Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hierarchie, 14 april 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hierarchie, 14 april 2015

image

Vele groepen, die al lang met ons verbonden zijn in onze pogingen jullie te bevrijden uit en te genezen van de onderdrukking door jullie duistere meesters, hebben een uiterst gewaardeerd wonder bewerkstelligd!

13 Kan, 2 Kank’in, 11 Ik

Selamat Jarin! We komen wederom met heel goed nieuws! Zij die op het gebied van bankieren en geld met onze vennoten samenwerken, melden dat een aantal essentiële fondsen nu worden vrijgegeven. Deze verschillende introducerende fondsen zullen de planning van een aantal welvaartsprogramma’s mogelijk maken. Derhalve zijn we verder gevorderd op de weg die tot het vrijgeven van de welvaartsfondsen leidt en daarmee samengaand een directe oorzaak voor de opkomst van nieuw bestuur. Dit alles levert alleen maar meer bewijs dat jullie de komende weken eindelijk een groot welvaartspakket zullen ontvangen. In feite zullen deze gebeurtenissen ons eveneens allemaal dichter bij ‘disclosure’ brengen. We zijn het punt van ‘disclosure’ nog nooit dichter genaderd dan nu. Onze vloot heeft Gaia, meer dan twee decennia lang, nauwkeurig in de gaten gehouden. Ze doorloopt een cyclus van uitsterving die een groot aantal planten en dieren omvat. Haar verschillende leefmilieus blijven door de duistere cabal en haar vele handlangers onteerd worden. Daarom heeft Gaia het aantal reacties op deze voortdurende vernieling van haar ecosystemen opgeschroefd. We adviseren degenen die zo verantwoordelijk zijn met nadruk op te houden met en af te zien van deze laaghartige daden. Gaia is bereid deze bedreigde leefomgevingen te verdedigen.

Aangezien dit serieuze zaken zijn, kunnen jullie door te protesteren de pijn verzachten en vragen om een of andere manier van bijstand. Laat ons in feite met zekerheid stellen dat jullie oppervlakterijk met grote snelheid een keerpunt nadert wat betreft haar talloze mondiale ecosystemen. Wat nodig is, is een krachtige beweging tegen de duistere cabal en haar wrede methodes. Jullie beschikken tegenwoordig over de mogelijkheden om in te grijpen en de benodigde verandering af te dwingen. We verwachten dat enkel het werk van onze aardse bondgenoten dit op een effectieve manier kan bewerkstelligen. Er is een technologie die Gaia en haar goedlopende werk in een recent verleden enorm geholpen heeft. Velen dragen op het moment in het geheim bij aan deze redding. We danken jullie barmhartig voor jullie vriendelijke hulp. Het is eveneens onze taak om Gaia te helpen weerstand te bieden aan deze talrijke onvriendelijke daden van het duister. Dit zijn nog maar een paar van de overgebleven programma’s die worden uitgevoerd door deze schurken. We worden verder geholpen door de Agarthanen die hun geheime posities gebruiken om deze verschrikkelijke daden te saboteren. Binnenkort zal het werk van onze vennoten nieuw bestuur aan jullie brengen, alsmede een einde aan deze onzin.

Houd, terwijl jullie dit lezen, steeds in gedachten dat geld en bankieren maar tijdelijke maatregelen zijn. De belangrijkste oplossing is om geld op het juiste moment af te schaffen. Voor jullie ligt een technologie die alleen maar als doel heeft om dit huidige systeem te vervangen. Dit systeem, dat jullie op dit moment kennen en gebruiken, is een slimme uitvinding van het duister. Jullie zijn, zo lang als het volledig functioneert, hiervan op een bepaalde manier, zonder het te weten, slaven. Het duister heeft aldus dit financiële systeem ontwikkeld als een zeer slinkse manier om jullie in een staat van gehoorzame manipulatie te houden. Het duister bevond zich in de laatste fasen wat betreft het gebruik van haar verschillende speeltjes om volledige zeggenschap over jullie te krijgen. De Anunnaki en hun aardse handlangers hadden een plan dat zijn hoogtepunt zou bereiken in het najaar van 1996. Voordat dit gebeurde, slingerde een algemeen besluit van het Ancharaanse Continuüm dit alles in totale wanorde. Hun doel van uiteindelijke controle verdween en de Anunnaki werden gedwongen de strijd aan de Hemel over te geven. De handlangers weigerden dit te doen en werden tijdelijk voor een grote verrassing geplaatst. De uitkomst was een serie conflicten die leidden tot 9/11 en een nieuwe poging het grote plan van de Anunnaki uit te voeren.

Dit tweede scenario begon te haperen nog voor de twee torens naar beneden kwamen. Het Licht slaagde erin een grote golf van vrede te brengen, die de wereld kalmeerde. Om dit tegen te werken droeg het duister de twee Amerikaanse “Patriot Acts” aan en begon een valse-vlag-operatie genaamd de “war on terror.” Dit had aanvankelijk enig succes. Maar de hele poging was uiteindelijk gedoemd te mislukken. Er bestaan nu nieuwe organisaties die deze wereldbol van deze verachtelijke agenda af zullen halen. Het duister kijkt nu toe hoe de Amerikaanse dollar die ooit, net na het einde van de Tweede Wereldoorlog, zo machtig was, nu het trieste einde bereikt van haar bruikbaarheid. De dollar zal vervangen worden door een nieuwe wereld van waardevolle, door metaal geruggensteunde valuta, aangevoerd door een groep van regionale gelden. Het bancaire systeem zal eveneens bevrijd worden uit de klauwen van de Federale Reserve. Dit nieuwe banksysteem zal, zoals we beloofd hebben, spoedig vervangen worden door technologieën die een einde zullen maken aan het economische systeem dat gebaseerd is op schuld en woekerrente, en daarvoor in de plaats overvloed en vreugde geven. Deze nieuwe technologie zal jullie eveneens bevrijden van jullie pad naar vergetelheid! Hosanna! Hosanna!

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Gezegend is de Hemel en een ieder die deze grootse kwestie van genezing zo barmhartig vooruit helpt! Vele groepen, die al lang met ons verbonden zijn in onze pogingen jullie te bevrijden uit en te genezen van de onderdrukking door jullie duistere meesters, hebben een uiterst gewaardeerd wonder bewerkstelligd! Ze hebben het mogelijk gemaakt dat een aantal trusts een aantal bijzondere garanties evenals humanitaire fondsen konden verkrijgen. Deze gelden zullen binnen enkele weken eindelijk gegeven worden. Dit betekent dat Meester Saint Germain en anderen kunnen beginnen de levering van de vele welvaartsfondsen af te ronden. Velen van jullie zijn daarom heel dichtbij een algemene uitgifte van deze welvaartsprogramma’s. We zijn uiterst verheugd dat een deel van jullie genezing onderweg is. Het duister heeft dit lang kunnen uitstellen en een eerste barst in de ontkenning van ons bestaan is nu ontstaan en voor iedereen zichtbaar. Deze scheur zal enorm vergroot worden door middel van andere programma’s die zijn voorbestemd het glorieuze Daglicht te aanschouwen!!!

