Aarde en de Galactische Federatie kunnen samenwerken.

In het vroege voorjaar van 1987, ontstond er een nova (een exploderende ster), bekend als Nova 1987A, in de omgeving van de Magellanen Wolk. Een enorme interne explosie veranderde vervolgens in een neutronenster, onder de naam Avalus. Wat heel belangrijk was het gegeven dat de explosie een grote draaikolk creëerde die bestond uit fotonen, gammastralen en een enorm aantal antimateriedeeltjes. Het werd met zeer grote snelheid op een zwaartekrachtgolf van die sterrenexplosie meegenomen, richting het aardse zonnestelsel. Een serieuze bezorgdheid over de gevolgen van deze nova (draaikolk) leidde jullie wetenschappers tot het opnieuw ontdekken van de hoofdfotongordel in 1995.

Eind 1995 ontdekten de astronomen dat het zich snel voortbewegende ruimtelijk object (de draaikolk) in botsing zou komen met jullie zonnestelsel aan het eind van het jaar 1996. Dit binnenkomend astronomisch lichaam bezat het vermogen om de atmosfeer van jullie planeet weg te rukken waardoor uiteindelijk de aardse biosfeer zou worden vernietigd.

Door gebruik te maken van nieuw geïnstalleerde instrumenten (speciale ontworpen kleurspectrometers) ontdekten de aardse wetenschappers de sterk toegenomen kracht van de fotongordel. Zij stelden vast dat de fotongordel het zonnestelsel op exact hetzelfde tijdstip zou bereiken als de veel kleinere draaikolk.

Veel wetenschappers in het zeer geheime fotongordelproject waren ernstig bezorgd dat dit in de loop van 1996 het totale einde van alle leven op de planeet Aarde zou betekenen. Om te weten te komen wat er bezig was, begonnen ze iemand te zoeken die in staat was contact te leggen met de welwillende ET’s.

In de zomer van 1996, konden de astronomen door middel van een tussenpersoon in contact komen met enkele wetenschappers van de S&E vloot van de Galactische Federatie, die jullie wereld observeerden, om hen vragen te stellen over de twee ruimte-objecten. De meest belangrijke vraag was inderdaad of de mensheid slechts tot het eind van het jaar de tijd had alvorens de ramp zou toeslaan.

De wetenschappers van de Galactische Federatie antwoordden dat de betreffende draaikolk de hoofdfotongordel aan het eind van het jaar zou neutraliseren. De aardse wetenschappers gingen ermee akkoord de bemiddelaar te voorzien van foto’s, video’s en andere kritische informatie, die door dit geheime duistere project was verzameld over de twee binnenkomende hemelse objecten.

In de herfst van 1996 verifieerde het team van het geheime fotongordelproject de informatie van de wetenschappers van de Galactische Federatie. De draaikolk kwam inderdaad in botsing met de grotere fotongordel, even voordat deze het zonnestelsel bereikte. Dit incident zou beginnen op 31 december 1996 om 23.45 GMT, waarna de hoofdfotongordel op 1 januari 1997 3.00 uur GMT dit zonnestelsel zou binnendringen. De draaikolk boorde in de hoofdfotongordel (figuur 5) een ‘vacuüm’ (lege ruimte) van anderhalf maal de diameter van het zonnestelsel.

Het meeste resterende straling van deze botsing werd opgevangen door de planetaire magnetische velden van Jupiter en Saturnus. Jupiter bewees hierbij van groot nut te zijn. In de zomer van 1994 hadden de vele botsingen van de eigenaardig gefragmenteerde Schumacher-Levy Komeet de natuurlijke resonantie van zijn zwaartekracht en magnetische velden veranderd. In deze veranderde toestand neutraliseerde Jupiter de dodelijke straling van de draaikolk. De Aarde ontving slechts weinig van deze straling waardoor het in geringe mate werd beïnvloed.

Zoals verwacht kwamen de twee grote objecten even voor middernacht op 31 december 1996 met elkaar in botsing. Het vacuüm, gecreëerd door de botsing van de draaikolk met de hoofdfotongordel, gaf het zonnestelsel de gelegenheid de hoofdfotongordel binnen te gaan op 1 januari 1997. De sterk gereduceerde straling van de draaikolk kwam de aardse atmosfeer binnen in de vroege ochtend van 1 januari 1997.

Op 7 januari 1997 werd de resterende gevaarlijke straling belangrijk verminderd door de natuurlijke interactie met de aardse atmosfeer. Belangrijke neveneffecten waren o.a. de verschijnselen van rode luchten, opmerkelijke aurora-effecten in de bovenste atmosfeer en de komst van bijzonder koud weer overal op de wereld. Op 11 januari 1997 bewoog jullie zonnestelsel zich van de rand van het ‘vacuüm’ – gecreëerd door de draaikolk – naar de totale ‘lege ruimte’ binnenin de fotongordel.

Net voordat jullie deze wonderbaarlijk gecreëerde ‘lege ruimte’ binnenkwamen, plaatsten speciale Galactische teams, geassisteerd door de vele Orden van Elohim jullie in een nieuw hologram. Dit had een tweevoudig doel. Allereerst was het ontworpen om de effecten van de hoofdfotongordel te maskeren. Dit werd bereikt door het gebruik van speciale interdimensionale lichtnetten en andere lichtvelden, die ons verbinden met een meesterlijke illusie ‘dat alles goed is’. Ten tweede was dit hologram ontwikkeld om, wanneer jullie op de juiste wijze de fotongordel binnenkomen, afgezonderd te worden wanneer jullie de speciaal gecreëerde lege ruimte moeten verlaten.

(Figuur 5: Jullie zonnestelsel komt de fotongordel binnen – niet op schaal)

Als onderdeel van de volgende fase van jullie komend fotongordelscenario, heeft de Schepper gearrangeerd dat jullie zonnestelsel een interdimensionaal sterrenpoort binnengaat, die jullie uit de fotongordel door de vijfde dimensie zal slingeren en jullie in een positie brengt op een afstand van drie lichtjaren van het Sirius sterrenstelsel. Sirius is ongeveer 8,3 lichtjaren van de Aarde verwijderd. Jullie zonnestelsel is voorbestemd om deze sterrenpoort op 21 december 2012 te bereiken. (zie figuur 6)

Wanneer het zonnestelsel eenmaal op de juiste wijze in de fotongordel gepositioneerd is, vindt er een ‘fotonlichtschok’ plaats en de sluier van het beperkte bewustzijn valt weg. Deze verschuiving naar het volledig bewustzijn zal relatief snel plaatsvinden. De fotonlichtschok werkt als een signaal en is het alarm voor je Volledig Zelf en al je componenten om te ‘openen’ wat nog niet was aangepast. Het lichaam volgt een impliciete opdracht of blauwdruk. Floep! Het is gebeurd!. Jullie zijn werkelijk intelligente Wezens die leven in de werkelijkheid van het Licht.

Jullie fysieke en psychische gaven kunnen dan naar jullie terugkeren en het proces van jullie thuiskomst kan voltooid worden. Het laatste onderdeel van deze procedure is een eerste contact met de Galactische Licht Federatie. Wij zijn in werkelijkheid jullie oudere broeders en zusters. Wij zullen komen omdat de geprofeteerde tijd voor onze terugkeer gearriveerd is.

(Figuur 6: Jullie zonnestelsel als een onderdeel van het Sirius-sterrenstelsel)

Wanneer jullie op de juiste wijze de fotongordel verlaten, verschuiven jullie van een grotendeels driedimensionale wereld naar een vijf- of multidimensionale werkelijkheid. Jullie zullen dan gaan begrijpen waarom deze episode van het beperkte bewustzijn in jullie geschiedenis plaatsvond. Jullie samenleving staat aan de rand van het Gouden Tijdperk welke door vele religieuze profetieën in de afgelopen zes millennia voorspeld zijn.

In deze Gouden Eeuw hebben de Aarde en haar bewoners de gelegenheid alles te worden waartoe ze bestemd zijn. Deze bijna dertienduizend jaar durende periode, vanaf het einde van Atlantis en het begin van jullie vreemde aardse 3-D ervaring, is nu bijna voorbij.

De rol van de Spirituele Hiërarchie is toezicht te houden op al deze gebeurtenissen en zeker te stellen dat jullie transformaties jullie innerlijke vreugde vergroten. Hun spirituele activiteiten worden uitgevoerd met een heilig doel – het openbaren van de goddelijk plan voor de Schepping. Deze heilige energieën bestaan in het fysische universum om jullie planeet in balans te houden. Alle mensen zijn hier om hun doelen te bereiken. Het is een absolute noodzaak dat jullie deze verlangde transformaties in vrijheid en – wat het belangrijkste is – in vreugde voltooien.

Velen van jullie voelen heel sterk het prachtige proces dat zich nu in en rond jullie afspeelt. Dit gevoel heeft sommigen van jullie ertoe aangezet om samen te komen in een mondiaal netwerk om het bewustzijn van de samenleving te verhogen. Wij vragen jullie naar je innerlijke stem te luisteren en bijeen te komen. Gebruik jullie vele communicatie en mondiale organisaties om jullie planetaire familie te steunen. Benut dit groeiend netwerk en de vele centra die door jullie ‘Planetary Activation Organization’ zijn opgezet. Hun missie is jullie te onderwijzen en te assisteren in het voltooien van deze prachtige transformaties.

