www.ellaster.nl: ‘De bewakers van het controlesysteem ‘de Matrix’…’ door Ella Ster, 8 september 2017.

http://www.ellaster.nl: ‘De bewakers van het controlesysteem ‘de Matrix’…’ door Ella Ster, 8 september 2017.

Er zijn steeds meer signalen dat het controlesysteem ‘de Matrix’ uit elkaar valt en de strijd tussen de bewakers van de Matrix en degenen die échte veranderingen nastreven, intensiveert. Dit artikel is een reflectie op de hevige discussies die momenteel woeden binnen de alternatieve media. Hierbij worden lukraak labels opgeplakt, wordt de ‘waarheid’ verkondigd of ter discussie gesteld en gaat men volledig voorbij aan de essentiële vraag wie er nu wérkelijk een bijdrage levert aan de schepping van de Nieuwe Wereld.

Dit artikel biedt inzicht en een ander perspectief op wat de Matrix in stand houdt. Het heeft in de kern te maken bij wie wij de macht neerleggen, aan wie wij regie geven en waarnaar we energie sturen. De onverschilligheid en passiviteit van de mens, maar ook de destructieve kracht van voortdurende conflicten, houden de Matrix in stand. Tegelijkertijd kan een coöperatieve, creative en pro-actieve kracht bijdragen tot de creatie van de Nieuwe Wereld en een uitweg bieden uit de Matrix.

Wat is de Matrix?

De term ‘Matrix’ wordt in dit artikel gebruikt in de breedste zin van het woord. Het verwijst naar een totalitair controlesysteem dat de mensheid onderdrukt en gevangen houdt. Dit controlesysteem gaat veel verder dan de controle via het financiële systeem, het juridische systeem, het feodale systeem, de media, et cetera. De Matrix beïnvloedt onze perceptie van de realiteit door een Artificiële Intelligentie, een script geschreven door duistere krachten dat ons een beperkte keuzevrijheid biedt. Door manipulatie, misleiding en het toepassen van zwarte magie wordt de vrije wil van de mens beperkt en vervangen door een ‘namaak vrije wil’, waarbij we zogenaamd met zaken instemmen. Bovendien wordt er door de toepassing van allerlei technologieën een vorm van mind-control uitgeoefend, waarbij onze gedachten worden beïnvloed. Dit maakt de Matrix tot een systeem waarbij de geest van (de meeste) mensen is ‘gekaapt’.

De bevrijding uit de Matrix

Steeds meer mensen ontwaken en worden zich bewust van het feit dat ze gevangen zitten in de Matrix. Dit bewustwordingsproces manifesteert zich op allerlei niveaus en is een indivueel proces, waarbij men zich van sommige zaken wel en van andere zaken minder bewust wordt.

Zo is er een groep die zich primair richt op aardse en fysieke zaken en de bewustwording van metafysische zaken ontbeert of zelfs afwijst. Een andere groep is vooral gefocust op spirituele of buitenaardse zaken, maar heeft moeite om zich open te stellen voor duistere, aardse zaken. Maar uiteindelijk zijn de meeste mensen zich ervan bewust dat er zaken niet kloppen en dat de wereld veel beter zou kunnen zijn. De uitdaging waar de mensheid momenteel dan ook voor staat is: hoe komen we hier uit?

Uit eigen kracht uit de Matrix komen

Nu komen we op een aantal wezenlijke punten. Ten eerste erken ik het bestaan van een zeer duistere (onderdrukkende) kracht die veel verder gaat dan de Illuminati, het bancaire systeem en zelfs aardse zaken. Als deze kracht bestaat en een destructieve agenda uitrolt, dan moet er ook een tegenkracht bestaan, omdat er in het universum altijd een balans is; het duister kan immers niet bestaan zonder het licht. Deze tegenbeweging, noem het de vrijheidsbeweging, bestaat dan ook, althans dat is mijn overtuiging. Ik zie daarvan tal van voorbeelden die ik regelmatig via deze blog deel. Op allerlei niveaus, ook binnen de huidige machtsstructuur, zijn er mensen die tegenwicht bieden aan de destructieve agenda van de Cabal en zetten zich actief in om een betere wereld te creëren.

De bewakers van de Matrix ontkennen het bestaan van deze groep vrijheidsstrijders en zien ze (net als álle klokkenluiders, insiders en overlopers) als geheime agenten van de Cabal die té machtig is om te verslaan. Dit is een zeer wezenlijk verschil van opvatting. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het controlesysteem, bijvoorbeeld binnen de Illuminati, zó wreed en onderdrukkend is dat, áls er een kans bestaat daaruit te ontsnappen, dit met beide handen wordt aangegrepen. Waarom anders zou men zoveel groteske middelen, zoals chantage, afpersing en bedreiging nodig hebben om de leden binnenboord te houden? De intrinsieke motivatie van de vrijheidsstrijders is vele malen sterker dan de motivatie die wordt gevoed door externe en materiële beloningen binnen het huidige systeem.

Al hebben de bewakers van de matrix verschillende verschijningsvormen, hun signatuur is zeer herkenbaar.

Ten tweede ben ik ervan overtuigd dat de mensheid machtig genoeg is om op eigen kracht uit de Matrix te komen. Ten derde weet ik dat er meer bestaat dan alleen de aardse en fysieke wereld. Dat is geen geloof of overtuiging, maar een innerlijk weten. Er zijn veel andere mensen die contact hebben met deze andere realiteiten, al durven velen daar nauwelijks voor uit te komen, vanuit een reële angst belachelijk gemaakt te worden. Het is voor mij dan ook volstrekt logisch dat het proces om uit de Matrix te komen, verder reikt dan alleen de fysieke wereld en zich niet beperkt tot aardse zaken. Ten vierde denk ik dat er zowel bewustzijnsverruiming alsook een praktische, aardse aanpak nodig is om de Nieuwe Wereld te creëren.

Dit zijn een aantal wezelijke punten die worden betwist door de bewakers van de Matrix. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat, nu het controlesysteem ineen stort, precies deze groep steeds wilder om zich heen slaat. Mensen worden opzettelijk aan het twijfelen gebracht en tegen elkaar uitgespeeld. Al hebben de bewakers van de Matrix verschillende verschijningsvormen, hun signatuur is zeer herkenbaar. Het ultieme doel is om mensen af te leiden van hun eigen kracht, mensen te ontmoedigen in hun individuele proces en te voorkomen dat mensen zich verenigen.

De signatuur van de bewakers van de Matrix

Wie zijn de bewakers van de Matrix en wat is hun signatuur? In onderstaand schema worden de fundamentele verschillen in basishouding uiteengezet, tussen degenen die de Matrix (bewust of onbewust) in stand houden en de groep die zich inzet voor een betere en nieuwe wereld.

Bewakers van de Matrix
Wereldverbeteraars en vrijheidsstrijders
Gericht op destructie.
Gericht op creatie.
Geloven dat machten buiten zichzelf groter en machtiger zijn dan de mensheid, zoals de Cabal of de buitenaardsen.
Geloven in de eigen scheppingskracht. De mens is een machtig, creërend wezen.
Gericht op zichzelf, zien in anderen vooral een bedreiging.
Gericht op samenwerken. Begrijpen de kracht van het collectief.
Dienstbaar aan zichzelf, handelen vanuit egoïstische motieven.
Dienstbaar aan anderen, handelen vanuit altruïstische motieven.
Reageren primair vanuit wantrouwen. Zien in andere mensen en initiatieven vooral bedreiging en bedrog.
Reageren primair vanuit vertrouwen. Geven andere mensen en initiatieven het voordeel van de twijfel.
Eenzijdige focus op het duister (complotten, criminele Cabal, onderdrukking van de mens), óf eenzijdige focus op het licht (spiritualiteit en ascensie), of juist een ontkenning van beide zaken.
Holistische visie, waarbij men zich bewust is van zowel duistere als verlichte zaken en beide aspecten in zichzelf heeft geïntegreerd.
Ondermijnen andere initiatieven en inzichten. “Alleen mijn zienswijze is de échte waarheid, de rest is bedrog.”
Ondersteunen andere inzichten en inititatieven. Beseffen dat ieder zijn eigen rol en proces heeft.
Ontmoedigen om actie te ondernemen. Promoten passiviteit. “Het heeft toch geen zin.” of: “Een kracht buiten mij moet het doen.”
Zijn pro-actief en inspireren anderen om ook actie te ondernemen. “Samen staan we sterk.”
Gebruiken een verwijtende aanspreekvorm. Provoceren en denigreren.
Gebruiken een respectvolle aanspreekvorm. Temperen conflicten en schatten anderen op waarde.
Zijn uit op verdeeldheid en proberen mensen tegen elkaar uit te spelen.
Streven naar harmonie en proberen verbindingen tussen mensen te leggen.
Leggen de focus op verschillen en gebruiken dit als aanleiding om conflicten uit te lokken.
Zijn gericht op verbondenheid en zoeken naar overeenkomsten, ondanks verschil van inzicht.
Geven ondermijnende kritiek, zetten de hakken in het zand, waardoor er geen ruimte is om nader tot elkaar te komen.
Geven onderbouwde kritiek, maar bieden ook ruimte om inzichten bij te stellen.
Geloven in autoriteit. Presenteren zichzelf als autoriteit of schikken zich in een hiërarchisch systeem (van de Illuminati, een religie of de Ascended Masters).
Claimen de eigen soevereiniteit. Niemand is belangrijker dan de ander. Handelen vanuit vrije wil en meningsvrijheid.
Bieden geen oplossing om op eigen kracht uit de Matrix te komen. Of: “anderen moeten het doen,” of “het heeft toch geen zin.”
Zoeken naar innovatieve oplossingen om de mensheid te bevrijden en nieuwe systemen te implementeren. Zijn ervan overtuigd dat we op eigen kracht uit de Matrix kunnen komen.
Zien anderen als de scriptschrijvers van de wereld.
Zien zichzelf als de scriptschrijvers van de nieuwe wereld.

Met elke indeling die je maakt, loop je het risico dat je de dingen als zwart-wit presenteert. In werkelijkheid zullen veel mensen zowel aspecten uit de linker- als rechterkolom in zich dragen. Niemand is helemaal slecht of helemaal goed. Het is nooit een zwart-wit plaatje; iedereen handelt wel eens uit egoïstische motieven of is onterecht sceptisch over andermans idee. Het gaat er vooral om wat de basishouding is en waar iemand de focus legt. De vraag daarbij is: levert een bijdrage bij aan een positieve verandering en de creatie van een nieuwe wereld, of niet?

Stel dat morgen de gehele Cabal verdwijnt en de hele controlestructuur in elkaar dondert; welke mensen leveren dan een waardevolle bijdrage aan het herstel en heropbouw van de nieuwe wereld?

Onbewust de Matrix in stand houden

De meerderheid van de mensen is zich nauwelijks bewust van het bestaan van het allesomvattende controlesysteem van de Matrix. Ze zijn niet geinteresseerd in wat zich achter de schermen afspeelt; de complotten, de valse-vlaggen, de pedonetwerken, enzovoort. Ze weigeren het te onderzoeken en verwerpen het bestaan ervan op voorhand. Door hun onverschilligheid en passieve houding ondersteunen zij de agenda die door de huidige machthebbers wordt uitgerold. Men reageert met: “Ik wil het allemaal niet weten,” of: “Ik wil me er niet mee bezig houden,” en ondertussen laat men zich vaccineren en slikt de nepnieuwsberichten van de mainstream media als zoete koek.

Zonder dat zij zich ervan bewust zijn, zijn zij hierdoor de bewakers van de Matrix. Want de Matrix kan alleen in stand worden gehouden als de meerderheid het ondersteunt. De ‘niet-ontwaakten’ (bij gebrek aan een beter woord) zijn dus waarschijnlijk niet degenen die de Nieuwe Wereld vormgeven. De veranderingen zullen toch echt moeten komen vanuit de groep ‘ontwaakten’.

Veranderingen tegenhouden uit angst voor bedrog

Dan is er uiteraard ook een groep die zich wél bewust is van allerlei verborgen agenda’s, complotten en plannetjes die door de heersende elite worden gesmeed. Velen zijn actief in de Truth Community (waarheidsbeweging) en delen gretig allerlei berichten over deze complotten, valse-vlaggen, de Illuminati, chemtrails, enzovoort.

Maar als er een eenzijdige focus is op de misdaden van de criminele Cabal en op welke wijze deze de mensheid bedriegt, bestaat het risico dat er geen oog is voor oplossingen. Oplossingen die door anderen worden geïnitieerd, zoals nieuwe systemen die worden ingevoerd of klokkenluiders die breken met het oude systeem. Ze worden door sommigen binnen deze groep gezien als een zoveelste vorm van bedrog.

Als het het spirituele aspect niet is geïntegreerd, zullen alle spirituele zaken bij voorbaat worden afgedaan als New Age-onzin en iedereen die zich wel met metafysische aspecten bezig houdt, wordt geridiculiseerd. De paradox is dat, doordát men niet in contact staat met het Hogere Zelf, men juist kwetsbaar is voor manipulatie vanuit dezelfde Matrix die zo vurig wordt bekritiseerd. Sommigen lijken letterlijk door duistere krachten te worden bezeten, waarbij de destructieve kracht steeds meer de boventoon voert.

Hierdoor kan de overtuiging ontstaan dat het controlesysteem niet door mensen kan worden veranderd. Nieuwe ideeën en initiatieven krijgen geen kans en zo wordt de huidige Matrix, bewust of onbewust, bewaakt en in stand gehouden. De bewakers van de Matrix zijn verstrikt geraakt in een oneindige lus van bedrog en zijn hierdoor dermate getraumatiseerd, dat de hoop op een uitweg is verdwenen.

Er mogen dan wel een heleboel mensen wakker zijn, maar hoeveel mensen hebben de capaciteiten om de veranderingen door te voeren, of de verandering te zijn?

THOMAS WILLIAMS, TRUTH, HONOR & INTEGRITY-SHOW VAN 31 AUGUSTUS 2017

De Liefde & Licht gemeenschap

De groep ‘ontwaakten’ aan de andere kant van het spectrum van de Truth Community zou je kunnen omschrijven als de Liefde & Licht gemeenschap. Ze zijn gefocust op spirituele ontwikkeling en metafysische zaken. Ze begrijpen dat alles energie is en materie voortkomt uit bewustzijn. Ze streven naar verlichting en spirituele evolutie. Voor het collectief streven ze naar een liefdevolle, harmonieuze samenleving, in balans met de natuur.

Het zijn vaak hooggevoelige mensen, die vaker dan gemiddeld paranormale of buitenaardse ervaringen hebben. Doordat ze een diep geworteld verlangen naar een betere wereld hebben en het duister verafschuwen, bestaat de kans dat ze deze zaken volledig vermijden en wegstoppen. Ook dat kan een valkuil zijn. Men neemt in dat geval een passieve rol aan, waarbij men het kwaad niet indamt, maar het ontwijkt of zelf ontkent: “Alles is liefde, ik hoef verder niets te doen.”