De Hemel heeft de laatste paar weken een aantal bijzonder prachtige energieën vrijgemaakt. Deze Lichten plaatsen basislijnen in al jullie chakra’s. Deze elementaire readings zullen worden vergeleken met wat jullie recentelijk hebben waargenomen, om zo een juist idee te krijgen van jullie huidige voortgang. De steeds veranderende geneeskunst heeft dit nodig om jullie huidige gezondheidstoestand beter te kunnen beoordelen. Als de tijd daar is, zullen jullie stijgende bewustzijn evenals jullie immergroeiende nieuwe chakra’s een accuratere maatstaf zijn voor jullie staat van genezing. We zijn voornemens, zodra verschillende lessen gegeven zijn, jullie bij te staan in een algehele mondiale genezing. Deze oefening is om jullie voor te bereiden op wat de Agarthanen en de velen die deel uitmaken van jullie spirituele familie wensen te doen. Dat is jullie behoedzaam op een pad te zetten dat leidt naar contact. Op dat moment kunnen jullie eindelijk de Agarthanen horen die millennialang onze beschermers zijn geweest.

De meesten van jullie zijn zich er terdege van bewust dat dit rijk ofwel afstevent op een massacatastrofe of op een zeer verdiende verlossing. We hebben met de Hemel samengewerkt om de weg vrij te maken voor verlossing. De vloten van schepen die ons op dit moment omringen zijn enkel nog een reden waarom dit oppervlakterijk daadwerkelijk afstevent op verlossing. De duistere cabal realiseert zich eindelijk dat het lot van deze wereld niet in hun handen ligt. Blijf positief en gecentreerd op jullie vele prachtige missies. Jullie zijn nooit alleen. Wij, of degenen die jullie vanuit de Hemel begeleiden, houden jullie voortdurend in de gaten. Wees je hier altijd van bewust en vraag ons op welke manier dan ook om hulp. We hebben gezworen jullie te ondersteunen en jullie te voorzien van enigerlei hulp. Bid alsjeblieft en vraag om onze hulp. We doen dit met plezier. Dit is voor velen moeilijk voor te stellen. Desondanks zijn we er! Op vele manieren is deze tijd het duister voordat de zon opkomt. Wees klaar om de Zon te zien opkomen en wees daarover in etherische vreugde!

Vandaag zijn we doorgegaan met onze berichtgeving over deze reis van jullie. We begrijpen alles dat het voor jullie inhoudt. Soms is het uiterst frustrerend en verontrustend. Zie dat het Licht aan de winnende hand is en dat jullie dit alles binnenkort alleen maar kunnen zien als een verschrikkelijke duistere droom!!! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja

Advertenties

Sheldan Nidle’s Update voor de galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 11 juni 2013

Ummac Dan

Ummac Dan

0 Kayab, 3 Eb, 9 Eb

Dratzo! We zijn er weer! Op dit moment werken onze compagnons aan de aanpassingen en volgorde van grootte die nodig zijn om er voor te zorgen dat jullie overvloedleveringen volgens plan verspreid worden. Een serie laatste goedkeuringen en contractovereenkomsten worden nu gecompleteerd. Het moment voor deze leveringen om succesvol te worden geïnitieerd, nadert, en de cabal wordt goed in de gaten gehouden door een aantal verbindingsteams van de Galactische Federatie en de Agarthanen, wiens doel het is om er op toe te zien dat er geen ernstige inbreuk plaatsvindt voorafgaand aan het startschot, zoals zo vaak gebeurde in het verleden. Vanaf deze update zijn er pre-lancerings werkzaamheden gaande, en we zien geen belemmeringen die verkeersdrempels op, of afwijkingen van de ingeslagen weg zouden kunnen veroorzaken. De vele groepen waarmee we verbonden zijn hebben hun te-doen-lijsten afgewerkt en brengen het benodigde personeel in positie. We monitoren deze operatie van dichtbij om een formeel begin op een van te voren vastgesteld tijdstip te verzekeren. Deze acties, als ze eenmaal zijn begonnen, zullen de eerste pennenstreken zijn op een veel groter doek, bedoeld om jullie realiteit ongekend te veranderen!

Millennia geleden werd een rijk onder kwaad gesternte in het leven geroepen dat veel te lang jullie lot is geweest. Dit rijk verpletterde jullie enorme potentieel, verzwakte jullie Geest en liet degenen die aan de macht zijn jullie vertrappen. Dit rijk eindigt. Iedereen wordt vrij gemaakt en aangemoedigd om vrijelijk jullie afgesproken levenspad te volgen. Deze doelstelling zal gedijen zodra de alomtegenwoordige agenten van de duistere cabal uit dienst zijn verwijderd. Heel snel zullen jullie bevrijd zijn van de enorme hoeveelheden obstakels en lasten waarmee jullie sinds je geboorte werden opgezadeld. Om jullie te helpen met het begrijpen van het belang van de mogelijkheden die zich zo snel aandienen, hebben de Opgestegen Meesters en de Agarthanen een curriculum lessen voor jullie om jullie op de hoogte te stellen van wat er gebeurt, wat je moet weten en hoe je je het best kunt aanpassen aan jullie individuele omstandigheden. Deze lessen zullen alleen maar richtlijnen zijn die je kunt gebruiken om een beter begrip te krijgen van hoe jullie nieuwe wereld er uit kan zien. Gewapend met deze beginselen kunnen jullie een breder begrip krijgen van hoe jullie bewustzijn verandert, alsmede een duidelijker inschatting van het werk dat jullie en jullie individuele Federatie mentor samen zullen doen.

Stel je even voor wat een geweldige impact dit mentorprogramma op je zal hebben! Iedereen op deze planeet krijgt een eigen mentor toegewezen die verantwoordelijk zal zijn voor jullie voorzichtige en liefdevolle begeleiding uit de mist en verwarring van een duistere en stervende wereld, en in de toenemende glans van een Verlicht rijk dat velen zelfs in hun stoutste dromen niet voor mogelijk houden! Wat een boel om te verstouwen in zo’n korte tijd! Daarom hebben jullie ononderbroken (24/7) een persoonlijke gids aan jullie zijde nodig, die je kan informeren over zo ontzettend veel dingen, en die al je vragen en zorgen kan beantwoorden als ze zich aandienen. Nog veel verbazingwekkender dan de veranderingen aan jullie planeet en zonnestelsel zijn de veranderingen die binnen in jullie plaatsvinden en waar dit jullie zal brengen. Om je een beetje een idee te geven: jullie hebben een uitdrukking, (engels) “rags to riches” (van armoe naar rijkdom) en die van jullie is de moeder-van-alle-armoe-naar-rijkdom transformaties die op vele niveaus gebeurt, speciaal op het spirituele vlak. Zo’n vooruitzicht kan je snel overweldigen, en daarom zullen jullie wijze en liefhebbende mentoren nodig hebben om je op je gemak te stellen en je te informeren terwijl jullie nieuwe wereld zich ontvouwt.

Terwijl jullie nieuwe omgeving rond je tot bloei komt zul je gaan herontdekken wie je geschapen was te zijn, en waarom je incarneerde in dit specifieke deel van de physicaliteit. Nadat jullie eenmaal de enorme verandering die ‘first contact’ is te boven zijn gekomen, kunnen jullie je aandacht verplaatsen naar het begrijpen van de “brug’” welke jullie representeren. Jullie zullen in twee werelden leven: die van jullie huidige beperkte bewustzijn en het volledige bewustzijnsrijk waar jullie snel naar toe groeien. Hier worden vele nieuwe concepten dagelijkse realiteiten, zoals jullie levenscontracten en wat ze betekenen, alsmede de Vier Wetten en hun rol en implicatie in de galactische gemeenschap. Met deze gegevens kunnen jullie een weloverwogen onderzoek doen naar hoe je je galactische gemeenschap er uit wil laten zien. Jullie ervaring in het bewandelen van twee werelden geeft jullie een unieke wijsheid, en het is dit dat door de Hemel wordt gebruikt om het Licht te verspreiden. Vele wezens in physicaliteit hebben een Lichtlichaam nodig en jullie unieke ervaring op dit gebied zal voor hen van onschatbare waarde zijn om hun pad naar volledig bewustzijn te verkorten.