Wordt vervolgd…

Vertaling: Harmen Schouwerwou (1937 – 2014) – Unitynet.nl

Bron: http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm

SaLuSa van Sirius door Mike Quinsey, 7 augustus 2015

SaLuSa van Sirius door Mike Quinsey,  7 augustus 2015

image

Je moet voorzichtig zijn met je conclusies na het zien van vaartuigen in de lucht, omdat de Duisteren er veel van zelf hebben, hetgeen weinig bijdraagt aan de mogelijkheid tot identificatie. Het betekent dat incidenten kunnen worden toegeschreven aan ons en dat wij fout zijn. Jullie zullen uiteraard weten dat in de vele jaren dat we in jullie luchten zijn geweest, niets heeft plaats gevonden dat kan worden omschreven als bedreigend of schadelijk voor jullie.

Dierbaren, zaken op Aarde beginnen vorm te krijgen op een zodanige wijze dat het niet meer lang duurt voordat jullie beginnen te zien welke richting de mensheid ingaat. Behalve verwarring en onzekerheid, zullen positieve signalen komen die zullen bevestigen dat de veranderingen die komen vorm zullen krijgen voor jullie verbetering. Jullie zullen je realiseren dat er een ‘zuivering’ plaatsvindt en dat veel van wat je kunt zien van het oude regime, wordt gewijzigd of verwijderd. Het wordt geholpen door de vele zielen die ontwaakt zijn naar de waarheid en vrijheid van de ketenen van de Duisteren eisen. Jullie leven is teruggebracht tot dat van slaven daar jullie geboorterecht jullie is geweigerd. Je werd vrijheid geschonken door God en het zal worden hersteld, zodat het Nieuwe Tijdperk de beloften kan waarmaken die jullie zijn gedaan. Tegelijkertijd zijn er duidelijke tekenen dat zo velen van jullie de waarheid van je bestaan ​​en de heerlijke tijd die voor ons ligt grijpen. Het zal tijd zijn om volledig te manifesteren en wij geven jullie stevige indicaties van de richting die jullie ingaan, zodat jullie een positief doel voor ogen hebben. Achter de schermen zullen er veel groepen ondersteuning bieden aan jullie inspanningen, en die jullie helpen om succes te behalen.

Er is zoveel gebeurt dat we kunnen indenken hoe verwarrend het kan zijn, maar door te focussen op de positieve aspecten van jullie toekomst moeten jullie niet te veel afgeleid zijn. De omvang van wat er gedaan moet worden kan overweldigend zijn, maar we hebben dit al jaren zo gepland en zaken zullen gaan versnellen zodra ze kunnen beginnen. Het opruimen van de “rommel”, te verstaan de tijdvakken van ongemak voor jullie, maar we hopen dat jullie dan ontwaakt zijn om de noodzaak in te zien voor een dergelijke actie. Zoals de zaken er op dit moment voor staan is het al duidelijk dat het Menselijk Ras verder moet gaan, en zich voor moet bereiden op de komende veranderingen die uiteindelijk voor jullie voordeel zijn. We zien het als een spannende tijd omdat we de uitkomst al kunnen zien, en jullie zullen dat ook doen zodra de situatie duidelijk is. Wij willen jullie op de hoogte houden van wat er gebeurt, maar we moeten nog steeds voorzichtig te zijn totdat de Duisteren echt daar zijn waar ze zich niet langer kunnen bemoeien met jullie evolutie.

We overzien alles wat er gebeurt in en buiten jullie Aarde, en blijven ervoor zorgen dat jullie vooruitgang niet wordt verstoord door de controle van alle bezoekers die ofwel jullie willen observeren of contact op nemen. Wat dat precies betekent hangt af van het karma dat volgt uit jullie eerdere acties, en “soort zoekt soort” wat we moeten toestaan. We kunnen ons niet de Universele Wet toe-eigenen of aan de gevolgen hiervan ontsnappen. Ja, we kunnen advies geven, maar de uiteindelijke beslissing is aan jullie. Over langere tijd is vrije wil aan jullie gegeven door de Schepper, en het is deze factor die jullie Ras zo bijzonder maakt voor anderen. We hebben in het verleden gezegd dat jullie in jullie toekomstige werkzaamheden zullen profiteren van de ervaring die jullie al hebben opgedaan, en waar je het kunt delen om zo vele zielen te redden zodat ze er zelf niet doorheen hoeven te gaan. Jullie zullen merken dat ‘delen’ een kenmerk van alle geavanceerde Rassen is en dat gaat hand in hand met de bijstand op jullie evolutionaire pad.

Op dit moment is veel van waarover wij jullie hebben geïnformeerd ver boven de meeste zielen om te begrijpen, maar je moet de zaden van kennis al overbrengen voor als jullie evolutionaire expansie ervaren. Velen van jullie zijn al begonnen om de waarheid te begrijpen en dit heeft jullie ogen geopend naar jullie ware potentieel. Tot nu toe zijn jullie met opzet terug gehouden, maar nu is er zo veel informatie vrijgegeven, dat het niet meer terug gehouden kan worden. Jullie zijn veel groter dan jullie je kunnen voorstellen, maar dat zal veranderen in de nabije toekomst als jullie je bewustzijn uitbreiden. De Duisteren hadden gehoopt om jullie terug te houden totdat ze jullie volledig tot slaaf konden maken, maar het is nu te laat en er is geen kans op hun herstel. Zij kunnen als een doorn in uw kanten blijven, maar hun invloed is in verval en voorbestemd om te verdwijnen.

Aanvallen onder valse vlag zijn er nog steeds op aarde, maar ze zullen niet worden toegestaan ​​om invloed uit te oefenen op jullie vooruitgang en ze zijn meer karmisch van aard. Jullie grootste bedreiging op dit moment is de druk die wordt toegepast op jullie munten en onrust is altijd dichtbij om plaats te vinden. We kunnen proberen te helpen bij de besluitvorming, maar uiteindelijk is het van jullie dat telt. Zeker, veranderingen zijn onvermijdelijk omdat het duidelijk is dat jullie oude monetaire systeem scheef is en alleen ten goede komt aan de mensen aan de top in de bankwereld. Een billijke verdeling zal worden ingevoerd en banken zullen worden gereorganiseerd om een ​​meer beheersbare omvang zal hebben die verantwoording kan afleggen aan het volk. Veel veranderingen zijn nodig om zo te zeggen “in de pijplijn”, zoals we al lang hebben geïdentificeerd de oorzaak van jullie problemen. Wees ervan verzekerd dat in de finale afrekening niemand zal worden gemist als het gaat om de re-distributie van jullie geld. Echter, dit alles is om jullie geleidelijk te verplaatsen naar een nieuwe manier van leven waar de geldsystemen niet meer nodig zijn , maar maak je er geen zorgen over daar het enigszins in jullie toekomst ligt.

We weten dat velen van jullie begrijpen dat in werkelijkheid alles in het nu is en dat wanneer je een bepaald niveau door de kracht van het denken weet te bereiken, zal je in staat zijn om ofwel vooruit of achteruit te gaan in de tijd. De Duisteren hebben mensen die kunnen werken op een dergelijk niveau en dat het niet al te moeilijk voor te stellen is waarom die voor hen van belang zou zijn. Het is zelfs zo, zijn ze niet toegestaan is te reizen waar ze maar naar toe willen en hun activiteiten worden voortdurend gecontroleerd, en ze hebben niet de vrijheid die zij zich voorstellen te hebben om te doen wat ze willen. Zoals we technologieën hebben die door vaste materie kan zien zullen jullie begrijpen waarom we ervan overtuigd zijn dat er geen schuilplaats voor hen is.

Je moet voorzichtig zijn met je conclusies na het zien van vaartuigen in de lucht, omdat de Duisteren er veel van zelf hebben, hetgeen weinig bijdraagt aan de mogelijkheid tot identificatie. Het betekent dat incidenten kunnen worden toegeschreven aan ons en dat wij fout zijn. Jullie zullen uiteraard weten dat in de vele jaren dat we in jullie luchten zijn geweest, niets heeft plaats gevonden dat kan worden omschreven als bedreigend of schadelijk voor jullie. We hebben jullie nog nooit een reden gegeven dat jullie ons moeten vrezen en zijn altijd voorzichtig met acties zodat jullie niet in de stress raken. Sterker nog, er is een periode geweest dat wij in actie zijn gekomen en jullie uit de problemen hebben geholpen dat niet eens deel was van jullie karma. Op een dag niet al te ver in de toekomst zullen jullie ons zien en ons ontmoeten als vrienden die we zijn, en we zullen samen gaan in een toekomst die zoveel belooft.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ben altijd blij om in contact te zijn en ik kijk uit naar het moment van de onthulling van de spannende tijden die voor ons liggen, en te helpen bij de voorbereidingen met betrekking tot jullie toekomst die zal komen in de meesten van jullie levens. Een dag niet al te ver weg zullen we elkaar openlijk ontmoeten en dan kunnen we direct samenwerken, wanneer je zal terugkeren naar jullie vroegere niveau. Zo lang hebben jullie gezwoegd en hard gewerkt om je weg terug te vinden naar het Licht. Nu jullie op dat pad zijn kan niets jullie vervulling voorkomen en wij van de Galactische Federatie zullen met jullie zijn.

Dankjewel SaLuSa,

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Vertaling: Elene

Unitynet: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – deel 1.3 Het Contact Begint…

Unitynet: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – deel 1.3 Het Contact Begint…

image

1. Het contact begint (boek ‘Jullie Eerste Contact’) – Vervolg.

Voordat we het schip betreden, willen Washta en de andere reisgidsen jullie nog meedelen dat er een speciaal gedeelte aan het eind van elk hoofdstuk/reis gereserveerd wordt voor de beantwoording van jullie vragen. Laten we nu hiermee beginnen.