Ook hier geldt dat als men een eenzijdigefocus heeft en niet bereid is om ook de duistere zaken te integreren, men kwetsbaar wordt voor manipulatie. Deze manipulatie wordt gestuurd vanuit de New Age-beweging, die voortkomt uit dezelfde machthebbers die de Matrix in stand houden. Daarbij wordt gesuggereerd dat er een oplossing van buitenaf komt, bijvoorbeeld een buitenaardse redding of een goddelijke interventie. Er wordt tevens een nieuwe hiërarchie geïntroduceerd, geleid door de ‘opgestegen meesters’ of buitenaardsen. Op geraffineerde wijze worden welwillende mensen zo voorbereid om hun vrije wil en soevereiniteit opnieuw in de uitverkoop te doen om zo een Matrix 2.0 te introduceren.

Vangnetten en afleidingsmaneouvres

Al deze vangnetten zijn gecreëerd om mensen af te leiden van hun eigen kracht. Daar zit naar mijn mening de kern van het probleem. Als we in zo’n vangnet verstrikt raken, wachten we óf op een kracht van buitenaf die ons komt redden, óf we wijzen praktische en innovatieve oplossingen bij voorbaat van de hand.

Als je bedenkt wat de Cabal allemaal uit de kast heeft moeten trekken om de mensheid te onderdrukken, is het naïef om te denken dat we machteloos zijn. Juist uit de reikwijdte en omvang van het controlesysteem zouden we moeten afleiden dat wij mensen blijkbaar hele machtige wezens zijn die in wezen bedreigend zijn voor de heersende macht.

Intussen laten we ons nog verder af leiden door allerlei verdeel-en-heers-spelletjes. In de verhitte discussie rond de geloofwaardigheid van klokkenluiders en waarheidszoekers nemen de verwijten en kleineringen toe, raakt de alternatieve media steeds verder verdeeld en blijft de lezer in vertwijfeling achter. Er moet zeker ruimte zijn voor redelijke en goed onderbouwde kritiek, maar het gaat ook om de basishouding die iemand aanneemt. Vooral de ondermijnende, verwijtende en denigrerende toon zijn een uiting van dualiteit en niet bepaald het toonbeeld van de mens die de Nieuwe Wereld vormgeeft.

De bewakers van de Matrix leveren niet alleen (on)gefundeerde kritiek op specifieke klokkenluiders of waarheidzoekers, maar lijken erop uit om deze he-le-maal kapot te maken. Nieuwe klokkenluiders die ook overwegen uit de school te klappen en te breken met het oude systeem, worden op deze manier ontmoedigd. Het is een geraffineerde tactiek om het oude systeem te behouden.

Degene die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen verbeteren, zijn meestal degene die dat ook daadwerkelijk doen.

We moeten het beste in onszelf naar boven halen

Een andere weg is mogelijk. Je kunt ervoor kiezen om een actieve rol te spelen in de vrijheidsbeweging die wereldwijd op allerlei fronten gaande is. In plaats van kritiek te leveren, problemen aan te wijzen, te denigreren of twijfel te zaaien, is het constructiever om met oplossingen en nieuwe ideeën te komen. Alleen al door het verschuiven van de focus naar de aspecten in de rechterkolom van bovenstaand schema, ontstaat een wereld van verschil. Pas dan leveren mensen écht een waardevolle bijdrage. Iedereen zou zich bij elke actie moeten afvragen of het bijdraagt aan het herstel van de planeet en de bevrijding van de mensheid. Of het verbindingen creëert of juist leidt tot verdeeldheid. Of we de krachten bundelen tegen de Matrix of de kracht tegen elkaar gebruiken.

Wanneer de Cabal niet langer aan de macht is, zal het oplossen van de problemen die zijn ontstaan door de destructieve kracht van de Matrix, al een hele uitdaging zijn. Het herstel van wereldwijde problemen zoals armoede, oorlogsverwoesting, millieuvervuiling en het implementeren van nieuwe systemen vraagt om creativiteit, voorstellingsvermogen en een pro-actieve en coöperatieve houding. Het vereist dat mensen het beste uit zichzelf halen. Alleen díe mensen die bereid zijn dat te doen, zijn de hoop voor de toekomst.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”
Bron: http://www.ellaster.nl/2017/09/08/de-bewakers-van-de-matrix/
Advertenties

UFO & ET DISCLOSURE: ‘Onderteken nu deze Petitie: NASA en de Amerikaanse regering moet UFO en ET geheime dossiers nu onthullen!..’

UFO & ET DISCLOSURE:  ‘Onderteken nu deze Petitie: NASA en de Amerikaanse regering moet UFO en ET geheime dossiers nu onthullen!..’

image

WAT: Het onthullen van de waarheid
WIE: NASA en de Amerikaanse overheid

De voormalige Amerikaanse president en lange termijn Nazionist Führer George Bush Sr. toonde onlangs zijn angst toen hij door een zoeker naar waarheid werd bevraagd over geheime Amerikaanse overheid projecten. G.H.W. Bush antwoordde:

image

‘Amerikanen kunnen niet met de waarheid omgaan.’ (George Herbert Walker Bush)

http://worldnewsdailyreport.com/george-bush-senior-on-ufos-americans-cant-handle-the-truth/

# We zijn moe van het te worden voorgelogen.

# We zijn moe van het verzamelen van feiten van UFO’s en buitenaardse wezens.

# We zijn moe van het leven in de Matrix.

# Nu is het voor ons tijd om onze rechten terug te krijgen!

# We moeten de waarheid over UFO’s en ET’s hebben.

# We moeten onze regering de waarheid laten vertellen.

# We moeten in een echte wereld leven.

G.W. Bush vertelde journalist Sarah Mclendon in 1992:

image

‘Als de Amerikaanse mensen ooit uitvinden wat wij gedaan hebben, zouden zij ons door de straten achterna willen jagen en ons lynchen.’ (George Walker Bush)

Meer over het onthullen waarheid op:
# Cobra – The Portal
# Benjamin Fulford

Doe mee met de meditatie om de openbaarmaking te versnellen!

Doe nu mee (Nederlands)

Doe nu mee (Engels)

Meditatie begeleidende video:

Lees en onderteken de petitie via deze link:
http://www.thepetitionsite.com/nl-nl/867/728/392/nasa-and-us-government-must-reveal-ufo-and-et-information-now/

The Portal: ‘Cobra’s Update over de Situatie in het Zonnestelsel…’, 20 december 2015

The Portal: ‘Cobra’s Update over de Situatie in het Zonnestelsel…’, 20 december 2015

image

Het verwijderen van de Chimera groep blijft doorgaan. De Lichtkrachten zijn begonnen met het verwijderen van de Chimera bases van de Kuipergordel (Kuiper Belt) en zijn dus begonnen met het deintegreren van de belangrijkste verdedigingslinie van de Chimera die de Lichtkrachten eerder verhinderden om de volledige controle over het buitenste deel van het zonnestelsel te verkrijgen. Vanaf nu tot begin januari volgend jaar zullen er drastische veranderingen volgen in het buitenste deel van het zonnestelsel. Het is geen toeval dat astrologisch gezien, dit een periode van grote vooruitgang zal zijn:

http://thespiritscience.net/2015/11/29/rare-astrology-all-planets-are-moving-direct-from-december-25th-to-january-6th/

image

Mensen die over mijn vorige post klagen zouden moeten begrijpen dat ik God niet ben en ik niet dagelijks een bezoek aan de buitenste deel van het zonnestelsel breng, en dus was intel over de Kuipergordel nieuw voor mij. Toch is het niet een grote tegenslag en operaties van de Lichtkrachten zijn mooi vooruit aan het gaan. Ik zou ook willen voorstellen dat jullie niet passief wachten op de Event / het Gebeuren en jullie leven er niet van afhankelijk maken, maar om actief naar de planetaire bevrijding te werken. Om jullie geheugen op te frissen, zijn hier enkele dingen die jullie kunnen doen wanneer de Event komt:

http://prepareforchange.net/the-event/a-plan-to-maintain-safety-during-the-event/

Om jullie geestelijk voor te bereiden, kunnen jullie meer inzicht in de etherische, astrale en mentale gebieden verkrijgen en leren hoe jullie jezelf kunnen bevrijden van de Matrix, door middel van deze uitstekende artikel:

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2015/12/ending-contract-system.html

Onze Wekelijkse Event Meditatie is een belangrijk manifestatie instrument om het proces van bevrijding te versnellen en daarom ondersteun ik volledig deze oproep tot eenheid:

http://recreatingbalance1.blogspot.si/2015/12/open-letter-to-david-wilcock-corey.html

Het disclosure proces door de mainstream media is zich aan het versnellen. Mensen beginnen om openlijk te praten over de toekomstige koloniën en een toekomstige Breakaway Civilisatie (Ontsnapte Beschaving) op Mars:

http://europe.newsweek.com/mars-colonies-rich-people-404681?rm=eu

http://www.bbc.com/future/story/20151215-why-mars-should-be-independent-from-earth?

image

En over de mijnbouw in de asteroïdengordel:

http://www.explainingthefuture.com/resources_from_space.html

In de alternatieve media wordt langzaam de waarheid over biochips gelekt. Dit artikel toont de betrokkenheid van Siemens in de biochip productie:

http://exopolitics.org/siemens-implicated-in-tracking-forced-labor-slaves-in-space/

Hier moeten we begrijpen dat de biochips massaal werden ontwikkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Duitse concentratiekampen en sinds eind 1940 door de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) in vaccins verdeeld onder de overgrote meerderheid van de bevolking. Een enorme technologische upgrade van die biochips was er tussen 1979 en 1984 en een andere tussen 1996 en 1999. Het doel van deze chips was het volgen van de algemene bevolking, mind control (gedachtencontrole) en preventie van contacten met positieve ET. Al die biochips werden volledig bij de oppervlakte bevolking verwijderd door de Resistance (het verzet = RM), die daarvoor geavanceerde technologieën gebruikte om het op afstand te verwijderen.

Een zeer interessant boek is uitgebracht over geheime ruimtevaartprogramma’s (Secret Space Programs). Ik kan het voor bijna 100% eens zijn met ongeveer de eerste helft van het boek:

http://exopolitics.org/new-book-reveals-what-you-need-to-know-about-the-secret-space-programs/

Indien men zich daartoe geroepen voelt, kunnen jullie nog steeds het ‘Satellite voor Disclosure’ project ondersteunen, en helpen om ons een stap dichter bij Disclosure (Onthulling / Openbaarmaking) te brengen:

https://www.indiegogo.com/projects/cubesat-for-disclosure-low-earth-orbit-satellite#/story

De overwinning van het Licht!

Cobra

Bron:  http://2012portal.blogspot.com/2015/12/solar-system-situation-update.html/

Vertaling:  FrankW  zielsvreugde@live.nl

VeritasGalacticSweden.net: ‘Het begrijpen van de schepping / Het Onderhouden van de Sluier, Web, Grid, Net, Matrix: Chemtrail Agenda’s en hun verbinding met de Sluier…’ door Therese Zumi Sumner, 24 augustus 2015

VeritasGalacticSweden.net: ‘Het begrijpen van de Schepping / Het Onderhouden van de Sluier, het Web, Grid, Net, de Matrix: Chemtrail Agenda’s en hun verbinding met de Sluier…’ door Therese Zumi Sumner, 24 augustus 2015

image

http://www.veritasgalacticsweden.net/introduction/understanding-the-matrix/

(Tekst nog in bewerking)

Het begrijpen van de Schepping / Het Onderhouden van de Sluier, het Web, Grid, Net, de Matrix: Chemtrail Agenda’s en hun verbinding met de Sluier…

{Dit is een nieuwe, herziene bewerking en geUp-date versie van mijn artikel van 3 augustus 2015}

Het onderwerp dat in dit artikel besproken wordt heeft te maken met de volgende gebieden, Chemtrails en 3 Hoofd Agenda / Elektromagnetische velden / Plasmatische Niveaus van Bestaan ​​/ Strangelet Bommen / Scalaire Velden / Strategische Onderwerpen / Toekomstige Oorlogsvoering [2025] reeds in uitvoering ** / Microgolf technologie met – juridisch – niet dodelijke wapens !! / Onderdrukking van Benevolent Extraterrestrial Contact etlnzovoorts…

Dit artikel is opgesteld voor degenen die het VERLANGEN HEBBEN om echt inzicht te krijgen in de occulte / diepe donkere AGENDA ACHTER CHEMTRAILS.
Deze informatie bevat enge dingen, maar het doel is gewoon om te laten zien en om erop te wijzen dat de waarheid ons vrij zal maken en dat, ondanks het feit dat deze chemtrails nu dagelijks worden gezien in ons luchtruim op deze planeet – ze zijn in feite de ‘pleister’ pogingen (lapmiddel) van de militaire / Archonten factie om hun matrix / web / sluier / raster / net op zijn plaats te houden en daarbij ons in een zombie toestand. We zijn heel erg wakker en dagelijks worden miljoenen mensen gewekt. Hun tijd is eindelijk tot een einde gekomen op deze planeet. ALLEN van de Krachten van het Licht onder de oppervlakte (van de planeet Aarde), op het oppervlak en om ons heen in miljoenen Lichtschepen zijn nu gestaag en succesvol als een tandem aan het werk in de richting van het uiteenvallen van de sluier en de overwinning van het Licht zal zeer binnenkort een feit zijn.

Inzicht in hoe de Archonten erin zijn geslaagd om ons in deze ‘virtual reality-versie’ van de realiteit gevangen te houden dat we leven noemen op aarde is op zijn minst moeilijk te zeggen. Toch denk ik dat het voor velen van ons die ontwaakt zijn, een verlangen in ons is om op de een ​​of andere manier een beter begrip te krijgen van de ‘mechanica’ van deze sluier / deze matrix / dit web / raster / net, zodat we makkelijker met haar in het reine kunnen komen, en ook kunnen zien hoe haar voortdurende desintegratie proces ons leidt naar onze bevrijding van het schuld slaven-systeem van het leven dat we hier zo lang hebben doorstaan. Een van de mensen op deze planeet die zeker ons begrip van dit onderwerp kan verhogen is auteur / wetenschapper Harald Kautz Vella.

Ik vind zijn kennis en bepaalde ‘down to earth’ / brede visionaire manier van het beschrijven van de werkelijkheid en dat hij in de afgelopen twee jaar zover is gekomen met een zo diep inzicht inderdaad zeer interessant. Ik voel ook een diep vertrouwen in zijn kennis als gevolg van de manier waarop het onlangs op zijn deurmat kwam om zo te zeggen. Tenslotte is de informatie in dit artikel afkomstig uit het werk van Harald Kautz Vella, Cobra de officiële stem van de Verzetsbeweging op onze planeet en een man met de naam Miles Johnston. Onderstaande links naar relevante informatie.