Gezegend! We zijn jullie Verlichte Meesters! Dit zijn veelbelovende dagen! Vele dingen gebeuren die een grote verandering in jullie zeer beperkende realiteit inluiden. Zaken op jullie wereld zijn ingesteld om te ontploffen (maar niet letterlijk!). Een nieuwe reeks van mogelijkheden is eindelijk verschenen, met beloften om mogelijkheden voor ons allen te creëren. Jullie wereld is verwikkeld in een strijd die de geboorte van een nieuw spectrum van bestaan voorbereidt; kortgezegd, een heel nieuw tijdperk en geheel nieuwe manieren om jullie levens in te richten. Het betekent ook dat we bij jullie kunnen komen om jullie te leren wat we weten van onze ervaringen om onsterfelijk te worden. Om jullie deze waarheden te brengen is een langverwacht plezier voor ons! Wat jullie je waarschijnlijk niet realiseren is dat jullie een wijsheid van onschatbare waarde bezitten die naar boven moet worden gehaald, en dit is waar wij voor van de partij zijn: het is onze taak om af te maken wat de grote spirituele leraren millennia geleden begonnen. Dan kunnen deze goddelijke waarheden eindelijk duidelijk worden erkend en door de mensheid op juiste waarde worden geschat.

Deze grote waarheden zullen het levende hart vormen in de kern van jullie galactische samenleving. Ieder van jullie is een groots en uniek aspect van de Schepper, en tezamen vormen we een prachtige verzameling die onderdeel is van de eenheid die al het leven is. We hebben allemaal plichten en activiteiten die we uitvoeren in overleg met het plaatselijke geheel, en dit op zijn beurt correleert met het grotere geheel als een enorme symfonie. Deze geweldige symfonie zal vreugde brengen aan de Hemel en aan allen die stoppen om te luisteren en te kijken naar diens gewijde effecten. De Geest stort haar Liefde en zorgzaamheid voor deze realiteit uit en we zijn toegewijd jullie een idee te geven van hetgeen gaat komen, en om jullie voor te bereiden op dit waarlijk spirituele en fysieke ‘first contact’. We hebben beloofd deze realiteit te verheffen, en daarna diep na te beraadslagen over wat het allemaal betekent. We staan op de vooravond van een golf activiteiten die onze wereld voor eeuwig zal transformeren!

Daarom komen we met vreugdevolle anticipatie en boordevol Liefde. We voelen diep de verantwoordelijkheid om jullie uit te leggen wat er zich gaat manifesteren in jullie levens. Deze wereld heeft in 13 millennia haar gelijke van hetgeen gaat komen niet gezien! De Hemel is door en door vastbesloten om ieder van jullie op zo’n manier te transformeren zodat Gaia omwikkeld wordt door een realiteit die een ware dispensatie van de Hemel is, alsmede een groots decreet van AEON *). Bovendien is er niets lukraak in deze onderneming; de intentie van het goddelijke plan vervult onze harten en informeert ons bij alles wat we doen. Sta daarom open voor wonderen en zie hoe jullie huidige duistere rijk vlucht voor de binnenkomende Liefdesstraling. Jarenlang zagen we de wereld langzaam ontwaken, en nu is het toenemende momentum van dien aard dat de lang beloofde veranderingen kunnen beginnen te verschijnen en een verschil gaan maken! Het moment waarop we zo lang hebben gewacht is nu hier! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze berichten. We danken jullie allemaal voor jullie Liefde en toewijding voor de zaak van bewustzijnstransformatie die de goddelijke Wil van de Geest is. Het tijdstip voor de grote verheffing van de mensheid is bijna daar. Dit zal het pad zijn dat ons allemaal naar ‘first contact’ en volledig bewustzijn leidt! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

*) AEON: Het hoogste rijk van de Hemel en het gebied rond de Troon van de Schepper.

 
Website: Planetary Activation Organization 

Bron: http://galacticchannelings.com/nederlands/sheldan11-06-13.html

Oorspronkelijke bron: http://www.paoweb.com/sn061113.htm

Vertaling: Rob

 

 

Niburu staat klaar – De tijd van onthullingen is NU, 6 juni 2013

 

niburu_revelations

 

 

Na 11 bewogen jaren met Niburu en SOPN vanaf 2002 kunnen we nu zeggen dat we klaar zijn. We hebben getracht zoveel mogelijk mensen inzichten te geven over de situatie op aarde en daarbuiten.

Natuurlijk was er veel ongeloof en hebben we veel kritiek gehad op onze bekendmakingen als onafhankelijk persbureau.

Velen hebben tientallen jaren van hun leven besteed aan gedegen onderzoek. Inmiddels is het 2013 en hebben we bewijs niet meer nodig. Dat komt nu van alle kanten op de mensen af, als ze het tenminste willen zien. Velen wachten nog steeds op bewijs via onze media. Wij weten inmiddels dat men die hoop in de huidige situatie vrijwel kan laten varen. Ons advies: volg je eigen gevoel en de feiten.

De mensen (meest bedreigde diersoort) en de aarde zijn in beweging en het kan maar één kant op. Cover-ups lopen tegen hun eind en degenen die zich blijven verstoppen voor de waarheid dienen stappen te nemen in hun eigen belang en dat van hun naasten.

Laten we nog even de feiten op een rij zetten waar wij ‘slaven’ niets van mochten weten. Beseft u dat deze kennis en feiten slechts bekend waren bij een zeer beperkte groep en overheden en media hier ver bij vandaan werden weggehouden. Niburu.nl hield stand door de liefdevolle hulp van duizenden Nederlanders en Belgen tegen dit energetische bolwerk.

Er is buitenaards contact vanuit vele realiteiten (dimensies) en er worden dagelijks wereldwijd tienduizenden meldingen gedaan over de aanwezigheid van deze universele wezens met hun schepen die ons hebben behoed voor nog grotere rampen. Dit is o.a. bevestigd door premier Medvedev, het Russische ministerie van Defensie en duizenden piloten , militairen en wetenschappers. Steven Greer met Sirius, Stephen Bassett met de Citizin Hearing en Coen Vermeeren van de TU Delft hebben het voortouw genomen om dit nu recht te zetten. Honderden miljoenen wereldburgers werden genegeerd en voor gek verklaard.

Waarom wij het niet mochten weten heeft te maken met de kennis over vrije energie, onze gezondheid en de universele inzichten die iedereen begrijpt als deze buitenaardse aanwezigheid bekend wordt gemaakt.

Er zijn fysieke ingangen bij onze polen. Onze aarde is hol en wordt bewoond. Deze ingangen zijn ook te vinden bij de andere planeten in ons zonnestelsel.

Er bevindt zich een extra planeet in ons zonnestelsel met in zijn kielzog een aantal manen. Het handelt hier om planeet Nibiru, ook wel Niburu, maar is verder onder vele namen bekend. Deze planeet zou zich aan de mensheid vertonen op het moment dat het bewustzijn dit toelaat. Meldingen uit de hele wereld komen nu binnen over een second sun die door velen wordt gezien. Ook in Nederland en bij het KNMI. Planet X is naar onze mening iets anders dan Niburu.

Volledig gezond zonder beïnvloeding met de Schumann-resonantie vanuit oude verstopte kennis. In combinatie met onderstaande afbeelding (die plotseling vanaf 1940 verdween uit vrijwel alle medische boeken) is het mogelijk om je zelfgenezend vermogen te activeren. In onze aardse ruimteschepen is een Schumann Device aanwezig en zonder deze verbinding (hartslag van de aarde) is het voor onze astronauten onmogelijk om te functioneren of te overleven.