VRAAG & ANTWOORD

V: Hoe werden jij en Susan in het Moederschip opgenomen. Wat gebeurde daar?

A: Meestal werden we fysiek in het schip opgenomen en soms tijdens onze droomstaat. Wij wisten dat we daar waren. Ze informeerden mij over wetenschap, geschiedenis, metafysica en meerdere zaken, terwijl de studies van Susan zich meer richten op metafysische onderwerpen. Het enige wat mijn zus irriteerde was het feit dat zij aan mij meer aandacht besteden dan aan haar.

V: Welke verklaringen gaven de Siriërs je voor je komst naar de Aarde in deze tijd en hoe moest je dit zien?

A: Toen de Siriërs naar de Aarde kwamen, wilden ze ons laten begrijpen dat ze alleen maar mensen waren uit een ontwikkelde galactische samenleving. Zij brachten een heel duidelijke boodschap voor de aardse mens. Al zeer lang waren ze een instrument voor het in stand houden van de beschaving op deze planeet. Hun rol was hoofdzakelijk die van begeleidende toezichthouders, supervisors die zich sterk op de achtergrond hielden. Deze situatie bestond vanwege de manier waarop bepaalde regels historisch waren bepaald en waaraan de Siriërs zich hadden te houden.

V: Zoals de hoofdrichtlijn in Star Trek?

A: Ja. Het was een aangepaste versie van de hoofdregel van Star Trek, bekrachtigd door het Pleiadische karmaconcept. Het werkte omdat de rebellerende Pleiadiërs en hun verschillende buitenaardse bondgenoten (de zogemaande Anunnaki) een karmisch spel hadden geïnstalleerd. Hierdoor – en in overeenstemming met de voorschriften van de Hoofdraad van de Galactische Federatie – waren de rebellerende Pleiadiërs en hun tegenhangers van de Pleiadische Sterren Liga verantwoordelijk voor een klein deel van de galaxy en wel gedurende een periode die door de Spirituele Hiërarchie van deze galaxy was bepaald.

Dus, de Siriers moesten de tweede viool spelen onder de verantwoordelijkheid van de Pleiadiërs van de Sterren Liga. De Siriërs waren ontevreden over deze gang van zaken. Heel vaak hoorde ik hoe graag ze ons wilden helpen. Ik hoorde dat ze een groots plan hadden beraamd en dat ze slechts op het juiste moment wachten om het te mogen uitvoeren. Daarna zouden ze er meer direct bij betrokken worden. Daarom vertelden ze me, toen ik hen vroeg mij alleen te laten, dat ze op het juiste goddelijk tijdstip terug zouden keren wanneer dit grootse plan uitgespeeld zou worden.

V: Is Susan je enige zus? Hebben ze je ooit verteld waarom jij en Susan uitgekozen waren voor deze speciale behandeling en aandacht?

A: Ja, zij is mijn enige zus. We waren uitgekozen vanwege de contracten die we hadden gemaakt voordat we op deze planeet incarneerden. Onze contracten hebben te maken met het grootse plan waarnaar wij voortdurend verwijzen. In feite zijn wij spirituele zielen van een ander sterrenstelsel. De taak van Washta en zijn gevolg was ons op te leiden – ons voor te bereiden op datgene waarmee wij hadden ingestemd.

V: Hoe vormde Susan’s betrokkenheid en haar Sirische opleiding haar leven?

A: Het zal duidelijk zijn dat haar ervaringen een diepe interesse voor de metafysica ontwikkelde. In 1975 bijvoorbeeld verhuisde Susan naar Seattle. Uiteindelijk sloot zij zich aan bij een vooraanstaande metafysische groep (de Theosofische Sociëteit) en werd al snel de beheerder van een esoterische boekwinkel in Seattle. Zij nam later ontslag om te studeren voor verpleegkundige. Terwijl zij de boekwinkel beheerde, ontving Susan een speciale managementtraining op het Theosofische Centrum in Wheaton, Illinois en op een paar andere plaatsen. Op die manier had zij een goede achtergrond voor de zakenwereld en een grote kennis van metafysica en theosofie.

V: Je noemde haar interesse in de metafysica en theosofie. Wanneer begon dit zich te manifesteren?

A: Toen Susan in de vroege zeventig jaren nog in Buffalo woonde, sloot zij zich aan bij de Theosofische Sociëteit. De afdeling in Buffalo had een paar oudere leden die enkele oprichters kenden van de Amerikaanse tak van de Theosofische Sociëteit. Deze mensen hadden ook op het Londense kantoor gewerkt. Door hen werd haar belangstelling in de metafysica en speciaal in de theosofie aangewakkerd. Zij bleef prettige herinneringen houden aan de mensen die ze in de Buffalo en Seattle afdelingen van de Theosofische Sociëteit had ontmoet.

V: Hoe beïnvloedde de Sirische opleiding je jeugd?

A: Ik leerde mezelf ontwikkelen binnen een breed scala aan onderwerpen en kreeg tenslotte een grote belangstelling voor de wetenschap. Mijn voorkeur voor boeken varieerde van fictie tot non-fictie en was totaal eclectisch. Ik verslond boeken en heb een aantal plaatselijke bibliotheken ‘uitgelezen’. Het enige wat, toen ik jong was, niet mocht lezen, was de volwassen fictie. Daar waren ze zeer strikt in.

V: Je begon al heel vroeg te lezen?

A: Ja, rond drie jaar.

V: En je las gemakkelijk. Met andere woorden, je las meer dan ‘Dick en Jane’ op driejarige leeftijd?

A: Ja. Dat was is iets wat mijn moeder verontrustte. Ik deed het zo beroerd op school dat ik met de hakken over de sloot de eerste klas haalde. Toch las ik tegelijkertijd boeken die de kinderen in de achtste of negende klas lazen.

V: Waarom kostte het je zoveel moeite om je op de lagere school te handhaven?

A: Tijdens mijn eerste schooljaren had ik het moeilijk. Mijn kleuterleidster was met haar laatste jaar bezig. Nog bepaald door de oude visies en regels, werd ze al heel gauw boos en schudde me door elkaar. Deze mishandeling was erg traumatiserend voor mij.

In de eerste klas had ik een sterk Duits accent. Mijn in Polen geboren lerares, wiens ouders door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog waren vermoord, werd altijd snel geïrriteerd wanneer ik mijn mond open deed. Zij koos mij uit voor een speciale bestraffing en sloeg me met een dikke, ouderwetse houten wandelstok. Vanaf die tijd begon ik te stotteren.

Wat een verschil met mijn ‘onderricht’ op de schepen! Geschokt, wanhopig en aangedreven door angst dwong ik mezelf mijn uitspraak te verbeteren. Op zevenjarige leeftijd was ik mijn accent helemaal kwijt. Tijdens het derde en vierde jaar begon mijn stotteren echter een groot probleem te worden en moest ik speciale spreekcursussen volgen.

V: Was je stotteren een handicap om met de anderen kinderen om te gaan?

A: Ja, absoluut. Buiten de klas stotterde ik nauwelijks. Ik vond het erg verwarrend, want buiten de school sprak ik heel duidelijk. Maar in de klas kreeg ik een vreemde band van angst en paniek rond mijn hoofd en nek waardoor ik niet normaal kon spreken en denken. Met als gevolg, dat ik een grote aversie kreeg om naar school te gaan. Tijdens het eerste en het tweede jaar was ik zo angstig om naar school te gaan dat mijn moeder me letterlijk tot aan de schooldeur moest brengen.

V: En verdween het later?

A: Zeker. In de derde en de zesde klas kreeg ik onderwijzers die zeer begaafd waren in het onderwijzen van kinderen. Zij – en speciaal mijn onderwijzer in de zesde klas – waren wonderbaarlijke leraren, waardoor ik eindelijk zonder problemen naar school kon gaan.

V: Hoe loste je het enorme contrast op tussen je aardse en je Sirische opvoeding?

A: Ik herinnerde me mijn Sirisch onderricht duidelijk, hoewel in de tijd veel details verdwenen zodra ik naar de middelbare school ging. Mijn leven begon ongelooflijk verwarrend te worden. Als ik van school thuiskwam, ging ik naar mijn kamer en werd naar het Moederschip getransporteerd. De begripsvolle Sirische leraren onderwezen me enkele uren over allerlei soorten interessante onderwerpen.

Gedurende die tijd gebruikte ik interactieve technologieën die de huidige aardse mens verbazingwekkend zou vinden. Daarna keerde ik naar mijn ouders terug en dus naar alle tirannie en disfunctioneren welke ik met thuis associeerde. Ik vroeg mezelf af in welke wereld ik moest leven – de wereld van de schepen of de wereld hier beneden. Toen mijn verwarring toenam, bleef de tegenstelling groeien. Ten slotte besloot ik dat ik in deze wereld moest leven. Ik stelde me voor dat ik een werkelijk nieuwe benadering van de wetenschap zou ontwikkelen, waardoor een nieuwe spirituele visie deze wereld zou kunnen transformeren.

Op de middelbare school werd ik sterk aangetrokken tot het onderzoeken van de kwantumfysica en verslond letterlijk alles wat hiermee in verband stond. Met als gevolg dat ik een sterke belangstelling kreeg in de subatomische fysica en de astronomie. Ik wilde graag colleges volgen bij een paar professoren die belangrijk onderzoekswerk hadden gedaan bij de Brookhaven Labs (in New York). Ik was van plan hetzelfde te gaan doen.