Harald heeft gezegd in een interview over zijn nieuwe boek {zie onderstaande links} “vraag me niet hoe al deze informatie kwam op mijn pad in de afgelopen twee jaar – ik heb geen flauw idee – er moet een hoger mooier zijn kant van het gordijn dat bleek om behulpzaam te zijn …… “Harald zei ook het volgende:

“We moeten uit de angst val – van dualisme -. Want de vrees alleen het aantrekken van spullen uit de toekomst Ik ben 100% optimistisch, want ik zie problemen worden opgelost en grote stappen op het moment, alle dingen achtergelaten dan zijn slechte gewoonten …… en alle betrokkenen op de menselijke niveaus ze hebben allemaal voor de gek gehouden door iemand die je kent de angst technische fractie wordt misleiden door de militaire fractie en de militaire fractie wil al deze SDI wapens … plasma hebben … laten geven het een geo-engineering schilderij van buiten om te zeggen dat het iets van de mensheid, de militaire gemeenschap zijn misleiden door de inlichtingendiensten misbruik van hun deeltjes plasma om miljarden in hun eigen land te volgen, de – {positief? – Kon dit woord} in het leger niet horen zou nooit toestaan ​​dat. Ze zijn over het beschermen van Amerika van de Russen te beschermen Amerika van de Chinezen zijn ze niet in het controleren van hun eigen bevolking is dit misbruik, zodat de militairen de inlichtingendiensten moeten haten, moeten de inlichtingendiensten haat de zwarte magie mensen, omdat ze misbruik maken van de regeling techniek die ze gebruiken op de mens voor hun zwarte magie dus ze moeten zich bewust zijn van deze lagere fractie, worden de zwarte magie fracties misleiden door de archons, ze vertellen het is iets voor u persoonlijk om meer macht op aarde, maar dat is een bloedige liegen! Ze hebben demonische belangen die niet in het belang van de mens en die niet in het belang van zwarte magie mensen ook, en zelfs de demonen hebben een probleem met hun eigen AI {kunstmatige intelligentie} zodat ze zelfs {archons} kan een vinden vijand op het lagere niveau in de strijd tegen …. mensen zullen nu moeten opruimen van hun eigen bedrijf, omdat informatie is coming out nu …… ze langzaam het ……. ”

Voor iedereen in angst voor een ‘samenzwering theoreticus’, die is geprogrammeerd, of verkeerd geïnformeerd over het onderwerp van chemtrails etc. wordt genoemd “niemand wil de rare vent en dit ‘samenzwering’ argument is een lelijke argument om mensen te maken shut up “, zegt Harald.” We kunnen dit vechten met een paar slimme zetten, zegt hij en de eerste vraag die opkomt re Chemtrails is waar komt dit woord vandaan? ”

U kunt de studie van de Universiteit Chemtrails!

De naam Chemtrails lijkt afkomstig van soldaten voornamelijk uit het Amerikaanse leger / luchtmacht die dit woord bracht in het Engels. Ze volgde lessen aan de chemische faculteit van het Amerikaanse leger en een van de lessen is ‘The Chemtrail Class’! De universiteit leert hoe Chemtrails maken! “We zien {} Harald zegt dat het een militaire technologie, we weten niet als het niet toegepast of? {Ja, we doen en Harald weet dit ook maar al te goed.} Maar kunnen we de technologie te bestuderen. “Het lijkt erop dat het manuscript van ongeveer 260 pagina’s is moeilijk te lezen en samengesteld uit vragen zonder antwoorden, in principe onderzoek vragenlijsten. In het onderwerp wordt gevonden onderwerpen zoals; aluminum coating van kunststof oppervlakken en nylon vezels {} synthese; ‘spoofer sprays; {de militaire toepassing van aluminium beklede nylon vezels gebruikt om vliegtuigen van radar detectie verbergen} Spray pyrolis: nano deeltjes productie tijdens een verbrandingsproces; Echografie sproeiers van waterige oplossing – als brandstof additieven;

Niets van dit alles is geheim, maar officieel toegelaten door overheden. Velen hebben dit onderwerp al jaren besproken zonder vruchtbare conclusies maar Harald zegt dat voor meer je nodig hebt om te gaan naar plaatsen waar mensen zoals deze samenkomen en luisteren naar conversaties en ontdek wat ze van plan zijn. Door sommige domme fout netwerk specialisten van NASA publiceerde een intern document ongeveer 12-15 jaar geleden dat werd geclassificeerd, maar dat bleek voor twee dagen in het publieke domein van de belangrijkste NASA website. Dit papier wordt nu besproken en dan, het is eigenlijk een power point presentatie die bepaalde terminologieën weergeeft; een kopie van dit wordt gezien op de video op 13:15 min {in de 2hr lezing}. De titel van dit document leest; Strategische Issues / Future Warfare [ca 2025] gevolgd door grote rubriek – de Toekomst is nu!

De volgende 3-4 minuten geven details over deze oorlog die absoluut ‘klik’ in mij en herinner me van de informatie van Cobra over hoe de archons beheersen ons via hun elektromagnetische hek.

Sommige van deze discussie na 13:15 minuten raakt wapens gebruikt in elk domein al een van hen wordt de magnetron gebruikt voor mobiele telefoons, slimme meters, draadloze verbindingen over land, ook worden we omringd door microgolven en ze in ons lichaam en we denken gewoon het is een neveneffect van technologische toepassingen, maar NASA classificeert microgolven als een ogenschijnlijk legale niet-dodelijk wapen! Ze noemen ook het effect van die wapens dwz gedrags prestaties verlaagt, epileptische aanvallen, bruto wijziging in de hersenfunctie, 30-100% toename van de bloedtoevoer in de hersenen als ook dodelijke effecten die na verloop van tijd komen. Dit zijn wapens naar buiten gebracht over de mensheid dat de NASA wordt openlijk over deze power point papier voor de toekomst en we vallen voor het. We denken dat het slim om een mobiel op ons hoofd hebben helft van de dag. Vergeet niet Cobra ons te vertellen dat er iets met de naam ‘slimme’ is niet zo slim om te gebruiken! Ze bespreken een ‘smart explosieve stof’ dat kan gaan in mensen en hen te doden van binnenuit en zelfs doordringen in ondergrondse faciliteiten om mensen te verbergen daar beneden.

Klokkenluiders

Harald zegt dat een andere manier om achter de waarheid is in gesprek met klokkenluiders en er zijn niet veel rond die echt onthullen essentiële feiten. Mensen als Julian Assange bij WikiLeaks bijvoorbeeld zijn advocaat is dezelfde die de familie Rothschild bedient. Ook heeft hij grote aandacht had door de staatsmedia. {Ruik een rat ergens?} Snowden is ons te vertellen dat de intelligentie gemeenschap luistert naar telefoongesprekken !! We hebben dit bekend van de jaren 1920 !! Hij heeft laten vallen een aantal andere dingen, maar mainstream media is hem te ondersteunen en het aanbieden van hem asiel. {in alle eerlijkheid Snowden kan heel goed hebben gehad de hoogste idealen, maar wordt nu waarschijnlijk gebruikt door slinkse groepen in het eindspel scenario}

Harald zegt dat ik te onthullen andere dingen en niemand heeft me ooit asiel aangeboden noch worden kranten mijn waarheid te publiceren!

Sommige klokkenluiders geen aandacht van het publiek te krijgen, ze leveren interessante papieren en Harald bespreekt een papier dat wordt ingeleverd rond in Duitsland, omdat de in het Duits geschreven, de man was directeur van een instituut werken aan ‘smart dust’. “Hij leed aan kanker en 3-4 maanden voor hij stierf hij spijt van de dingen die hij had betrokken bij en het geld dat hij kreeg was niet echt een ding waard en zette hij een deel van de technische informatie op papier met het bewijs dat het echt bestond en deze informatie ben ik hier geven is niet voor deze doelgroep, maar voor de inlichtingendiensten die zeker zal worden te luisteren naar deze lezing en de naam van het project is ‘Raven nieuwe’ {Rabe neu}. ”

Genetische manipulatie

Deze man bleek spullen uit dit project, dat zelfs de mensen in het project weet het niet! Hij heeft het over genetische manipulatie en Harald geeft ons eerste {22 min in de 2 uur 10min lezing} met informatie over de mogelijkheden in de genetische techniek die algemeen bekend zijn. “In gentechnologie kun je volledige DNA maken zoals het is in de cel en je kan dit splitsen in de helft en de helft van de spiraalvormige structuur RNA. RNA is goed te gebruiken, omdat het beschikt over volledige functionaliteit, maar niet bederven de volgende generatie. Ze echt willen werken aan dit omdat ze kunnen manipuleren zonder het vernietigen en riskeren de toekomst. Als je naar DNA en RNA zijn er verschillende functies aan. De 1e functie is dat deze fragmenten van RNA / DNA kan licht van verschillende kwaliteiten te produceren – het gehele gebied van onderzoek heet optogenetics = leer van hoe de genetica de productie van bio-fotonen dwz produceren het licht lichaam van een wezen, de blauwdruk die controleert de opbouw van vorm of het morfogenetische veld. Dit veld geeft ons de structuur die we zijn. Dit wordt allemaal gedaan door DNA. Vandaag kunt u DNA synthetiseren door deze af te drukken in een DNA / RNA drukmachine. U noteert de code in die u wilt produceren en te definiëren elke basenparen van de structuur en print het uit. Ze produceren fragmenten van RNA DNA dat licht te produceren. De 2e natuurlijke functie van DNA is om stoffen te produceren. Een deel van de DNA produceert RNA en RNA produceert eiwitten en begint de opbouw van de zaak dat het lichaam uit. Zowel helende stoffen en vergiften kunnen worden geproduceerd door cellen en dit is een functie ingebed in een bepaald bereik van het DNA. Ze kan een dure stof / geneesmiddel zoals produceren artemisinin {gebruikt om de meest effectieve geneesmiddelen tegen malaria produceren} en duur om uit planten die manier.

Het extract het kleine gedeelte van de genetische informatie die produceert deze stof en invoegen in microben die creëert deze stoffen en maken artemisinine in grote hoeveelheden = moderne geneeskunde. ”

“De 3 en nieuwste onderzoeksgebied in het gebruik van genetische manipulatie is dat ze realiseerden dat de basenparen kan bevestigen in een ketting op een manier die functioneert als een computer, zoals een logische element en dit kan worden gevisualiseerd door te denken over de oude methode van telefoons waar u gebelde nummers met geluid. Elke basenparen heeft een resonantiefrequentie ergens in de terra hertz bereik en als je de juiste frequentie raken opent als een lichtgeleidende eenheid. Een opeenvolging van geluiden kunt alle fragmenten te openen en het hele ding geleidende. Ze kunnen licht of gif te produceren! U kunt een radiosignaal te nemen en activeren van buiten naar een stof die u wilt produceren of produceren geen licht dat u wilt! Licht is ook emoties, gedachten, alles wat we sturen, dat is een ervaring van onszelf en een stof kan alles doen met ons – het kan ons langzaam vergiftigen of het kan ons onmiddellijk te doden en dit is controleerbaar door radiofrequenties zonder het risico dat het wordt geactiveerd tenzij ze willen dat het worden geactiveerd?

Toen ik luisterde naar dit eerste keer dat ik opgeroepen onmiddellijk de beschrijvingen die Cobra gaf ons hoe de Archon parafernalia op het etherische astrale plasmatische vliegtuig door hen kon worden gebruikt om te gaan in een situatie waar een paar communiceren en projecteren gedachten / energieveld etc . in / op een van de partners, zodat ze de persoon die zij met een ander licht waardoor argumenten etc. Dit is slechts een van de vele gebieden die zij in staat zijn om ons te beïnvloeden met naast de implantaten dat we net hebben ontvangen zijn geweest waren zou waarnemen voor de geboorte.

Hier een Cobra citaat uit mijn artikel ‘True Matrix Cobra’ ‘Dan is de controle wordt uitgeoefend op de 2) etherische astrale en mentale gebieden niveaus door middel 2a) elektromagnetische ruimtetijd vervorming kamers die de illusie van een gesloten lus die lijkt eeuwig te creëren {Philadelphia experiment} en hun versie van de zogenaamde Hel en Hemel enz 2b) ieder mens is beplant met etherische kristallen implantaten vóór incarnatie die herinneringen uit deze vliegtuigen en vorige levens verwijderen. Zij controleren ons met deze implantaten met behulp van hun afstandsbediening bediend etherische scalaire implantaat technologie. Het is dat ze de archonten die de zogenaamde ‘heren van karma’ zijn geweest beweert te zijn hogere geestelijke wezens ‘die ons aanmoedigen om telkens weer incarneren in hun gevangenis. Wat wij karma noemen is hun programmering systeem. ”

Gemiddeld is dat ze die besluiten 65% van ons leven weg. Hier een ander citaat uit dit artikel; “De Archons zijn het behoud van hun controle (2) met een speciale technologie die wordt genoemd de sluier. Het is een elektromagnetische frequentie hek aan de lagere astrale en vooral op het etherische vlak uitstrekkende maximaal 8,6 mijl boven en naar beneden van het maaiveld niveau van onze planeet, die in grote mate verhindert het licht kunnen komen in quarantaine aarde. De sluier wordt bediend door de niet-fysieke Archons. Deze technologie kan het best worden omschreven als etherische HAARP. Deze technologie verstoort de tijd / ruimte structuur op kwantum niveau en daarmee schept grote problemen voor UFO-aandrijfsystemen van de positieve ET krachten. In het verleden, dit is de voortgang van de positieve ET races richting deze planeet aanzienlijk gehinderd.

Er is een specifieke raster op het etherische en astrale vliegtuigen dat het doel van het beheersen van de menselijke persoonlijke relaties millennia heeft gehad. Dit is de reden voor de meeste persoonlijke conflicten. ”

Link naar deze pagina; http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/true-matrix-cobra

Op dit punt wil ik je vertellen over een standpunt door Harald Klaus Vella geuit dat sindsdien vast in mijn gedachten. Het heeft te maken met onze grotere plaatje Gezien deze hele situatie en kan ons helpen om een ​​manier om de archons vergeven of andere manier vinden. Ergens in deze interviews met Miles Johnston Harald ‘speculeert’ over hoe de archons bij het verlaten van hun huis eens een tijd gebruikt AI Artificial Intelligence om belangrijke gegevens / informatie etc. vervoeren met hen. Zij waren afhankelijk van deze AI. Hoe vandaag als we de schuld ‘beneden’ dus zet voor wat we ervaren op deze planeet te spreken en dat wordt in detail uitgelegd op de link net boven hier, vervolgens de verschillende Illuminati groepen die Harald noemt ‘vrezen techniek fracties, zwart magische mensen en intelligence community ‘kan wijzen allemaal de schuld aan de Archonten en toch wie kan de archonten kwalijk nemen? – Ja, het is de AI – Artificial Intelligence dat ze kwamen om te diep op vertrouwen en dat heeft ze nu overgenomen. Op dit punt in de tijd wanneer het Licht nu is teruggekeerd naar deze planeet ik het gevoel dat het misschien maar liefst 50% van hen zijn al moe van deze ‘verbinding’ en zou willen vrij van te zijn.

The Deep Dark waarheid over Chemtrails Uncovered

Harald Klaus Vella heeft samen met een groep mensen onderzocht, dook in de studie van wat chemtrails zijn echt alles over. Hier zijn enkele van de feiten die zij hebben ontdekt:

Er zijn dan minstens 3 afzonderlijke groepen aan het werk achter de technologie die betrokken zijn bij het ontstaan ​​en de verspreiding van de chemtrails, werken parallel aan elkaar, met minstens 3 verschillende agenda’s. Deze drie verschillende gebieden onder de a) militair domein en het gebruik van barium, strontium en titanium nanodeeltjes etc. b) groepen werken met deeltjes van onder anderen magnesiumoxide die van invloed zijn op de flora en c) groepen werken met aluminium mengsels van deeltjes stof op het gebied van geo-engineering.