De kennis die o.a. Tesla en de buitenaardsen ons bieden. Vrije en natuurzuivere energie.

We worden gemanipuleerd en de meesten hebben er absoluut geen weet van. Onder andere via geld, misleiding, chemtrails, E-nummers , genetisch gemanipuleerd voedsel, straling (UMTS, Wi-Fi) en dubieuze medicatie, wordt de mensheid in angst gehouden. Mind control vindt de gehele dag plaats op vele manieren. Als grootste klokkenluidersorganisatie met SOPN en Niburu.nl hebben wij hier maximaal mee te maken gehad en gezien hoe velen zich door angst en geldproblemen weer in de matrix lieten vangen. Het meest bizarre is dat degenen die op de hoogste posities zitten in het publieke domein het meest worden gemanipuleerd. Politiek en media zijn daarom absoluut onbetrouwbaar.

thesevenlevelsoftheauricfield_vortex plaatje

Na 2012 en het noodgedwongen vertrek uit Soest is onze situatie en van vele collega’s er niet beter op geworden. Op alle mogelijke manieren is getracht om klokkenluiders verder het zwijgen op te leggen. Dit heeft verder geen zin meer nu ons nieuws na 11 jaar is bevestigd.

Intern bereiden we ons nu voor op de onthullingen en verdere energetische veranderingen op aarde en proberen zo goed mogelijk onze lezers te begeleiden door deze achtbaanrit naar de volgende dimensie. Wij functioneren vanuit rust en overzicht en gebruiken daarvoor de beschikbare universele kennis met de Schumann-resonantie. Dit is de sleutel naar rust, soevereiniteit, overzicht, focus en het zelfgenezend vermogen.

Wat de meeste mensen nog niet beseffen is dat de energieveranderingen ons DNA weer hebben geactiveerd waardoor onze innerlijke kennis wordt getriggerd. Het behoeft nu alleen nog te worden ondersteund met de juiste feiten en informatie.

We voelen innerlijk dat we vrijwel allemaal zitten te wachten op de algehele bekendmaking dat we niet alleen zijn. Met elkaar kunnen we deze aankondigingen versnellen als de energie en focus met de juiste intentie op dit onderwerp worden gericht.

De cover up is voorbij…Nu is het aan ons. Welke keuze maak jij?

Redactie Niburu

Medebewoners op aarde verbonden met alles en iedereen uit diverse hoeken van het universum. Nu tijdelijk gestationeerd op planeet aarde om de mensen voor te bereiden op de grootste stap in onze evolutie en om van de aarde weer een prachtige ster te maken.

Geen zorgen, Liefde is de uiteindelijke winnaar

Nog één ding! Waarvoor hopelijk algemeen begrip!

Vrijwel belangeloos en met de juiste intentie hebben we met plezier en toewijding openheid willen brengen in het grote eindspel op aarde. Met de hulp van velen die ons vrijwillig hebben ondersteund en degenen die via donaties ons financieel hebben bijgestaan hebben we het gered tot nu. Op dit moment zijn de kosten om alles goed te laten functioneren niet meer op te brengen. We hebben noodgedwongen een aantal activiteiten moeten stoppen om ons nu volledig op het nieuws te concentreren.

Via Niburu.nl, radio en tv willen we dit tot u laten komen. De kosten hiervoor bedragen duizenden euro’s per maand. Wij zijn niet in staat dat te creëren voor het aantal mensen dat dit tot dusver mogelijk heeft gemaakt. Het mag niet zo zijn dat klokkenluiders de mond wordt gesnoerd!

U kunt ons helpen. Wij willen graag onze kennis verspreiden en met u in contact komen in het land. Wij zijn te boeken voor presentaties en zoeken locaties in Nederland en België. Mocht er bij sommigen nog wat financiële ruimte zijn dan kunt u doneren door te drukken op de donatieknop.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid te doneren via een bankoverschrijving.

4396364 – Stichting Niburu
IBAN: NL37INGB0004396364
BIC: INGBNL2A

Het team van Niburu dankt u bij voorbaat hartelijk voor uw steun! Over enkele dagen wordt een update gegeven over de stand van zaken.

 

Bron: http://niburu.nl/binnenland/4945-niburu-staat-klaar-de-tijd-van-onthullingen-is-nu  

 

 

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 4 juni 2013

Ummac Dan

Ummac Dan

 
10 Chicchan, 13 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! Hier zijn we weer met belangrijke dingen om te bespreken. Het belangrijkste gaat over het eerste contact. In het verleden besloten we te vertrouwen op een formele ‘disclosure’-aankondiging door jullie nieuwe regeringen. Wat we nu van plan zijn is het huidige aantal waarnemingen overdag te laten toenemen, als aanvulling op de algemene ‘disclosure’ politiek van het nieuwe bestuur. Het is natuurlijk simpel om achterover te leunen en het huidige scenario zich uit te laten spelen. We zijn echter van plan een meer bevorderlijke omgeving te creëren voor deze aankondigingen door actiever de redenen ervoor voor te bereiden. We willen laten zien dat we zowel goedwillend als vastbesloten zijn tot een volledige ‘disclosure’. We zijn ons er van bewust dat velen van jullie niet begrijpen waar deze ‘fly-overs’ toe leiden: te weten de wereldwijde massale landingen van onze voertuigen en de formele introductie aan ieder van jullie van jullie eigen, persoonlijke mentoren. Elk van hen wenst jullie heel graag te ontmoeten en de lessen te beginnen die jullie voorbereiden op jullie wonderbaarlijke verheffing naar volledig bewustzijn. Jullie moeten veel leren: een compleet nieuwe geschiedenis van jullie tak van de mensheid; een nieuw begrip van lichamelijkheid en een praktische kennis over hoe de Hemel werkt. (Your First Contact behandelt deze onderwerpen prachtig en diepgaand).

Het Licht heeft bepaalde werkwijzen waar jullie over moeten weten, aangezien het de manier is waarop onze galactische samenlevingen gebaseerd zijn. Elk van deze procedures brengt jullie dichter bij een beter begrip van de Vier Wetten, en wanneer we eenmaal komen hebben we allemaal tijd nodig zodat jullie het goed kunnen bevatten en jullie je goed voelen bij alles dat verandert in jullie leven. Verveling zal iets uit het verleden zijn! Zowat alles dat jullie denken te weten zal veranderen. Kortom, de hoeveelheid verandering die jullie wordt gevraagd te absorberen is duizelingwekkend! Een voorbeeld: jullie gaan je allemaal realiseren hoe slecht jullie je thuiswereld hebben behandeld; Gaia erkent goedgunstig de bijna volledige onwetendheid van deze zaken die de meeste van jullie hebben, en dus zal de eerste orde van de dag het opnieuw instellen van de basisprioriteiten van jullie samenleving zijn. Daarna zullen we uitleggen hoe de nieuwe principes en hun bijbehorende technologieën werken binnen de structuur van jullie dagelijks leven. Dit is een voorbeeld van de belangrijke rol die jullie nieuwe welvaart kan spelen in het bevorderen van alles dat gedaan moet worden om jullie samenlevingen te verheffen. Zoveel van jullie levens, en tevens de levens van alle levende dingen op jullie oppervlaktewereld moeten worden geheeld, verlicht en hervormd.