Door het grote contrast tussen het Moederschip en mijn aardse omgeving moest ik een mentale en emotionele tol betalen. Op mijn vijftiende jaar werd ik hierdoor overweldigd. Washta vertelde me dat ik niet voortdurend naar de schepen overgebracht kon worden. Ik diende me te richten op mijn aardse leven en mijn missie. Toen de Siriërs mij voor de keus stelden, besloot ik te stoppen met mijn bezoeken. Ik vroeg hen mij alleen te laten. Hun vriendelijk antwoord was: “Oké, je hebt een vrije wil om te kiezen. Op het juiste tijdstip zullen wij terugkeren.”

V: Wat vertelden de Siriërs je over je rol hier op Aarde?

A: Ze vertelden me dat ik ze moest helpen bij het transformeren naar volledig bewuste wezens. De Siriërs waren betrokken in een proces, samen met hun bondgenoten van de Galactische Federatie en speciaal de plaatselijke Spirituele Hiërarchie, dat tot doel had de staat van beperkt bewustzijn van de aardse mensheid uiteindelijk te transformeren. Ze hadden mensen nodig die konden optreden als hun voorhoede en vertegenwoordigers. Mijn rol was de mensheid voor te bereiden op dit nieuwe volledig bewustzijn en op een hernieuwd contact met de galactische samenleving – onze ruimtefamilie.

V: En je was nog heel jong toen je dit alles ontving?

A: Ja. Dit idee leek me nogal verbazingwekkend! Het hele proces was zeer reëel, maar de rol die ik hierin moest spelen leek me toch te overweldigend. Ik accepteerde het echter intuïtief zonder te weten wanneer het zich zou uitspelen.

V: Was je in je dagelijkse bewustzijn of in een slaaptoestand wanneer je aan boord van de schepen werd opgenomen?

A: Voor telepathische doeleinden, begonnen de Siriërs me in een diepe trance te brengen die me rustig zou houden. Paniek of angst konden tijdens het transport tot beschadigingen leiden. Op het schip was ik in een wakende staat van bewustzijn en kon me alles herinneren wat me was overkomen. Hetzelfde proces werd herhaald bij mijn terugkeer.

V: Wanneer je thuis was, hoe werd je dan geteleporteerd?

A: Ik werd opgestraald. Ik verdween gewoon.

V: Was het letterlijk een vorm van ‘straal me op Scotty’ of iets dergelijks?

A: Ja. Ik kon voelen als het proces begon en plotseling was ik in het Moederschip.

V: Bestaat er een verschil tussen dematerialiseren en het verhogen van de frequentie?

A: Om door middel van teleportatie te worden gedematerialiseerd, dient je lichaam naar een hoger coherentieniveau te worden gebracht (hoewel het toch een fysiek lichaam blijft, is je frequentie te hoog om met menselijke ogen te worden gezien). Het lichaam reist met de snelheid van het Licht naar zijn bestemming. Een verhoogde frequentie past het fysieke lichaam aan en vergroot het vermogen om zijn verschillende lagen van het Lichtlichaam te integreren. Bij dematerialisatie wordt de frequentie verhoogd tot boven het niveau waarbij we het nog kunnen zien.

V: Mocht je stoffelijke dingen mee terug nemen?

A: Nee. De Sirische begeleiders verboden me dit en hielden zich strikt aan dit voorschrift.

V: Ontmoette je Washta op het moment dat er contact met je werd gemaakt?

A: Ja. Ik ontmoette hem fysiek.

V: Zag je fysiek de persoon die met je sprak?

A: Ja. Mijn zus en ik zagen hem zowel hier als op het schip.

V: Heb je het schip opnieuw bezocht nadat je het contact hebt hersteld?

A: Ja. Af en toe wordt ik naar het schip getransporteerd, maar dat gebeurt heel zelden. Ze zeiden dat ze me niet zo graag te vaak naar het schip willen teleporteren omdat er dan moeilijkheden kunnen ontstaan.

V: Wat was de inhoud van je latere training? Wat hield het feitelijk in?

A: De Sirische training begon me te instrueren over de aard van de Galactische Licht Federatie en haar geschiedenis. Ze vertelden me alles over de galactische oorlogen en de voorspelde veranderingen van Moeder Aarde. De grote catastrofen zullen, naar hun mening, niet optreden.

Ze zeiden dat sterrenstaat Sirius en haar vele bondgenoten in de Galactische Federatie bezig waren met een aantal procedures. Ze waren de noodzakelijke documenten aan het voorbereiden om een verandering aan te brengen in de benadering van de Galactische Licht Federatie ten opzichte van planeet Aarde en haar menselijke beschaving.

V: Krijg je momenteel op een andere wijze je informatie door, nu je niet meer naar het ruimteschip hoeft?

A: Ja. Ik heb een speciale chip ingeplant gekregen (zoiets als een radio-ontvanger), waardoor ik gemakkelijk contact kan krijgen. Wanneer ze iets willen doorgeven, hoor ik ze telepathisch alsof er een radio in me zit. Het werkt prima.

V: Was het een fysiek of een etherische geïmplanteerd iets?

A: Beide. De Sirianen hebben het op drie etherische niveaus aangebracht en eentje fysiek, zodat ze me altijd kunnen contacten zelfs wanneer men probeert er eentje te verwijderen.

Mede-onderzoekers, slecht een geringe tijd geleden kwamen jullie vluchtleiders aan boord van hun sterrenschip, terwijl de andere passagiers nu pas klaar zijn met het completeren van hun voorbereidingen voor de eerste vlucht. Ga alsjeblieft direct naar de vertrekhal om je vliegtickets te ontvangen. Vandaar is het slechts een korte wandeling naar je gereserveerde stoelen, waar jullie je kunnen voorbereiden op het vertrek. Laten we opschieten. Het is bijna tijd om deze luchthaven te verlaten om aan onze verbazingwekkend avontuur te gaan beginnen.

Vertaald door Harmen Schouwerwou (1937 – 2014) – http://www.unitynet.nl

Bron: http://www.bovendien.com/unitynet/archief/start.htm

Unitynet: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – deel 1.1 Het contact begint…

Unitynet: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – deel 1.1 Het contact begint…

image

1. Het contact begint (boek ‘Jullie Eerste Contact’)

Mijn verhaal begint bij mijn kinderjaren …

Het was een heldere, door sterren verlichte nacht. Het grote, zilverkleurige bolvormige Sirische ruimteschip hing als een ver verwijderde kerstversiering aan de nachtelijke hemel. Later die nacht kwamen er nog acht andere begeleidende schepen en zij vormden al snel hun traditionele V-positie. Voor mij was het een teken dat ik weer mijn ruimtefamilie zou bezoeken. Spoedig voelde ik de invloed van de energieën die me al snel in een diepe slaap brachten. Ik ontwaakte en zag dat ik me op een van de negen verkenningsschepen bevond. Washta, mijn wijze en liefhebbende leraar tikte me zachtjes op de schouder. Hij droeg zijn gebruikelijke paarse vliegenierspak met op beide schouders een ingewikkelde gouden versiering. Mijn tijd was weer gekomen om naar het Sirische Moederschip te gaan voor weer een serie verbazingwekkende lessen.

Vanaf mijn vroegste kinderjaren hadden de bewoners van Sirius (Siriërs) en hun Galactische Licht Federatie me nauwlettend gevolgd. Ik zag hen als fysieke Engelen die regelmatig met mij praten, me begeleiden en beschermden tegen het kwaad. Om me ’s nachts te kunnen volgen stuurden de Siriërs heldere, bleekblauwe Lichtbollen naar mijn kamer. Deze lichtbollen volgden me voortdurend in het huis. Vanaf mijn geboorte bezat ik telekinetische vermogens. Ik kon voorwerpen bewegen zonder ze aan te raken en kon met mijn gedachten gemakkelijk deuren open en dicht en lichten aan en uit doen.

In het begin moesten de Siriërs en de Galactische Licht Federatie mij het meest beschermen tegen het geweld van mijn vader. Hij was een sterke, gedrongen man die snel boos werd omdat hij op geen enkele manier kon omgaan met gebeurtenissen die hij niet begreep. Als gewezen profbokser en boksmanager moest mijn vader fysiek reageren op alles wat hem in de war bracht en beangstigde. Als antwoord op alle vreemde dingen die hij om me heen zag sloeg hij me voortdurend.

Ik kwam uit een niet goed functionerend gezin. Maar, ondanks het slaan van mijn vader, kreeg ik veel liefde van mijn ouders. Hoewel onze familie niet welgesteld was, voelde mijn moeder het als haar plicht mij te onderwijzen over de wereld om me heen en zij ontwikkelde in mij mijn liefde voor boeken en lezen. De moeilijkheid van mijn ouders lag in hun gedeelde vrees voor wat mij te wachten stond met mijn speciale gaven. Beiden zagen dat iets onbekend mij in hun leven had gebracht en deze herkenning werd elke dag zichtbaar gemaakt in óf een ongelooflijk respect voor mijn grillen óf in een plotselinge uitbarsting van fysiek en/of emotioneel geweld. Toen ik ouder werd overweldigde deze tegenstelling tussen mijn twee werkelijkheden mij in toenemende mate.