Duitse leger soldaten en piloten die zijn ondervraagd over hun kennis van welk type brandstof gebruikt in hun vliegtuigen conclusie dat al die zij gezegd is dat het brandstofverbruik van minder / mindere kwaliteit. Harald heeft vernomen dat wanneer u uw vinger duik in deze ‘brandstof’ is wit van kleur. De piloten krijgen enorme hoofdpijn bij blootstelling aan de dampen. Niemand heeft het lef om een steekproef van deze brandstof te stelen omdat een officiële lab niet zou durven aan te raken. Maar Harald zegt dat “we weten genoeg om het concept af te trekken achter de rug.”

Voordat je leest wat meer over wat Harald Kautz Vella heeft te zeggen over de drie afzonderlijke Chemtrail agenda, wil ik nu graag om u te voorzien van een aantal korte fragmenten, allemaal genomen uit de door Cobra in de afgelopen drie jaar informatie, die kan u helpen om de verbinding tussen het onderhoud van de matrix en de verschillende chemtrail agenda’s te zien. Elk van deze verklaringen zijn ontleend aan een artikel dat ik schreef in april van dit jaar 2015 genoemd True Matrix Cobra, waar u meer over de creatie en het onderhoud van de matrix kunnen leren. De verbinding blijkt onder deze extracten en aan het eind van dit artikel;

Enkele feiten over de Chimera Archon Group die de Matrix Gemaakt

…… .Echter Wat we niet wisten tot bijna twee jaar later {vanaf mei 2012} was dat de archons – een andere groep van hen – de zogenaamde Chimera – werden controlerende 12 belangrijkste militaire bases wereldwijd en had andere nog gevaarlijker bommen namelijk strangelet en toplet bommen !! ………

……… Maar de nummers van deze wezens in de controle van onze werkelijkheid hebben veel meer op het etherische en astrale gebieden geweest. We leerden de volgende op 3 januari 2013 “De etherische Archon raster wordt bestuurd door een zeer kleine groep van etherische Archons die hun orders te geven aan miljoenen etherische Draconians (sector bevelhebbers), die tot miljarden reptielen (krijgers) en die aan amoeben ( semi-bewuste elementaire wezens die enkel bevelen op te volgen zonder te vragen). “…… ..

………. Dus de belangrijkste functie van deze sluier is geweest om ET’S buiten te houden en houden ons in het donker aan het feit dat er een Galactische Federatie van welwillende ET races die met elkaar in deze en andere melkwegstelsels samenwerken. De techniek van deze ‘elektromagnetische frequentie hek’ vervormt de ruimte / tijd-structuur op een kwantum niveau. Maar afgezien van het houden van ET uit de sluiers functie heeft de programmering en de herprogrammering van de mensheid door middel van eindeloze reïncarnatie en recycling processen geweest effectief gebruik maken van ons een slaven ‘voor hun behoeften …… ..

…… ..De Volgende details over de Chimera Archon factie werden door Cobra bekendgemaakt tijdens de maanden april tot en met oktober 2014.

1] Deze groep omvat de leiders van de duistere krachten van de Andromeda.

2] Ze kwamen naar de Aarde in humanoïde fysieke lichamen van 25.000 jaar geleden en in quarantaine geplaatst van de planeet.

3] Zij hebben een scalaire elektromagnetische hek rond de Aarde (de sluier) gebouwd, effectief voorkomen positieve ET contact en dus isoleren mensheid. De leiders van de Chimera Archon factie zijn de bewakers van de elektromagnetische nul-zone. [Veil / Net / Grid / Web / Matrix = wereldwijde plasma scalar mind control netwerk]

4] Dit netwerk wordt bediend vanaf de militaire bases en omvat de hele planeet.

5] Ze eerder bouwde een uitgebreid netwerk van ondergrondse steden, met behulp Draconians als slave handlers en Reptielen als slaven en beheerst de menselijke bevolking op het oppervlak van de planeet vanaf daar.

6] Eerder hun belangrijkste bolwerken stonden onder-Afrika, China en Tibet. Ze hadden geen direct contact met het oppervlak van de beschaving tot aan het begin van de 20e eeuw.

Deze zeer geheime negatieve groep, codenaam Chimera, binnen de negatieve Militaire heeft militairen van alle grote landen geïnfiltreerd tijdens en na de Congo Archon invasie in 1996. Deze groep controleert het geheim van de overgrote meerderheid van de militaire bases in de wereld, veel van die bases behoren tot het Amerikaanse leger:

De Chimera Archon factie heeft geheime afspraken over de leiders van alle nationale legers wereldwijd gedwongen te onderdrukken en te wissen alle sporen van welwillende buitenaards contact. Ze zijn sterk verbonden met de jezuïet Archon factie en de NSA. ………

…… ..Besides De strangelet bommen op het fysieke vlak van de Chimera hebben ook deze bommen op de plasma astrale etherisch niveau. Zodat de sluier of de wereldwijde plasma scalaire mind control-netwerk is verbonden met bommen strangelet en dit is waarom de verwijdering ervan is een zeer delicate operatie die zo veel tijd in beslag neemt …… ..

…… .. “De Chimera groep heeft een systeem van detectoren, gecontroleerd uit Long Island, die elke ruimte voertuig die zou landen of contact maken …… detecteert ..

ALF Cabaniss militaire basis gebouwd in de vorm van Chi-Rho, symbool van Constantijn de Grote, de Archon die de christelijke sekte gemaakt:
Chimera = Makers van All War
Onbekend tot 99% van de mensheid is er een stille full scale oorlog lopende tussen de positieve militaire en de Chimera groep wereldwijd.

De Chimera Archon factie is praktisch gezien de schepper van alle oorlogen op aarde, waaronder WO1 en WO2. Zij zijn het die achter de huidige verwoestende oorlogen in Syrië, de Oekraïne, Irak, de groep Islamitische Staat en hun afschuwelijke oorlogszuchtige en terreur campagnes in het hele Midden-Oosten gebied liggen. De voortdurende spanning en oorlog zowat overal elders op deze planeet wordt gecreëerd door hen en hun huursoldaten / sluipschutters.

Naast de schijnbare oneindige aanhoudende oorlog op deze planeet, is er al sinds de Archon invasie in 1996 ook al een intense oorlog gaande is in dit Zonnestelsel ……

De jezuïeten

Volgens Cobra de jezuïet groep werd 500 jaar geleden opgericht en is het uitvoeren van de show op deze planeet sindsdien.
Deze organisatie is een 16e eeuwse creatie van de familie Farnese dat is een van de meest krachtige pauselijke zwarte adellijke families in Italië. Dus we kunnen afleiden dat de jezuïet organisatie is de schuilplaats op het oppervlak van de planeet voor de archonten die zijn geïncarneerd in de zwarte adellijke families.

De jezuïeten werken onder het bevel van de Archons naar de quarantaine status van planeet Aarde te behouden.

Deze jezuïet Archon factie wordt meestal gevonden in de katholieke jezuïet groep wereldwijd. Hun ‘werk’ is mind control – de controle van de mensen. We mensheid geest geprogrammeerd en massa gecontroleerd door middel van georganiseerde religie al 2500 jaar.

De jezuïeten hebben de religieuze indoctrinatie van de zonde en de hel, en zijn achter veel activiteiten om de bevolking te beheersen. Ze hebben …… gecontroleerde onderwijs wereldwijd.

…… .Hier Kan het interessant zijn om te weten dat de werkelijke creatie van wat bekend staat als ‘de hel’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk werd opgericht in het jaar 393CE op de lagere astrale gebieden. Dit was ten tijde van de tweede van drie archont invasies (3) wanneer archons en hun slaaf races kwam door een dimensionale portaal in de Kaukasus, met als doel het vernietigen van mysterie scholen en als onderdeel van hun doel van de invoering van de christelijke geest programmering cultus ze creëerde een Virtual Reality Hell om de positie van de kerk te versterken …… ..

…… ..One Voorbeeld van de stille wereldwijde full scale oorlog lopende tussen de positieve militaire en de Chimera groep is de verdwijning van Malaysia Airlines Flight 370 een geplande internationale passagiersvlucht die verdween op 8 maart 2014, tijdens het vliegen van Kuala Lumpur International Airport Maleisië , naar Beijing Capital International Airport in China. Volgens Cobra en de Resistant Beweging de kaping van het vliegtuig was een daad van oorlog van de Chimera-groep. Het vliegtuig werd naar Diego Garcia militaire basis die een van hun belangrijkste chimera bolwerken ……

Alle bovenstaande donkere gemarkeerde uittreksels uit:

True Matrix Cobra

Link naar deze pagina; http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/true-matrix-cobra

Deze Chemtrails worden gebruikt om Scalaire Energy Velden die de macht hebben om controle maken, Destroy, Poison etc. en Ben / zijn gebruikt voor zoveel Evil Agenda

Harald beschrijft hoe scalaire golven zijn gemaakt van elektromagnetische golven enz. Hij legt uit dat normaal scalaire potentieel is zelforganiserend en is de bron van alle van de fractale schoonheid op Gaia. De scalaire veld geeft ons in de natuur van de vorm en de vorm van natuurlijke wezens.

Hij praat over hoe als je combineren scalaire velden met akoestiek kunt u de zwaartekracht controle en hoe de monniken in Himalaya kloosters gebouwd met behulp van het geluid van trompetten en meditatie. Tesla zegt hij begon ook akoestiek, longitudinale golven en elektromagnetische velden te bestuderen.

Scalaire golven geen energie uitzenden ze informatie doorgeven. Ze geven informatie direct – de tijd nodig helft van de golflengte onafhankelijke informatie over de afstand te zenden. Hij legt uit hoe de unieke mogelijkheden worden gecreëerd door asymmetrie verenigd met akoestiek en noemt levitatie.

We zijn nu en zijn deels gecontroleerd door Artificial Intelligence

De bovenstaande verklaring is gewoon mijn aftrek na het beluisteren van deze interviews. In deze lezing leren we hoe we scalaire golven ontstaan ​​tussen twee punten / plaatsen in de lucht. We leren hoe fijn het plasma wordt geactiveerd door microgolfstraling {één laag van de ui!}. We weten dat dit veld toe in de lucht kan worden geactiveerd door de zon dag en nacht en gebruikt te vernietigen. Harald legt uit hoe zo’n sterk veld kan worden gemaakt om letterlijk desintegreren een straaljager op zijn botsing met het veld – het gewoon verdwijnt in het niets bij wijze van spreken! Star Wars! Hij bespreekt ook de verwerking en het transport van energie uit “hier naar daar ‘te zeggen hoe zij die hebben geleerd hoe te controleren deze – hoe geo-engineering deze -. Plasmatische elektromagnetische scalaire energie veld kan doen / beïnvloeden zoveel dingen” In principe is dit scalaire energie is als een binair ziel die door het gebied dat vrij kan bewegen door het veld veroorzaakt door externe ingangen wordt uitgevoerd. Zodat je deze energie kunt verplaatsen naar een plek waar je het nodig hebt, kun je het trillen, zorg te zetten in warmte, maakt het veranderen in elektromagnetische straling, kunt u het veranderen in geluid, wat je wilt, in alle richtingen. Dit is te wijten aan de eigenschappen van deze speciale piëzo “{meer over deze ‘levende entiteit’ verderop in dit artikel- zie photgraph ‘Giant plasma buisjes gevonden in de ruimte:’ verder naar beneden}.

Het lijkt erop dat het gebruik van synthetische RNA als een bio-wapen werd gebruikt in de oorlog in Irak 2. Getuigen beweren dat de hele oorlog werd opgericht om deze nieuwe wapens te testen.

De sluier die de waarheid verbergt
Op dit punt zou ik graag nog een oud citaat toe uit een artikel dat ik schreef en publiceerde op 1 januari 2013 toen ik wist en begreep een stuk minder, maar toch zou geschikt zijn om hier toe te voegen: Dit artikel kreeg een ‘excellent’ commentaar van Cobra op het moment dus laten we hopen dat hij vindt dit nieuwe ook !?

“In LA Cobra zei dit sluier is een structuur in de ruimte tijd met kleine zwarte gaten. Hij vertelde ons dat Reptielen verbergen in deze zwarte gaten. Deze sluier breidt 8,6 mijl boven de planeet en 8,6 mijl in de aardkorst. Boven deze sluier is eenvoudig en alleen liefde energie en er zal een aparte posting koppeling gegeven, om een ​​tekst over, die hier al bestaat op mijn ‘Event’ pagina in het Engels en in het Zweeds, die natuurlijk werd geschreven door Cobra sommigen tijd geleden.

Hoe de ‘Veil’ werd opgericht

Twintigduizend jaar geleden de ‘Cabal’ nam de leylijnen en wervels van onze planeet en dat is hoe ze gemaakt van de sluier. Er was een positieve Light Grid van bescherming rond onze planeet. De Cabal wist dit en werkte en nam dit raster. Hier is een voorbeeld van het soort dingen die ze deden om dit te beïnvloeden. Licht tempels die was gebouwd op de positieve licht rooster werden vernietigd. 1600 jaar geleden de katholieke kerk met de hulp van de Reptielen afgebroken elke tempel of kerk. Vervolgens bouwde Archon Tempels over de sites. Ze bouwden magnetron mobiele telefoon torens in de gebouwen! Ze bouwden tempels gewijd aan Satan over deze planeet. ”

Link naar het artikel ‘De sluier die de waarheid verbergt’: http://www.veritasgalacticsweden.net/cobra-school

Sommige Aanvullende informatie over de Chimera en de Veil
De volgende korte beschrijving van plasma kan uw begrip van plasma scalaire apparaten in het algemeen ondersteunen. Plasma is de vierde aggregatietoestand van materie na 1) goed, 2) vloeibare en 3) gasvormige en is in feite de verbindingsschakel tussen fysieke en etherische materie. We waren ook herinnerde de volgende door Cobra “Je moet begrijpen dat het fysieke vlak zaak is slechts een verkorte plasma golf en plasma anomalie reflecteert direct op het fysieke vlak.” Plasma scalaire apparaten kunnen dus invloed op onze fysieke lichamen en de Chimera Groep gebruikt deze apparaten Lightwarriors en Lichtwerkers aanvallen door het beïnvloeden van hun lichaamsfuncties, verstoren de ademhaling en het hart pols. Ze gebruiken ook plasma scalaire lasers om gedachtevormen in de geest van Lichtwerkers projecteren, plasma infrageluid om de frequentie van het aura membraan van Lichtwerkers en plasma ultrasone apparaten te verlagen als een ultieme spionage en bewaking machine.

“De huidige financiële systeem is eigenlijk een fuzzy logic kunstmatige intelligentie computerprogramma”, zegt Cobra

In de 3e ‘Bases’ {interview met Harald Kautz Vella en Miles Johnston} onder het volgende onderwerp gekoppeld wordt besproken “Computer systemen hebben een collectieve intelligentie, werken onder een collectieve” AI “of kunstmatige intelligentie. Sommige financiële centra hebben een kwantumcomputer, afgeleid van de vreemdeling zwarte goo. De blokgolf signaal in computers heeft een direct verband met deze vreemde zwarte goo, vanwege hun scalaire handtekening. ”

Hier ben ik het toevoegen van een zeer recente herinnering van Cobra over het financiële systeem dat we worden bestuurd door.