Deze transformatie is slechts de eerste van vele waar jullie doorheen zullen gaan. Jullie bewonen een heel speciale wereld, en ze is stervende. Gaia’s diversiteit wordt ernstig bedreigd en jullie naderen snel de start van een dodelijk syndroom dat in staat is een enorme uitstervingcyclus te worden. We wachten op de uitvoering van een operatie die dit snel kan omdraaien, maar jullie moeten weten dat de cabal met een zeer sinister plan is gekomen om het leven op jullie oppervlakterijk uit te roeien. Om dit te stoppen hebben we jullie hulp nodig want jullie energie kan ons helpen deze duistere omstandigheid terug te draaien. Alles wat gedaan moet worden zullen we samen doen. Millennia lang hebben jullie onbewust je macht weggegeven voor elk vuil spelletje dat de cabal wenste; nu komt de gelegenheid om op te staan en weer je verantwoordelijkheid te nemen voor wat je wilt bereiken in jullie wereld. Het laten zien van jullie acceptatie van deze verantwoordelijkheid, alsmede de manieren van het Licht, brengt jullie snel verder op je pad naar volledig bewustzijn.

Deze voorspelde sprong in planetair bewustzijn is de reden dat we hier zijn. De Hemel heeft een goddelijke rooster voor dit alles en onze missie is derhalve overeenkomstig dit zelfde schema. We willen heel graag dat jullie toegang hebben tot alle informatie die jullie nodig hebben om op enigerlei wijze het belang te begrijpen van hetgeen goddelijk voor jullie werd verordend. Onlangs heeft de Hemel een periode van uitstel goedgekeurd, maar de nu is de tijd gekomen om het schema weer ter hand te nemen en dus zijn we van plan wat historische acties te ondernemen. Een eerste vereiste is dat jullie zien dat we echt zijn, en toegewijd aan jullie en je terugkeer naar volledig bewustzijn. We hebben een aantal gebeurtenissen met de Agarthanen gepland om jullie er van te verzekeren dat jullie niet alleen zijn. We zullen deze vele gebeurtenissen niet van te voren aankondigen, maar ze zullen op zo’n manier gedaan worden dat er geen twijfel blijft dat we hier zijn! De duistere cabal heeft deze werkelijkheid te lang gerund zonder de mogelijkheid voor jullie om aan haar tirannie te ontsnappen. Het is onze bedoeling jullie te voorzien van de mogelijkheid om dat te doen!

Gezegend, geliefden! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen met goed nieuws! Onze geheime genootschapsleden zijn in de laatste stadia van voorbereiding om jullie fondsen te leveren. Zodra dit klaar is zal de activering van deze fondsen het nieuwe bestuur op gang brengen, de serie formele aankondigingen en een enorme verandering in de wijze waarop jullie wereld werkt. Dit alles zal zorgen voor een gunstig milieu voor ‘disclosure’ en de mogelijkheid voor ons om onze gewijde lessen op een wereldwijde schaal te beginnen. Ons verschijnen tussen jullie zal de huidige ideeën over jullie afkomst en wat jullie toekomst inhoudt transformeren. Jullie zijn gewijde Wezens, die de laatste 13 millennia rondgewandeld hebben in een dichte mist, zonder herinnering of begrip van hoe jullie daar kwamen. We zijn gekomen om jullie weer inzicht te geven alsmede een overtuigend begrip van wat er in jullie wereld gebeurt. Daarna zullen jullie deugdelijk worden voorbereid op wat er na ‘first contact’ zal gebeuren.

Jullie nu onderdrukte spirituele vaardigheden zullen door jullie nieuwe mentoren benadrukt worden, tevens zullen ze zich focussen op een heleboel nieuwe geschiedenis, nieuwe spirituele filosofieën en zelfs de aard van jullie komende missies in het belang van de Hemel. Het raamwerk dat jullie zal worden gegeven zal in schril contrast staan met de grimmige en sombere leugens en geforceerde manipulaties die jullie werden opgedrongen sinds de val van Atlantis. Onze eigen succesvolle inspanningen om naar onsterfelijkheid en de ware Wijsheid der Tijden terug te keren waren een daad van ongelooflijke focus en louter wilskracht, en we zijn zo blij dat jullie niet ook zulke inspannende procedures hoeven te ondernemen. Deze vuurproef wordt vervangen door een levende en Liefhebbende Lichtkamer, individueel op maat gemaakt voor ieders specifieke behoeften, jullie zodoende in staat stellend om geheeld en hersteld te worden naar de pracht van je oorspronkelijke ontwerp! Dit glorieuze, in oude staat teruggebrachte Wezen kan zich dan verenigen met de Agarthanen en ons, jullie Opgestegen Meesters, terwijl we ons voorbereiden ons te herenigen met onze spirituele en ruimte families!

Jullie transformatie in een volledig bewust Lichtwezen is iets dat het duister en haar trawanten millennia lang hebben gevreesd en, zoals jullie uit eigen ervaring weten, uit alle macht hebben gepoogd te voorkomen. Nu heeft de Hemel de optimale koers ingesteld om haar gewijde edict ten uitvoer te brengen ~ jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Wanneer je eenmaal uit je Lichtkamer verrijst ben je een getransformeerd individu, met nog nauwelijks een spoor van wat je was. Je keert terug naar je oorspronkelijke blauwdruk, en bent in staat om het volledige scala van je oorspronkelijke ontwerp uit te drukken. Ons werk met jullie zal dan veranderen wanneer we jullie en je persoonlijke mentoren de nuances van onze galactische samenleving laten zien. We zullen ook onderzoeken hoe we jullie nieuwe potentieel kunnen maximaliseren, als jullie je eigen, unieke galactische samenleving creëren, die al snel de basis van jullie nieuwe sterrennatie zal worden. De Hemel in van plan ‘glimlachend’ toe te zien en ons vele wonderbare spirituele gaven te schenken. Dit zal ons nog meer van onze speciale plaats in de Galactische Federatie van Licht verzekeren.

Vandaag vervolgden we onze serie updates. Wees ervan verzekerd dat de tijd waar we zo lang op hebben gewacht aanbreekt: namelijk de lang-besproken veranderingen die ons in staat stellen jullie te ontmoeten en de procedures te beginnen die jullie naar volledig bewustzijn terugbrengen. Dit is een zeer veelbelovende tijd in onze gezamenlijke geschiedenis! ! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization 

Bron: http://galacticchannelings.com/nederlands/sheldan04-06-13.html

Oorspronkelijke bron: : http://www.paoweb.com/uf060413.htm

Vertaling: Rob 

 


Planetary Activation Organization | Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA
Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Website address: http://www.paoweb.com

 

 

Bericht van Adama, de Hoge Priester van Telos in de Binnen Aarde, aan Nancy Tate, 26 mei 2013

 

Deze mail komt via Maria Luísa, van Mike Quinsey, die het kanaal was voor SaLuSa.

 

Hallo vrienden, Nancy en Bob zijn al heel veel jaren mijn beste vrienden,  en ik weet zeker dat jullie hun belevenis heel interessant zullen vinden. Deze volgt hieronder.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

 

 

Adama is de Hoge Priester van Telos, en dat is de stad in de Binnen Aarde, onder Mount Shasta. Hieronder de boodschap van Adama aan Nancy op 26 mei 2013.

 

Adama

Adama

 

Het verhaal van Bob

Bob spreekt over onze ontmoeting met Adama in Weed, Californië, bij Mount Shasta in de winter van 2012.

 

De vier van ons die bij deze gebeurtenis waren betrokken hebben allemaal teruggekeken en opgeschreven wat we zagen en kwamen overeen dat wat we zagen, ook echt gebeurde.

 

 

Toen Nancy Tate en ik, Bob Towers in Mt Shasta woonden vanaf de herfst van 2011 tot aan het eind van juli 2012, hadden we een verrassend bezoek van Adama. In de vroege juli van 2012 bezochten Peter Olson en Anakhanda Mushaba ons in ons huis. Op een morgen besloten we allemaal om naar Weed te gaan in Californië om te ontbijten in het HILo Restaurant, waar Nancy, Peter en ik vaker hadden gegeten. Het HILo was ongeveer vijf mijl van ons huis vandaan.