Mijn moeder, Thema, groeide op in een gezin dat door een autoritaire moeder werd geterroriseerd. Op mijn moeders begrafenis noemden haar broers en zusters die nog in leven waren haar spottend de ‘drakenlady’. Voor haar generatie was dit een beeldspraak voor een te sterk controlerende en te egoïstische vrouw. De reactie van mijn moeder hierop was dat de vrouw aan de ene kant volgzaam diende te zijn en aan de andere kant moest kunnen manipuleren.

Mijn moeder was veel slimmer dan mijn vader. In het begin van de Grote Depressie kreeg mijn moeder een beurs aangeboden voor een vierjarige opleiding in wiskunde aan de Universiteit van Buffel. Zij weigerde de beurs en ging vervolgens de boeken bijhouden van de zaak van haar ouders – een bakkerij. Ondanks de ellende die haar familie haar uiteindelijk bezorgde, bleef ze hen toch trouw. Zij bekende me eens dat het te danken was aan haar misplaatste trouw aan haar familie dat wij in 1949 teruggingen naar haar geboorteplaats Buffalo, New York.

Mijn vader was een zeer gecompliceerd mens. Soms sloegen zijn emoties op hol. Net als mijn grootvader was hij een eigenwijs iemand die zijn eigen gang ging. Hij vertrok bijvoorbeeld al na een paar jaar van de middelbare school omdat hij zich aangetrokken voelde tot fysieke sporten, waaronder het boksen. Met behulp van zijn vader kon hij, ter overbrugging, als leerling werken bij verschillende bouwbedrijven. Zijn afkeer voor officiële studie duurde zijn leven lang. Toch, ondanks veel moeilijkheden slaagde hij uiteindelijk wel.

Tijdens de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog diende mijn vader als sergeant bij een technisch bataljon dat gelegerd was in New Jersey, het bataljon dat de invasie in Normandië niet overleefde. Vanwege zijn vroegere bokservaring werd hij in 1943 overgeplaatst naar de MP’s die generaal Marshall en de planners van de atoombom bewaakten. Maar dat is, zoals ze zeggen, een ander verhaal.

Wanneer wij als kinderen een probleem hadden, luisterde mijn vader bereidwillig en besprak het met ons. Maar wanneer hij in een verschrikkelijk humeur was, wisten wij dat het tijd was om weg te hollen of weg te duiken zodra zijn oren begonnen te gloeien. Dat teken betekende dat hij woedend werd. In die toestand kon hij ongelooflijk gewelddadig worden. Ongelukkigerwijs moest hij zijn woede meestal op mij afreageren. Op een keer, vertelde mijn zus eens, ging de deur naar mijn slaapkamer aan de andere kant van de hal per ongeluk open en zag zij in de spiegel van het dressoir dat ik een enorm pak slaag kreeg.

Zo nu en dan hoorden we, vanaf de bovenste trap in ons huis, onze moeder en vader heel hard tegen elkaar schreeuwen. Mijn moeder vertelde me later dat, hoe heftig ook hun twistgesprekken waren, zij nooit door mijn vader is geslagen. Was ik maar zo gelukkig geweest! Ik was de eigenaardige, de vreemdeling, die van ver, heel ver was gekomen.

Mijn vroegste herinneringen waren de vriendelijke, liefdevolle aanwezigheid van Washta, mijn Sirische begeleider. Bij hem waren altijd vele liefdevolle en zorgzame Wezens die me uitleg gaven. Hij beschermde me in al die jaren, zoals mijn grootvader Max Nidle deed die ik aanbad. Max was een gepassioneerd man, beroemd in de omgeving van Bronx om zijn onstuimig gemoed. Hoewel van oorsprong binnenhuisontwerper, was hij bij allen bekend als een invloedrijk figuur binnen het stedelijke Democratische politieke apparaat, Tammany Hall. Toen ik nauwelijks drie was, verhuisden mijn ouders ver van Max en de Bronx naar het noordelijker gelegen Buffalo, NY. Op deze plek begon ik in volle ernst aan mijn levenslange contract.

Vanaf de start leken de Siriërs (en speciaal Washta) een plan te hebben. Ze spraken voortdurend over een grootse missie voor de Aarde waarvan ik een onderdeel was. Ze vertelden me dat alles wat me nu overkwam een noodzakelijke leerervaring was, welke door mij op een later tijdstip getransformeerd zou worden. Ik moest me daarentegen de liefde voor mijn ouders die mij hadden verwekt blijven herinneren. Herhaaldelijk zei Washta tegen mij: “herinner je dat je niet alleen bent.” De Siriërs hielden voortdurend de wacht over mij. Indien nodig verzorgde een speciaal Sirisch medisch team mijn lichamelijke wonden. Het was van groot belang dat ik als kind speelde en opgroeide en dat ik op het juiste tijdstip opgeleid zou worden voor datgene wat ik later zou moeten volbrengen.

Een van de vreemdste dingen in mijn kinderjaren was het voortdurend fysiek mishandelen van mijn vader. Steeds weer werd ik als voor dood achtergelaten – met armen en benen gespreid op de vloer van mijn slaapkamer of opgekruld in een foetale houding op bed. De Siriërs teleporteerden me dan onmiddellijk naar het Moederschip of naar een verkenningsschip in de buurt. Razendsnel gingen ze aan het werk om mijn kwetsuren – bulten, kneuzingen of gebroken botten te herstellen. Daarna werd ik teruggestuurd naar mijn slaapkamer, meestal in een diepe, genezende slaap om pas de volgende morgen te ontwaken.

De volgende morgen – of wanneer hij van zijn werk thuiskwam – bekeek mijn vader me verschrikt, vermengd met een vreugdevolle verbazing – zijn onbekende weldoeners hadden me opnieuw gered. Toch beangstigde het hem wat hij zag. Ik daarentegen, raakte in toenemende mate verward over deze hachelijke toestand. Washta vertelde me altijd dat ik hiervoor gekozen had. Dit antwoord bracht me meestal in grote verwarring.

Laat me vaststellen dat ik in mijn jeugd begiftigd was met een goed telepathisch vermogen, samen met vele andere psychische gaven, die ik gebruikte om beter te begrijpen wat ik meemaakte. Na mijn vijfde jaar begon ik in te zien dat de meeste mensen op deze planeet dergelijke vermogens niet publiekelijk toonden en niet schenen te begrijpen wat er met hen gebeurde.

Telepathie maakte het voor mij gemakkelijk om te ontdekken wat de mensen echt dachten en zelfs wat hun plannen waren. Ik kreeg het diepe besef dat de meeste mensen op deze planeet meestal verward, ernstig beperkt en zeer negatief waren. Bijna iedereen loog regelmatig. Sommigen bedrogen regelmatig hun vrienden en familie. Dit besef deed me vaak afvragen waarom ik hier in godsnaam was.

Een van de positieve manieren waarop ik de telepathie gebruikte was om mensen te begeleiden die ik ontmoette. Nadat ik hun reactie had gepeild op wat ik zei of deed, kon ik nuttige gedachten in hun hoofd plaatsen of een vraag ophelderen die ze heel graag beantwoord zagen. Op twaalfjarige leeftijd begon ik echter te voelen dat ik me moest ontdoen van mijn ongebruikelijke vermogens die vele van mijn vrienden onbehaaglijk deden voelen. Het kon nog slechter – mijn vader had zijn fysiek geweld ingeruild voor onophoudelijke emotionele en mentale kwellingen en bleef voortdurend schreeuwen. Vastbesloten om ergens in huis een rustige plek te vinden, begon ik me op dertienjarige leeftijd voor telekinese af te sluiten en op zeventienjarige leeftijd had ik mijn telepathisch vermogen bijna volledig verloren.

De Siriërs, en later sommige opvallende Andromedaanse wetenschappers vertelden me over de noodzaak de Aarde te assisteren tijdens haar overgangsperiode. Degenen die gekomen zijn om de Aarde hulp te verlenen dienden te weten wat het betekent om in een dergelijke samenleving te leven. Het proces verlangde dat een aantal moedige zielen bereid moesten zijn om een incarnatie als aards wezen te ondergaan.

De projectleiders van de Galactische Federatie zagen deze missie als zeer moeilijk. Het was een centrale taak en het bezat een aantal mogelijke scenario’s. Zakumadi, een Andromedaanse wetenschapper was binnen de Galactische Licht Federatie beroemd vanwege haar diepe wijsheid over deze gewichtige zaken. Washta regelde voor mij een afspraak met haar om mijn groeiende verwarring op te helderen. Haar gesprekken met mij zal ik nooit vergeten.

Hoewel de wijsheid van Zakumadi me hielp bij het herintegreren van mijn oude leven, toch kon ik me niet – althans in die tijd – bevrijden van alle pijnen. Ik wilde zo graag enige verlichting van al die verschrikkingen die me door mijn vader waren aangedaan. Ik voelde dat zijn gedrag naar mij een diepere betekenis had. Later vertelde Zakumadi me dat mijn situatie was ontworpen om het oude karma uit de laatste fase van Atlantis op te ruimen. Toch kreeg deze verklaring een nog grotere betekenis, wat ik pas veel later besefte. Maar laten we terugkeren naar mijn mentor en liefdevolle gids, Washta.

Washta is een zeer verlicht wezen met een oneindige Liefde. Hij is meer dan twee meter lang, met brede schouders en een zeer goed gevormd lichaam. Washta heeft een langwerpig hoofd en dik, zandkleurig haar tot op zijn schouders. Zijn ogen zijn blauw en doordringend en zijn dunne lippen vormen meestal een brede lach. Zijn stem is diep en toch zeer melodieus. Zijn wonderbaarlijke lach werkt aanstekelijk en veranderde mijn diepste zorgen in een langdurige lachbui. Hij straalde een volmaakte Liefde uit, gecombineerd met grote wijsheid.