“Zeer weinig mensen begrijpen dat het huidige financiële systeem is eigenlijk een fuzzy logic kunstmatige intelligentie computerprogramma met algoritmen die ten minste in de laatste paar jaar hebben geen correlatie met de echte wereld van de handel, beurs of zelfs met derivaten of hoge snelheid handel. Het is volledig onafhankelijk van echte markt, en de algoritmen werden ontworpen door JP Morgan IT-specialisten. Velen van hen kon het niet verdragen het feit dat ze een wereldwijde financiële monster hebt gemaakt (en ja-het is verbonden met het plasma octopus entiteit), die tot eet de rijkdom van de hele mensheid:

http://www.zerohedge.com/news/2015-06-30/care-and-feeding-financial-black-hole

Die informatie-technologie specialisten en computerprogrammeurs van JP Morgan, dat wilde de bonen morsen werden systematisch verwijderd van de planeet door de Cabal:

http://wallstreetonparade.com/2015/06/jpmorgan-tech-workers-have-new-conspiracy-theories/

Enkele details COBRA VAN DE ‘levend wezen’ DAT DE octupus VORMIGE PLASMA aanwas VORTEX ROND DE AARDE RIEP YALADABOTH IN gnostische leringen

Gigantische plasma buisjes gevonden in de ruimte:
Op 19 juni, 6 juli en 26 juli Cobra gaf ons wat meer details over deze levende entiteit plasma octopus rond onze planeet en vrijwel zuigen het leven uit van ons allen – hier enkele fragmenten;

Vrijdag 19 juni, 2015
Als iemand nog steeds de vraag waarom de gebeurtenis nog niet is gebeurd, hier is het antwoord weer:

Aarde primaire anomalie kwantumfluctuaties goed, of met andere woorden de aarde primaire anomalie accretie vortex, onderhouden door de plasma-implantaat net en ondersteund door plasma strangelet en toplet bom vergelding mechanismen is de achtergrond meta-strategie van de Chimera, die de status van quarantaine aarde en nog steeds voorkomt onderhoudt het evenement, Disclosure en First Contact.

{Therese Z hier je moet zien deze videolink hier dankzij een zeer heldere Australische vrouwelijke astronoom}
Giant plasma buisjes gevonden in de ruimte: Enorme structuren gespot omcirkelen de aarde gevuld met geladen deeltjes van de zon
De ontdekking werd gedaan door een student aan de Universiteit van Sydney
Ze vond dat plasma werd opgesloten in de aarde magnetische veldlijnen
Dit wordt gedacht dat optreedt over 370 mijl (600 km) boven de grond
En het gebruik van een nieuwe techniek, de astronoom was in staat om ze in kaart in 3D
Cobra’s Link;

Delen van het plasma aanwas vortex structuur werden onlangs ontdekt door de mainstream wetenschap:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3107166/Giant-plasma-tubes-SPACE-Huge-structures-spotted-circling-Earth-filled-charged-particles-sun.html

Planetaire Situatie update zondag 5 juli, 2015
Clearing van de Chimera groep blijft. Het grootste probleem blijft de plasma aanwas draaikolk rond de planeet Aarde, vol strangelet en toplet bommen. Deze vortex lijkt op een octopus met zijn plasma tentakels uitstrekt tot in de interplanetaire ruimte, strangelet bommen die kankercellen in haar lichaam. Deze vortex is geen dode plasma veld, het is eigenlijk een levend wezen van een negatief karakter. Een van de belangrijkste doelstellingen van MOSS {Galactische Federatie lopende operaties aan ons hele zonnestelsel van de duisternis te wissen} is om die entiteit op te lossen, neemt het in de Galactische Centrale Zon en om te zetten is er in een pure positieve plasma elementaire essentie.

Galactische golf van Liefde uit Pleroma
Zondag 26 juli, 2015
Galactische Golf van Liefde

In het centrum van onze Melkweg, is er een enorme dubbele ster, de bron van het licht en het leven voor deze Galaxy, de Galactische Godin, de pleroma, de Galactische Centrale Zon …………… …

…………………. Maar het belangrijkste aspect van deze Galactic puls zal een golf van kosmische liefde. Deze Liefde energie is de basis van universele kosmische werkelijkheid en is nu het bereiken van onze kusten. Deze energie heeft galactische proporties en kan niet worden gestopt door de Cabal, ongeacht wat ze proberen te doen.

Deze energie zal volledig duidelijk de primaire anomalie en het plasma octopus entiteit rond de Aarde, die Yaladaboth in gnostische leer werd genoemd:

http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/esp_biblianazar_jehovah07.htm

http://www.metahistory.org/gnostique/telestics/MadnessEgo.php

Gnostische mythe stelt duidelijk dat Yaldabaoth was verborgen in de »dikke wolk« van plasma vliegtuig:

http://www.gnostic-jesus.com/gnostic-jesus/Syrian-Egyptian/Sethian-creation.html

Links naar Cobra updates hierboven;

19 juni:
http://2012portal.blogspot.se/2015/06/implants.html

5 juli: http://2012portal.blogspot.se/2015/07/planetary-situation-update.html

26 juli: http://2012portal.blogspot.se/2015/07/galactic-wave-of-love.html

Een laatste ‘Golden’ Reflection!
Enkele jaren geleden, toen ik was te luisteren naar een interessante discussie tussen George Noory van Coast to Coast en Michael Tellinger uit Zuid-Afrika Ik herinner me denken dat er een verband tussen de miljoenen ton goud die zijn gewonnen op deze planeet en het onderhoud moeten zijn van de sluier? Michael vertelde over de enorme aantallen gesloten, gebruikt goudmijnen die te vinden zijn in heel Zuid-Afrika en sprak over een geheime vliegveld in een aangrenzend land waar het is bekend dat vlak heel veel goud regelmatig werden gevlogen door kliek groepen. De mijnbouw gaat duizenden jaren terug en de duizelingwekkende hoeveelheden goud in de discussie genoemde maakt men zich afvragen wat er op aarde deden ze met dit alles goud? De term monatomic goud werd genoemd en een of andere manier voel ik dat dit gewoon zou kunnen zijn wat de overgrote meerderheid van het goud is gebruikt voor bijvoorbeeld het creëren van en het onderhoud van de sluier. We weten dat de militaire agenda maakt gebruik van de metalen barium, titaan enz. En mijn term ‘pleister’ komt van een gedachte die deze metalen kan werken voor bepaalde agenda’s, maar in mindere mate dan goud als het voor hen beschikbaar waren? Alleen een gedachte!

Een overzicht van de leerstof in deze lezingen / interviews met Harald Kautz Vella van Miles Johnston
De serie video’s zijn samengesteld uit drie 1 uur video-interviews en twee 1 uur 10 min college bestaande uit 5 uur al met al. De 4e videopresentatie van 2 uur is echt een omvatte uitzicht op de eerste drie, hoewel mag niet worden gemist om zijn unieke details. Het onderwerp behandelt deze volgende gebieden en nog veel meer;

Scalaire golven en hun creatie, akoestische golven, DNA en andere resonantie door verschillende realiteiten, Genetic Engineering, Chemtrails hun creatie en gebruik voor 3 parallelle agenda, ‘Ze houden van onze bio fotonen’, Vervoer van de elementen, hoe de aarde maakt Black Goo het zaad van al het leven op aarde {de positieve voelende hart empathische ‘moederlijke’ Black Goo}, Alien Black Goo {verstoken van empathie / hart}, Collective AI Computer System etc.

Harald Kautz Vella is co-auteur van het boek ‘Dangerous Verbeelding, Silent assimilatie’ met Cara St. Louis. Hij heeft eerder gewerkt in de omgeving van Free Energy, Medisch electro gevoeligheid en toezicht op het milieu van Chemtrails, Wetenschap en journalistiek etc.

Een korte inleiding op het boek van Harald Kautz Vella & Cara St. Louis van mijn blog 12 juli 2015

Sage van Quay Radio – Harald Kautz-Vella & Cara St. Louis – EMF, Morgellons & Black Goo (2015 Jan)

https://www.facebook.com/Therese.sumner.Zumi/posts/1034356519909216:0

Harald Kautz Vella heeft verklaard dat hij een bloedlijn verband heeft met Sarah R. Adams die ‘frontman’ een AI (Artificial Intellugence = kunstmatige intelligentie) die door haar praat. Zij is het eens met dit. De volgende link is een video-gesprek dat Miles Johnston heeft met Sarah. Ik postte dit op mijn blog een tijdje terug zo dat mijn lezers om uitleg over het belang van de liefde deze mooie ziel kon luisteren. Ze is een van deze ‘super soldaten die door zo’n ondoorgrondelijke gruwelijke testen zijn gezet door de zieke elite {deel van dit wordt vermeld in deze video} om een ​​beschermer voor hen geworden, en toch voor alles wat ze heeft doorstaan ​​en ervaren haar licht en liefde schijnt door onmiskenbaar.

“Inzicht in het belang van de liefde ‘

https://www.facebook.com/Therese.sumner.Zumi/insights/?section=navPosts

Mijl Johnston legt vlak voordat hij introduceert Harald hoe zich te verdiepen in dit nieuwe gebied heeft hem verloor enkele vrienden als ze denken dat dit is het nemen van dingen een beetje te ver! Ik denk dat ze zullen ontdekken dat ze verkeerd zijn en zal komen om dit te zien zeer binnenkort. Totdat ik kwam deze video’s was ik niet bekend met het werk van Miles Johnston, die is zeker een andere één van deze Aartsengel beschermd Lichtwerkers.

Ik wil degenen die kijken waarschuwen / naar hen luisteren, dat de zogenaamde ondertiteling in het Engels zijn er opzettelijk gezet om mensen te verliezen belang, want er is niet een volledige zin, dat is correct en het meeste is pure onzin.

Baseert 46 Harald Kautz Vella Black Goo Part One / Gepubliceerd op 29 juni 2015

Bases 46 Harald Kautz Vella Black Goo Part Two / Gepubliceerd op 29 juni 2015

Bases 46 Harald Kautz Vella Black Goo Part Three / Gepubliceerd op 29 juni 2015

Bases op Woodborough – Harald Kautz Vella (Black Goo)

Gepubliceerd op 15 juli 2015

Tot slot een laatste herinnering aan de zeer optimistische situatie dat we ons in, ondanks dit alles heel vreemd maar waar informatie;
De Galactische golf van Liefde / Tsunami van de liefde is op onze kustlijn. We zijn ondergedompeld in een vroeg aankomen lichtdeeltjes voor meer dan twee jaar op zijn minst. Cobra heeft ons eraan herinnerd dat wanneer de energie voelt sterk dat we kunnen communiceren met de Galactische Centrale Zon met de Goddelijke Moeder met de aartsengelen en vragen dat het naar beneden worden gekalmeerd naar een niveau dat we gemakkelijker kunnen assimileren. Deze mededeling is onmiddellijk! Dit kan het evenement door een aantal dagen of weken uit te stellen, maar het is beter dat we in een zo evenwichtig mogelijke manier, van de meeste hulp te zijn wanneer de dag / Dagen van de volledige golf is op ons, de dag dat we hebben leren kennen / noemen het evenement.

Veel Liefde en Licht

Therese Zumi

Mijn Website: http://www.veritasgalacticsweden.net

2015/03/08 1115 AM CET

HERZIEN bewerkt bijgewerkt op: 24/08/2015

GERELATEERDE ARTIKELEN:
Chemtrail PILOT blaast de deksel WERKING INDIGO SKYFOLD
http://prepareforchange.net/2015/08/03/chemtrail-pilot-blows-the-lid-off-operation-indigo-skyfold/

6 ondermaanse Operations update COBRA-update augustus
http://2012portal.blogspot.se/2015/08/sublunar-operations-update.html

True Matrix Cobra
Link naar deze pagina; http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/true-matrix-cobra

Zie bovenstaande link ‘ondermaanse Operations bijwerken’
Koekjes
Överst på sidan Gå tot webbversion

The Portal: ‘Cobra’s Ondermaanse Operations Update…’, 6 augustus 2015

The Portal:  ‘Cobra’s Ondermaanse Operations Update…’, 6 augustus 2015

Ondermaanse activiteiten zetten zich voort. Het grootste deel van de plasma generatoren en plasma strangelet bommen zijn op kunstmatige satellieten uitgeschakeld, met inbegrip van die op de dertien NROL-39 »octopus« satellieten:

http://consciouslifenews.com/beyond-reach-evil-octopus-strangling-world-becomes-latest-intelligence-seal/1168464/

Enigszins buiten je bereik, inderdaad!

Dit heeft de Matrix controle over de oppervlakte bevolking effectief losgemaakt met betrekking tot het punt dat informatie over geavanceerde ruimtevaartuig aandrijfsysteem ontwerpen werden vrijgegeven zowel in de reguliere als in de alternatieve media:

http://www.telegraph.co.uk/news/science/space/11769030/Impossible-rocket-drive-works-and-could-get-to-Moon-in-four-hours.html

http://www.ibtimes.co.uk/emdrive-dr-martin-tajmar-generates-thrust-test-controversial-space-propulsion-technology-1513151

http://etheric.com/nassikas-thruster-light-years-ahead-of-the-dawn-spacecraft-ion-propulsion-system/

Dit soort van informatie heeft bovendien de positieve toekomstige tijdlijn voor de mensheid verzekerd en brengt ons een stap dichter bij de sterren. De toekomst is duidelijk:

De ondermaanse operaties strekken zich nu verder uit tot bij het oppervlak van de planeet door de ionosfeer en de stratosfeer.

Als eerste zullen ze beginnen met het verstoren van de scalaire weermodificatie’s en mind control programma’s van de ionosfeer heaters:

http://www.geoengineeringwatch.org/ionospheric-heaters-around-the-globe-haarp-isnt-lonely-2/

image

Daarna zullen ze de plasma generatoren en plasma strangelet bommen in de radiosondes tot in de stratosfeer uitschakelen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Radiosonde

http://www.sippican.com/contentmgr/showdetails.php/id/315

De doorbraak is nabij!

Cobra

Bron:  http://www.2012portal.blogspot.com/2015/08/sublunar-operations-update.html/

Vertaling:  FrankW  zielsvreugde@live.nl

‘Het Ware Verhaal Rond Onze Matrix Gebaseerd op Cobra’s Updates…’ door Therese Zumi, 18 april 2015

‘Het Ware Verhaal Rond Onze Matrix Gebaseerd op Cobra’s Updates…’ door Therese Zumi, 18 april 2015

image

Therese Zumi hier;
Ik volg Cobra’s blog sinds het prille begin in het voorjaar van 2012. Ik woonde ook een van zijn eerste conferenties bij namelijk die in Los Angeles (LA) in november 2012. Ik begon mijn website vier maanden voor ik Cobra ontmoette en hij moedigde me aan om door te gaan met schrijven en dit resulteerde in de presentatie van informatie over het Event (de gebeurtenis) zoals door hem in LA werd gegeven. Hij gaf vervolgens links aan naar deze info op mijn website in het voorjaar van 2013. In de afgelopen twee of drie maanden ben ik bezig geweest met het samenstellen en het bestuderen van informatie over de Archonten en de twee aparte, hoewel op elkaar afstemde facties er van, namelijk de Jezuïet Archon groep samen met hun medewerkers de Rothschilds en de Rockefellers en de Chimera Archon groep. Dit artikel is bedoeld om een ​​overzicht te geven van de geschiedenis van en de hele situatie rond onze gevangenischap door deze wezens tot op dit moment. Het overgrote deel van de informatie die hier is verzameld is afkomstig van Cobra.

