Sheldan Nidle’s update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 3 mei 2016.

Sheldan Nidle’s update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 3 mei 2016. 

…De Hemel voert een speciaal goddelijk plan uit waar jij en ik een uiterst wonderbaarlijk deel van uitmaken. Laat ons op onze eigen manier meewerken aan deze uiterst glorieuze nieuwe werkelijkheid!…

image

Zoals altijd, gebruik bij het lezen je hoogste onderscheidingsvermogen…

6 Manik, 0 Moan, 12 Manik

Selamat Jalwa! Op dit moment is de verspreiding van de belangrijke fondsen vertraagd zodat het zorgvuldig d.m.v. nieuwe veiligheidsprotocollen kan worden beschermd. De oude Chinese families zijn bezorgd aangezien er enige incidenten plaatsvonden die de voortgaande stroom van fondsen bedreigden. De duistere cabal doet al het mogelijke om deze groeiende stroom te beïnvloeden. De aanval op SWIFT, gekoppeld aan een algemene toename van belangrijke ‘hacks’ in de geldvoorraad compromitteert tijdelijk de algehele beveiliging. Vanwege deze redenen hebben de oude families een vertraging in de verspreiding van deze fondsen verordonneerd. Deze vertraging zou slechts een korte tijdspanne van 48 uur duren en werd snel geregeld. Men is van mening dat deze voorzorgsmaatregel tot een nieuwe positieve serie tegenmaatregelen leidde, die, welke fondsen er tijdens dit oponthoud ook op enigerlei wijze verloren gingen, ervoor zorgden dat deze werden teruggewonnen. Deze maatregelen zorgden ervoor dat wat voor moeilijkheden er ook opdoemen, deze nieuwe strategieën opleveren, die ervoor zorgen dat deze fondsen op een veel veiliger manier van het ene naar het andere punt kunnen worden overgebracht. Elke moeilijkheid kan zodoende tegemoet worden getreden en overwonnen!

We bereiden ons momenteel voor op het overhandigen van de welvaartsfondsen aan degenen die in de mid 90-er jaren gelukkig genoeg waren om aandacht te schenken aan de rapporten over deze fondsen. Deze leveringen zullen worden ontvangen door degenen die al bijna hadden opgegeven dat dit ooit zou gebeuren. Het Bush-familie syndicaat heeft tussen de late 90-er jaren en de vroege jaren 2000 de meeste van deze fondsen onceremonieel gestolen. Deze fondsen werden 10 jaar geleden teruggewonnen en vormen de basis van een paar criminele aanklachten die dit omvangrijke syndicaat ten laste worden gelegd. We wachten nog even met deze zeer speciale arrestaties totdat een serie verschillende aanklachten volledig geauthentiseerd zijn en ernaar gehandeld kan worden. Dit misdaadsyndicaat heeft zich tijdens het laatste halve decennium uitgebreid. Het lijkt erop dat praktisch elke VS president in de laatste drie decennia zijn handen in deze enorme koektrommel heeft gehad. Het niveau van corruptie en gewoon ordinair stelen doordringt elke hoek en elke kier van de entiteit die we de “USA Inc” noemen. Deze entiteit dient echt zo snel als we alle verdachten bijeen kunnen krijgen te verdwijnen. Het einde voor dit regime is in zicht!

Momenteel is dit rijk zich langzaam aan het transformeren. De duistere cabal heeft de misvatting dat haar herstelwerkzaamheden aan deze realiteit kunnen werken. Niets is verder bezijden de waarheid! Kleine scheurtjes in het tijd-ruimte continuüm verschijnen overal. De hemel begrijpt dat deze realiteit alleen maar zo snel kan transformeren als waar deze toe in staat is. De randen van deze realiteit zijn als een enorm net dat gevangen zit in de turbulentie van een grote orkaan. Dit net kan alleen maar scheuren totdat het niet langer zijn functie kan uitoefenen. Dit is wat er snel gebeurt met de energie-constructies waar de levenskrachten van deze realiteit uit bestaan. De enige mogelijkheid is om te transformeren naar een veel minder dichte constructie. Deze hogere realiteit dwingt de oppervlaktemensheid om steeds minder dicht te worden en dit vertaalt zich in steeds hogere vormen van bewustzijn. De zinloze bemoeienis van het duister kan niet veel langer doorgaan met deze hemelse respons op de bestaande omstandigheden. De natuur verfoeit een vacuüm. Alles wat wordt gedaan om te proberen de natuurlijke stroom van energieën te voorkomen is gedoemd te mislukken. Diep van binnen realiseert de cabal dit zich nu en ze zet zich momenteel schrap voor het onvermijdelijke.

We kunnen zien hoe dicht onze aardse bondgenoten bij hun uiteindelijke all-inclusive overwinning zijn. Zoals zojuist gezegd, er is hier een natuurlijke en behoorlijk hemelse kracht aan het werk. Onze operaties ondersteunen deze kracht volledig en we verwachten overtuigende voorboden van deze kracht aan het werk te zien. De Hemel weet hoe krachtig datgene wat er gebeurt waarlijk is. Nadat jullie basisperceptie van deze grootse waarheid eenmaal de norm wordt, is het onmogelijk om terug te keren naar een veel lager energieconcept van deze realiteit. Feitelijk heeft deze realiteit een veel langere eenrichtingsweg genomen naar een nieuwere, veel minder dichte normaliteit. Deze aanpassingen beïnvloeden elk aspect van verandering. De vileine plannen van het duister zijn onwerkbaar. Alle levensvormen kunnen voelen hoe deze hogere energie jullie en alles in deze realiteit transformeren. De oude manieren zijn voorbij en een nieuwe serie bewustzijnsregels neemt het over. Dit verandert de manier waarop deze realiteit feitelijk werkt en dat doet het grotendeels op een microscopisch niveau. Jullie, als bewuste Wezens, worden je bewust van deze veranderingen en jullie innerlijke overtuigingen veranderen snel. Feitelijk staan jullie nu aan de rand van wat “iets geweldigs” kan worden genoemd.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Gedurende de afgelopen paar maanden hebben onze verschillende compagnons de laatste procedures afgerond die jullie je zegeningen zullen brengen. Deze operaties werden ondersteund door de tomeloze inzet van verschillende sleutelvrijwilligers die hebben ontdekt hoe de legioenen van de duistere cabal met succes tegengewerkt kunnen worden. Als gevolg daarvan kunnen we melden dat een serie sleutelleveringen binnenkort aan jullie kan worden overhandigd. We zijn eveneens gezegend door de geruisloze handelingen van de Hemel. De uiterst gewijde Wezens hebben de basis gelegd voor een serie verbazingwekkende gebeurtenissen die de manier waarop deze huidige werkelijkheid werkt binnenkort zal veranderen. Iedere werkelijkheid wordt geleid door een aantal regels die, wanneer dat door de Hemel noodzakelijk wordt geacht, kunnen worden gewijzigd. Dit is nu bezig. De Hemel is voor ons op een gewijde manier een nieuwe of “overbruggings”-werkelijkheid aan het creëren. Wanneer dit operatief is, is te verwachten dat de macht van het duister af zal nemen en de macht van het Licht groter zal worden. We zijn de Hemel dankbaar voor deze gezegende dispensatie. Halleluja! Halleluja!