Het gevolg van Washta was meestal zeer uitgebreid en bestond meestal uit 50 tot 100 mensen. Hij werd door het personeel van het Moederschip op zijn wenken bediend. Vaak zag ik hem gekleed in een multigelaagd, doorschijnend kleed in de kleuren lichtblauw of koninklijk purper. Elke laag fonkelde als een eindeloos patroon lovertjes. Wanneer hij rustig naast me liep, leken zijn elegante, gouden sandalen nauwelijks de marmerachtige vloer te raken.

Mijn trainingssessies werden meestal op het belangrijkste Sirische Moederschip gehouden. Door de patrijspoorten van het verkenningsschip zag ik het voor me opdoemen. Het leek op een afgevlakte voetbal en het was 480 kilometer lang. Dit immense schip leek altijd te gloeien en te twinkelen als een enorme ster (zie figuur 1)

Washta herinnerde me er regelmatig aan (zodra we naderden) dat noch het militaire apparaat op Aarde, noch de astronomen het Siriische Moederschip konden ontdekken. De lichtfrequentie was te hoog en het gebruikte een krachtveld waardoor het leek (door het verbuigen van het zichtbare licht) alsof het onzichtbaar was. Wanneer wij onze percepties van deze verstoring aanpasten, werd het weer zichtbaar voor ons.

Ons Sirisch verkenningsschip was een van de meer dan 50.000 verkenningsschepen die op het belangrijkste Sirisch Moederschip waren gestationeerd. Ze waren ongeveer 30,5 meter lang en ons schip leek op een enorme bol, met een speciale middengedeelte dat lichtjes uitpuilde (ongeveer 3 meter) als een kleine cockpit. Door de patrijspoorten (in feite speciale hologrammen) konden we naar buiten kijken.

Andere verkenningsschepen bezaten vijf dekken, terwijl die van ons er drie had. Het laagste dek was bestemd voor voorraden en andere activiteiten. Meestal kreeg ik van de hoofdpiloot te horen dat ik op het onderste dek moest blijven. De andere dekken werden gebruikt voor vlucht-operaties en wetenschappelijke observaties. Zo nu en dan mocht ik deze dekken bezoeken terwijl het personeel druk bezig was met hun werk.

image

(Fig. 1: Het Sirisch Moederschip)

Op het Sirisch Moederschip werden we meestal ondergebracht in een duidelijk herkenbare conferentiezaal. Het was zo groot als een voetbalveld, had zeer witte wanden en een oplichtend roze plafond dat versierd was met perzikkleurige wervelingen. Vreemde geplooide wanden verrezen bijna zes meter omhoog. Zij gloeiden op een vreemde manier, alsof het van binnenuit gebeurde en zij waren helder genoeg om de hele zaal te verlichten.

Het licht was niet scherp, maar heel prettig en zacht. Ik ontdekte dat de wanden organisch waren. Zij leken te leven, koel bij het aanraken en duidelijk veerkrachtig. In het centrale gedeelte van deze enorme zaal bevond zich een extreem grote langwerpige conferentietafel, omringd door ongeveer zestig stoelen met nog eens vele andere stoelen erachter. Boven de gehele lengte van de tafel zweefde – het leek wel magie – een heel dunne, helder gekleurde buis. Van hieruit projecteerden de Siriërs (door wilskracht) verschillende duidelijke 3-D holografische plaatjes, die volledig interactief waren voor iedereen in de zaal.

Sessies met Washta, of met een andere instructeur, begonnen altijd met een vriendelijke conversatie. Geconcentreerd op mijn gevoelens van dat moment, wilden zij mij bij mijn ontwikkeling helpen of zochten oplossingen voor mijn dagelijkse problemen. Zij maakten ook gebruik van twee instructiehulpmiddelen om de lessen interessant te maken.

De eerste was de reeds genoemde heldergekleurde buis boven de conferentietafel. De buis projecteerde een groot 3-D beeld van alles wat beschreven werd en daarna volgde een leerspel. Terwijl ik het spel speelde werd ik me helder bewust van de vreugde van het leven aan boord. Dit was een wereld waarin wijsheid, Liefde en Licht uit allen zichtbaar werd. In de Sirische cultuur is bewustzijn een wonderbaarlijke goddelijke geschenk dat volledig beleefd dient te worden.

Er was nog een tweede instructiemiddel. Op de conferentietafel, recht tegenover elke stoel, bevond zich een kleine scherm. Hieruit ontstonden levensechte hologrammen van elke grootte en vorm die zich langzaam opbouwden – roze – en zich over de zaal verspreiden. Ze waren zeer interactief en ik kon ze gemakkelijk opdrachten geven of met ze spelen en zelfs van ze leren. Ik had er aardigheid in eraan deel te nemen, want ze onderwezen me – zoals de heldergekleurde buis – effectief en vreugdevol door middel van pret en spelletjes (zie figuur 2).

image

(Fig. 2: De Grote Conferentiezaal)

Onderwijssessies met de Siriërs duurden vele uren, doch leken eerder minuten. Een geweldige hoeveelheid verbazingwekkende informatie werd vrijelijk verstrekt. Washta verklaarde dat ze me een soort wetenschap wilden laten begrijpen die nog niet volledig onderzocht was op de Aarde – de wetenschap van het bewustzijn, die de principes bevatten om alles te scheppen. In hun wereld was dit bewustzijn of deze spirituele wetenschap het allerbelangrijkste. Hieruit ontstonden alle vormen van creativiteit, en tevens de oplossingen voor elk denkbaar probleem. Een Sirisch gezegde beschrijft deze unieke wetenschap heel simpel: “Niets in het Universum is zonder oplossing, noch gebeurt het zonder reden. Elk Lichtwezen kan vaststellen waarom het gebeurt en om welke reden”.

Tijdens deze intense leersessies benadrukten de Siriërs mij dat het leven een avontuur in bewustzijn is. Elk deel van je leven is niet meer dan een geringe bocht in de weg en signaleert de start van – of opnieuw – een nieuwe episode in je altijddurende en grootse avontuur. Zelfs in de meest duistere momenten van je leven, dien je een open, positieve houding over je leven te bewaren.

Een dergelijke positieve houding is buitengewoon oplossingsgericht. Het toepassen van dit principe betekent dat je niet je emoties ontkent, nee, je omarmt ze volledig. Maak gebruik van alles wat de Schepper je gegeven heeft om volledig de gebeurtenissen te ervaren, die je zullen helpen bij het leren en het groeien. Vanuit deze kennis ontstaat de wijsheid die anderen kunnen helpen. Het leven is altijd met alles verbonden. Wat je leert kan worden doorgegeven. Kennis is het grootste geschenk. Het brengt een vreugde voor het leven teweeg en geeft je een grote innerlijke Liefde die je gemakkelijk aan anderen kunt doorgeven.

Uit deze diepe Liefde voor het leven ontstaat de vreugde van compassie. Compassie wordt uitgedrukt door middel van een gevoel van gratie in het hart en een diepe dankbaarheid voor alles wat je ervaart. Alle ervaringen zijn uiteindelijk positief van aard. Elke les is een gelegenheid een oplossing te vinden voor een mogelijk probleem. Voordat je incarneerde heb je jouw huidige leven volledig uitgewerkt met behulp van je talrijke persoonlijke begeleiders en je spirituele mentoren. De sleutel is jezelf en alle anderen lief te hebben. Het grootste geschenk dat je jezelf kunt geven is de Liefde. Wanneer je gericht blijft op dit heilige Licht kun je heel gemakkelijk je bestemming bereiken.

Steeds opnieuw zei Washta tegen mij: “De ware aard van deze werkelijkheid is de goddelijke Liefde. De Schepper bevindt zich in ons allen. We zijn een diepe reflectie van elkaar.” Het doel van mijn opleiding was me voor te bereiden om deze eenvoudige doch diepgaande boodschap over te brengen naar dit aspect van de mensheid. De woorden van Washta zijn vele keren tijdens de vastgelegde aardse geschiedenis gesproken.

Het verschil is nu dat het grootse avontuur dat in ons bestaan is belichaamd, op het punt staat onze uitdrukkingsweg te raken dat ons naar onze bestemming leidt. Deze snelweg is de route naar een majesteitelijke thuiskomst. Het leidt ons uit de huidige onzalige sfeer van het beperkte bewustzijn en onfeilbaar naar een volledige uitdrukking van wie we werkelijk zijn. Hierdoor worden we teruggeleid naar onze ruimtefamilie. Wat ik voortdurend waarnam op het Sirische Moederschip heeft er op een schitterende manier toe bijgedragen dat ik een beter begrip kreeg van mijn persoonlijke reis in dit grootse avontuur.

Een Sirisch Moederschip bezit in zijn eigen unieke vorm een liefdevol bewustzijn. Elk Moederschip bezit een wijze persoonlijkheid wiens enige wens is zijn bemanning te dienen. Zijn ware dienstverlening wordt gezien en gevoeld in de grote Liefde die voortdurend door het hele schip geprojecteerd wordt. Er is een innerlijk gevoel dat de bemanning en het schip één zijn.

Deze eenheid zorgt ervoor dat elke mogelijke taak gemakkelijk en prettig volbracht kan worden en slaat over op alles wat op het schip gedaan wordt. Er is een constante beweging van onderling verbonden bewustzijn dat zelforganiserend is en de creativiteit naar de voorgrond duwt. In deze omgeving is er een altijddurende vreugde dat dagen in uren en uren in minuten doet oplossen.

Wanneer eenmaal het einde van de studiesessie arriveerde, werd ik door droefheid overmand. Het weten dat het weer eens tijd was om terug te keren naar de Aarde brachten vaak de tranen in mijn ogen. Het verdwijnen uit deze empathische omgeving was altijd moeilijk voor mij. Mijn instructeurs waren mijn beste vrienden en familie. Wij waren een spirituele ‘pod’ (familiegroep) en het klikte op elke mogelijke manier. Zij waren het soort mensen dat ik zo graag op de Aarde zou willen ontmoeten.

Voor mij was het Sirische Moederschip een plek van grote liefde en diepe compassie voor alles wat ik vertegenwoordig. Het was een speciale plek waar leren en diepe wijsheid elke dag werden geopenbaard. Maar het meest van alles was het een plek waar ik Washta en zijn speciale staf ontmoette en waar wij allen een visie deelden over de Aarde en haar komende profetische bestemming.

De terugreis naar de Aarde ging ongebruikelijk snel. Washta of een paar mensen van zijn gevolg wandelden met mij langs een aantal gangen. Na, wat een lange wandeling leek, stopte onze groep plotseling voor een ogenschijnlijk lege muur in de gang. Op een speciaal commando van Washta of de groepsleider, ging plotseling een deur open. Achter de deur bevond zich een groot vertrek met een paar bedienden waar twee of drie rijen van twintig bedden stonden. Elk bed was in werkelijkheid een soort teleportatie-apparaat Boven elk bed zweefde een lange, dunne zilveren buis.

Een van de bedienden bracht me naar een geselecteerd bed en even later lag ik op mijn rug naar de zilveren buis te staren. Het kussen op het bed was zacht en prettig. Toen ik mijn positie had ingenomen vroeg de bediende of ik ontspannen was. Wanneer ik ‘ja’ zei vulde een vreemd zoemend geluid het vertrek. Terwijl ik opkeek, werd ik helemaal omhuld door een blau-we straal.

Direct begon ik me heel slaperig te voelen. Mijn oogleden werden heel zwaar en vielen dicht. Van binnen zag ik een heldere lichtflits, dat gevolgd werd door een gevoel alsof ik een paar minuten in een zeer snelle lift zat. Toen het stopte lag ik op mijn eigen bed en zag dat ik in mijn slaapkamer was. Ik had tien minuten nodig om van een vreemd gevoel bij te komen. Ik had weer een prachtige sessie met Washta beleefd!

Die ‘op en neer’ reisjes waren de hoogtepunten in mijn leven. Wat een opwindend avontuur was het om in die speciale omgeving van het Moederschip onderricht te krijgen! Elke reis bracht me nieuwe informatie of vernieuwende manieren om het oude te gebruiken. In die wereld was ik omgeven door een grote, zorgzame Liefde en ook kreeg ik een stimulans om voortdurend in wijsheid te groeien. Elke dag keek ik uit naar die gelegenheid om hun ‘school van voorbeelden’ te onderzoeken.

Ook gebeurde het vaak dat Washta wilde dat ik de bemanning ontmoette om hun omgeving te leren kennen en me meenam naar andere delen van het Moederschip. Deze plezierige excursies gaven me de kans om de Sirische cultuur met eigen ogen te leren kennen. Steeds opnieuw was ik verbaasd over hun technologie. De manier waarop zij deze technologie met de bemanning van het schip combineerden verbaasde me steeds meer.

Een van de leukste bezoeken aan ‘werkplekken’ was de controlekamer in het centrum van het Moederschip die bestond uit drie met elkaar verbonden vertrekken. Het eerste vertrek werd gebruikt door de ‘vluchtleiding’. Hun taak was het schip, de navigatiecomputers en het voortstuwingssysteem als een eenheid te laten werken.

Zij zaten op speciale stoelen in een vaag verlicht vertrek waar je het instrumentarium niet kon zien. De fantastische technologie bevond zich in hun stoelen. Elke stoel was gemaakt van een speciaal, kunstmatig vervaardigd organisch materiaal dat ontworpen was om zich exact rond het lichaam van een persoon te vouwen. Wanneer een schip operationeel is, verbindt een directe telepathische link de computers van het schip met de vluchtleiding. Elk bemanningslid observeerde eenvoudig wat er gebeurde en maakte, indien nodig, specifieke telepathische aanpassingen.

In de andere twee vertrekken van dit grote complex bevonden zich talrijke exotisch uitziende instrumenten, waaronder vele holografische monitoren. Ze reikten bijna tot aan het hoge plafond en tussen enkele bevonden zich twee excentrieke instrumenten. De monitoren. die in twee of drie grote rijen in het vertrek stonden opgesteld, hadden allerlei soorten speciaal ontworpen meters, knoppen en wijzertjes. In elk vertrek bevonden zich meer dan 100 mensen, wiens belangrijkste taak was de vluchtleiding te helpen bij het uitvoeren van verschillende taken.

Als onderdeel van deze gecompliceerde missie volgde deze bemanning de vluchtroute van het Moederschip en wisselde informatie uit met de vluchtleiding van het voortstuwingssysteem, de vele leefsystemen etc. op het schip. Hun tweede taak betrof de gedeeltelijke supervisie over alle wetenschappelijke activiteiten op het schip. Daarbij stonden ze in een voortdurende communicatie met de andere twee of drie Sirische Moederschepen van hun kleine vloot. Ze hadden het verschrikkelijk druk en iedere keer dat ik deze vitale sectie van het Moederschip binnenkwam, voelde het alsof ik door het brein en het zenuwstelsel van het schip liep.

Vanaf de controlekamer naar het klaslokaal passeerden we de belangrijkste geologische laboratoria. Washta had er aardigheid in mij langs enkele laboratoria te leiden en me te vragen of ik ze wilde bezoeken. Hier gaf hij mij de gelegenheid rechtstreeks met de aardse Deva’s te communiceren. Onze Aarde is werkelijk een bewuste, levende entiteit. Een groot aantal speciale Wezens hielp Moeder Aarde bij het in stand houden van de wonderbaarlijke diverse verzameling levende schepsels van haar kostbare lading.

De Deva’s zagen deze laboratoria als een ‘thuis ver van huis’ en hebben elk ding veranderd in levende voorbeelden van Moeder Aarde zelf. Haar lucht, haar vele soorten gebieden en haar vele wateromgevingen zijn allemaal in deze laboratoria vertegenwoordigd. Het binnenkomen in een laboratorium is als de entree in een levend hologram, die tot in detail beschrijft hoe de Aarde werkt.

>>> Wordt vervolgd… >>>

Vertaald door Harmen Schouwerwou (1937 – 2014)

Bron: http://www.bovendien.com/unitynet/archief/start.htm

SaLuSa van Sirius door Mike Quinsey, 8 mei 2015

SaLuSa van Sirius door Mike Quinsey, 8 mei 2015

‘We moeten jullie vertellen dat de Duisteren al enige tijd ruimtevaartuigen hebben die gemakkelijk aangezien kunnen worden voor buitenaards, dus er moet voor worden opgepast de schuld bij ons neer te leggen als ze proberen een valse aanval op jullie te manipuleren…’

image

Wij zijn blij dat de mensen beginnen te accepteren dat de veranderingen werkelijk beginnen plaats te vinden. Uiteraard is geduld vereist daar het eerste evenement niet zal plaatsvinden tot de juiste tijd is aangebroken, en pas nadat het goed is gevestigd en de betrokkenen absoluut voorbereid zijn. Het heeft tijd nodig om dit punt te bereiken daar de regelingen de medewerking vereisen van vele landen. Alles verloopt goed en als we jullie vertellen dat de verandering al snel zal komen, is het een indicatie van hoe ver het plan is geëvolueerd. Uiteraard zal de reiniging nog steeds plaatsvinden, maar zodra de belangrijkste kwesties zijn geregeld, zal het zich snel verplaatsen naar de achtergrond. Andere veranderingen die zullen volgen zijn ook in ontwikkeling en zodra het allemaal begint, zal het een reeks veranderingen zijn die je zult verwelkomen. Zodra jullie volledig kennis hebben genomen van wat er voor jullie in petto is, denken we dat jullie het ermee eens zijn dat het wachten de moeite waard was. Wees ervan verzekerd dat niets kan voorkomen dat de toekomst zich materialiseert zoals jullie werd verteld.

Een zeker teken van de veranderingen is de manier waarop jullie nog steeds de versnelling van de tijd ervaren. Als je om je heen kijkt is het duidelijk te zien dat Moeder Natuur ook in beweging is. Misschien wel de meest opvallende veranderingen zijn het smelten van de ijskappen terwijl de temperatuur van de zee opwarmt, en geleidelijke veranderingen in jullie seizoenen die niet zo goed zijn gedefinieerd als ze waren. Al deze veranderingen leiden jullie naar een nieuwe en wonderlijke periode die echt het Nieuwe Tijdperk zal vestigen. Sommigen van jullie kunnen zich niet voorstellen hoe dit in een korte tijd wordt bewerkstelligt , maar vergeet niet dat we het voordeel hebben van technologieën waar jullie je nog niet eens bewust van zijn. Alle veranderingen zullen snel materialiseren, en het zal de bouwstenen, die alles wat nodig is zullen bewerkstelligen om onze beloften na te komen, op hun plek zetten.

Intussen zal jullie aanwezigheid op Aarde helpen om een zekere mate van rust te brengen, daar jullie Licht krachtiger is dan je je kunt voorstellen. Inderdaad veel van jullie die zijn ontwaakt dienen je levenscontract uit om het tot stand te brengen. Jullie zijn de voorlopers van het Nieuwe Tijdperk en ontwaakt om jullie taken om Licht op Aarde te brengen, uit te voeren. We zijn er trots op dat we er deel vanuit maken, en wij volgen jullie vooruitgang altijd om ervoor te zorgen dat jullie kunnen werken zonder interferentie. Je hebt je vele levens voorbereid voor deze tijd en we hebben het volste vertrouwen in jullie vaardigheden en toewijding aan jullie taken. Momenteel zijn er verschillende regeringen die zullen worden gewijzigd. Uiteraard kan het Nieuwe Tijdperk niet echt beginnen voordat de juiste mensen die jullie vertegenwoordigen op hun plaats zitten. Het plan om dergelijke veranderingen tot stand te brengen is al op zijn plaats, en net als vele anderen wacht het op de juiste gelegenheid om te beginnen. Dus hoewel je nog niet in het bezit bent van de details zijn we klaar om in actie te komen zodra de bevoegdheid om verder te gaan wordt gegeven.

We moeten jullie vertellen dat de Duisteren al enige tijd ruimtevaartuigen hebben die gemakkelijk aangezien kunnen worden voor buitenaards, dus er moet voor worden opgepast de schuld bij ons neer te leggen als ze proberen een valse aanval op jullie te manipuleren. Het is één van hun laatste pogingen waarmee ze proberen chaos en vertraging van het onvermijdelijke te veroorzaken. Wees ervan verzekerd dat we nauw zullen toezien op een dergelijke situatie en wij zullen hun activiteiten zoveel mogelijk beperken. De eindtijd zal worden gevierd als een overwinning voor het Licht en nogmaals benadrukken wij dat niets de uitkomst zal veranderen. Zoals je zou kunnen zeggen hebben de Duisteren een goede run gehad en het was hen nooit toegestaan iets te doen dat de aarde zou hebben vernietigd. Ze zijn ver genoeg gegaan en zijn nu beperkt in hoever ze kunnen gaan. De tijd zal komen dat zij van de Aarde zullen worden verdreven om elders hun activiteiten uit te voeren. De hele tijdwas er een plan dat de evolutie van de mens heeft gevolgd en nu heeft het in deze specifieke periode een laatste fase bereikt.

Jullie huidige wereld werd gemaakt door de Mens en jullie hebben hierbij een vrije keuze gehad. Terwijl je verlangens hebt gehad of gedachten m.b.t het creëren van dingen voor je evolutie, werd je geïnspireerd door degenen die jullie op deze manier hierin voorgingen. Dus uiteindelijk is het jullie beslissing geweest om de uiteindelijke keuze te maken. Je hebt wat bewijzen van eerdere beschavingen, en je weet dat je vele incarnaties hebt gehad in de verschillende perioden van de tijd. Elke cyclus heeft jullie toegestaan om jullie ideeën aan de tijd te toetsen, maar tot dusver hebben dergelijke periodes geleid tot de ineenstorting van jullie beschavingen. Maar deze keer zijn jullie echter boven de lagere vibraties gaan staan en hebben jullie je plaats in de hogere vibraties verdiend.

Wij kunnen jullie verzekeren dat elke gelegenheid aan de mens wordt gegeven om vooruitgang te boeken, maar vaak werd het gecorrumpeerd en is het er niet in geslaagd zijn potentieel te bereiken. In jullie huidige cyclus werd de materiële vooruitgang tegengehouden, maar je spirituele vooruitgang heeft sprongen vooruit gemaakt. Degenen onder jullie die succesvol zijn geweest moeten worden geprezen, want het is niet alleen het resultaat van jullie huidige leven, maar een voortdurende klim naar spirituele bewustwording door vele levens. Jullie kracht ligt in je sterke geloof in de waarheid die je binnen jezelf hebt gevonden, in weerwil van de vele afleidingen die tot een dwaalspoor konden leiden. Dat Dierbaren, is de reden waarom je nog bescheiden in jullie waarheid staan en jullie een stralend baken van Licht zijn te midden van de duisternis die op Aarde bestaat. Jullie aanwezigheid heeft ervoor gezorgd dat de cyclus op een goede manier is geëindigd en dat al diegenen van het Licht er baat bij zullen hebben.

Blijf vooruit kijken en laat het verleden blijven waar het is, mettertijd zal het niet langer enige invloed op jullie spirituele behoeften hebben die jullie al goed gediend hebben. De ervaring heeft jullie kracht en het vermogen gegeven om wat voor hindernissen ook te overwinnen. Je bent veel groter dan je je kunt voorstellen en toch moeten jullie je volledige potentieel beseffen. Het zal sneller komen dan jullie je waarschijnlijk voor kunnen stellen, en dan zullen jullie binnenkort van je ervaringen in de positieve vibraties genieten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en wij zullen zoals altijd in de buurt zijn om jullie op weg te helpen, maar er zal een moment komen dat je een Galactisch Wezen bent zoals wij al zijn. Dat is jullie lot, en je zult terugkeren als iemand die veel is groter dan toen je wegging. Moge jullie reizen vol voldoening en plezier zijn als jullie volledig ontwaken tot het Licht.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Marja

The Portal: Cobra’s Update ‘Het Ganymedes Portal…’ op 19 april 2015

The Portal: Cobra’s Update ‘Het Ganymedes Portal…’  op 19 april 2015

Het Ganymedes Portaal (poort) op de grootste maan van Jupiter is de belangrijkste plaats in ons zonnestelsel.

Het is de sterkste energieke route in ons zonnestelsel, die naar de Galactische Centrale Zon leidt. Sirius is een middenstation tussen het Galactische Centrum en het Ganymedes Portaal, die de trillingsfrequentie van de Centrale Zon energie terugbrengt naar de maat dat ons zonnesysteem dit kan absorberen.

Er is een enorme ondergrondse basis van de Galactische Confederatie op Ganymedes, dat een centrale hub is voor alle intelligente positieve rassen die aan de bevrijding van ons zonnestelsel werken en de planeet Aarde in het bijzonder.

Die basis is het belangrijkste bolwerk van het Jupiter Commando en zij bewerken het portaal naar het Galactische Centrum.

De basis is gelegen nabij het centrum van de Galileo Regio:

http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Regio

Het Ganymedes Portaal is het belangrijkste baken van licht voor dit zonnestelsel, inclusief onze planeet. Als dit portaal niet open zou zijn, zou de mensheid de Archon invasie in 1996 niet hebben overleefd en zouden we nu uitgestorven zijn. Exopolitieke gebeurtenissen hebben veel meer invloed op de geopolitieke situatie dan de meeste mensen beseffen. De Archonten hebben iedereen slim gelabeld met meer dan een voorbijgaande interesse in de kosmos als een “krankzinnige” om ervoor te zorgen dat mensen de echte bron van de problemen die we op aarde hebben niet zouden ontdekken.

Jullie kunnen twee uitstekende samenvattingen van de exopolitieke achtergrond van de planetaire situatie hier lezen:

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/true-matrix-cobra

http://prepareforchange.net/2015/04/06/a-solar-system-overview-update/

Jullie kunnen je in je meditaties ook energeties verbinden met het Ganymedes Portaal, want het is de sterkste bron van het spirituele Licht in ons zonnestelsel:

image

Als de volgende fase van MOSS in mei wordt geactiveerd zal de activiteit van het Ganymedes Portaal drastisch verhogen. Dit portaal zal ook de belangrijkste tussenzender (transmitter) van energieën van de Galactische Centrale Zon zijn tijdens het Event / de gebeurtenis.

Na het Event, zullen de leden van de Cabal die niet kiezen voor het Licht of niet in staat zijn om het Licht te aanvaarden, naar een sorteerstation worden gestuurd, die is gelegen in een gedeelte van de ondergrondse basis op Ganymedes. Veel van die Cabal leden zullen dan worden doorgestuurd naar de Galactische Centrale Zon voor herstructurering.

Het Ganymedes portaal zuivert de plasma aanwas vortex strings (tunnels van Set) die zich uitstrekken vanaf de planeet Aarde tot buiten ons zonnestelsel in de Lokale Bel (Bubble):

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/L/Local_Bubble.html

Ondertussen zal op hetzelfde moment ons zonnestelsel een sector van de Galaxie (Melkweg) binnengaan, dat tot meer drastische veranderingen zal leiden en dit veel eerder dan wetenschappers bereid zijn om toe te geven:

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100521191114.htm

Wetenschappelijk bewijs is de montage van ongewone activiteit in de Oortwolk (Oortcloud). Astronomen hebben radiosignalen opgespoord, die afkomstig zijn van de Spheres sinds hun aankomst in 2001:

http://etheric.com/is-et-the-source-of-the-mysterious-fast-radio-bursts/

Machtige mensen met in potentie veel positieve invloed op de exopolitieke en geopolitieke situatie lezen dit blog ook. Hierom en ook om andere redenen zou ik mensen met diepgaande informatie over geheime ruimtevaartprogramma’s willen vragen om contact met mij op te nemen via cobraresistance@gmail.com voor mogelijke toekomstige samenwerking.

Cobra

Bron:  http://2012portal.blogspot.com/2015/04/the-ganymede-portal.html/

Vertaling:  FrankW  zielsvreugde@live.nl