De waarheid over onze Gevangenschap
We weten dat ons zonnestelsel de laatste 26.000 jaar effectief onder controle van het Orion / Andromedaanse Chimera Rijk en hun Draconische / Reptiliaanse medewerkers is geweest, waardoor de planeet Aarde in quarantaine-status verbleef en geisoleerd was van de positieve ET rassen. Deze archons kwamen oorspronkelijk uit de Andromedanevel en creëerde vervolgens rassen zoals Draconians en Reptielen door genetische manipulatie om ze gedurende lange perioden – millennia – te gebruiken als slaven om hun rijken uit te breiden en ze draaiend te houden.

Omdat nieuwe lezers de vraag stellen “Waarom gaan de Galactische Confederatie dan niet gewoon landen en ingrijpen en deze waanzin nu stoppen” geef ik een citaat uit de Zonnestelsel Update (Solar System Update) die Cobra ons gaf op 9 februari 2015, die luidt: “De Lichtkrachten waren gedwongen om een ​​niet-inmengingsverdrag te ondertekenen waarin staat dat ze zich niet rechtstreeks zullen bemoeien met het oppervlak van de planeet Aarde en op hun beurt zal de Chimera ook geen invloed rechtstreeks op het oppervlak uitoefenen. Hoewel dit verdrag heel schadelijk was voor de ontwikkeling van de mensheid in de laatste 26.000 jaar, heeft het ook voorkomen dat de mensheid rechtsreeks door Chimera en hun Draco / Reptilian medewerkers werd opgehaald. Dit is de reden dat de agenten van de Verzetsbeweging (Resistance Movement) geen contact hebben opgenomen met mensen op de oppervlakte van de planeet Aarde. Dit verdrag is ook de reden waarom de Reptielen niet massaal mensen bij het ontbijt aan het opeten zijn geweest in de open lucht van de steden van mensen aan de oppervlakte na 1996, toen hun aanwezigheid onder de oppervlakte van de planeet met 500 miljoen entiteiten enorm was. Dit verdrag is ook de reden dat strangelet bommen bij vele gelegenheden niet waren ontploft. Zodra de Chimera dreiging is verdwenen, zullen de Lichtkrachten direct op het oppervlak van deze planeet ingrijpen. ”

Deze gekke archon wezens die ons beheersen door hun twee verschillende groepen namelijk de Chimera Archon en de Jezuïet Archon, de zwarte adel familie factie denken of functioneren op geen enkele manier als menselijke wezens. U moet begrijpen dat Cobra op geen enkele wijze de stuatie aan het overdrijven is toen hij uitlegde waarom de Lichtkrachten geen andere keuze hadden dan deze ‘niet-inmengingsverdrag’ te ondertekenen. Dit is de reden dat hij steeds weer herhaalt dat het Event / de Gebeurtenis of de laatste dag van de bevrijding van deze planeet niet zal plaatsvinden voordat het elektromagnetische hek – de sluier – de matrix – volledig is afgebroken.

image

Cobra's bezoek aan ruimte vlak achter de Sluier

Archon Controle
De waarheid over onze werkelijkheid is hier zo ondergestopt en het klinkt zo ongelooflijk, als een complot van een uiterst gecompliceerde oorlogsfilm in de ruimte. In feite zijn tot bijna 80% van de hedendaagse ruimte oorlogsfilms met hun enge angstaanjagende verhalen van vreemdelingen en hun plannen om van ons gijzelaars te maken, geïnspireerd door de handlangers van de vreemdelingen die ons voor meer dan 25.000 jaar gegijzeld houden. Toen Cobra zijn blog in het voorjaar van 2012 begon kregen we pas de waardheid te horen over onze gevangenisbewaarders de archonten. Cobra werd door de Verzetsbeweging (RM) uitgekozen om hun woordvoerder te zijn en kreeg op regelmatige basis updates die noodzakelijk werden geacht en ervoor dienen om ons de waarheid te brengen – puzzelstukje na puzzelstukje – zodat we de informatie kunnen opnemen. Het was minder dan een jaar geleden toen wij in april van 2014 de informatie kregen over de Chimera en hun militaire bases. Het was toen dat we leerden dat er twee afzonderlijke, maar samenwerkende archontgroepen zijn fien ons op elk denkbaar niveau beheersen, namelijk op het oppervlak, vanuit de Chimera bases net onder het oppervlak en niet in het minst op de astrale etherische niveaus.

Positieve Militairen worden zich bewust van de onmetelijkheid van onze controle
De groep waar Cobra vaak naar verwijst en die bekend staat als de Positieve Militairen hadden al tientallen jaren plannen voor de massale arrestaties van de kliek (cabal). Maar het was pas in april of mei van 2012, dat zij op de hoogte kwamen van de reden achter de vele storingen en interferenties van hun plannen. Pas toen werden zij zich bewust van de aanwezigheid van de Archons! Het was in het voorjaar van 2012 dat ze leerden over de machtige groep van fysieke archons binnen de  Archon factie van de Jezuïetenorde die toegang hadden tot kernwapens en dreigden om ze te gebruiken als dat nodig is zo gauw massa-arrestaties begonnen! Ze werden van hun toegang tot deze wapens afgesneden in juni 2012.

Maar wat we tot bijna twee jaar later niet wisten was dat de archonten – een andere groep van hen – de zogenaamde Chimera –  wereldwijd 12 belangrijkste militaire bases controleerden en andere nog gevaarlijker bommen had namelijk strangelet en Toplet bommen !! (1) Dat was een geweldige schok en we dachten allemaal ‘wat nu’. We vroegen ons af of er ooit een kans op bevrijding van deze gekke wezens zou kunnen zijn? Dan werden we verbazingwekkend geïnformeerd door Cobra op 29 januari 2015 dat “alle fysieke strangelet en Toplet bommen van de Chimera groep werden gewist. Alleen zijn er nunog plasma strangelet en Toplet bommen. Het plasma niveau blijft het belangrijkste krachtgebied van de Chimera-groep en dit moet worden opgevangen voordat het Event gebeurt.” In het maandelijkse interview met Cobra in maart 2015 vroeg Rob Potter aan Cobra wat het verschil was tussen de fysieke en plasma strangelet / Toplet bommen en we werden geïnformeerd dat er zeer weinig verschil is, dat wil zeggen net zo erg gevaarlijk.

In het fysieke vlak aan de oppervlakte zijn de archonten geïncarneerd in de Jezuïet organisatie in de zogenaamde zwarte adel families. Zij voeren geestelijke controle uit over hun beheerders van de 1) Draconische Illuminati die het financiële systeem te runnen, 2) hun krijgers = reptielachtige huurlingen die de Illuminati beschermen en 3) hun slaven = WIJ = jij en ik en iedereen, via onze negen tot vijf banen.

image

De Sluier / Matrix en hun Tweevoudige Functie van Controle over Ons
Deze Sluier / Rooster / Web / Matrix / Net oefent controle over ons uit op twee niveaus. Op (1) het fysieke niveau houdt de Jezuïet Archon factie de controle over ons door het 1a) Orion Babylonische financiele systeem van schuldslaaf en 1b) via massamedia programmering. Dus om het te vereenvoudigen zou je kunnen zeggen dat de Jezuïet Archon factie voornamelijk op dit fysieke niveau werkt via de Rothschild factie die het geld voor hen beheert (zij zijn de laatste twee eeuwen hun bankiers) en de media controleert. 1c) De Rothschild factie is ook totaal geïnfiltreerd in de moderne geneeskunde en veranderde ons genetisch door vaccinaties die zij ontwikkelden door middel van de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) in nazi-concentratiekampen tijdens WO2. De Jezuïet Archon factie is waar we de meester gedachten controleurs (master mind controllers) vinden die gebruik hebben gemaakt van  1d) religieuze indoctrinatie en het ontwerp en creatie van ‘de hel ‘ (zie  Jezuïeten hieronder) om ons op sleeptouw te houden. 1e) Zij hebben het onderwijs wereldwijd gecontroleerd.

Vervolgens wordt de controle uitgeoefend op de 2) niveaus van de etherische astrale en mentale gebieden door 2a) elektromagnetische vervormingskamers van de ruimte / tijd met de illusie van een gesloten lus die eeuwig wordt weergegeven (Philadelphia experiment) en hun zogenaamde versie van Hel en Hemel enzovoorts te creëren. 2b) Ieder mens heeft vóór het incarneren etherische kristallen implantaten binnengekregen die herinneringen uit deze niveaus en vorige levens verwijderen. Met deze implantaten controleren zij ons door middel van een met afstandsbediening die werkt op basis van etherische scalaire implantaten technologie. Het zijn zij, de Archonten, die de zogenaamde ‘heren van karma’ zijn geweest en beweren hogere geestelijke wezens te zijn die ‘ons aanmoedigen’ om telkens weer in hun gevangenis te incarneren. Wat wij karma noemen is dus hun systeem van programmering. Over het algemeen zijn zij het die voor 65% van ons levenspad beslissen.

De Archonten hadden Draconische (Draconian) beheerders op het etherische en de lagere astrale niveaus die de kunstmatige intelligentie technologie bijhielden om daardoor de matrix op zijn plaats te houden.

Op hun beurt gebruikten de Draconische beheerders reptielachtige krijgerslaven ‘om voortdurend mentale en emotionele druk’ op de geïncarneerde mens uit te oefenen om zo elke spirituele vooruitgang of het vechten voor de bevrijding te onderdrukken.

Ze hebben ook gebruik gemaakt van amoeben zoals elementaire wezens om extra druk op ons uit te oefenen.

Archon Menselijke Persoonlijke Relatie Controle
De archonten hebben hun controle (2) kunnen behouden met een speciale technologie die ‘De Sluier’ (The Veil) heet. Het is een elektromagnetische frequentiehek op het lagere astrale en vooral op het etherische vlak, zich maximaal 8,6 mijl (13,840 kilometer) naar boven en naar beneden vanaf het niveau van het maaiveld van onze planeet Aarde (de grond waarop we lopen), dat in grote mate verhindert dat het licht de quarantaine Aarde kan bereiken. De sluier wordt in stand gehouden door de niet-fysieke Archons. Deze technologie kan het best worden omschreven als etherische HAARP. Deze technologie verstoort de tijd / ruimte structuur op kwantum niveau en creëert zo grote moeilijkheden voor UFO aandrijfsystemen van de positieve ET krachten. In het verleden, werd hierdoor de voortgang van de positieve ET rassen in de richting van deze planeet aanzienlijk belemmerd.

Er is één specifiek raster op de etherische en astrale niveaus dat millenia lang het doel heeft gehad om de menselijke persoonlijke relaties te beheersen. Dit is de reden voor de meeste persoonlijke conflicten. Dit raster heeft twee belangrijke niveaus:
# één niveau is het etherische astrale waar Archonten en hun medewerkers werken om ons te controleren (2) en;
# de andere in het fysieke, waar de controle in handen is van de strenge Jezuïet facties waar fysieke Jezuïet Archons de touwtjes in handen hebben. Cobra maakte het heel duidelijk dat deze wezens zeer gevaarlijk zijn en dat er geen Event zal zijn totdat zij van hun middelen worden afgesneden.

Op de etherische en lagere astrale gebieden, houden hun Draconische beheerders de kunstmatige intelligentie technologie in stand die de Matrix op zijn plaats houdt. Het heeft een waarschuwingssysteem dus als een ontwaakt wezen met zijn Licht een gat in deze Matrix creeert, sturen de Draconians een Reptielen krijgerslaaf om druk uit te oefenen op de psychologische zwakke plekken van dat ontwaakte wezen om zo zijn trilling te verlagen en daarmee dat gat af te sluiten. Ook deze Reptielen krijgerslaven oefenen constant druk uit op de geest en de emoties van de geïncarneerde menselijke wezens op aarde om hun spirituele groei te voorkomen en om hun strijd voor vrijheid te onderdrukken. Als dat niet genoeg is, sturen ze ook amoebe-achtige elementaire wezens die extra druk te zetten. Al die negatieve wezens verbergen zich meestal in de plooien van vervormde ruimtetijd structuur op de astrale en etherische lagen.

Hun macht ligt in angst en verborgen agenda’s. Ze verliezen alle macht bij het aanschouwen van het licht, waarheid en moed. Als we ons van dit alles bewust zijn zonder angst, zal het licht van ons bewustzijn die plooien in de ruimtetijd structuur rechttrekken en zullen al die negatieve wezens verwijderd worden uit de astrale en etherische niveaus van de planeet Aarde.

Hoeveel van deze wezens zijn er geweest?
In mei 2012 werden we geïnformeerd dat er op het oppervlak van Gaia enkele tientallen Archons (Jezuïet factie), een paar honderd Draconians (voornamelijk in Illuminati bankiersfamilies) en enkele duizenden reptielen (voornamelijk in huurlegers zoals Blackwater later Academi enzovoorts). Toen waren we nog niet op de hoogte van het bestaan ​​van of de aanwezigheid van de Archonten in de Chimera Archon factie en hun controle over 6 militaire bases in de Verenigde Staten en 6 militaire bases in Europa. In de zogenaamde DUMB’s of ‘diepe ondergrondse militaire bases’ waren er na de Archon Congo invasie in 1996 bijvoorbeeld in een keer tot 500 miljoen reptielen .

Maar het aantal van deze wezens die onze werkelijkheid beheersen / controleren is veel groter geweest op de etherische en astrale niveaus. Op 3 januar 2013 leerden we het volgende: “Het etherische Archon raster wordt bestuurd door een zeer kleine groep van etherische Archonten die hun orders geven aan miljoenen etherische Draconians (sector bevelhebbers), en die aan miljarden reptielen (krijgers) en die weer aan amoeben ( semi-bewuste elementaire wezens die slechts bevelen op te volgen zonder te vragen)”.

image

De Sluier en haar Andere Tweeledige Functie
U zult zich herinneren dat de Lichtkrachten werden gedwongen om een niet-inmengings verdragsovereenkomst te ondertekenen, zodat ze zich niet rechtstreeks zouden bemoeien met het oppervlak van de planeet Aarde, en op hun beurt zou de Chimera ook geen directe invloed op de oppervlakte uitoefenen. Dus de belangrijkste functie van deze sluier is geweest om ET’S buiten te houden en ons in het donker ondanks het feit dat er een Galactische Confederatie is van goedwillende ET rassen die met elkaar in deze en andere sterrenstelsels samenwerken. De technologie van dit ‘elektromagnetische frequentiehek’ vervormt de tijd / ruimte structuur op een kwantum niveau. Maar afgezien van ET’s buiten te houden heeft de functie van de sluier de programmering en de herprogrammering van de mensheid door eindeloze reïncarnatie en recycling processen effectief gebruik weten te maken van ons als slaven voor hun behoeften.