 

Toen we aankwamen bij de HILo gingen we zitten aan een ronde tafel die achterin het café in de hoek stond die het verst van de voordeur stond als je binnenkomt. Nancy zat in de richting die haar naar de voordeur liet zien van HILo.  Op een bepaald moment zag Nancy een hele, hele grote man buiten de voordeur en toen deze binnenkwam moest hij zich bukken om de deurlijst met zijn hoofd niet te raken. We keken allemaal naar hem toen hij het café binnen kwam.

Hij was groter dan een basketballspeler die we ooit eerder zagen. We schatten dat hij bijna 8 feet was (+ 2,40 meter). Zijn haar is moeilijk te beschrijven maar dat had een bepaalde gloed of schoonheid. Zijn kleren waren nogal eenvoudig, netjes maar onopvallend. Hij zat op een van de stoelen in de hoek niet zover van onze tafel en van ons zicht af. Ik denk dat we allemaal perplex waren door wat we op dat moment zagen en we keken naar elkaar en we schenen allemaal tegen elkaar te zeggen: “Zou dat Adama kunnen zijn?”

 

Toen, na een paar seconden keken we weer allemaal naar waar deze man zat, maar hij was er niet meer. Dit was net zo verwarrend omdat geen van ons hem het café had zien verlaten. Ik dacht dat hij misschien in het voorlokaal was gegaan, dus stond ik op en ging ik daar kijken. Hij was daar ook niet. Toen ik terug kwam naar de tafel nam Peter een foto op het moment dat ik langs de stoel ging waar de man op had gezeten. Toen Peter ons de foto liet zien, konden we onze ogen niet geloven want, zoals je op de foto kunt zien, is er een bol van licht waar hij had gezeten.

 

Adama_weed_winter2012

 

Wat erg interessant is, is dat ons verteld werd toen we gingen wonen in Mount Shasta dat we misschien een ontmoeting zouden krijgen met Adama, en dit gebeurde dus. Als we allemaal niet zo in shock zouden waren geweest toen we hem voor het eerst zagen gaan zitten, hadden we geprobeerd om hem iets te vragen. Deze hele episode duurde maar enkele minuten in onze herinnering van dit gebeuren.

 

 

Adama spreekt

Dit is Nancy en toen ik deze pagina wilde gaan posten op de ‘Tree of the Golden Light’ voelde ik de aanwezigheid van Adama, dus ik stemde me af en hier beneden staat wat ik ontving op 26 mei 2013.

Adama spreekt:

“Dat was ik, inderdaad en ik was daar om jullie wat mee terug te laten nemen om aan de mensen te geven die deze boodschap lezen. Ik zag dat deze dag zou komen en dat er gelegenheid was voor een stukje informatie zodat ze in staat zouden zijn om op te nemen en met hen mee te nemen voor de volgende paar maanden. Ik vertel je dit:

 

Het is tijd voor jullie allemaal om op een bewust niveau te weten dat jullie ongeveer 75% zijn ontwaakt, als gemiddelde, en in de komende tijd zullen jullie ontdekken dat er gebeurtenissen in je geest en in je buitenste wereld zullen zijn die je zullen vertellen dat het niet langer meer een zaak is van ontwaken voor wie jullie zijn. Het zal overal in de media en op de oppervlakte van de planeet zijn dat wij bestaan, en dat er leven is buiten deze planeet en door het hele universum heen.

Zoals we zijn, zo zullen we zijn, want het is tijd voor de Waarheid om naar voren te komen en om zichzelf te laten zien in de levens van de hele mensheid. We houden zeer van jullie en wij zijn hier in jullie planeet om jullie terug te verwelkomen naar jullie zelf, onze familie van Universele Waarheid.”

 

 

Bron: http://gfbymikequinsey.blogspot.pt/2013/05/29052013-mikes-newsletter.html

 

Vertaling: Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl]

 

 

 

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie, 28 mei 2013

Ummac Dan

Ummac Dan

6 Etznab, 3 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! We hebben weer veel te vertellen! De duistere cabal zoekt nog steeds een manier om te ontsnappen aan haar netelige positie, maar elke weg die ze kiezen is een doodlopende. Er blijft geen enkele manier over voor deze duistere figuren om hun steeds moeilijker wordend dilemma op te lossen. Intussen stort de wereld die hun voorgangers bouwden steeds verder in elkaar. We brengen hen steeds weer de nieuwe economische en politieke situatie die zich voor hun ogen ontvouwt onder de aandacht. Echt, hun enige hoop is zich over te geven en zichzelf aan de genade van de gewijde geheime genootschappen van de Opgestegen Meesters te onderwerpen, in wiens handen ze kunnen bekennen en de innerlijke troost vinden, die ieder van hen de oplossing die de zo gretig zoeken kan geven. Deze handelwijze is ook waarlijk mededogend, in aanmerking genomen wat ze met de mensheid hebben uitgevoerd. Als ze het aanbod van hun overgave versmaden, zullen hun verderfelijke activiteiten hen een duister lot schilderen wanneer ze kiezen voor de optie van burgerarrestaties en waarschijnlijk wraakgierige vervolging. Nu hun macht tanende is, moeten deze groepen eens goed kijken naar waar ze nu staan, en de spirituele hulp die ze wordt aangeboden erkennen. Maar de cabal lijkt verstard en onwillig om zich te schikken in het onvermijdelijke.

Het Licht laat zijn gewijde magie werken door alle dominostenen op hun plaats te zetten. Binnenkort zal het duister diep vallen, tegelijkertijd zullen veel niet eerder bekende feiten algemeen bekend worden. De mensheid zal onvermijdelijk woedend zijn als gevolg van de inhoud van deze plotselinge toevloed van afschrikwekkende informatie, die zo afschuwelijk is dat het er voor zal zorgen dat elke neiging om naar de oude, hardvochtige werkwijze van het duister terug te keren succesvol voorkomen wordt, en dat de nieuwe realiteit verwelkomd wordt. De macht van de enkelingen zal eindigen en welvaart voor allen zal over de planeet spoelen. Verder zal een formele ‘disclosure’ ons in staat stellen direct met jullie te praten. Met een serie verbazingwekkende uitzendingen zullen de grondvesten van jullie realiteit eerst schudden en daarna in puin vallen! Onze verschijning alleen al zal jullie kerngeloof over jullie zelf, namelijk dat jullie alleen en uniek zijn in het universum, in duigen doen vallen. Jullie hele geschiedenis, de verhalen over jullie afkomst (religieus en antropologisch) en de manier waarop jullie jezelf zien zullen voor altijd veranderd worden. In één grote klap eindigt jullie romance met beperkt bewustzijn!

Volledig bewustzijn staat met open armen op jullie te wachten. Onze mentoren zijn van plan om jullie te voorzien van een grondige kennis van hetgeen deze goddelijke staat inhoudt. Hun leringen zijn onderdeel van het laatste stukje van de reis die culmineert in jullie individuele Lichtkamers en de bekronende transformatie van jullie Wezen in een volledig bewust Lichtwezen. Dit proces zal jullie millennia lange staat van geheugenverlies verwijderen en jullie herverbinden met jullie Hemelse Zelf, waardoor jullie allereerst in staat zullen zijn verantwoordelijk te zijn voor het rentmeesterschap van Gaia en haar prachtige diversiteit aan leven. Deze verantwoordelijkheid zal worden uitgebreid met de voogdij over dit gehele zonnestelsel en de hoorn des overvloeds van levensvormen die haar werelden bewonen. Jullie verheffing in bewustzijn zal jullie ook in aanmerking doen komen voor het samen met anderen creëren van Lichtlichamen voor die Wezens die door Anchara gebruikt werden om chaos en tweedracht in deze Melkweg te verspreiden. Dit is bedoeld om voor ons allemaal een echte en blijvende galactische vrede te bewerkstelligen. Tezelfdertijd zal het jullie de faam en onderscheidingen brengen die jullie waarlijk verdienen.

Terwijl jullie de komende dagen doorbrengen, weet dat jullie de laatste momenten van jullie tijd in met beperkt bewustzijn beleven. Neem deze momenten om te heroverwegen wie je bent, bedenk wat je hebt bereikt en wat je denkt dat je hier moet doen. Neem deze persoonlijke visie en bereid je er op voor dat dit wordt vermeerderd door de informatie die jullie mentoren je brengen. Deze twee zich verwevende informatiestromen zullen de basis vormen van wat jullie binnenkort zullen worden. Jullie mentoren begrijpen hoe bewustzijn werkt en zijn van plan deze kennis volledig aan jullie over te brengen. Gewapend met deze kennis kunnen jullie een beter begrip krijgen van hoe over jullie eigen levenscontract door je hemelse gidsenraad en jezelf werd onderhandeld. Dit hemelse document is een levend contract en verandert derhalve enigszins terwijl je je leven op Aarde leeft. Het is een van de onderwerpen die je uitgebreid met je mentor zal bespreken omdat je moet leren hoe je contract getransformeerd kan worden nadat je eenmaal volledig bewust bent geworden. Echt, als je de vele fascinerende mogelijkheden zou kunnen zien die zich voor je aandienen tijdens je laatste reis naar volledig bewustzijn, dan zou het je de adem benemen!

Namaste! We zijn jullie Verlichte Meesters! We verschijnen momenteel aan jullie d.m.v. onze boodschappen die voortgaan te verschijnen op de gezegende wijze die onze recente rapporten aan jullie kenmerkten. Het Goddelijke blijft verzekeren dat de duistere cabal en haar medestanders genadig uit hun macht worden gezet door de overweldigende transformatieve krachten van het Licht. Ondertussen focussen we ons op de plannen voor de verheffing van allen. Ieder van ons heeft te eniger tijd bewezen in staat te zijn om te ascenderen naar ons volledige spirituele en fysieke potentieel, en in deze Ascentie ceremonie wordt voor jullie voorzien wanneer jullie je eigen gewijde ritueel beginnen in je persoonlijke Lichtkamer. Dit gezegende ritueel zal jullie de toegang geven tot wonderen en mogelijkheden die jullie zijn ontzegd sinds de val van jullie voorouders in Atlantis zo’n 13 millennia geleden. Beschouw deze procedure als een gewijde dispensatie die de Hemel jullie en masse toestaat. Deze verbazingwekkende technologie, deels ontworpen door de Hemel, is gewoon de manier die is gekozen om de goddelijke belofte die voor jullie val werd gedaan te bewerkstelligen.

De Lichtkamer voorkomt dat jullie je gedurende vele generaties intensief spiritueel moeten focussen, hetgeen wij, Opgestegen Meesters, allemaal wel moesten ondergaan, en het is alleen toegestaan door een zeer speciale goddelijke dispensatie. In de korte tijd van drie dagen wordt jullie toegestaan om af te zien van grote hoeveelheden gebeden en oefeningen die onze opperste taakstellingen waren. Gedurende deze korte tijd worden jullie ingestraald met een Licht dat alle biologische elementen die de cabal op jullie voorouders hebben toegepast worden losgemaakt, en jullie vergeten herinneringen en uitgebreide creatieve vaardigheden worden opnieuw ‘ingeplugd’. Jullie verantwoordelijkheid is om dit potentieel te gebruiken om je grootse status van volwaardig fysieke Engelen te heractiveren. Jullie krijgen onze hulp gedurende de post-Lichtkamertraining, en nadat dit is afgelopen zullen jullie een heleboel informatie nodig hebben mbt het opzetten van jullie galactische samenleving. Hier zullen jullie voornamelijk door de Agarthanen en door ieder van ons worden geholpen.

Een nieuw, volledig functionerende galactische samenleving stichten heeft meer implicaties dan alleen het creëren van een nieuwe sterrennatie: een van jullie eerste verantwoordelijkheden zal het samenstellen van een groep zijn, die toegewijd is haar unieke vaardigheden te gebruiken om anderen te helpen en hierbij ferm een zeer noodzakelijke galactische vrede te vestigen. Deze speciale sterrennatie, die zo’n krachtige ‘thuis’-energie draagt, zal een plaats worden voor een serie conferenties die zich focussen op de expansie van de jurisdictie van het Licht naar melkwegen zo ver weg dat hun locatie door ons wordt gemeten in quadriljoenen parsecs. We worden gezegend met gewijde plichten die het goddelijke plan moeten ontvouwen en ons toestaan onze vele gewijde taken uit te voeren. Deze activiteiten zullen ons in staat stellen het duister uit te bannen en het Licht te brengen in elk deel van deze sector van fysieke werkelijkheid, zoals al eonen geleden werd voorspeld. Jullie hebben het einde bereikt van jullie beklagenswaardige odyssee door de schaduwlanden en nu gaan jullie bloeien in de gloriën van het Licht!

Vandaag vervolgden wij ons gesprek met hetgeen zich bij jullie afspeelt. Jullie oppervlakte-rijk staat op het punt te worden getransformeerd van een land van steeds moeilijker overleving en ontbering naar een plek die spoedig herenigd kan worden met het Licht-rijk dat Binnen-Aarde is! Deze hereniging zal een nieuwe sterrennatie opstarten dat een zeer welkome aanwinst zal zijn voor de Galactische Federatie van Licht! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob
Bron: http://galacticchannelings.com/nederlands/sheldan28-05-13.html

 

 

 

Update door Sheldan Nidle voor de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie, 21 mei 2013

Ummac Dan

Ummac Dan

9 Batz, 19 Moan, 9 Eb

Dratzo! We komen weer met meer informatie. Jullie wereld gaat door met fluctueren tussen pogingen van het Westen om een conflict te starten als gevolg van de wereldwijde veranderingen die de machtsbasis van de Cabal bedreigen, en de pogingen van Rusland om een nieuwe werkelijkheid voor het Westen af te dwingen. Deze dynamiek van ups en downs was er gedurende het hele afgelopen decennium. En toch, zelfs wanneer dit vreemde machtsspel een punt bereikt dat lijkt op hoe de eerste wereldoorlog begon, ebt deze riskante mogelijkheid weg. De Agarthaanse verbindingsteams waren eveneens zeer succesvol in het verwijderen van de lont in het kruitvat in het Midden Oosten. Desalniettemin demonstreert deze telkens op de rand van oorlog verkerende situatie het belang van het beëindigen van deze explosieve toestand. De Hemel garandeert ons dat dit constante politieke gekibbel niet meer is dan de laatste stuiptrekking van een soort diplomatie die lange tijd is gebruikt door Westerse staten, en dat daaruit geen conflict zal ontstaan. Sterker nog, de komende goddelijke interventie zal deze hele trieste rotzooi transformeren. Intussen wordt nog meer legale ammunitie verzameld om tegen de cabal te gebruiken in de Wereldrechtbanken. Het momentum voor ‘verantwoording’ versnelt met de dag, het aantal van degenen die gearresteerd zijn en nog worden neemt toe.

Jullie werkelijkheid is stervende, nu het economische systeem waarop het is gefundeerd knarsend tot stilstand komt. Het is net als een enorme molen die afhankelijk is van een rivier die snel opdroogt. De eigenaren, de duistere cabal, snappen wat er gebeurt en zijn vastbesloten de laatste restjes uit hun falende machinerie te peuren. De cabal zoekt wanhopig naar een manier om het dalende peil van de rivier te herstellen, maar ondanks hun beste pogingen wordt er geen oplossing gevonden. We hebben de cabal ontelbare keren geïnformeerd over hetgeen nodig zou zijn om hun dilemma op te lossen en de reactie was steeds weer het verbeten vervolgen van dezelfde koers. We zijn daarom verder gegaan met hetgeen de Hemel ons heeft aangegeven. De cabal is zich volledig bewust van het feit dat hun tijd voorbij is en nog steeds neemt hun vastberadenheid toe om een of ander onuitvoerbaar mirakel uit de lucht te trekken. We kijken toe en vergapen ons aan hun zinloze reactie die daar onvermijdelijk uit voortvloeit. Het is tijd dat deze door het duister gecontroleerde regeringen ophouden en de waarheid onthullen aan hun belegerde bevolking.

Ons verbindingspersoneel heeft zojuist een serie informatie uitwisselingen met verscheidene Westerse regeringen afgerond, waarin duidelijk uiteengezet werd dat hun dilemma’s inherent zijn aan de totale wereldwijde economische structuur, die nu om ze heen in elkaar stort. De praktische oplossing is nieuw bestuur toe te staan een serie nieuwe economische en welvaartsprogramma’s te introduceren, inclusief de formele onthulling van ons bestaan. Daarom wachten we op het door de Hemel gekozen tijdstip om te handelen en onszelf aan jullie te openbaren. Dit zal eveneens het moment zijn voor de serie aankondigingen door zowel de Agarthanen als de Opgestegen Meesters, die zullen onthullen wat jullie moeten weten om een redelijk begrip te krijgen omtrent hetgeen daadwerkelijk op jullie wereld plaats vindt. Deze informatie zal een snelle verandering in jullie bewustzijn veroorzaken en nieuwe wegen introduceren om jullie samenlevingen te veranderen, die deze in staat zullen stellen om creatief met elkaar te werken. We zien duidelijk de doolhofachtige problemen die jullie huidige regeringen hebben gecreëerd, en daarom is er een volkomen nieuwe structuur afgesproken waarop vertrouwd kan worden om jullie nieuwe welvaart en nieuwe realiteit te bevorderen.

We staan ​​aan de vooravond van de grote interventie, afgekondigd door de Hemel. Dit zal de deur naar Eerste Contact en tevens een nieuwe relatie tussen jullie en Agartha openen. De omvang van de aanstaande overdracht van technologie zal jullie verbazen! Jullie wereld staat op het punt een sprong in mogelijkheden te maken die veel groter is dan de komst van de laptopcomputer met zijn vele afgeleiden ervan, zoals tablets en smartphones. Overigens kwamen deze niet zonder gezondheidsrisico’s! Sommigen van onze, voor jullie nieuwe, technologieën daarentegen kunnen niet alleen jullie normale gezondheid en vitaliteit een boost geven, maar ook jullie bewustzijnsniveaus, en jullie ondertussen makkelijker en effectiever met jullie wereld verbinden. Jullie zullen technologie in het algemeen gaan zien als ‘bewustzijns-gereedschap’ en jullie tijd gaan gebruiken om kennis te vergaren, te mediteren en na te denken over het komende wonder van volledig bewustzijn. Als jullie mentoren zullen we het enorme belang laten zien van de mogelijkheden, die nog grotendeels in jullie liggen te slapen, aangezien dit cruciaal is voor het begrip van de volgende fase van jullie reis naar je goddelijke bestemming.

Gezegend! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen op deze heuglijke dag om een paar belangrijke mededelingen te doen. Laten we allereerst onze ruimte – en Binnenaarde families zegenen. Ze komen nu om de volgende stappen op jullie reis naar volledig bewustzijn te prepareren. De Hemel bepaalt dat jullie nu allemaal bewust moeten worden van het feit dat jullie niet alleen zijn in dit grootse, uitgestrekte Universum. Er zullen binnenkort bij daglicht demonstraties zijn van sommige van de enorme vloten die zullen landen wanneer de Schepper het heilige teken geeft. Ten tweede zullen we onszelf in groten getale bij jullie kunnen manifesteren om ons leerschema te beginnen. Deze lessen zullen jullie tonen hoe en waarom de Anunnaki doelbewust de wijsheidslessen die sommigen van onze meest gerespecteerde grootmeesters aan jullie gaven, door elkaar haspelden. Deze boodschappen zullen jullie eindelijk in staat stellen de waarheid omtrent jullie oorsprong en wat de Hemel van jullie verwacht te ontdekken. Verder gaan we onze geheime gewijde genootschappen vertellen, om de welvaartsfondsen die Graaf Saint Germain en Quan Yin zo goedgunstig voor jullie klaargezet hebben, vrij te geven. Dit vormt het begin van het nieuwe financiële systeem dat schuldkwijtschelding zal instellen als een middel om de wereldwijde financiële structuren te nivelleren. Nieuwe bevoorrechte banken zullen tijdelijk deze fondsen verdelen en enigszins reguleren. Wanneer de Federatievloot landt, zullen deze banken en het begeleidende financiële systeem, en de door jullie veronderstelde behoefte aan geld als zodanig, ondergebracht worden in een soort voorloper van jullie nieuwe galactische samenleving. Het is de bedoeling, Gezegenden, om fysieke overvloed korte tijd te gebruiken om bij te komen van de duistere manipulaties, waardoor jullie geloofden in gebrek en beperking, in plaats van bij jullie goddelijke verantwoordelijkheden blijven. De massale toestroom van individuele mentoren in jullie leven zal dat alles direct veranderen! Dan zullen we de verantwoordelijkheden die bij hoger bewustzijn horen bij jullie introduceren en helpen hun betekenis te begrijpen.

Jullie belangrijkste verantwoordelijkheid is om effectieve opzieners van jullie kostbare thuiswereld te worden. Moeder Aarde kijkt met plezier vooruit naar jullie schitterende bijstand. Nieuwe technologieën zullen de oppervlaktewereld genezen en haar voorbereiden op haar grootse transitie naar een volledig verenigde, volledig bewuste globe. Jullie zullen een belangrijke rol gaan spelen in deze beginprocedures, waarna het tijd zal zijn voor het hoogtepunt van jullie veelbelovende terugkeer naar volledig bewustzijn d.m.v. het gebruik van jullie Lichtkamers. Daarna, als jullie eenmaal gewend zijn geraakt aan de vreugden en krachten van volledig bewustzijn, zullen jullie klaar zijn om samen met ons te werken. We hebben vreugdevol geanticipeerd op deze speciale tijd omdat we voorbestemd zijn tezamen een zeer hemelse sterrennatie te creëren. De hemel informeert ons dat waar wij over hebben verteld zich dan zal manifesteren en dat ons lange verblijf op deze planeet een nieuw en goedgunstig pad inslaat. Hallelujah! Hallelujah!

Vandaag brachten we weer een boodschap over het transformeren van het oude en het brengen van het nieuwe. Het is een magische tijd wanneer het duister jullie wereld verlaat en een helder, volledig bewustzijn zich begint te manifesteren. Dan keren de wonderen en vervoeringen van vrijheid en welvaart weer! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

 
Website:  Planetary Activation Organization 

Bron:  http://galacticchannelings.com/nederlands/sheldan21-05-13.html 

Vertaling:  Rob 

 

 Planetary Activation Organization | Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA

Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Website address: http://www.paoweb.com