Deze verandering in energieën is gerelateerd aan een aantal belangrijke gezegende processen. Jullie dichtheid is opnieuw aan het afnemen en nieuwe chakra’s worden toegevoegd. Deze verschillende procedures uitgevoerd door de Hemel, brengen jullie bewustzijn naar een hoger niveau en voegen nieuwe chakra’s aan jullie lichaam toe. Tijdens de uitoefening van hun wrede daden, bijna 15.000 jaar geleden, zorgden belangrijke wetenschappers van Atlantis ervoor dat jullie bewustzijn afnam en dat jullie algehele dichtheid van het lichaam toenam. Zoals gezegd is de Hemel nu bezig dit afschuwelijke experiment terug te draaien. Gedurende de daarop volgende heerschappij van de Anunnaki, werd jullie een vals idee aangepraat dat beweerde dat deze veranderingen een natuurlijke gang van zaken betrof. Dit is ver bezijden de Waarheid! Onze missie is om onze genade en gratie in te zetten om jullie te beschermen en jullie eveneens voor te bereiden op een uiterst belangrijke noodzaak voor lessen door ons betreffende de waarheid. We hebben hier de laatste 3.000 jaar aan gewerkt! We danken de Hemel voor de hulp bij de uitvoering van deze uiterst goddelijke missie!

Gaia heeft de laatste 13 millennia met twee afzonderlijke realiteiten geleefd. Met de laatste paar transformaties die naar jullie ascentie leiden, is Gaia in staat deze aardbol naar één werkelijkheid terug te laten keren. Deze nieuwe werkelijkheid zal een afspiegeling zijn van Binnenaarde en zal twee hemelgewelven in haar nieuwe atmosfeer doen oprijzen. Deze handelingen zullen haar en haar zusterwerelden terug herstellen naar de staat waarin ze zich bevond op het moment dat Atlantis net viel. Deze verbazingwekkende en zuivere wereld zal het centrum worden van een werkelijk wonderbaarlijk zonnestelsel. Dit nieuwe zonnestelsel zal 12 hoofdplaneten bevatten en een uiterst prachtige centrale zon! Jullie zullen de hoeders van deze prachtige nieuwe sterrennatie zijn. Onze wederzijdse focus en dagelijkse gebeden, evenals onze gezamenlijke meditaties, zullen helpen dit alles mogelijk te maken. De Hemel zal ons allemaal van een gewijde taak voorzien om de rest van dit melkwegstelsel in de laatste transformatie naar het Licht bij te staan. Deze goddelijke daad zal weerspiegeld worden in wat er in de talloze melkwegstelsels om ons heen nog gedaan zal worden! Hosanna!

Vandaag vervolgden we ons wekelijkse berichtgeving aan jullie. Vele verbazingwekkende gebeurtenissen zijn een uiterst fabelachtige afsluiting voor iedereen behoorlijk dicht genaderd. De Hemel voert een speciaal goddelijk plan uit waar jij en ik een uiterst wonderbaarlijk deel van uitmaken. Laat ons op onze eigen manier meewerken aan deze uiterst glorieuze nieuwe werkelijkheid! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vertaling: Rob/Marja

Advertenties

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 5 april 2016.

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 5 april 2016.

image

Ummac Dan

6 Imix, 14 Mac, 12 Manik

Dratzo! In ons vorige verslag noemden we kort één van de acht gebeurtenissen die door de Cabal worden gebruikt om een bepaald mate van chaos in jullie rijk te handhaven. Deze sinistere serie omstandigheden hebben allemaal oplossingen, waar velen op jullie wereld druk mee bezig zijn ze te zoeken. Het duister kijkt toe terwijl degenen die van plan zijn deze aardbol naar een veel veiliger en gezonder realiteit te voeren hun kunsten uitvoeren op elk van Gaia’s zes grote continenten. Deze talloze “helden” plaveien de weg voor een hele serie beleidsplannen die uiteindelijk jullie oppervlakte-mensheid gaan samenbrengen. Bovenop deze serie opdoemende programma’s is de opkomst van een nieuw bank- en financieel systeem. Wanneer de nieuwe welvaart hieraan is toegevoegd begint er een schitterende toekomst op te doemen. De duistere cabal is in virtuele paniek omtrent haar falende weldoordachte plannen. Het duister had gehoopt een serie kleine gewelddadige incidenten te kunnen veroorzaken die moesten worden uitgebreid naar een aantal steeds omvangrijker wordende oorlogen. Dit is, zoals jullie weten, niet gebeurd. In plaats daarvan ziet het duister in dat hun vertragingen slechts een klein ongemak vormden voor wat er zich momenteel voltrekt. In korte tijd staat een nieuwe realiteit op het punt zich te manifesteren, wat de overgang betekent naar jullie gang naar volledig bewustzijn.

We zijn zeer trots op hoe jullie de enorme veranderingen, die momenteel onverhuld rondom jullie verschijnen, aanvaarden. Spoedig staan de vele fondsprogramma’s die jullie wereld gaan veranderen klaar om te verschijnen. Aan het einde van de 19e en 20e eeuw begonnen een aantal ongelooflijke uitvindingen te verschijnen die werden geridiculiseerd door de kranten en tijdschriften van het duister. Kort daarna verdwenen deze oorspronkelijke ontdekkingen. Gedurende de loop van de 20e eeuw werd veel van dit soort apparatuur eveneens “gestolen” en daarna afgezonderd door de cabal. Een geleidelijke omkering van dit proces staat nu klaar om te gebeuren. Er zijn nu al een aantal mensen naar voren gekomen met “herontdekkingen”. Deze apparaten zijn een voorloper van wat er gaat komen. Op jullie wereld zijn er vele opmerkelijke personen die langzamerhand de basis creëren voor een nieuwe wetenschap, gebaseerd op het gevorderde bewustzijn dat snel jullie fysieke zelven veranderd. Deze veranderingen en hun daaruit voortvloeiende realiteiten laten jullie getuige zijn van deze nieuwe renaissance en laten zien hoe miraculeus jullie toekomst waarlijk is!

De duistere cabal was onvermurwbaar in het voortdurend vertragen van de komst van NESARA. Toch, zelfs toen de oprichting van een nieuw financieel systeem en de mondiale hervorming van haar valuta op gang kwam, werd het duidelijk dat het huidige de facto USA regime een beleid voerde dat openlijk tegengesteld was aan wat deze verschillende hervormingen wilden bewerkstelligen. Bovendien betaalde deze criminele organisatie de operaties en de bewapening van terroristenbendes zoals Al Qaeda en IS ( ISIL ) en assisteerde ze illegaal een aantal drugskartels. Deze handelingen waren een deel van de corruptie en het verval dat deze “regering” in het geheim bewerkstelligde. Het was daarom essentieel dat deze illegale organisatie snel werkeloos werd gemaakt. Derhalve werd in de vroege lente van 2016 een aantal speciale organisatie-veranderende discussies begonnen. Het was de bedoeling dit illegale regime te vervangen voordat de late lente aanbrak. Een scenario om dit zeer noodzakelijke resultaat te bewerkstelligen werd overeengekomen en een plan werd in werking gesteld door een speciale militaire/civiele taskforce.

We zijn zeer dankbaar voor de coalitie van het Licht en wat die tot dusver heeft bereikt. Het nieuwe financiële systeem is in de laatste fase van het vervangen van het corrupte SWIFT systeem en kan nu grote hoeveelheden fondsen veilig laten overmaken van het ene continent naar het andere. Munteenheden werden aangepast zodat de nieuwe kostbare metaal-gesteunde valuta internationaal geïntroduceerd kunnen worden. Een nieuw financieel systeem is aan het ontstaan. Om dit proces te completeren is het duidelijk nodig dat NESARA wordt geïmplementeerd in de VS, en deze structuur wordt uitgebreid naar een aantal evenzeer corrupte regimes op deze wereld. In de nabije toekomst gaan jullie waarlijk getuige zijn van de opkomst van een heleboel nieuwe besturen. Dit kan het wereldwijde einde van de UFO-doofpot aanzienlijk helpen. Deze operatie kan ons helpen op de juiste wijze aan jullie te worden onthuld. Op dat moment kunnen we degenen die betrokken zijn bij het opruimen van de straling en verschillende soorten industriële vervuiling op jullie wereld assisteren. Dit kan Gaia’s vele habitats laten terugkeren naar hun bijna ongerepte toestand. Jullie zullen vrij zijn, welvarend en beschermengelen van Gaia! Halleluja!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door grote vertragingen en door het feit, mijn Lieve Mensen, dat de voor jullie bestemde fondsen opnieuw werden vertraagd. Deze verschrikkelijke periode is bijna voorbij! Wat noodzakelijk blijft is een positieve focus. Gebruik deze momenten om een plan voor het gebruik van deze gelden te visualiseren. Proclameer diep in je hart dat dit precies de manier is waarop het zal verlopen. Wees bereid om met anderen samen te werken om gemeenschappen voor healing te creëren en de ideeën die je voor deze fondsen voor ogen hebt toe te passen. Wees klaar om op een snelle maar goed doordachte manier te reageren. Het is van groot belang dat je jezelf als een visie- en energiecentrum ziet. Weet diep in je Hart dat jullie plan zal slagen en dat je, wanneer de fondsvoorziening eenmaal op gang komt, degenen die je bij deze grote inspanning zullen helpen, zult vinden. Aarzel niet op het moment dat al deze gedetailleerde plannen in stelling zijn gebracht. Jullie zullen de doeltreffendheid en het doel waar je aan werkt aan iedereen laten zien. Hosanna! Hosanna!

Terwijl we ons naar afrondende overeenkomsten toe bewegen is het belangrijk om een ieder van jullie te vragen positief en gefocust te blijven wat betreft onze uiteindelijke overwinning. Een uiterst complex aantal onderhandelingen vindt op dit moment plaats tussen verschillende onderdelen van onze mondiale Lichtkrachten. Deze gesprekken zorgen ervoor dat protocollen, die van essentieel belang zijn voor de manier waarop het nieuwe bancaire- en financiële systeem zich zullen manifesteren, worden opgesteld. Het eerste deel hiervan betreft de manier waarop we het transferproces van de fondsen zullen implementeren en wat iedere bank moet doen om het mogelijk te maken dat het nieuwe systeem de door de V.S. gecontroleerde SWIFT-operatie gaat vervangen. En dan is er nog de kwestie van hoe bankregels op internationaal niveau doorgevoerd gaan worden. Dit zijn nog maar twee van de vele zaken die een nog gedetailleerder opheldering vereisen. Zoals jullie begrijpen, mijn Kinderen, dienen deze zaken door jullie gebeden en visualisaties snel vooruit geholpen te worden. We waarderen alle hulp die jullie gegeven hebben enorm. Grote Zegeningen aan iedereen!

Een van de meest krachtige spirituele eigenschappen die jullie bezitten is jullie vermogen tot positieve visualisatie. Zoals gezegd, vragen we jullie met het gebruik hiervan door te gaan om op die manier de overwinning, die eindelijk dichtbij is, te bekrachtigen. Laat ons gezamenlijk deze spirituele kracht als een moraal wapen ten bate van onze overwinning inzetten. Toen de mensheid op Aarde door de plotselinge ondergang van Atlantis zo wreed werd verstoord, raakte de mensheid overgeleverd aan de duistere elementen van deze oppervlaktewereld. Jullie werden bijna 13 millennia lang gemanipuleerd en belogen. Nu is het tijd om het tij te keren en alleen de schitterende energie van het Licht helder op deze aardbol te laten schijnen. Het is tijd om de opruiming van dit duister door de Hemel te erkennen en toe te staan. Wij Meesters beschouwen onszelf uiterst bevoorrecht om met een zo fantastische groep zielen samen te werken. We zegenen jullie en weten dat we zeer binnenkort deze grootse overwinning zullen meemaken en vieren! Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben we besproken wat er zich over deze aardbol aan het voltrekken is om jullie uitermate verdiende overwinning te waarborgen! Vele zaken staan klaar om te verschijnen, en deze zullen jullie vreugde, voorspoed en veel Liefde brengen! Deze tijden zullen jullie een einde brengen aan een lange periode van frustratie. De toekomst belooft jullie succes en wonderen die nooit op zullen houden. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie, 5 januari 2016.

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie, 5 januari 2016.

image

…In dit nieuwe rijk zullen jullie leren over je afkomst en de middelen ontvangen om een waarlijk wonderbaarlijk rijk op te zetten! Dit zal de voorloper zijn van een wereld die de hereniging van binnen- en buitenGaia zal beleven. Het zal jullie in staat stellen om een nieuwe sterrennatie te vormen…

6 Oc, 3 Chen, 12 Manik
Selamat Balik! Laten we beginnen met: een Gelukkig Nieuw Gregoriaans Jaar voor iedereen! De enorme operaties die jullie je verschillende zegeningen gaan brengen werden enigszins vertraagd door het kerstseizoen. Deze geplande vertraging is nu voorbij. De uitleveringen worden verwacht komende week te beginnen. Deze vertraging werd door zowel de verschillende koninklijke families als door een aantal van de oude families passend geacht. Een paar ‘last minute’ veiligheidscontroles werden uitgevoerd en een nieuw leveringsschema werd door alle partijen goedgekeurd. Zoals in ons laatste bericht opgemerkt werden de laatste onvolkomenheden in dit systeem uitgewerkt. De duistere handlangers die de laatste paar vertragingen hebben veroorzaakt zijn ofwel gearresteerd of van hun positie van autoriteit verwijderd. Deze fondsen zijn dus, net zoals een verandering in bestuur, goed op weg om zich voor jullie ogen te gaan manifesteren. Onze liaisons waren in staat om deze data naar voren te schuiven en jullie in staat te stellen op een veel vroegere datum te zien hoe geschiedenis wordt geschreven. Momenteel kijken we naar dit complexe proces en zien we erop toe dat deze bewegingen voortgaan zoals gepland. In elk geval is het einde van de duistere cabal eindelijk daar.

Wees je, nu jullie dit nieuwe tijdperk van vrede en vrijheid binnengaan, er voortdurend van bewust hoe gemakkelijk deze tijd van wonderen voorbij kan gaan. Het is zeer noodzakelijk voor jullie om een grote mate van toewijding in deze zaken te betrachten. Onthoud dat deze giften tot een nog grotere mate van verantwoordelijkheid leiden. We dringen er op aan dat jullie speciale “waakhond” commissies oprichten en deze vragen iedereen goed geïnformeerd te houden omtrent hetgeen er feitelijk gebeurt. Vrijheid is een goddelijke gift die een blijvend juist gebruik van jullie bronnen vereist. De vroegere Amerikaanse President Jefferson stelde dat er een soort permanente revolutie nodig was. Deze mate van toewijding, hoewel nobel, is ongepast in een milieu van Internet en sociale media. Net als een nieuwe Paul Revere dienen jullie in staat te zijn de tekenen te zien en klaar te staan iedereen te informeren omtrent de tijd voor positieve actie. Deze sociale netwerken kunnen elke noodzaak voor geweld overstijgen. Sla derhalve dan alarm en gebruik een geweldige respons om jullie wereld door te laten blijven gaan richting de massalandingen en volledig bewustzijn. Dit proces kan jullie in staat stellen onze wederzijdse missies op het juiste spoor en synchroon te houden met het Goddelijke.

Nadat jullie eenmaal hebben geholpen jullie nieuwe realiteit veilig te stellen, is het noodzakelijk dat jullie beginnen je omgeving te verbeteren. Het eerste is de verschillende soorten vervuiling, die momenteel jullie mondiale milieu volstoppen, opruimen. Gebruik technologieën waartoe jullie ofwel toegang hebben, of die welke eerder van jullie afgezonderd waren en die nu voor jullie beschikbaar zijn. Gebruik ze om de chemische, radioactieve en andere giftige materialen die jullie uit jullie omgeving dienen te elimineren, te verwijderen. Nadat dit eenmaal is gedaan kunnen jullie bijdragen aan de projecten die plaatsvinden om de voedsel-, water- en huisvestingscrises van de mensheid op te lossen. In deze nieuwe wereld gaan jullie door met het oplossen van de crises die overblijven. Indien jullie niet in staat zijn deze kwesties volledig op te lossen, zijn wij van plan technologieën te introduceren die jullie nieuwe rijk beginnen in een waarlijk plezierige om in te leven, om te zetten. Desalniettemin is het van essentieel belang dat jullie succesvol met elkaar beginnen samen te werken. Jullie voorouders kwamen hier bijna 900.000 jaar geleden, om het leven en de methoden van een volledig bewust rijk te onderhouden.

Onze gezamenlijke taak is jullie voor te bereiden op een afgesproken terugkeer naar jullie eerdere Engel-achtige staat. Ieder van jullie leeft in deze wonderbaarlijke realiteit. Onze mentoren gaan jullie voorzien van wat jullie ook maar moeten weten nadat jullie zijn blootgesteld aan de kennis die de Anunnaki jullie faalden te geven. In feite moesten hun leugens en manipulatie de voorbereidende fasen zijn om van jullie een permanent slavenras te maken. De Hemel is het proces om jullie naar een transformatieve fase te brengen, die nodig is zodat wij onze missie kunnen laten slagen, begonnen. Op dit pad ligt het gewijde werk van jullie Opgestegen Meesters. Zij bezitten de serie leringen die jullie nodig hebben zodat onze mentoren jullie naar de uiterste rand van volledig bewustzijn kunnen brengen. Dit is waar de Agarthanen erbij komen. In Binnenaarde zijn de levende apparaten die jullie transformatie zullen afmaken. Wat dan overblijft is, zoals we eerder zeiden, een speciale post Kristallen Lichtkamertraining en de stichting van jullie nieuwe sterrennatie. Er zal veel gebeuren wanneer jullie je geweldige bestemming vervullen!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Zoals jullie kunnen zien, zijn ons een aantal belangrijke verantwoordelijkheden opgedragen om uit te voeren. De grootste hiervan was allereerst het jullie voorzien van de genade en barmhartigheid van de Hemel. Jullie hebben het duister overleefd en hebben aan iedereen jullie enorme toewijding aan het Licht bewezen. Onze taak was om boodschappers van de Hemel te zijn. We hebben dit graag gedaan en wachten met vreugde jullie laatste transitie uit dit 3-D rijk af. Onze huidige taak is om degenen die met succes de handlangers van het duister isoleren en verslaan te begeleiden. Deze opdracht zal leiden tot nieuw bestuur, dat het ons mogelijk zal maken om de noodzakelijke leringen te geven die jullie nodig hebben voordat onze hemelse broeders arriveren. In dit nieuwe rijk zullen jullie leren over je afkomst en de middelen ontvangen om een waarlijk wonderbaarlijk rijk op te zetten! Dit zal de voorloper zijn van een wereld die de hereniging van binnen- en buitenGaia zal beleven. Het zal jullie in staat stellen om een nieuwe sterrennatie te vormen.

Wij Meesters begrijpen hoe moeilijk dit voor velen van jullie zal zijn. Jullie hebben min of meer de huiveringwekkende toestand van dood en veroudering geaccepteerd. Deze zogenaamde werkelijkheid heeft jullie toegestaan om aan de voormalige leugens van het duister toe te geven. Nu dienen jullie deze “werkelijkheid” te herzien en snel een nieuwe aan te nemen. Onze gewijde taak is jullie te laten zien hoezeer een andere werkelijkheid echt mogelijk is. De wonderen van de terugkeer van de galactische mensheid zullen dit goddelijke proces voltooien. Deze mentoren van jullie, samen met onze leringen, zullen jullie laten zien hoe deze “welkom thuis”-missie in zijn werk gaat. Een van de eerste feiten die we te horen kregen was over deze galactische missie. Deze goddelijke missie samen met die van ons zal jullie terugkeer naar volledig bewustzijn, door allereerst gebruik te maken van onze goede daden en vriendelijkheid, mogelijk maken. Na vele millennia zal het eindelijk een heilige lering over wie jullie werkelijk zijn, bevatten.

Deze komende tijd is er daarom één van het volmaken van jullie overgang naar volledig bewustzijn. Dit vereist kennis, vaardigheden en vermogens die vrijelijk aan een ieder van jullie gegeven worden. De eerste grote stap is deze serie lessen over jullie Ware Zelf en een inzicht in de veelomvattende geschiedenis van de oude Atlantiers. Ieder van ons stamt uit deze tijd van bijna 13 millennia nadat Atlantis door haar eigen brandmerk van kwaad tot zinken werd gebracht. Deze huidige tijd is er één waarin deze langgerekte nachtmerrie ten einde komt en wordt opgevolgd door één waarin de glansrijke vreugde van het Licht doorleefd kan worden! We hebben in het rijk van de Agarthanen geleefd en kennen de vreugde van wat jullie te wachten staat. Laat ons een aanvang maken met het begin van deze gedenkwaardige tijden en het wonder van het Licht ervaren. Laat ons eveneens ervaren dat de handelswijze van het duister naar de vuilnisbakken van de aardse geschiedenis verwezen wordt. Halleluja, Halleluja, Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze boodschappen. De talloze momenten van vertraging zijn voorbij. Een nieuwe realiteit duwt de duistere, die jullie lang gekend hebben, snel aan de kant. Het is de laatste overgangsperiode naar een nieuwe realiteit die gevuld is met eindeloze positieve mogelijkheden en uiteraard: vrijheid! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

GaiaPortal: ‘Oogsten van hogere energieën begint nu in alle ernst…’ door EirePort, 17 oktober 2015

GaiaPortal: ‘Oogsten van hogere energieën begint nu in alle ernst…’ door ÉirePort, 17 oktober 2015

image

Oogsten van hogere energieën begint nu in alle ernst.

Verfijningen volgen.

Normen van de hogere vibraties worden vastgesteld.

Het massale vrijgeven begint binnenkort.

Gaia Energy Messages by ÉirePort
URL: http://wp.me/p2sFUY-vM

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 22 september 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 22 september 2015

image

Een ieder van jullie heeft sinds zijn/haar geboorte in een gigantische onwetendheid geleefd. Jullie hebben een hoop onzin moeten slikken, eonen geleden voor het eerst bedacht door de Anunnaki…

De verscheidenheid aan culturen verdient een eerbewijs. Jullie dienen te verblijven in een wonderbaarlijk land met de technologieën om honger en armoede te bestrijden. De wereld dient zichzelf te zien als één grote, schitterende familie…

5 Chicchan, 18 Zip, 12 Manik

Selamat Balik! Gedurende de laatste paar maanden is de wereld vooruit gegaan van een wereld waarin de duistere cabal nog steeds aan de macht was naar een wereld waarin deze vulgaire oplichters moeten hangen. De verschillende groepen van onze Aardse bondgenoten realiseren zich eindelijk wat deze wereld nodig heeft. Terwijl het bewustzijn in dit rijk aan het stijgen is, verandert het financiële systeem en moet de nieuwe welvaart zich ontpoppen. We hadden graag gezien dat deze set van nauwkeurige procedures veel sneller zou plaatsvinden. Dit advies werd, zoals eerder gezegd, grotendeels genegeerd. De tijd is nu rijp dat deze veranderingen zich manifesteren en aan jullie uitgelegd worden. De toekomstige welvaart is eenvoudigweg een instrument via welke jullie je dromen kunnen realiseren. Gebruik deze symbolen van macht om jullie wereld om te vormen in één die vredig en harmonieus is. Wees ervan bewust wat jullie doen. Laat het alles stromen en gebruik jullie synchronistische krachten om de dingen esthetisch en goddelijk te veranderen. Deze wereld dient te veranderen evenals de manier waarop ze naar zichzelf kijkt. Er dient een einde te komen aan de oude gewelddadige manieren. De verscheidenheid aan culturen verdient een eerbewijs. Jullie dienen te verblijven in een wonderbaarlijk land met de technologieën om honger en armoede te bestrijden. De wereld dient zichzelf te zien als één grote, schitterende familie!

Vergeet nooit, terwijl jullie wereld zich naar een nieuwe werkelijkheid begeeft, wie jullie zijn en dat jullie één gaan worden. Nooit eerder heeft de oppervlaktemensheid van de Aarde de mogelijkheid gehad zichzelf te bevrijden van alle plagen die ze sinds de Zondvloed van bijna 10 millennia geleden te verduren heeft gekregen. Al die tijd hebben de Anunnaki, die zich gedroegen als jullie duistere opperheren, een systeem gehanteerd dat ervoor gezorgd heeft dat iedereen heeft geleden. Jullie zijn nu op het punt beland waar dit enorme lijden omgevormd gaat worden. Jullie zullen een periode binnentreden waarin welvaart en nieuw bestuur het jullie mogelijk zullen maken om Gaia te veranderen in een paradijs. De mensheid zal niet langer landbouw, mijnbouw en andere zaken nodig hebben, die jullie kostbare planeet schade berokkenen. Jullie zullen snel een nieuwe visie ontwikkelen die het mogelijk maakt jullie groter wordend bewustzijn te gebruiken om iedere cultuur op het oppervlak van Gaia aan te passen. Deze nieuwe mondiale mix van de mensheid zal het decor vormen voor onze komst. Jullie kunnen eindelijk stoppen de regelrechte leugens van de cabal te geloven. Bestuur kan formeel een einde maken aan de UFO-doofpot en jullie voorbereiden op onze komst. Dit zal ons in staat stellen een serie uitzendingen te doen over onze initiële doelen.

De eerste doelstellingen hebben betrekking op onze mentoren. Een ieder van jullie heeft sinds zijn/haar geboorte in een gigantische onwetendheid geleefd. Jullie hebben een hoop onzin moeten slikken, eonen geleden voor het eerst bedacht door de Anunnaki. Deze waargenomen werkelijkheden dienen te worden verworpen en nieuwe inzichten, gebaseerd op een nieuw en meer bewust aantal werkelijkheden, moeten worden verworven. Deze oude Anunnaki matrix heeft jullie plooibaarder gemaakt en heeft het jullie bestuurlijke en andere heersers mogelijk gemaakt jullie te manipuleren en te controleren. Deze “controle-elementen” dienen te worden vervangen door vrijheid in denken en een nieuw verworven vermogen om opnieuw signalen te kunnen onderscheiden die gebruikt kunnen worden om te herkennen wanneer je gemanipuleerd wordt. Het is de grootse taak van jullie mentor om dit aan jullie over te brengen. Dit dient op een subtiele manier te worden gedaan en moet worden vergezeld van een hernieuwde inzage in jullie oude en moderne geschiedenis. Deze geschiedenis zal een heel belangrijke wijziging van de waarheid inhouden. Sommige waarheden achter jullie oorlogen en de manier waarop jullie economie wordt gebruikt als onderpand voor de oligarchie zal uiterst verhelderend zijn. Jullie bereiden je voor om galactische mensen te worden. Er dient te worden gekeken naar de tijd van de laatste 13 millennia en de logica achter de decreten van de Hemel moet volledig uiteen worden gezet.

Een andere doelstelling is jullie uit te leggen wat het inhoudt om een galactisch mens te zijn. Jullie hebben vermogens terug gekregen die het jullie mogelijk maken de goddelijke instructies van de Hemel uit te voeren. Jullie zijn, in wezen, fysieke Engelen. Dat betekent dat jullie tot veel in staat zijn. De taak van de mentor is niet alleen jullie leven door te spreken maar ook jullie toekomstige leven in volledig bewustzijn duidelijk uit te leggen. Jullie wetenschap vraagt zich af wat “volledig potentieel” inhoudt. Dit alles zal samen met jullie mentor onderzocht worden. We hebben een lange geschiedenis met jullie. We staan jullie Opgestegen Meesters bij om ervoor te zorgen dat jullie in een staat verkeren waarin jullie om hemelse begeleiding kunnen vragen. Dit proces wordt op het moment ietwat scheefgetrokken door de matrix die de huidige werkelijkheid creëert. Deze matrix wordt op het moment enorm verzwakt door de enorme energiegolven die uit jullie galactische kern komen. Deze energiegolven helpen de uitkomsten van de te bereiken doelen van onze Aardse bondgenoten aanzienlijk. De gezamenlijke inspanning staat aan de rand van een schitterend succes. Het zal de nieuwe werkelijkheid brengen waarin jullie herenigd zullen worden met jullie Binnenaarde-, Spirituele- en Ruimtefamilies! Hosanna!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met grootse tijdingen en geweldig nieuws! De duistere cabal is vol van zichzelf. Het trotseert alles dat onze aardse medewerkers doen en zodoende wordt het tijd dat haar macht zal bezwijken. Gaia is slechts hun pion en ze gebruiken vreselijke apparaten om een zinloos punt te maken naar onze verschillende bondgenoten. Het duister staat nu aan de rand van haar ondergang en onze talloze bondgenoten zullen heel binnenkort hun eigen “coup de grace” (genadeslag) toepassen om deze kwaadaardige blunderaars te verslaan. Voor jullie, mijn Kinderen, ligt een zeer prachtige realiteit, gevuld met vreugde, vrijheid, welvaart en nieuw bestuur dat is toegewijd aan jullie wederzijds geluk. Het oude zal terzijde worden geschoven en een nieuw tijdperk van zorg voor Gaia zal het begin zijn van jullie groeiende toewijding aan goddelijke dienstbaarheid. Tezamen gaan we een grootse unie van hulp aan iedereen op Gaia’s oppervlak vormen. Er zal alleen vrede, samenwerking en een groeiend bewustzijn van dienstbaarheid zijn, aan elkaar en aan Gaia. Jullie gaan een zeer prachtig rijk bouwen. De Hemel zal neerdalen op Aarde! Halleluja! Halleluja!

Deze realiteit is in transitie. Hij is gezegend en klaar om te doen wat de Hemel wil. Grote golven van goddelijke Liefde worden krachtiger, zelfs terwijl we met jullie spreken. Heb de wil om te luisteren en te worden geraakt door de passie van deze wonderbaarlijke serie gebeurtenissen. Dit rijk brengt elk van jullie naar een steeds hogere staat van bewustzijn. Jullie nemen deel aan een beweging die alle volkeren en naties omvat. Onze gezegende taak is om jullie naar het centrum van dit zeer genadige en goddelijke Licht te begeleiden. Terwijl jullie eraan worden blootgesteld worden jullie fysiek anders. Dit verschil is miniem. Desalniettemin is het een onderdeel van een proces dat deze realiteit verheft. Wij Meesters zijn opgewonden over de betekenis van deze grootse spirituele verheffing. Het zorgt ervoor dat velen meer spiritueel georiënteerd raken. Elke dag ontdekken we Wezens die onze hulp willen vragen en we vragen onze talloze bondgenoten te voorzien in die gezegende hulp. Julie zijn zeer dichtbij een zeer gezegende nieuwe dag!

Dit rijk is nu in transitie vanuit de verschrikkingen van het duister. Betekent dit dat alles in een flits zal veranderen? Niet echt. Wat jullie moeten doen is positief blijven. Wees klaar om te ontvangen. Wees eveneens klaar om deze positieve energie te gebruiken om dit te helpen zich te manifesteren. Doe dit, wetend hoe machtig jullie zijn en hoeveel positiever jullie zullen worden. Jullie, lieve Kinderen, zijn het Licht van deze wereld. Jullie zijn de Lichtkaars die niemand kan doven. Gebruik dit om de wonderen van deze tijd tot snelle bloei te brengen. Onthoud bij dit alles wie jullie werkelijk zijn. Wees sterk en vastbesloten. Laat het duister weten dat hun dag waarachtig opeens teneinde komt. Jullie zijn een stel geweldige Wezens die het privilege hebben om wonderen te aanschouwen die heel gauw voor jullie zullen verschijnen. Blijf derhalve sterk en positief. We staan zowel achter als voor jullie. We gaan jullie duwen en begeleiden naar een zeer verdiende finishlijn!!

Vandaag gaven we jullie een wekelijks rapport over wat er op deze wereldbol gebeurt. De Geest beweegt zich voortdurend over de wateren van dit rijk en bereid deze bol voor op diens zeer grootse verheffing naar een nieuwe realiteit. Dit land leeft en is klaar om te worden gevuld met wonderen en goddelijke acties van de Hemel. Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Vertaling: Rob/Marja

Planetary Activation Organization
Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA
E-mail: write2pao@aol.com
Website address: http://www.paoweb.comhttp://www.paoweb.com

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 11 augustus 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 11 augustus 2015

Wij waren, uit jullie naam, in staat een serie acties te plannen. Onze overtuiging is dat jullie bondgenoten naar voren kunnen treden en deze huidige malaise naar het Licht kunnen transformeren! Dit vereist dat jullie met ons meedoen door je innerlijke focus te gebruiken om de realiteit die we met zijn allen gaan manifesteren te visualiseren! Gosho ba shen! (Siriaans voor “Iedereen in actie”).

image

2 Akbal, 16 Pop, 12 Manik

Selamat Jaran! Bijna 13 millennia geleden kwamen jullie voorouders aan op deze levende bol. Net als alle nieuwe kolonisten kwamen ze eerst een begin overeen. Dit werd het verloren continent Muror (Lemuria). Tezelfdertijd zetten de kolonisten hun kampen op in Agartha (Binnenaarde). Deze eerste stappen waren ter herinnering aan de eerste vernietigde kolonie, die jullie kennen als Hyperborea (het land van het Noordelijke Polaire gebied). Dit land werd zo’n 2 miljoen jaar geleden gesticht. Deze kolonisten gingen uiteindelijk naar Mars en vestigden zich ongeveer 1 miljoen jaar geleden op haar innerlijke landen. Deze kolonisten gebruikten dit Martiaanse land als een ontsnappingsstation om succesvol te evacueren naar veilige zonnestelsels van de Galactische Federatie in Lyra en Centaurus. Een gelijksoortig plan zou door de Atlantiers en hun makkers worden gekopieerd toen ze van Gaia naar Agena in Centaurus verhuisden, zo’n 13000 jaar geleden. Volgend op deze massa-migratie gaf de Hemel ons de opdracht toe te kijken en alleen in te grijpen wanneer het noodzakelijk was. Jullie planeet (Gaia) werd tijdelijk aan de Anunnaki (de overblijvende groep van Atlantis) gegeven om te besturen tot een van te voren bepaalde datum van herstel. De Hemel wilde jullie voorbereiden op jullie toekomstige rol in deze Melkweg.

Deze zeer korte beschrijving van systeemgeschiedenis is noodzakelijk zodat jullie beter begrijpen waar jullie momenteel zijn in de tijdlijn die zo precies door de Hemel is opgezet. Historische data in de Galactische Federatie zijn vastgesteld in relatie tot een Groot Jaar van 26.250 Aarde jaren van ongeveer 360 (+5) dagen. Deze kalender werd aan een aantal oude volkeren gegeven zoals de Maya’s, de Egyptische en Tibetaanse beschavingen, bijna 8000 jaar geleden, door de Anunnaki datummaker bijvoorbeeld in Egypte bekend als de god “Tahuti.” Dit werd gedaan onder een gewijd edict en een aantal kalenders resulteerde uit deze handelingen. We bewaken dit voortdurend en moeten deze kalenders kort voordat we landen corrigeren. Deze documenten zijn feitelijk zeer accuraat. Ze zijn gebaseerd op de beweging van sterren zoals de “Plejaden” en planeten zoals Venus en Mars. Elk van deze objecten heeft omloopbanen die gemeten kunnen worden om een jaarlijkse serie data te berekenen. Deze data weerspiegelen energieën die verzameld worden uit een aantal voortdurend veranderende geometrische sets. Deze sets kunnen gebruikt worden om sleutelmomenten te plotten in de levens en omstandigheden van gemeenschappen.

Het is noodzakelijk om deze Melkweg te beschouwen als uitzendende energieën die verzameld kunnen worden door degenen die het belang van deze geometrische berekeningen begrijpen. De Anunnaki wezen een aantal van hun soort aan om deze vastgestelde data te verwarren en daarmee de geschiedenis te veranderen tot hetgeen hun bestuursraden wensten. Dientengevolge ontberen deze oude kalenders, hoewel nog enigszins accuraat, de mogelijkheid te weerspiegelen wat de oorspronkelijke tijdbewaarders van plan waren. Onze wens is deze kalenders te herstellen en jullie te introduceren bij de hogelijk accurate tijdbewaarder van de Agarthanen. Alleen Agartha behield de vele tradities die eerder in gewijde vreugde door de Lemurianen werden gebruikt. Jullie gaan je voorouders ontmoeten wanneer we eindelijk landen. Voor deze grootse gebeurtenis gaan we met jullie in gesprek en geven we jullie de geschiedenis van Lemurie (Muror). Wanneer jullie in detail naar hun taal en gewoonten kijken zullen jullie duidelijk zien hoe de Anunnaki jullie verdeelden en hoe de Atlantiers jullie bewustzijn verlaagden en jullie RNA/DNA wijzigden. De gewijde tijd voor een spectaculaire hereniging van oppervlakte- en binnenaardse mensheid roept!

In overeenstemming met deze geschiedenis begonnen we de openingszetten voor een eerste contactmissie bijna 2½ decennia geleden. Aanvankelijk werden de eerste stappen gezet, niet wetende hoe de Anunnaki en hun handlangers zich met deze vele projecten zouden bemoeien. Dit noopte ons hulp te zoeken bij degenen die heel graag onze gewijde zaak wilden helpen. We zitten nu in de laatste fase van de voorbereidende gebeurtenissen die, zodra ze gemanifesteerd zijn, voor altijd jullie wereld zullen transformeren. De handlangers van jullie wereld (de duistere cabal) staan op het “point of no return.” Een grote, wereldwijde groep van tegenstanders staan klaar om hen uit de macht te zetten. Bovendien ontbreekt het deze cabal nu aan de middelen om door te gaan. Dit overwegende nadert nu de tijd dat een aantal benodigde aankondigingen openbaar gemaakt kunnen worden. Wij waren, uit jullie naam, in staat een serie acties te plannen. Onze overtuiging is dat jullie bondgenoten naar voren kunnen treden en deze huidige malaise naar het Licht kunnen transformeren! Dit vereist dat jullie met ons meedoen door je innerlijke focus te gebruiken om de realiteit die we met zijn allen gaan manifesteren te visualiseren! Gosho ba shen! (Siriaans voor “Iedereen in actie”).

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters!
Terwijl jullie in gefrustreerde afwachting zijn van de dag waarop jullie zegeningen zullen arriveren, enkele opmerkingen hieromtrent. Na de val van de Anunnaki in de mid-negentigerjaren, weigerden die vroegere handlangers die vastberaden waren hun kwaadaardige plannen ten uitvoer te brengen af te treden en verhinderden zo de opkomst van een nieuw tijdperk onder de heerschappij van een aantal geheime gewijde genootschappen en de vele oude families. Het lukte hen de Hemel een decennium lang te weerstaan. Daarna begonnen hun vuige plannen te haperen. In het midden van het daaropvolgende decennium begonnen onze gezegende medewerkers de overhand te krijgen. Deze overwinningen waren voor het Licht een teken dat haar tijd van snelle ascentie eindelijk aan zou breken. We besloten met onze bondgenoten een aantal sleutelonderwerpen door te voeren en kregen de mogelijkheid van een voorlopige datum van verschillende leveringen. Tot nu toe zijn deze strategieën in werking en we verwachten, Geliefden, dat deze data gehaald zullen worden. Deze omstandigheden die de leveringen veilig stellen, komen snel dichterbij.

Men moet onthouden waarom dit enorme aantal fondsen in de eerste plaats is opgericht. Dit was al de wens van onze geliefde Meester Saint Germain om zijn uitverkorenen te verblijden met een voldoende hoeveelheid fondsen, genoeg om de verdeling van rijkdom in dit rijk te herverdelen. Daardoor was het in eerste instantie nodig om de manier waarop deze ongevoelige groep kwaadaardige autocraten (de duistere cabal) heerste, te veranderen. De truc zou een nieuw banken- en monetair systeem zijn, die hen binnen een paar eeuwen klaar zou stomen voor de uiteindelijke val (de komst van fractioneel bankieren). Het punt waar deze val gebruikt kon worden werd voor het eerst zichtbaar aan het begin van dit millennium en daarna opnieuw anderhalf decennium later. Het tweede moment bood veel meer voordeel en wordt nu, op dit moment, voorbereid. Het laatste deel van dit Hemelse plan zal vrijgegeven worden en zal resulteren in de uiteindelijke overwinning op deze uiterst ontspoorde en losgeslagen zielen.

In de vreemde geschiedenis van dit oppervlakterijk werden onze compagnons vaak door degenen aan de macht genegeerd of veronachtzaamd. Zijne hoogst heilige wezen, Graaf Saint Germain, weet hiervan en heeft behoorlijk handig een gezegend scenario gecreëerd dat, ondanks haar lange duur van meer dan tweeëneenhalve eeuw, vandaag de dag in staat is de gevraagde resultaten te behalen. Verheug je, wanneer jullie binnenkort jullie zegeningen ontvangen en voer met grote toewijding de gewijde plannen uit om dit rijk ten goede te veranderen. Wees je er eveneens van bewust dat jullie bondgenoten bereid zijn jullie in je talloze gezegende pogingen te beschermen en te begeleiden! Dit rijk zal verenigd gaan worden met onze neven van Binnenaarde. Samen zullen we dit rijk en dit zonnestelsel ten goede veranderen ten bate van de mensheid en de aangegeven decreten van de Hemel. Vanwege dit lacht Gaia jullie allen toe! Blijf gefocust en wees positief over wat er gaat gebeuren. De toekomst van Gaia’s mensheid gaat bijna beginnen!

Vandaag gingen we door met onze wekelijkse boodschappen aan jullie. Een grote verandering op deze oppervlaktewereld gaat nu zeker spoedig plaatsvinden. Het duister loopt op haar laatste benen. Tijdens dit proces is een serie speciale overeenkomsten geeffectueerd. Deze hebben ons in een positie gebracht om een laatste serie handelingen uit te voeren en de resultaten daarvan zullen aan jullie worden bekendgemaakt zodra ze plaatsvinden. De volgende periode die voor ons ligt is een zeer vreugdevolle! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

http://www.paoweb.com/uf081115.htm

Vertaling: Rob/Marja

Planetary Activation Organization

Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA

E-mail: write2pao@aol.com
Website address: www.paoweb.com