De Chimera
De volgende gegevens over de Chimera Archon factie werden door Cobra bekendgemaakt gedurende de maanden april tot oktober 2014.

1] Deze groep omvat de leiders van de duistere krachten van het Andromeda sterrenstelsel.

2] Ze kwamen 25.000 jaar geleden naar de Aarde in humanoïde fysieke lichamen en plaatste de planet in quarantaine.

3] Ze hebben een scalair elektromagnetisch hek rond de aarde (de sluier) gebouwd, om positieve ET contact effectief te voorkomen en dus de mensheid te isoleren. De leiders van de Chimera Archon factie zijn de bewakers van de elektromagnetische nulzone. [Veil / Net / Rooster / Web / Matrix = wereldwijde plasma scalaire mind control-netwerk]

4] Dit netwerk wordt bediend vanuit de militaire bases en omvat de hele planeet.

5] Vroeger bouwden ze een uitgebreid netwerk van ondergrondse steden, met behulp van Draconians als slavenhandelaren en Reptielen als slaven en beheersten / controleerden vanaf daar de menselijke bevolking op het oppervlak van de planeet.

6] Hun belangrijkste bolwerken stonden vroeger onder Afrika, China en Tibet. Tot aan het begin van de 20e eeuw hadden ze geen direct contact met de beschaving aan de oppervlakte.

Deze zeer geheime negatieve groep, me de codenaam Chimera, binnen de Negatieve Militairen heeft militairen van alle grote naties geïnfiltreerd tijdens en na de Congo Archon invasie in 1996. Deze groep controleert in het geheim de overgrote meerderheid van de militaire bases over de hele wereld, veel van die bases behoren tot het Amerikaanse leger:
De Chimera Archon factie heeft wereldwijd de leiders van alle nationale legers gedwongen om geheime overeenkomsten aan te gaan teneinde alle sporen van welwillende buitenaards contact te onderdrukken en te wissen. De Chimera Archon factie is sterk verbonden met de Jezuïet Archon factie en de National Security Agency (NSA).

image

Strangelet Bommen
De Chimera groep heeft fysieke (*) strangelet bommen geplaatst (1) in de meeste Amerikaanse militaire bases en in een aantal militaire bases van andere landen en die bommen vormen de belangrijkste verdedigingslijn tegen de opmars van de Galactische Federatie en de Verzetsbeweging troepen naar de oppervlakte van deze planeet.

Naast de strangelet bommen op het fysieke vlak van de Chimera hebben deze ook bommen op het plasma astrale etherische niveau gecreerd. Dus de sluier of het wereldwijde plasma scalaire mind control-netwerk is gekoppeld aan strangelet bommen en dit is de reden waarom de verwijdering ervan een zeer delicate operatie is die zo veel tijd in beslag neemt.
* Alle fysieke strangelet bommen werden in januari 2015 door de Verzetsbeweging (Resistance Movement) met succes gedeactiveerd.

Op 29 januari 2015 werden we geïnformeerd dat “Het is ook waar dat Chimera een systeem van ondergrondse bolwerken bestuurt , met Long Island nu als hun enige belangrijke toegangspoort naar de oppervlakte.” De Chimera groep heeft een systeem van detectoren, die vanuit Long Island gemonitord worden, die elk ruimte voertuig dat zou landen of contact maakt detecteert.

“Deze ondergrondse bolwerken van de Chimera zijn totaal niet verwant aan DUMB’s (diepe ondergrondse militaire bases). Alle DUMB’s zijn al ontruimd en de Negatieve Militairen en de Cabal hebben geen toegang tot Chimera bolwerken, dus zijn ze op de oppervlakte gestrand. ”

Enige Aanvullende Informatie over de Chimera en de Sluier
De volgende korte beschrijving van plasma zou jullie begrip van plasma scalaire apparaten in het algemeen kunnen ondersteunen.
Plasma is de vierde aggregatietoestand van materie na 1) vast, 2) vloeistof en 3) gasvormig en is in feite de verbindingsschakel tussen de fysieke en de etherische materie.
We werden ook aan het volgende herinnerd door Cobra: “Jullie moeten begrijpen dat de materie op het fysieke vlak slechts een verkorte plasma golf is en plasma anomalie op het fysieke vlak direct reflecteert.” Plasma scalaire apparaten kunnen dus invloed op onze fysieke lichamen uitoefenen en de Chimera Groep maakt gebruik van deze apparaten om Lichtstrijders en Lichtwerkers aan te vallen door het beïnvloeden van hun lichaamsfuncties, verstoring van de ademhaling en de hartslag. Ze gebruiken ook plasma scalaire lasers om gedachtenvormen in de geest van Lichtwerkers te projecteren, plasma infrageluid om de frequentie van het aurische membraan van Lichtwerkers te verlagen en plasma ultrasone apparaten als een ultieme spionage en bewakingsmachine.

De Chimera groep mag niet worden verward met de ‘Breakway Civilization’. Deze afgescheiden beschaving is ontstaan ​​tijdens het nazi-occulte ruimtevaartprogramma {zie hieronder} en uitgegroeid tot een militair-industrieel complex met veel zwarte projecten, terwijl de Chimera groep / factie de drijvende kracht is achter de afgescheiden beschaving, en het manipuleert om het in stand houden van de quarantaine-status van de planeet Aarde te ondersteunen.

image

Chimera = Stichters van Alle Oorlogen
Voor 99% van de mensheid is het onbekend dat er wereldwijd op volle schaal een stille oorlog aan de gang is tussen de Positieve Militairen en de Chimera groep.

De Chimera Archon factie is praktisch gezien de schepper van alle oorlogen op aarde met inbegrip van de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Zij zijn het die achter de huidige verwoestende oorlogen zitten in Syrië, de Oekraïne, Irak, de groep Islamitische Staat en hun afschuwelijke oorlogszuchtige en terreur campagnes in het gehele gebied van het Midden-Oosten gebied. De voortdurende spanning en oorlog overal elders op deze planeet wordt gecreëerd door hen en hun huursoldaten / sluipschutters.

Naast de schijnbaar oneindige aanhoudende oorlog op deze planeet, is er sinds de Archon invasie in 1996 ook een intense oorlog gaande in dit Zonnestelsel.

Om vele fascinerende details over de oorlog in dit Zonnestelsel en de ‘Vloot van de Alliantie’ (The Alliance Fleet) te lezen ga je naar de (4) link hieronder, die is gepost door Cobra op 31 maart 2015.

Voor meer details over de Chimera Archon factie zie het Geheime Ruimtevaart Programma (SSP = Secret Space Program) hieronder.

De Jezuïeten
Volgens Cobra werden de Jezuïeten groep 500 jaar geleden opgericht en maken zij sinds die tijd de dienst uit op deze planeet.
Deze organisatie is een 16e eeuwse creatie van de familie Farnese dat een van de meest krachtige, pauselijke, zwarte adel families in Italië is. Dus we kunnen afleiden dat de Jezuïet organisatie de schuilplaats is op het oppervlak van de planeet voor de archonten die zijn geïncarneerd in de zwarte adel families.

De Jezuïeten werken onder het bevel van de archonten om de quarantaine status van planeet Aarde te behouden.

Deze Jezuïet Archon factie wordt wereldwijd meestal gevonden in de katholieke Jezuïet groep. Hun ‘werk’ is mind control – de controle van het volk. Onze mensheid wordt al 2500 jaar geestelijk geprogrammeerd en massaal gecontroleerd door middel van georganiseerde religie.

De Jezuïeten hebben de religieuze indoctrinatie van de zonde en de hel, en zitten achter veel activiteiten om de bevolking te beheersen. Zij hebben het onderwijs wereldwijd gecontroleerd.

De geestelijke controle van de Jezuïeten over hun beheerders die we al hebben geleerd zijn 1) Draconische medewerker-beheerders geïncarneerd in de Illuminati die het financiële systeem draaien en 2) hun krijgers = reptielachtige huurlingen die de Illuminati te beschermen en hun oorlogen creëren.

image

Hier kan het van belang zijn om te weten dat de werkelijke creatie van wat binnen de rooms-katholieke kerk bekend staat als ‘de hel’ werd in het jaar 393 in de lagere astrale gebieden gecreeerd. Dit was in de tijd van de tweede van de drie Archont invasies (3), toen Archonten en hun slaven rassen door een dimensionale portaal in de Kaukasus kwamen met het doel om mysteriescholen te vernietigen en als onderdeel van hun doel van de invoering van de christelijke geestelijke programmerings cultus creëerde ze een Virtuele Werkelijkheids Hel (Virtual Reality Hell) om de positie van de kerk te versterken.

De vorige Algemene Overste van de Jezuïeten, Hans Peter Kolvenbach (ook wel Zwarte Paus genoemd) is zeer behendig in het behouden van de angsttrilling onder de mensheid op het oppervlak van deze planeet. Hij is het brein achter de 911 (Twin Towers) en 311 (Fukushima) valse vlag aanvallen en de belangrijkste technische kracht achter het conflict in Syrië. Hij woont gunstig in Libanon, zeer dicht bij de grens met Syrië.

Het belangrijkste doel van de CIA is om over de hele planeet Jezuïet-vriendelijke politieke regimes te installeren en vooral om hun beleid ten aanzien van positieve buitenaardsen te dicteren.

De echte reden waarom de Jezuïeten de CIA, NSA, NRO en NGA hebben gemaakt was om toezicht te houden en de dreiging te evalueren die de positieve ET rassen voor hun rijk vormen.

De Jezuïet Agenda
Op 28 november 2013 leerden we van Cobra het volgende over de Jezuïeten:

De Jezuïet agenda (5) is om de Oostelijke Alliantie te infiltreren met zijn agenten en het proces van het creëren van het nieuwe financiële systeem te kapen. Onnodig te zeggen dat topmensen binnen de Oostelijke Alliantie zich hiervan bewust zijn en dat niet zullen laten gebeuren. Ook hebben de topleden van de Witte Draken Gemeenschap (White Dragon Society) hun lesje geleerd nadat hun voorgangers decennia geleden voor de gek werden gehouden toen zij een groot deel van hun goud aan Jezuïet agenten hadden overhandigd in ruil voor waardeloze stukjes papier (Amerikaanse staatsobligaties). De Witte Draken zijn nu veel voorzichtiger, vooral omdat de Jezuïeten proberen om ze te infiltreren door Te-Wu, de Chinese geheime inlichtingendienst.

Het plan van de Jezuïet is om de Lichtkrachten de Illuminati* factie te laten zuiveren (Rockefeller, Bush, Kissinger, Cheney & Co.) en dan in het geheim samenwerken met de Rothschilds over het proces van het creëren van het nieuwe financieel op te zetten systeem (* zie verder).
Hun agenten zijn aanwezig op eindeloze onderhandelingen over de overgave van de Cabal en ze proberen om de afspraken dichter bij de Jezuïeten agenda te sturen. Dit is de bron van de voorstellen om de paus de nieuwe M1 (monetaire controller) te maken. Dit is de reden waarom de nieuwe Jezuïet paus het idee van een centrale wereldbank aan het bevorderen is. Ze zijn ook serieus met betrekking tot het idee van het toestaan ​​van een wereldwijde schuld jubileum (kwijtschelding), zodat ze zullen worden afgeschilderd als redders van de mensheid onder de vleugels van de “goedwillende” Katholieke Kerk. http://www.chinapost.com.tw/international/europe/2015 /03/15/431112/p2/Pope-declares.htm

Zij zouden dan de katholieke cultus in een vernieuwde, meer publiek aansprekende wijze bevorderen, en geleidelijk andere religies absorberen (te beginnen met het boeddhisme), totdat ze hun doel van een wereldwijde religieuze geestelijke programmerings cultus zullen bereiken, en op hetzelfde moment blijven alle wreedheden uit het verleden van de katholieke kerk onder het tapijt geveegd.

image

Twee Illuminati Facties gecontroleerd door de Jezuïeten

De Rothschild Factie
Rothschilds zijn de bankiers van de Jezuïeten in de laatste twee eeuwen.
Zij beheren het geld voor de Jezuïeten. De meest invloedrijke zijn: Jacob de Rothschild, Evelyn de Rothschild, David de Rothschild en de laatste tijd ook Nathaniel Philip de Rothschild.

Cobra heeft uitgelegd dat onze hele financiële systeem werkt zoals het internet. Het is een enorm computerprogramma dat door de cabal bestuurd wordt.
Er zijn tal van geheime projecten geweest op zijn minst zijn gefinancierd uit dit financiële stelsel voor minstens 4-5 decennia.
Aanvullende financiering was nodig voor deze projecten en eigenlijk droeg ieder mens op de planeet ongeveer 25% van zijn salaris bij aan deze geheime projecten via overheveling van geld van de belastingbetaler !!!

80-90% van zowel de media in de Verenigde Staten als de media in Europa zijn in de controlerende handen van de Rothschilds. Door middel van speciale verzuilde CIA-programma’s hebben ze de waarheids beweging geïnfiltreerd tot het punt dat ongeveer 70% van informatie in de alternatieve media desinformatie is, direct of indirect afkomstig van Jezuïet bronnen. Omdat wij mensen onbewust zo geestelijk zijn geprogrammeerd erg zijn geweest erg geprogrammeerd door deze personen, hebben we de door de Rothschild media aan ons verstrekte informatie geaccepteerd. De sleutel tot onze bevrijding is hier het overnemen van controle over de massamedia. De dag dat we weer de controle van de massamedia hebben is de dag dat we gewonnen hebben. Daarom is dit de eerste voorwaarde voor hun overgave = de overgave van de controle van de massamedia. Ik hoor me nog Cobra zeggen in LA in november 2012 dat “Wanneer we de media bereiken dan hebben we gewonnen”. Dit zal binnenkort gebeuren wanneer ‘de olifant in de kamer’ voor iedereen zichtbaar wordt.

Deze Rothschild cabal factie is totaal geïnfiltreerd in de moderne geneeskunde; een voorbeeld is vaccinaties. We zijn genetisch veranderd door vaccins. Het idee achter het Rothschild idee van de geneeskunde is om ons allemaal te houden als werkende slaven. Er zijn kuren en genezing voor alles. Dit alles zal worden vrijgegeven en weer in evenwicht komen op het moment van de Event / Gebeurtenis.

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) die op Rothschild is gebaseerd, ontwikkelde vaccinaties in de nazi-concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tussen de jaren 1945 en 2010 kregen we deze ‘biochips’ geïmplanteerd (als we werden gevaccineerd). Hun functie was om ons bewuste vermogen uit te schakelen en ons als zombie te maken. De Verzetsbeweging (RM) heeft deze chips nu gewist.

Om hier samen te vatten: Rothschild Factie = Bank controle = Media controle = Medische controle!

Rothschilds opereren niet zelfstandig, maar gehoorzamen orders van hun Jezuïet Archon heersers.

image

De Rockefeller / Illuminazi * Faction
Dit Illuminati factie bestaat uit 1000 tot 2000 mensen die betrokken zijn in de geneeskunde, wetenschap, nazi’s en technologie. Deze factie is een Jezuïet creatie van de 20e eeuw met het doel het belemmeren en misbruik te maken van de technologische en wetenschappelijke vooruitgang van de mensheid.

De belangrijkste spelers in de Rockefeller / Illuminati factie zijn: David Rockefeller, Henry Kissinger, George Herbert Walker Bush (George Scherf Jr.), Dick Cheney, Jay Rockefeller, Donald Rumsfeld, Karl Rove en Paul Wolfowitz.

Blackwater ook wel bekend als Xe of Academi is een privé-Jezuïet leger die gehoorzaamt aan de dictaten van de zwarte adel. Dit leger opereert buiten alle wetten. Dit leger wordt bestuurd door mensen, zowel binnen de Amerikaanse overheid als daarbuiten voornamelijk van binnen het Vaticaan. Met andere woorden Blackwater is een religieus leger ten dienste van de paus in Rome, door de Orde van Malta. De Orde van Malta wordt volgens het internationaal recht als een ‘soevereine entiteit’ beschouwd met speciale diplomatieke bevoegdheden en voorrechten. Net als Blackwater is de Orde van Malta ‘onaantastbaar’ want het is het hart van de aristocratische elite.

Met andere woorden de cabal heeft zijn eigen huurlingen, die zij oorlog na oorlog hebben gebruikt om conflicten te triggeren die de chaos van zoiets als een burgeroorlog of nog erger creëren. In de conflicten in Egypte en Syrië hebben we gehoord over mysterieuze sluipschutters en die behoren tot dit privé huurlingenbedrijf.

Een voorbeeld van de stille wereldwijde oorlog die op volle schaal aan de gang is tussen de Positieve Militairen en de Chimera groep is de verdwijning van Malaysia Airlines Flight 370, een geplande internationale passagiersvlucht die verdween op 8 maart 2014, tijdens de vlucht van Kuala Lumpur International Airport Maleisië, naar Beijing Capital International Airport in China. Volgens Cobra en de Verzetsbeweging (Resistant Movement) was de kaping van het vliegtuig een daad van oorlog van de Chimera-groep. Het vliegtuig werd naar de militaird badis op Diego Garcia gebracht, dat een van hun belangrijkste Chimera bolwerken is.

image

Het eiland Diego Garcia

Het is belangrijk om te begrijpen hoe zwaar de Jezuïet Archon factie en de NSA (National Security Agency) gekoppeld zijn aan de Chimera Archon factie en dat het zij zijn die geheime overeenkomsten hebben afgedwongen met de leiders van alle nationale legers over de hele wereld om alle sporen van goedwillende buitenaardse contact te onderdrukken en te wissen. In een interview in februari 2015 werd Cobra gevraagd of de ‘onheilige vier’ (Cheney, Rumsfeld, Kissinger en George Bush Sr.) nog steeds in direct contact stonden met de Chimera groep op hun Long Island basis en hij zei toen dat ze nog in contact stonden.

image

Secret Space Program
In 1934 hebben vele rassen van het Draco imperium contact opgenomen met de wereldleiders en maakten geheime verdragen met hen en boden hen geavanceerde militaire technologie in ruil voor de slavernij van de massale menselijke bevolking. Dit was de belangrijkste reden voor de grote vooruitgang van de technologie in de jaren ’30. Voor al die projecten is financiering nodig en financiering kwam door inbeslagname van particuliere goud door de Gold Reserve Act van 1934.

Onder zeer strikte geheimhouding werden protocollen vastgesteld en geen enkele lek over “diepe gebeurtenissen” die de quarantaine-status zouden kunnen verstoren werd getolereerd. Dit is de reden waarom je nergens een echt bewijs van het bestaan ​​van ET beschavingen kan vinden en het meeste ‘bewijs’ wordt door de CIA zelf gefabriceerd om de kwestie verder te verwarren.

Het prille begin van het geheime ruimte programma (Secret Space Program) was in 1917 toen de Lichtkrachten de Thule samenleving in Duitsland had gevormd. Maar al snel werd deze geïnfiltreerd door de Archon-gecontroleerde Rothschild-agent genaamd Adolf Schicklgruber (Hitler) en werd Thule een instrument van het duister en het werd verder omgevormd in de Vril samenleving die het geheime Duitse ruimtevaartprogramma ontwikkelde.

Toen de Chimera groep dit zag, besefte ze dat de menselijke bevolking van de oppervlakte voldoende technologische ontwikkeling had bereikt om de sterren te bereiken en de sluier te doorboren. Om dat te onderdrukken, hebben zij hun eerste contact met de oppervlakte bevolking gemaakt door middel van Karl Haushofer op zijn reizen naar Tibet. Nadat er contact was gemaakt, werd de Chimera-gecontroleerde Haushofer de belangrijkste occulte kracht achter nazi-Duitsland.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerden Draconische krachten een totale overname van de planeet te realiseren door middel van nazi-Duitsland. Met de overwinning door de geallieerden is die poging mislukt en de Draconiers kozen voor een meer verborgen aanpak.

Nadat de nazi’s de Tweede Wereldoorlog verloren hebben, zijn ze voor een groot deel geemigreerd naar de Verenigde Staten door middel van Operatie Paperclip, waar ze de ruggengraat van het militair-industrieel complex vormden, en bleven hun geheime ruimte programma ontwikkelen en begonnen diepe ondergrondse militaire bases (DUMB’s) te bouwen, die met Yamashita goud werden gefinancierd.
Ze haalden ongeveer 2000 leidende nazi’s naar de Verenigde Staten en veel van die nazi’s vormen nog steeds de ruggengraat van de schaduw regering die de gang van zaken op deze planeet bepaalt.

Het echte geheime ruimtevaartprogramma begon in de vroege jaren 1960, toen de Chimera groep toestemming had gegeven aan de negatieve legers van de Verenigde Staten, de Europese landen van de NAVO, de USSR en China om gezamenlijk geheime Maan en Mars bases in bepaalde beperkte gebieden te bouwen. Ook werd een geheim verdrag getekend tussen de Cabal en het Draco / Reptielen / Zeta complex waardoor de Cabal technische ondersteuning kreeg bij de bouw van de Maan en Mars bases en dat deze negatieve buitenaardse rassen toestemming gaf om ondergrondse bases op Aarde te bouwen samen met de Negatieve Militairen.

Het geheim ruimtevaartprogramma en de bouw van de ondergrondse bases werd geëxploiteerd door het Rockefeller / Kissinger / Bush / Rumsfeld / Halpern / Cheney militair-industrieel complex door bedrijven zoals Halliburton, Bechtel, Rand, Sandia, Wackenhut, Morton Thiokol, Raytheon, Blackwater … Academi = (het voormalige Blackwater).

De Chimera groep was achter de schermen aandachtig de bewegingen van het Amerikaanse militair-industrieel complex aan het volgen om ervoor te zorgen dat de quarantaine-status van de planeet werd gehandhaafd en intact werd gehouden.

Tussen 1960 en 2000 was er een intense ruimteoorlog gaande. De Lichtkrachten begonnen storingen in de ruimte schoon te maken. In 2012 was het grootste deel van dit zonnestelsel schoongemaakt, maar de Chimera groep was overgebleven. Deze groep vertegenwoordigt slechts een paar wezens, maar het grootste probleem is hun verbinding geweest met de Strangelet en Toplet bommen (op de fysieke en plasma lagen).

De echte reden waarom de Jezuïeten de CIA, NSA, NRO en NGA hebben opgericht was om toezicht te houden en de dreiging die de positieve ET rassen voor hun rijk vormen te evalueren. Het belangrijkste doel van de CIA is om Jezuïet-vriendelijke politieke regimes op de gele planeet te installeren en vooral om hun beleid voor te schrijven ten aanzien van positieve buitenaardsen. (9)

Voor veel meer details over de Secret Space Program zie onderstaande links.

Het Oude Financiele Systeem + Het nieuwe financiele systeem
Een van de redenen waarom de Jezuïeten de Tweede Wereldoorlog hebben geschapen was om het regiseren om wereldwijd goud te kunnen grijpen voor de financiering van hun zwarte budget van programma’s voor de quarantaine-status van onze planeet te kunnen behouden (geheime ruimtevaartprogramma, diepe ondergrondse militaire bases enz.). Operation Golden Lily was een Jezuïet operatie en Generaal Yamashita was een marionet in de handen van de Jezuïeten.

In 2012 verwijderde de Verzetsbeweging de overgrote meerderheid van het fysieke goud uit de handen van de Cabal. Dit breidt de kreupelheid van de activiteiten van de Cabal’s uit. Sindsdien hebben ze de laatste paar triljoenen van hun geld in Lichtenstein verborgen. Vanwege het feit dat zij per dag 2 tot 3 miljard dollar nodig hebben om hun zaak draaiende te houden, kunnen ze nog 2 of 3 jaar doorgaan (lees in 2013) wanneer hun middelen ongemoeid worden gelaten, hetgeen natuurlijk niet zal gebeuren.

Het was rond september 2013 dat we geleerd hebben dat de “BRICS-groep de oprichting van een nieuwe wereldwijde bank aankondigde, die een van de bouwstenen van het nieuw financieel systeem zal worden.” Voor degenen onder jullie die misschien niet weten wat de BRICS-groep betekent, is het samengesteld uit B = Brazilië, R = Rusland, I = India, C = China en S = Zuid-Afrika. Veel andere landen hebben in het proces van zelf een aanverwante naar deze groep voor een paar jaar nu om zichzelf uit de macht te verwijderen van de kliek.

Zoals eerder in dit artikel genoemd proberen de agenten van de Jezuïeten de plannen van de BRICS alliantie te keren om de petro-dollars suprematie van het militair-industrieel complex in de plannen om de wereldwijde valuta-reset te gebruiken voor het Jezuïet plan voor wereldheerschappij te verwijderen.

Je moet ook weten dat de Jezuïeten in China zijn geinfiltreerd sinds de 16e eeuw en ze daar een uitgebreid netwerk hebben. Hoe dan ook, de topmensen binnen de draken en de Oostelijke Alliantie * zijn zich volledig bewust van de manipulaties van de Jezuïeten en zullen niet toestaan ​​dat hun positieve plannen worden misbruikt.

* Het zal interessant zijn om te weten dat het Bondgenootschap van  buitenaardse krachten de meesterkracht is achter de BRICS / Oostelijke Alliantie op het oppervlak van deze planeet.

Ergens in 2013 werd Cobra gevraagd over een monseigneur in het Vaticaan, die werd belast met het witwassen van 26 miljoen $. Hij vertelde ons dat deze som geld niets was vergeleken met de miljarden dollars die al door het Vaticaan zijn witgewassen. Op 17 mei 2013 hekelde paus Franciscus het mondiale financiële systeem, stralen de ‘cultus van het geld “, dat hij zegt is tyrannising de armen en het draaien van de mens in verbruiks consumptiegoederen. Hier is de link.

http://goldenageofgaia.com/2013/05/pope-francis-slams-global-financial-system-as-cult-of-money/

Cobra heeft deze ‘welwillende’ paus vele malen ondervraagd over eigenlijk iets over alle positieve ideeën en opmerkingen die hij maakt het doen. Het lijkt erop dat het onroerend goed / geld in handen van de katholieke kerk in Brazilië alleen al zou indien gebruikt dekking van de kosten van het verwijderen van alle honger en armoede op deze hele planeet.

Financiering van ons nieuw financieel systeem
Een deel van de fondsen die deel uitmaken van het geld dat zal worden teruggegeven aan de mensheid zijn, zijn, a) geld dat is gestolen van ons, die ongeveer $ 70000000000000 *** van oud geld patriotten verbonden met de positieve Military, b) $ 100 omvat biljoen uit de White Dragon Society en Templar groepen, c) $ 120000000000000 van de Verzetsbeweging en d) $ 10000000000000 van de Saint Germain Trust, … Ook de paar biljoen die de Cabal houdt nog steeds worden in beslag genomen wanneer ze worden gearresteerd.

Dit artikel ‘The New Financial System’ werd gepost op de Portal op 28 april 2012 en geeft de details van wat er zal gebeuren op het moment van de gebeurtenis.

http://2012portal.blogspot.se/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4_28.html

*** Re biljoen $ enkel voor verwijzing u zou kunnen genieten van het hebben van een idee van wat biljoen zou kunnen betekenen met betrekking tot uitgaven voor de moeite. Cobra heeft hebben het bedrag van 1 biljoen dollar al met al als de geschatte kosten voor de Secret Space Program en ruimteschepen zijn duur om te bouwen!

Overwinning aan het Licht
Tijdens de Doorbraak fase, wordt de sluier langzaam wordt ontbonden en de quarantaine langzaam wordt opgeheven. Op 8 augustus 2014 werden we geïnformeerd dat “Achter de schermen, clearing van de Chimera groep blijft. We zijn nu in de fase waarin alleen de kern van de Chimera groep blijft en clearing dat kerngroep is nu de belangrijkste uitdaging. “We weten dat de plannen van de Verzetsbeweging gestaag verlopen in de goede richting en er zijn zo veel geweldige geweest ontwikkelingen in de afgelopen maanden. Het artikel om dit een te volgen zal een overzicht van de details van de voortgang van dit uiteenvallen van de sluier en onze weg naar de overwinning van het Licht te zijn.

De Doorbraak is nabij!

Samengesteld door Therese Zumi Sumner

18/04/2015

LINKS:

Voor de exacte details over dit volledige artikel kunt u veel links op de pagina op mijn website getiteld vinden Duistere Cabal Heersers.

(1) Voor gedetailleerde informatie over strangelet / Toplet bommen ga naar ‘ 1E] CHIMERA 16TH september 2014 ‘

(2) Voor de exacte details van hoe diep we worden bestuurd zie volgende vier Cobra berichten

4] archons ~ GESCHIEDENIS RE Archons + de sluier [MATRIX] ~ 18 juni 2012

6] archons ~ Explosie van licht 26 juli 2012

7] archons ~ Etherische ARCHON GRID ~ 3 januari 2013

8] archons ~ PLANETAIRE SITUATION UPDATE ~ Etherisch Niveau ~ 15 oktober 2013 = Precieze details over de etherische lichaam implantaten bij de mens

(3) Voor informatie over de ‘Drie Archon invasies’ ga naar de link 1A] Archons ~ Val van de Archonten ~ 8 mei 2012 op de Duistere Cabal Heersers of zie directe link naar Cobra’s post op The Portal hieronder (6)

Dark Cabal Rulers

http://www.veritasgalacticsweden.net/introduction/dark-cabal-rulers

(4) 3 Belangrijke links met informatie  over het Secret Space Program (Geheime Ruimtevaart Programma)

Het 24ste Secret Space Program, april 2013

http://2012portal.blogspot.se/2013/04/the-secret-space-program-time-has-come.html

Solar System Situation Update, 9 februari 2015

http://2012portal.blogspot.se/2015/02/solar-system-situation-update.html

De Alliance Fleet, 31 maart 2015

http://2012portal.blogspot.se/2015/03/the-alliance-fleet.html

(5) De Jezuïet Agenda donderdag, 28 november 2013

http://2012portal.blogspot.se/2013/11/the-jesuit-agenda.html

(6) Directe link naar Three Archon Invallen van 8 mei 2012 op de portal

http://2012portal.blogspot.se/2012/05/fall-of-archons-normal-0.html

Over de ‘Breakaway Civilization’

Bron:  http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/true-matrix-cobra/

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl