www.ellaster.nl: ‘De bewakers van het controlesysteem ‘de Matrix’…’ door Ella Ster, 8 september 2017.

http://www.ellaster.nl: ‘De bewakers van het controlesysteem ‘de Matrix’…’ door Ella Ster, 8 september 2017.

Er zijn steeds meer signalen dat het controlesysteem ‘de Matrix’ uit elkaar valt en de strijd tussen de bewakers van de Matrix en degenen die échte veranderingen nastreven, intensiveert. Dit artikel is een reflectie op de hevige discussies die momenteel woeden binnen de alternatieve media. Hierbij worden lukraak labels opgeplakt, wordt de ‘waarheid’ verkondigd of ter discussie gesteld en gaat men volledig voorbij aan de essentiële vraag wie er nu wérkelijk een bijdrage levert aan de schepping van de Nieuwe Wereld.

Dit artikel biedt inzicht en een ander perspectief op wat de Matrix in stand houdt. Het heeft in de kern te maken bij wie wij de macht neerleggen, aan wie wij regie geven en waarnaar we energie sturen. De onverschilligheid en passiviteit van de mens, maar ook de destructieve kracht van voortdurende conflicten, houden de Matrix in stand. Tegelijkertijd kan een coöperatieve, creative en pro-actieve kracht bijdragen tot de creatie van de Nieuwe Wereld en een uitweg bieden uit de Matrix.

Wat is de Matrix?

De term ‘Matrix’ wordt in dit artikel gebruikt in de breedste zin van het woord. Het verwijst naar een totalitair controlesysteem dat de mensheid onderdrukt en gevangen houdt. Dit controlesysteem gaat veel verder dan de controle via het financiële systeem, het juridische systeem, het feodale systeem, de media, et cetera. De Matrix beïnvloedt onze perceptie van de realiteit door een Artificiële Intelligentie, een script geschreven door duistere krachten dat ons een beperkte keuzevrijheid biedt. Door manipulatie, misleiding en het toepassen van zwarte magie wordt de vrije wil van de mens beperkt en vervangen door een ‘namaak vrije wil’, waarbij we zogenaamd met zaken instemmen. Bovendien wordt er door de toepassing van allerlei technologieën een vorm van mind-control uitgeoefend, waarbij onze gedachten worden beïnvloed. Dit maakt de Matrix tot een systeem waarbij de geest van (de meeste) mensen is ‘gekaapt’.

De bevrijding uit de Matrix

Steeds meer mensen ontwaken en worden zich bewust van het feit dat ze gevangen zitten in de Matrix. Dit bewustwordingsproces manifesteert zich op allerlei niveaus en is een indivueel proces, waarbij men zich van sommige zaken wel en van andere zaken minder bewust wordt.

Zo is er een groep die zich primair richt op aardse en fysieke zaken en de bewustwording van metafysische zaken ontbeert of zelfs afwijst. Een andere groep is vooral gefocust op spirituele of buitenaardse zaken, maar heeft moeite om zich open te stellen voor duistere, aardse zaken. Maar uiteindelijk zijn de meeste mensen zich ervan bewust dat er zaken niet kloppen en dat de wereld veel beter zou kunnen zijn. De uitdaging waar de mensheid momenteel dan ook voor staat is: hoe komen we hier uit?

Uit eigen kracht uit de Matrix komen

Nu komen we op een aantal wezenlijke punten. Ten eerste erken ik het bestaan van een zeer duistere (onderdrukkende) kracht die veel verder gaat dan de Illuminati, het bancaire systeem en zelfs aardse zaken. Als deze kracht bestaat en een destructieve agenda uitrolt, dan moet er ook een tegenkracht bestaan, omdat er in het universum altijd een balans is; het duister kan immers niet bestaan zonder het licht. Deze tegenbeweging, noem het de vrijheidsbeweging, bestaat dan ook, althans dat is mijn overtuiging. Ik zie daarvan tal van voorbeelden die ik regelmatig via deze blog deel. Op allerlei niveaus, ook binnen de huidige machtsstructuur, zijn er mensen die tegenwicht bieden aan de destructieve agenda van de Cabal en zetten zich actief in om een betere wereld te creëren.

De bewakers van de Matrix ontkennen het bestaan van deze groep vrijheidsstrijders en zien ze (net als álle klokkenluiders, insiders en overlopers) als geheime agenten van de Cabal die té machtig is om te verslaan. Dit is een zeer wezenlijk verschil van opvatting. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het controlesysteem, bijvoorbeeld binnen de Illuminati, zó wreed en onderdrukkend is dat, áls er een kans bestaat daaruit te ontsnappen, dit met beide handen wordt aangegrepen. Waarom anders zou men zoveel groteske middelen, zoals chantage, afpersing en bedreiging nodig hebben om de leden binnenboord te houden? De intrinsieke motivatie van de vrijheidsstrijders is vele malen sterker dan de motivatie die wordt gevoed door externe en materiële beloningen binnen het huidige systeem.

Al hebben de bewakers van de matrix verschillende verschijningsvormen, hun signatuur is zeer herkenbaar.

Ten tweede ben ik ervan overtuigd dat de mensheid machtig genoeg is om op eigen kracht uit de Matrix te komen. Ten derde weet ik dat er meer bestaat dan alleen de aardse en fysieke wereld. Dat is geen geloof of overtuiging, maar een innerlijk weten. Er zijn veel andere mensen die contact hebben met deze andere realiteiten, al durven velen daar nauwelijks voor uit te komen, vanuit een reële angst belachelijk gemaakt te worden. Het is voor mij dan ook volstrekt logisch dat het proces om uit de Matrix te komen, verder reikt dan alleen de fysieke wereld en zich niet beperkt tot aardse zaken. Ten vierde denk ik dat er zowel bewustzijnsverruiming alsook een praktische, aardse aanpak nodig is om de Nieuwe Wereld te creëren.

Dit zijn een aantal wezelijke punten die worden betwist door de bewakers van de Matrix. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat, nu het controlesysteem ineen stort, precies deze groep steeds wilder om zich heen slaat. Mensen worden opzettelijk aan het twijfelen gebracht en tegen elkaar uitgespeeld. Al hebben de bewakers van de Matrix verschillende verschijningsvormen, hun signatuur is zeer herkenbaar. Het ultieme doel is om mensen af te leiden van hun eigen kracht, mensen te ontmoedigen in hun individuele proces en te voorkomen dat mensen zich verenigen.

De signatuur van de bewakers van de Matrix

Wie zijn de bewakers van de Matrix en wat is hun signatuur? In onderstaand schema worden de fundamentele verschillen in basishouding uiteengezet, tussen degenen die de Matrix (bewust of onbewust) in stand houden en de groep die zich inzet voor een betere en nieuwe wereld.

Bewakers van de Matrix
Wereldverbeteraars en vrijheidsstrijders
Gericht op destructie.
Gericht op creatie.
Geloven dat machten buiten zichzelf groter en machtiger zijn dan de mensheid, zoals de Cabal of de buitenaardsen.
Geloven in de eigen scheppingskracht. De mens is een machtig, creërend wezen.
Gericht op zichzelf, zien in anderen vooral een bedreiging.
Gericht op samenwerken. Begrijpen de kracht van het collectief.
Dienstbaar aan zichzelf, handelen vanuit egoïstische motieven.
Dienstbaar aan anderen, handelen vanuit altruïstische motieven.
Reageren primair vanuit wantrouwen. Zien in andere mensen en initiatieven vooral bedreiging en bedrog.
Reageren primair vanuit vertrouwen. Geven andere mensen en initiatieven het voordeel van de twijfel.
Eenzijdige focus op het duister (complotten, criminele Cabal, onderdrukking van de mens), óf eenzijdige focus op het licht (spiritualiteit en ascensie), of juist een ontkenning van beide zaken.
Holistische visie, waarbij men zich bewust is van zowel duistere als verlichte zaken en beide aspecten in zichzelf heeft geïntegreerd.
Ondermijnen andere initiatieven en inzichten. “Alleen mijn zienswijze is de échte waarheid, de rest is bedrog.”
Ondersteunen andere inzichten en inititatieven. Beseffen dat ieder zijn eigen rol en proces heeft.
Ontmoedigen om actie te ondernemen. Promoten passiviteit. “Het heeft toch geen zin.” of: “Een kracht buiten mij moet het doen.”
Zijn pro-actief en inspireren anderen om ook actie te ondernemen. “Samen staan we sterk.”
Gebruiken een verwijtende aanspreekvorm. Provoceren en denigreren.
Gebruiken een respectvolle aanspreekvorm. Temperen conflicten en schatten anderen op waarde.
Zijn uit op verdeeldheid en proberen mensen tegen elkaar uit te spelen.
Streven naar harmonie en proberen verbindingen tussen mensen te leggen.
Leggen de focus op verschillen en gebruiken dit als aanleiding om conflicten uit te lokken.
Zijn gericht op verbondenheid en zoeken naar overeenkomsten, ondanks verschil van inzicht.
Geven ondermijnende kritiek, zetten de hakken in het zand, waardoor er geen ruimte is om nader tot elkaar te komen.
Geven onderbouwde kritiek, maar bieden ook ruimte om inzichten bij te stellen.
Geloven in autoriteit. Presenteren zichzelf als autoriteit of schikken zich in een hiërarchisch systeem (van de Illuminati, een religie of de Ascended Masters).
Claimen de eigen soevereiniteit. Niemand is belangrijker dan de ander. Handelen vanuit vrije wil en meningsvrijheid.
Bieden geen oplossing om op eigen kracht uit de Matrix te komen. Of: “anderen moeten het doen,” of “het heeft toch geen zin.”
Zoeken naar innovatieve oplossingen om de mensheid te bevrijden en nieuwe systemen te implementeren. Zijn ervan overtuigd dat we op eigen kracht uit de Matrix kunnen komen.
Zien anderen als de scriptschrijvers van de wereld.
Zien zichzelf als de scriptschrijvers van de nieuwe wereld.

Met elke indeling die je maakt, loop je het risico dat je de dingen als zwart-wit presenteert. In werkelijkheid zullen veel mensen zowel aspecten uit de linker- als rechterkolom in zich dragen. Niemand is helemaal slecht of helemaal goed. Het is nooit een zwart-wit plaatje; iedereen handelt wel eens uit egoïstische motieven of is onterecht sceptisch over andermans idee. Het gaat er vooral om wat de basishouding is en waar iemand de focus legt. De vraag daarbij is: levert een bijdrage bij aan een positieve verandering en de creatie van een nieuwe wereld, of niet?

Stel dat morgen de gehele Cabal verdwijnt en de hele controlestructuur in elkaar dondert; welke mensen leveren dan een waardevolle bijdrage aan het herstel en heropbouw van de nieuwe wereld?

Onbewust de Matrix in stand houden

De meerderheid van de mensen is zich nauwelijks bewust van het bestaan van het allesomvattende controlesysteem van de Matrix. Ze zijn niet geinteresseerd in wat zich achter de schermen afspeelt; de complotten, de valse-vlaggen, de pedonetwerken, enzovoort. Ze weigeren het te onderzoeken en verwerpen het bestaan ervan op voorhand. Door hun onverschilligheid en passieve houding ondersteunen zij de agenda die door de huidige machthebbers wordt uitgerold. Men reageert met: “Ik wil het allemaal niet weten,” of: “Ik wil me er niet mee bezig houden,” en ondertussen laat men zich vaccineren en slikt de nepnieuwsberichten van de mainstream media als zoete koek.

Zonder dat zij zich ervan bewust zijn, zijn zij hierdoor de bewakers van de Matrix. Want de Matrix kan alleen in stand worden gehouden als de meerderheid het ondersteunt. De ‘niet-ontwaakten’ (bij gebrek aan een beter woord) zijn dus waarschijnlijk niet degenen die de Nieuwe Wereld vormgeven. De veranderingen zullen toch echt moeten komen vanuit de groep ‘ontwaakten’.

Veranderingen tegenhouden uit angst voor bedrog

Dan is er uiteraard ook een groep die zich wél bewust is van allerlei verborgen agenda’s, complotten en plannetjes die door de heersende elite worden gesmeed. Velen zijn actief in de Truth Community (waarheidsbeweging) en delen gretig allerlei berichten over deze complotten, valse-vlaggen, de Illuminati, chemtrails, enzovoort.

Maar als er een eenzijdige focus is op de misdaden van de criminele Cabal en op welke wijze deze de mensheid bedriegt, bestaat het risico dat er geen oog is voor oplossingen. Oplossingen die door anderen worden geïnitieerd, zoals nieuwe systemen die worden ingevoerd of klokkenluiders die breken met het oude systeem. Ze worden door sommigen binnen deze groep gezien als een zoveelste vorm van bedrog.

Als het het spirituele aspect niet is geïntegreerd, zullen alle spirituele zaken bij voorbaat worden afgedaan als New Age-onzin en iedereen die zich wel met metafysische aspecten bezig houdt, wordt geridiculiseerd. De paradox is dat, doordát men niet in contact staat met het Hogere Zelf, men juist kwetsbaar is voor manipulatie vanuit dezelfde Matrix die zo vurig wordt bekritiseerd. Sommigen lijken letterlijk door duistere krachten te worden bezeten, waarbij de destructieve kracht steeds meer de boventoon voert.

Hierdoor kan de overtuiging ontstaan dat het controlesysteem niet door mensen kan worden veranderd. Nieuwe ideeën en initiatieven krijgen geen kans en zo wordt de huidige Matrix, bewust of onbewust, bewaakt en in stand gehouden. De bewakers van de Matrix zijn verstrikt geraakt in een oneindige lus van bedrog en zijn hierdoor dermate getraumatiseerd, dat de hoop op een uitweg is verdwenen.

Er mogen dan wel een heleboel mensen wakker zijn, maar hoeveel mensen hebben de capaciteiten om de veranderingen door te voeren, of de verandering te zijn?

THOMAS WILLIAMS, TRUTH, HONOR & INTEGRITY-SHOW VAN 31 AUGUSTUS 2017

De Liefde & Licht gemeenschap

De groep ‘ontwaakten’ aan de andere kant van het spectrum van de Truth Community zou je kunnen omschrijven als de Liefde & Licht gemeenschap. Ze zijn gefocust op spirituele ontwikkeling en metafysische zaken. Ze begrijpen dat alles energie is en materie voortkomt uit bewustzijn. Ze streven naar verlichting en spirituele evolutie. Voor het collectief streven ze naar een liefdevolle, harmonieuze samenleving, in balans met de natuur.

Het zijn vaak hooggevoelige mensen, die vaker dan gemiddeld paranormale of buitenaardse ervaringen hebben. Doordat ze een diep geworteld verlangen naar een betere wereld hebben en het duister verafschuwen, bestaat de kans dat ze deze zaken volledig vermijden en wegstoppen. Ook dat kan een valkuil zijn. Men neemt in dat geval een passieve rol aan, waarbij men het kwaad niet indamt, maar het ontwijkt of zelf ontkent: “Alles is liefde, ik hoef verder niets te doen.”

Ook hier geldt dat als men een eenzijdigefocus heeft en niet bereid is om ook de duistere zaken te integreren, men kwetsbaar wordt voor manipulatie. Deze manipulatie wordt gestuurd vanuit de New Age-beweging, die voortkomt uit dezelfde machthebbers die de Matrix in stand houden. Daarbij wordt gesuggereerd dat er een oplossing van buitenaf komt, bijvoorbeeld een buitenaardse redding of een goddelijke interventie. Er wordt tevens een nieuwe hiërarchie geïntroduceerd, geleid door de ‘opgestegen meesters’ of buitenaardsen. Op geraffineerde wijze worden welwillende mensen zo voorbereid om hun vrije wil en soevereiniteit opnieuw in de uitverkoop te doen om zo een Matrix 2.0 te introduceren.

Vangnetten en afleidingsmaneouvres

Al deze vangnetten zijn gecreëerd om mensen af te leiden van hun eigen kracht. Daar zit naar mijn mening de kern van het probleem. Als we in zo’n vangnet verstrikt raken, wachten we óf op een kracht van buitenaf die ons komt redden, óf we wijzen praktische en innovatieve oplossingen bij voorbaat van de hand.

Als je bedenkt wat de Cabal allemaal uit de kast heeft moeten trekken om de mensheid te onderdrukken, is het naïef om te denken dat we machteloos zijn. Juist uit de reikwijdte en omvang van het controlesysteem zouden we moeten afleiden dat wij mensen blijkbaar hele machtige wezens zijn die in wezen bedreigend zijn voor de heersende macht.

Intussen laten we ons nog verder af leiden door allerlei verdeel-en-heers-spelletjes. In de verhitte discussie rond de geloofwaardigheid van klokkenluiders en waarheidszoekers nemen de verwijten en kleineringen toe, raakt de alternatieve media steeds verder verdeeld en blijft de lezer in vertwijfeling achter. Er moet zeker ruimte zijn voor redelijke en goed onderbouwde kritiek, maar het gaat ook om de basishouding die iemand aanneemt. Vooral de ondermijnende, verwijtende en denigrerende toon zijn een uiting van dualiteit en niet bepaald het toonbeeld van de mens die de Nieuwe Wereld vormgeeft.

De bewakers van de Matrix leveren niet alleen (on)gefundeerde kritiek op specifieke klokkenluiders of waarheidzoekers, maar lijken erop uit om deze he-le-maal kapot te maken. Nieuwe klokkenluiders die ook overwegen uit de school te klappen en te breken met het oude systeem, worden op deze manier ontmoedigd. Het is een geraffineerde tactiek om het oude systeem te behouden.

Degene die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen verbeteren, zijn meestal degene die dat ook daadwerkelijk doen.

We moeten het beste in onszelf naar boven halen

Een andere weg is mogelijk. Je kunt ervoor kiezen om een actieve rol te spelen in de vrijheidsbeweging die wereldwijd op allerlei fronten gaande is. In plaats van kritiek te leveren, problemen aan te wijzen, te denigreren of twijfel te zaaien, is het constructiever om met oplossingen en nieuwe ideeën te komen. Alleen al door het verschuiven van de focus naar de aspecten in de rechterkolom van bovenstaand schema, ontstaat een wereld van verschil. Pas dan leveren mensen écht een waardevolle bijdrage. Iedereen zou zich bij elke actie moeten afvragen of het bijdraagt aan het herstel van de planeet en de bevrijding van de mensheid. Of het verbindingen creëert of juist leidt tot verdeeldheid. Of we de krachten bundelen tegen de Matrix of de kracht tegen elkaar gebruiken.

Wanneer de Cabal niet langer aan de macht is, zal het oplossen van de problemen die zijn ontstaan door de destructieve kracht van de Matrix, al een hele uitdaging zijn. Het herstel van wereldwijde problemen zoals armoede, oorlogsverwoesting, millieuvervuiling en het implementeren van nieuwe systemen vraagt om creativiteit, voorstellingsvermogen en een pro-actieve en coöperatieve houding. Het vereist dat mensen het beste uit zichzelf halen. Alleen díe mensen die bereid zijn dat te doen, zijn de hoop voor de toekomst.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”
Bron: http://www.ellaster.nl/2017/09/08/de-bewakers-van-de-matrix/
Advertenties

‘Het Ware Verhaal Rond Onze Matrix Gebaseerd op Cobra’s Updates…’ door Therese Zumi, 18 april 2015

‘Het Ware Verhaal Rond Onze Matrix Gebaseerd op Cobra’s Updates…’ door Therese Zumi, 18 april 2015

image

Therese Zumi hier;
Ik volg Cobra’s blog sinds het prille begin in het voorjaar van 2012. Ik woonde ook een van zijn eerste conferenties bij namelijk die in Los Angeles (LA) in november 2012. Ik begon mijn website vier maanden voor ik Cobra ontmoette en hij moedigde me aan om door te gaan met schrijven en dit resulteerde in de presentatie van informatie over het Event (de gebeurtenis) zoals door hem in LA werd gegeven. Hij gaf vervolgens links aan naar deze info op mijn website in het voorjaar van 2013. In de afgelopen twee of drie maanden ben ik bezig geweest met het samenstellen en het bestuderen van informatie over de Archonten en de twee aparte, hoewel op elkaar afstemde facties er van, namelijk de Jezuïet Archon groep samen met hun medewerkers de Rothschilds en de Rockefellers en de Chimera Archon groep. Dit artikel is bedoeld om een ​​overzicht te geven van de geschiedenis van en de hele situatie rond onze gevangenischap door deze wezens tot op dit moment. Het overgrote deel van de informatie die hier is verzameld is afkomstig van Cobra.

De waarheid over onze Gevangenschap
We weten dat ons zonnestelsel de laatste 26.000 jaar effectief onder controle van het Orion / Andromedaanse Chimera Rijk en hun Draconische / Reptiliaanse medewerkers is geweest, waardoor de planeet Aarde in quarantaine-status verbleef en geisoleerd was van de positieve ET rassen. Deze archons kwamen oorspronkelijk uit de Andromedanevel en creëerde vervolgens rassen zoals Draconians en Reptielen door genetische manipulatie om ze gedurende lange perioden – millennia – te gebruiken als slaven om hun rijken uit te breiden en ze draaiend te houden.

Omdat nieuwe lezers de vraag stellen “Waarom gaan de Galactische Confederatie dan niet gewoon landen en ingrijpen en deze waanzin nu stoppen” geef ik een citaat uit de Zonnestelsel Update (Solar System Update) die Cobra ons gaf op 9 februari 2015, die luidt: “De Lichtkrachten waren gedwongen om een ​​niet-inmengingsverdrag te ondertekenen waarin staat dat ze zich niet rechtstreeks zullen bemoeien met het oppervlak van de planeet Aarde en op hun beurt zal de Chimera ook geen invloed rechtstreeks op het oppervlak uitoefenen. Hoewel dit verdrag heel schadelijk was voor de ontwikkeling van de mensheid in de laatste 26.000 jaar, heeft het ook voorkomen dat de mensheid rechtsreeks door Chimera en hun Draco / Reptilian medewerkers werd opgehaald. Dit is de reden dat de agenten van de Verzetsbeweging (Resistance Movement) geen contact hebben opgenomen met mensen op de oppervlakte van de planeet Aarde. Dit verdrag is ook de reden waarom de Reptielen niet massaal mensen bij het ontbijt aan het opeten zijn geweest in de open lucht van de steden van mensen aan de oppervlakte na 1996, toen hun aanwezigheid onder de oppervlakte van de planeet met 500 miljoen entiteiten enorm was. Dit verdrag is ook de reden dat strangelet bommen bij vele gelegenheden niet waren ontploft. Zodra de Chimera dreiging is verdwenen, zullen de Lichtkrachten direct op het oppervlak van deze planeet ingrijpen. ”

Deze gekke archon wezens die ons beheersen door hun twee verschillende groepen namelijk de Chimera Archon en de Jezuïet Archon, de zwarte adel familie factie denken of functioneren op geen enkele manier als menselijke wezens. U moet begrijpen dat Cobra op geen enkele wijze de stuatie aan het overdrijven is toen hij uitlegde waarom de Lichtkrachten geen andere keuze hadden dan deze ‘niet-inmengingsverdrag’ te ondertekenen. Dit is de reden dat hij steeds weer herhaalt dat het Event / de Gebeurtenis of de laatste dag van de bevrijding van deze planeet niet zal plaatsvinden voordat het elektromagnetische hek – de sluier – de matrix – volledig is afgebroken.

image

Cobra's bezoek aan ruimte vlak achter de Sluier

Archon Controle
De waarheid over onze werkelijkheid is hier zo ondergestopt en het klinkt zo ongelooflijk, als een complot van een uiterst gecompliceerde oorlogsfilm in de ruimte. In feite zijn tot bijna 80% van de hedendaagse ruimte oorlogsfilms met hun enge angstaanjagende verhalen van vreemdelingen en hun plannen om van ons gijzelaars te maken, geïnspireerd door de handlangers van de vreemdelingen die ons voor meer dan 25.000 jaar gegijzeld houden. Toen Cobra zijn blog in het voorjaar van 2012 begon kregen we pas de waardheid te horen over onze gevangenisbewaarders de archonten. Cobra werd door de Verzetsbeweging (RM) uitgekozen om hun woordvoerder te zijn en kreeg op regelmatige basis updates die noodzakelijk werden geacht en ervoor dienen om ons de waarheid te brengen – puzzelstukje na puzzelstukje – zodat we de informatie kunnen opnemen. Het was minder dan een jaar geleden toen wij in april van 2014 de informatie kregen over de Chimera en hun militaire bases. Het was toen dat we leerden dat er twee afzonderlijke, maar samenwerkende archontgroepen zijn fien ons op elk denkbaar niveau beheersen, namelijk op het oppervlak, vanuit de Chimera bases net onder het oppervlak en niet in het minst op de astrale etherische niveaus.

Positieve Militairen worden zich bewust van de onmetelijkheid van onze controle
De groep waar Cobra vaak naar verwijst en die bekend staat als de Positieve Militairen hadden al tientallen jaren plannen voor de massale arrestaties van de kliek (cabal). Maar het was pas in april of mei van 2012, dat zij op de hoogte kwamen van de reden achter de vele storingen en interferenties van hun plannen. Pas toen werden zij zich bewust van de aanwezigheid van de Archons! Het was in het voorjaar van 2012 dat ze leerden over de machtige groep van fysieke archons binnen de  Archon factie van de Jezuïetenorde die toegang hadden tot kernwapens en dreigden om ze te gebruiken als dat nodig is zo gauw massa-arrestaties begonnen! Ze werden van hun toegang tot deze wapens afgesneden in juni 2012.

Maar wat we tot bijna twee jaar later niet wisten was dat de archonten – een andere groep van hen – de zogenaamde Chimera –  wereldwijd 12 belangrijkste militaire bases controleerden en andere nog gevaarlijker bommen had namelijk strangelet en Toplet bommen !! (1) Dat was een geweldige schok en we dachten allemaal ‘wat nu’. We vroegen ons af of er ooit een kans op bevrijding van deze gekke wezens zou kunnen zijn? Dan werden we verbazingwekkend geïnformeerd door Cobra op 29 januari 2015 dat “alle fysieke strangelet en Toplet bommen van de Chimera groep werden gewist. Alleen zijn er nunog plasma strangelet en Toplet bommen. Het plasma niveau blijft het belangrijkste krachtgebied van de Chimera-groep en dit moet worden opgevangen voordat het Event gebeurt.” In het maandelijkse interview met Cobra in maart 2015 vroeg Rob Potter aan Cobra wat het verschil was tussen de fysieke en plasma strangelet / Toplet bommen en we werden geïnformeerd dat er zeer weinig verschil is, dat wil zeggen net zo erg gevaarlijk.

In het fysieke vlak aan de oppervlakte zijn de archonten geïncarneerd in de Jezuïet organisatie in de zogenaamde zwarte adel families. Zij voeren geestelijke controle uit over hun beheerders van de 1) Draconische Illuminati die het financiële systeem te runnen, 2) hun krijgers = reptielachtige huurlingen die de Illuminati beschermen en 3) hun slaven = WIJ = jij en ik en iedereen, via onze negen tot vijf banen.

image

De Sluier / Matrix en hun Tweevoudige Functie van Controle over Ons
Deze Sluier / Rooster / Web / Matrix / Net oefent controle over ons uit op twee niveaus. Op (1) het fysieke niveau houdt de Jezuïet Archon factie de controle over ons door het 1a) Orion Babylonische financiele systeem van schuldslaaf en 1b) via massamedia programmering. Dus om het te vereenvoudigen zou je kunnen zeggen dat de Jezuïet Archon factie voornamelijk op dit fysieke niveau werkt via de Rothschild factie die het geld voor hen beheert (zij zijn de laatste twee eeuwen hun bankiers) en de media controleert. 1c) De Rothschild factie is ook totaal geïnfiltreerd in de moderne geneeskunde en veranderde ons genetisch door vaccinaties die zij ontwikkelden door middel van de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) in nazi-concentratiekampen tijdens WO2. De Jezuïet Archon factie is waar we de meester gedachten controleurs (master mind controllers) vinden die gebruik hebben gemaakt van  1d) religieuze indoctrinatie en het ontwerp en creatie van ‘de hel ‘ (zie  Jezuïeten hieronder) om ons op sleeptouw te houden. 1e) Zij hebben het onderwijs wereldwijd gecontroleerd.

Vervolgens wordt de controle uitgeoefend op de 2) niveaus van de etherische astrale en mentale gebieden door 2a) elektromagnetische vervormingskamers van de ruimte / tijd met de illusie van een gesloten lus die eeuwig wordt weergegeven (Philadelphia experiment) en hun zogenaamde versie van Hel en Hemel enzovoorts te creëren. 2b) Ieder mens heeft vóór het incarneren etherische kristallen implantaten binnengekregen die herinneringen uit deze niveaus en vorige levens verwijderen. Met deze implantaten controleren zij ons door middel van een met afstandsbediening die werkt op basis van etherische scalaire implantaten technologie. Het zijn zij, de Archonten, die de zogenaamde ‘heren van karma’ zijn geweest en beweren hogere geestelijke wezens te zijn die ‘ons aanmoedigen’ om telkens weer in hun gevangenis te incarneren. Wat wij karma noemen is dus hun systeem van programmering. Over het algemeen zijn zij het die voor 65% van ons levenspad beslissen.

De Archonten hadden Draconische (Draconian) beheerders op het etherische en de lagere astrale niveaus die de kunstmatige intelligentie technologie bijhielden om daardoor de matrix op zijn plaats te houden.

Op hun beurt gebruikten de Draconische beheerders reptielachtige krijgerslaven ‘om voortdurend mentale en emotionele druk’ op de geïncarneerde mens uit te oefenen om zo elke spirituele vooruitgang of het vechten voor de bevrijding te onderdrukken.

Ze hebben ook gebruik gemaakt van amoeben zoals elementaire wezens om extra druk op ons uit te oefenen.

Archon Menselijke Persoonlijke Relatie Controle
De archonten hebben hun controle (2) kunnen behouden met een speciale technologie die ‘De Sluier’ (The Veil) heet. Het is een elektromagnetische frequentiehek op het lagere astrale en vooral op het etherische vlak, zich maximaal 8,6 mijl (13,840 kilometer) naar boven en naar beneden vanaf het niveau van het maaiveld van onze planeet Aarde (de grond waarop we lopen), dat in grote mate verhindert dat het licht de quarantaine Aarde kan bereiken. De sluier wordt in stand gehouden door de niet-fysieke Archons. Deze technologie kan het best worden omschreven als etherische HAARP. Deze technologie verstoort de tijd / ruimte structuur op kwantum niveau en creëert zo grote moeilijkheden voor UFO aandrijfsystemen van de positieve ET krachten. In het verleden, werd hierdoor de voortgang van de positieve ET rassen in de richting van deze planeet aanzienlijk belemmerd.

Er is één specifiek raster op de etherische en astrale niveaus dat millenia lang het doel heeft gehad om de menselijke persoonlijke relaties te beheersen. Dit is de reden voor de meeste persoonlijke conflicten. Dit raster heeft twee belangrijke niveaus:
# één niveau is het etherische astrale waar Archonten en hun medewerkers werken om ons te controleren (2) en;
# de andere in het fysieke, waar de controle in handen is van de strenge Jezuïet facties waar fysieke Jezuïet Archons de touwtjes in handen hebben. Cobra maakte het heel duidelijk dat deze wezens zeer gevaarlijk zijn en dat er geen Event zal zijn totdat zij van hun middelen worden afgesneden.

Op de etherische en lagere astrale gebieden, houden hun Draconische beheerders de kunstmatige intelligentie technologie in stand die de Matrix op zijn plaats houdt. Het heeft een waarschuwingssysteem dus als een ontwaakt wezen met zijn Licht een gat in deze Matrix creeert, sturen de Draconians een Reptielen krijgerslaaf om druk uit te oefenen op de psychologische zwakke plekken van dat ontwaakte wezen om zo zijn trilling te verlagen en daarmee dat gat af te sluiten. Ook deze Reptielen krijgerslaven oefenen constant druk uit op de geest en de emoties van de geïncarneerde menselijke wezens op aarde om hun spirituele groei te voorkomen en om hun strijd voor vrijheid te onderdrukken. Als dat niet genoeg is, sturen ze ook amoebe-achtige elementaire wezens die extra druk te zetten. Al die negatieve wezens verbergen zich meestal in de plooien van vervormde ruimtetijd structuur op de astrale en etherische lagen.

Hun macht ligt in angst en verborgen agenda’s. Ze verliezen alle macht bij het aanschouwen van het licht, waarheid en moed. Als we ons van dit alles bewust zijn zonder angst, zal het licht van ons bewustzijn die plooien in de ruimtetijd structuur rechttrekken en zullen al die negatieve wezens verwijderd worden uit de astrale en etherische niveaus van de planeet Aarde.

Hoeveel van deze wezens zijn er geweest?
In mei 2012 werden we geïnformeerd dat er op het oppervlak van Gaia enkele tientallen Archons (Jezuïet factie), een paar honderd Draconians (voornamelijk in Illuminati bankiersfamilies) en enkele duizenden reptielen (voornamelijk in huurlegers zoals Blackwater later Academi enzovoorts). Toen waren we nog niet op de hoogte van het bestaan ​​van of de aanwezigheid van de Archonten in de Chimera Archon factie en hun controle over 6 militaire bases in de Verenigde Staten en 6 militaire bases in Europa. In de zogenaamde DUMB’s of ‘diepe ondergrondse militaire bases’ waren er na de Archon Congo invasie in 1996 bijvoorbeeld in een keer tot 500 miljoen reptielen .

Maar het aantal van deze wezens die onze werkelijkheid beheersen / controleren is veel groter geweest op de etherische en astrale niveaus. Op 3 januar 2013 leerden we het volgende: “Het etherische Archon raster wordt bestuurd door een zeer kleine groep van etherische Archonten die hun orders geven aan miljoenen etherische Draconians (sector bevelhebbers), en die aan miljarden reptielen (krijgers) en die weer aan amoeben ( semi-bewuste elementaire wezens die slechts bevelen op te volgen zonder te vragen)”.

image

De Sluier en haar Andere Tweeledige Functie
U zult zich herinneren dat de Lichtkrachten werden gedwongen om een niet-inmengings verdragsovereenkomst te ondertekenen, zodat ze zich niet rechtstreeks zouden bemoeien met het oppervlak van de planeet Aarde, en op hun beurt zou de Chimera ook geen directe invloed op de oppervlakte uitoefenen. Dus de belangrijkste functie van deze sluier is geweest om ET’S buiten te houden en ons in het donker ondanks het feit dat er een Galactische Confederatie is van goedwillende ET rassen die met elkaar in deze en andere sterrenstelsels samenwerken. De technologie van dit ‘elektromagnetische frequentiehek’ vervormt de tijd / ruimte structuur op een kwantum niveau. Maar afgezien van ET’s buiten te houden heeft de functie van de sluier de programmering en de herprogrammering van de mensheid door eindeloze reïncarnatie en recycling processen effectief gebruik weten te maken van ons als slaven voor hun behoeften.

De Chimera
De volgende gegevens over de Chimera Archon factie werden door Cobra bekendgemaakt gedurende de maanden april tot oktober 2014.

1] Deze groep omvat de leiders van de duistere krachten van het Andromeda sterrenstelsel.

2] Ze kwamen 25.000 jaar geleden naar de Aarde in humanoïde fysieke lichamen en plaatste de planet in quarantaine.

3] Ze hebben een scalair elektromagnetisch hek rond de aarde (de sluier) gebouwd, om positieve ET contact effectief te voorkomen en dus de mensheid te isoleren. De leiders van de Chimera Archon factie zijn de bewakers van de elektromagnetische nulzone. [Veil / Net / Rooster / Web / Matrix = wereldwijde plasma scalaire mind control-netwerk]

4] Dit netwerk wordt bediend vanuit de militaire bases en omvat de hele planeet.

5] Vroeger bouwden ze een uitgebreid netwerk van ondergrondse steden, met behulp van Draconians als slavenhandelaren en Reptielen als slaven en beheersten / controleerden vanaf daar de menselijke bevolking op het oppervlak van de planeet.

6] Hun belangrijkste bolwerken stonden vroeger onder Afrika, China en Tibet. Tot aan het begin van de 20e eeuw hadden ze geen direct contact met de beschaving aan de oppervlakte.

Deze zeer geheime negatieve groep, me de codenaam Chimera, binnen de Negatieve Militairen heeft militairen van alle grote naties geïnfiltreerd tijdens en na de Congo Archon invasie in 1996. Deze groep controleert in het geheim de overgrote meerderheid van de militaire bases over de hele wereld, veel van die bases behoren tot het Amerikaanse leger:
De Chimera Archon factie heeft wereldwijd de leiders van alle nationale legers gedwongen om geheime overeenkomsten aan te gaan teneinde alle sporen van welwillende buitenaards contact te onderdrukken en te wissen. De Chimera Archon factie is sterk verbonden met de Jezuïet Archon factie en de National Security Agency (NSA).

image

Strangelet Bommen
De Chimera groep heeft fysieke (*) strangelet bommen geplaatst (1) in de meeste Amerikaanse militaire bases en in een aantal militaire bases van andere landen en die bommen vormen de belangrijkste verdedigingslijn tegen de opmars van de Galactische Federatie en de Verzetsbeweging troepen naar de oppervlakte van deze planeet.

Naast de strangelet bommen op het fysieke vlak van de Chimera hebben deze ook bommen op het plasma astrale etherische niveau gecreerd. Dus de sluier of het wereldwijde plasma scalaire mind control-netwerk is gekoppeld aan strangelet bommen en dit is de reden waarom de verwijdering ervan een zeer delicate operatie is die zo veel tijd in beslag neemt.
* Alle fysieke strangelet bommen werden in januari 2015 door de Verzetsbeweging (Resistance Movement) met succes gedeactiveerd.

Op 29 januari 2015 werden we geïnformeerd dat “Het is ook waar dat Chimera een systeem van ondergrondse bolwerken bestuurt , met Long Island nu als hun enige belangrijke toegangspoort naar de oppervlakte.” De Chimera groep heeft een systeem van detectoren, die vanuit Long Island gemonitord worden, die elk ruimte voertuig dat zou landen of contact maakt detecteert.

“Deze ondergrondse bolwerken van de Chimera zijn totaal niet verwant aan DUMB’s (diepe ondergrondse militaire bases). Alle DUMB’s zijn al ontruimd en de Negatieve Militairen en de Cabal hebben geen toegang tot Chimera bolwerken, dus zijn ze op de oppervlakte gestrand. ”

Enige Aanvullende Informatie over de Chimera en de Sluier
De volgende korte beschrijving van plasma zou jullie begrip van plasma scalaire apparaten in het algemeen kunnen ondersteunen.
Plasma is de vierde aggregatietoestand van materie na 1) vast, 2) vloeistof en 3) gasvormig en is in feite de verbindingsschakel tussen de fysieke en de etherische materie.
We werden ook aan het volgende herinnerd door Cobra: “Jullie moeten begrijpen dat de materie op het fysieke vlak slechts een verkorte plasma golf is en plasma anomalie op het fysieke vlak direct reflecteert.” Plasma scalaire apparaten kunnen dus invloed op onze fysieke lichamen uitoefenen en de Chimera Groep maakt gebruik van deze apparaten om Lichtstrijders en Lichtwerkers aan te vallen door het beïnvloeden van hun lichaamsfuncties, verstoring van de ademhaling en de hartslag. Ze gebruiken ook plasma scalaire lasers om gedachtenvormen in de geest van Lichtwerkers te projecteren, plasma infrageluid om de frequentie van het aurische membraan van Lichtwerkers te verlagen en plasma ultrasone apparaten als een ultieme spionage en bewakingsmachine.

De Chimera groep mag niet worden verward met de ‘Breakway Civilization’. Deze afgescheiden beschaving is ontstaan ​​tijdens het nazi-occulte ruimtevaartprogramma {zie hieronder} en uitgegroeid tot een militair-industrieel complex met veel zwarte projecten, terwijl de Chimera groep / factie de drijvende kracht is achter de afgescheiden beschaving, en het manipuleert om het in stand houden van de quarantaine-status van de planeet Aarde te ondersteunen.

image

Chimera = Stichters van Alle Oorlogen
Voor 99% van de mensheid is het onbekend dat er wereldwijd op volle schaal een stille oorlog aan de gang is tussen de Positieve Militairen en de Chimera groep.

De Chimera Archon factie is praktisch gezien de schepper van alle oorlogen op aarde met inbegrip van de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Zij zijn het die achter de huidige verwoestende oorlogen zitten in Syrië, de Oekraïne, Irak, de groep Islamitische Staat en hun afschuwelijke oorlogszuchtige en terreur campagnes in het gehele gebied van het Midden-Oosten gebied. De voortdurende spanning en oorlog overal elders op deze planeet wordt gecreëerd door hen en hun huursoldaten / sluipschutters.

Naast de schijnbaar oneindige aanhoudende oorlog op deze planeet, is er sinds de Archon invasie in 1996 ook een intense oorlog gaande in dit Zonnestelsel.

Om vele fascinerende details over de oorlog in dit Zonnestelsel en de ‘Vloot van de Alliantie’ (The Alliance Fleet) te lezen ga je naar de (4) link hieronder, die is gepost door Cobra op 31 maart 2015.

Voor meer details over de Chimera Archon factie zie het Geheime Ruimtevaart Programma (SSP = Secret Space Program) hieronder.

De Jezuïeten
Volgens Cobra werden de Jezuïeten groep 500 jaar geleden opgericht en maken zij sinds die tijd de dienst uit op deze planeet.
Deze organisatie is een 16e eeuwse creatie van de familie Farnese dat een van de meest krachtige, pauselijke, zwarte adel families in Italië is. Dus we kunnen afleiden dat de Jezuïet organisatie de schuilplaats is op het oppervlak van de planeet voor de archonten die zijn geïncarneerd in de zwarte adel families.

De Jezuïeten werken onder het bevel van de archonten om de quarantaine status van planeet Aarde te behouden.

Deze Jezuïet Archon factie wordt wereldwijd meestal gevonden in de katholieke Jezuïet groep. Hun ‘werk’ is mind control – de controle van het volk. Onze mensheid wordt al 2500 jaar geestelijk geprogrammeerd en massaal gecontroleerd door middel van georganiseerde religie.

De Jezuïeten hebben de religieuze indoctrinatie van de zonde en de hel, en zitten achter veel activiteiten om de bevolking te beheersen. Zij hebben het onderwijs wereldwijd gecontroleerd.

De geestelijke controle van de Jezuïeten over hun beheerders die we al hebben geleerd zijn 1) Draconische medewerker-beheerders geïncarneerd in de Illuminati die het financiële systeem draaien en 2) hun krijgers = reptielachtige huurlingen die de Illuminati te beschermen en hun oorlogen creëren.

image

Hier kan het van belang zijn om te weten dat de werkelijke creatie van wat binnen de rooms-katholieke kerk bekend staat als ‘de hel’ werd in het jaar 393 in de lagere astrale gebieden gecreeerd. Dit was in de tijd van de tweede van de drie Archont invasies (3), toen Archonten en hun slaven rassen door een dimensionale portaal in de Kaukasus kwamen met het doel om mysteriescholen te vernietigen en als onderdeel van hun doel van de invoering van de christelijke geestelijke programmerings cultus creëerde ze een Virtuele Werkelijkheids Hel (Virtual Reality Hell) om de positie van de kerk te versterken.

De vorige Algemene Overste van de Jezuïeten, Hans Peter Kolvenbach (ook wel Zwarte Paus genoemd) is zeer behendig in het behouden van de angsttrilling onder de mensheid op het oppervlak van deze planeet. Hij is het brein achter de 911 (Twin Towers) en 311 (Fukushima) valse vlag aanvallen en de belangrijkste technische kracht achter het conflict in Syrië. Hij woont gunstig in Libanon, zeer dicht bij de grens met Syrië.

Het belangrijkste doel van de CIA is om over de hele planeet Jezuïet-vriendelijke politieke regimes te installeren en vooral om hun beleid ten aanzien van positieve buitenaardsen te dicteren.

De echte reden waarom de Jezuïeten de CIA, NSA, NRO en NGA hebben gemaakt was om toezicht te houden en de dreiging te evalueren die de positieve ET rassen voor hun rijk vormen.

De Jezuïet Agenda
Op 28 november 2013 leerden we van Cobra het volgende over de Jezuïeten:

De Jezuïet agenda (5) is om de Oostelijke Alliantie te infiltreren met zijn agenten en het proces van het creëren van het nieuwe financiële systeem te kapen. Onnodig te zeggen dat topmensen binnen de Oostelijke Alliantie zich hiervan bewust zijn en dat niet zullen laten gebeuren. Ook hebben de topleden van de Witte Draken Gemeenschap (White Dragon Society) hun lesje geleerd nadat hun voorgangers decennia geleden voor de gek werden gehouden toen zij een groot deel van hun goud aan Jezuïet agenten hadden overhandigd in ruil voor waardeloze stukjes papier (Amerikaanse staatsobligaties). De Witte Draken zijn nu veel voorzichtiger, vooral omdat de Jezuïeten proberen om ze te infiltreren door Te-Wu, de Chinese geheime inlichtingendienst.

Het plan van de Jezuïet is om de Lichtkrachten de Illuminati* factie te laten zuiveren (Rockefeller, Bush, Kissinger, Cheney & Co.) en dan in het geheim samenwerken met de Rothschilds over het proces van het creëren van het nieuwe financieel op te zetten systeem (* zie verder).
Hun agenten zijn aanwezig op eindeloze onderhandelingen over de overgave van de Cabal en ze proberen om de afspraken dichter bij de Jezuïeten agenda te sturen. Dit is de bron van de voorstellen om de paus de nieuwe M1 (monetaire controller) te maken. Dit is de reden waarom de nieuwe Jezuïet paus het idee van een centrale wereldbank aan het bevorderen is. Ze zijn ook serieus met betrekking tot het idee van het toestaan ​​van een wereldwijde schuld jubileum (kwijtschelding), zodat ze zullen worden afgeschilderd als redders van de mensheid onder de vleugels van de “goedwillende” Katholieke Kerk. http://www.chinapost.com.tw/international/europe/2015 /03/15/431112/p2/Pope-declares.htm

Zij zouden dan de katholieke cultus in een vernieuwde, meer publiek aansprekende wijze bevorderen, en geleidelijk andere religies absorberen (te beginnen met het boeddhisme), totdat ze hun doel van een wereldwijde religieuze geestelijke programmerings cultus zullen bereiken, en op hetzelfde moment blijven alle wreedheden uit het verleden van de katholieke kerk onder het tapijt geveegd.

image

Twee Illuminati Facties gecontroleerd door de Jezuïeten

De Rothschild Factie
Rothschilds zijn de bankiers van de Jezuïeten in de laatste twee eeuwen.
Zij beheren het geld voor de Jezuïeten. De meest invloedrijke zijn: Jacob de Rothschild, Evelyn de Rothschild, David de Rothschild en de laatste tijd ook Nathaniel Philip de Rothschild.

Cobra heeft uitgelegd dat onze hele financiële systeem werkt zoals het internet. Het is een enorm computerprogramma dat door de cabal bestuurd wordt.
Er zijn tal van geheime projecten geweest op zijn minst zijn gefinancierd uit dit financiële stelsel voor minstens 4-5 decennia.
Aanvullende financiering was nodig voor deze projecten en eigenlijk droeg ieder mens op de planeet ongeveer 25% van zijn salaris bij aan deze geheime projecten via overheveling van geld van de belastingbetaler !!!

80-90% van zowel de media in de Verenigde Staten als de media in Europa zijn in de controlerende handen van de Rothschilds. Door middel van speciale verzuilde CIA-programma’s hebben ze de waarheids beweging geïnfiltreerd tot het punt dat ongeveer 70% van informatie in de alternatieve media desinformatie is, direct of indirect afkomstig van Jezuïet bronnen. Omdat wij mensen onbewust zo geestelijk zijn geprogrammeerd erg zijn geweest erg geprogrammeerd door deze personen, hebben we de door de Rothschild media aan ons verstrekte informatie geaccepteerd. De sleutel tot onze bevrijding is hier het overnemen van controle over de massamedia. De dag dat we weer de controle van de massamedia hebben is de dag dat we gewonnen hebben. Daarom is dit de eerste voorwaarde voor hun overgave = de overgave van de controle van de massamedia. Ik hoor me nog Cobra zeggen in LA in november 2012 dat “Wanneer we de media bereiken dan hebben we gewonnen”. Dit zal binnenkort gebeuren wanneer ‘de olifant in de kamer’ voor iedereen zichtbaar wordt.

Deze Rothschild cabal factie is totaal geïnfiltreerd in de moderne geneeskunde; een voorbeeld is vaccinaties. We zijn genetisch veranderd door vaccins. Het idee achter het Rothschild idee van de geneeskunde is om ons allemaal te houden als werkende slaven. Er zijn kuren en genezing voor alles. Dit alles zal worden vrijgegeven en weer in evenwicht komen op het moment van de Event / Gebeurtenis.

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) die op Rothschild is gebaseerd, ontwikkelde vaccinaties in de nazi-concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tussen de jaren 1945 en 2010 kregen we deze ‘biochips’ geïmplanteerd (als we werden gevaccineerd). Hun functie was om ons bewuste vermogen uit te schakelen en ons als zombie te maken. De Verzetsbeweging (RM) heeft deze chips nu gewist.

Om hier samen te vatten: Rothschild Factie = Bank controle = Media controle = Medische controle!

Rothschilds opereren niet zelfstandig, maar gehoorzamen orders van hun Jezuïet Archon heersers.

image

De Rockefeller / Illuminazi * Faction
Dit Illuminati factie bestaat uit 1000 tot 2000 mensen die betrokken zijn in de geneeskunde, wetenschap, nazi’s en technologie. Deze factie is een Jezuïet creatie van de 20e eeuw met het doel het belemmeren en misbruik te maken van de technologische en wetenschappelijke vooruitgang van de mensheid.

De belangrijkste spelers in de Rockefeller / Illuminati factie zijn: David Rockefeller, Henry Kissinger, George Herbert Walker Bush (George Scherf Jr.), Dick Cheney, Jay Rockefeller, Donald Rumsfeld, Karl Rove en Paul Wolfowitz.

Blackwater ook wel bekend als Xe of Academi is een privé-Jezuïet leger die gehoorzaamt aan de dictaten van de zwarte adel. Dit leger opereert buiten alle wetten. Dit leger wordt bestuurd door mensen, zowel binnen de Amerikaanse overheid als daarbuiten voornamelijk van binnen het Vaticaan. Met andere woorden Blackwater is een religieus leger ten dienste van de paus in Rome, door de Orde van Malta. De Orde van Malta wordt volgens het internationaal recht als een ‘soevereine entiteit’ beschouwd met speciale diplomatieke bevoegdheden en voorrechten. Net als Blackwater is de Orde van Malta ‘onaantastbaar’ want het is het hart van de aristocratische elite.

Met andere woorden de cabal heeft zijn eigen huurlingen, die zij oorlog na oorlog hebben gebruikt om conflicten te triggeren die de chaos van zoiets als een burgeroorlog of nog erger creëren. In de conflicten in Egypte en Syrië hebben we gehoord over mysterieuze sluipschutters en die behoren tot dit privé huurlingenbedrijf.

Een voorbeeld van de stille wereldwijde oorlog die op volle schaal aan de gang is tussen de Positieve Militairen en de Chimera groep is de verdwijning van Malaysia Airlines Flight 370, een geplande internationale passagiersvlucht die verdween op 8 maart 2014, tijdens de vlucht van Kuala Lumpur International Airport Maleisië, naar Beijing Capital International Airport in China. Volgens Cobra en de Verzetsbeweging (Resistant Movement) was de kaping van het vliegtuig een daad van oorlog van de Chimera-groep. Het vliegtuig werd naar de militaird badis op Diego Garcia gebracht, dat een van hun belangrijkste Chimera bolwerken is.

image

Het eiland Diego Garcia

Het is belangrijk om te begrijpen hoe zwaar de Jezuïet Archon factie en de NSA (National Security Agency) gekoppeld zijn aan de Chimera Archon factie en dat het zij zijn die geheime overeenkomsten hebben afgedwongen met de leiders van alle nationale legers over de hele wereld om alle sporen van goedwillende buitenaardse contact te onderdrukken en te wissen. In een interview in februari 2015 werd Cobra gevraagd of de ‘onheilige vier’ (Cheney, Rumsfeld, Kissinger en George Bush Sr.) nog steeds in direct contact stonden met de Chimera groep op hun Long Island basis en hij zei toen dat ze nog in contact stonden.

image

Secret Space Program
In 1934 hebben vele rassen van het Draco imperium contact opgenomen met de wereldleiders en maakten geheime verdragen met hen en boden hen geavanceerde militaire technologie in ruil voor de slavernij van de massale menselijke bevolking. Dit was de belangrijkste reden voor de grote vooruitgang van de technologie in de jaren ’30. Voor al die projecten is financiering nodig en financiering kwam door inbeslagname van particuliere goud door de Gold Reserve Act van 1934.

Onder zeer strikte geheimhouding werden protocollen vastgesteld en geen enkele lek over “diepe gebeurtenissen” die de quarantaine-status zouden kunnen verstoren werd getolereerd. Dit is de reden waarom je nergens een echt bewijs van het bestaan ​​van ET beschavingen kan vinden en het meeste ‘bewijs’ wordt door de CIA zelf gefabriceerd om de kwestie verder te verwarren.

Het prille begin van het geheime ruimte programma (Secret Space Program) was in 1917 toen de Lichtkrachten de Thule samenleving in Duitsland had gevormd. Maar al snel werd deze geïnfiltreerd door de Archon-gecontroleerde Rothschild-agent genaamd Adolf Schicklgruber (Hitler) en werd Thule een instrument van het duister en het werd verder omgevormd in de Vril samenleving die het geheime Duitse ruimtevaartprogramma ontwikkelde.

Toen de Chimera groep dit zag, besefte ze dat de menselijke bevolking van de oppervlakte voldoende technologische ontwikkeling had bereikt om de sterren te bereiken en de sluier te doorboren. Om dat te onderdrukken, hebben zij hun eerste contact met de oppervlakte bevolking gemaakt door middel van Karl Haushofer op zijn reizen naar Tibet. Nadat er contact was gemaakt, werd de Chimera-gecontroleerde Haushofer de belangrijkste occulte kracht achter nazi-Duitsland.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerden Draconische krachten een totale overname van de planeet te realiseren door middel van nazi-Duitsland. Met de overwinning door de geallieerden is die poging mislukt en de Draconiers kozen voor een meer verborgen aanpak.

Nadat de nazi’s de Tweede Wereldoorlog verloren hebben, zijn ze voor een groot deel geemigreerd naar de Verenigde Staten door middel van Operatie Paperclip, waar ze de ruggengraat van het militair-industrieel complex vormden, en bleven hun geheime ruimte programma ontwikkelen en begonnen diepe ondergrondse militaire bases (DUMB’s) te bouwen, die met Yamashita goud werden gefinancierd.
Ze haalden ongeveer 2000 leidende nazi’s naar de Verenigde Staten en veel van die nazi’s vormen nog steeds de ruggengraat van de schaduw regering die de gang van zaken op deze planeet bepaalt.

Het echte geheime ruimtevaartprogramma begon in de vroege jaren 1960, toen de Chimera groep toestemming had gegeven aan de negatieve legers van de Verenigde Staten, de Europese landen van de NAVO, de USSR en China om gezamenlijk geheime Maan en Mars bases in bepaalde beperkte gebieden te bouwen. Ook werd een geheim verdrag getekend tussen de Cabal en het Draco / Reptielen / Zeta complex waardoor de Cabal technische ondersteuning kreeg bij de bouw van de Maan en Mars bases en dat deze negatieve buitenaardse rassen toestemming gaf om ondergrondse bases op Aarde te bouwen samen met de Negatieve Militairen.

Het geheim ruimtevaartprogramma en de bouw van de ondergrondse bases werd geëxploiteerd door het Rockefeller / Kissinger / Bush / Rumsfeld / Halpern / Cheney militair-industrieel complex door bedrijven zoals Halliburton, Bechtel, Rand, Sandia, Wackenhut, Morton Thiokol, Raytheon, Blackwater … Academi = (het voormalige Blackwater).

De Chimera groep was achter de schermen aandachtig de bewegingen van het Amerikaanse militair-industrieel complex aan het volgen om ervoor te zorgen dat de quarantaine-status van de planeet werd gehandhaafd en intact werd gehouden.

Tussen 1960 en 2000 was er een intense ruimteoorlog gaande. De Lichtkrachten begonnen storingen in de ruimte schoon te maken. In 2012 was het grootste deel van dit zonnestelsel schoongemaakt, maar de Chimera groep was overgebleven. Deze groep vertegenwoordigt slechts een paar wezens, maar het grootste probleem is hun verbinding geweest met de Strangelet en Toplet bommen (op de fysieke en plasma lagen).

De echte reden waarom de Jezuïeten de CIA, NSA, NRO en NGA hebben opgericht was om toezicht te houden en de dreiging die de positieve ET rassen voor hun rijk vormen te evalueren. Het belangrijkste doel van de CIA is om Jezuïet-vriendelijke politieke regimes op de gele planeet te installeren en vooral om hun beleid voor te schrijven ten aanzien van positieve buitenaardsen. (9)

Voor veel meer details over de Secret Space Program zie onderstaande links.

Het Oude Financiele Systeem + Het nieuwe financiele systeem
Een van de redenen waarom de Jezuïeten de Tweede Wereldoorlog hebben geschapen was om het regiseren om wereldwijd goud te kunnen grijpen voor de financiering van hun zwarte budget van programma’s voor de quarantaine-status van onze planeet te kunnen behouden (geheime ruimtevaartprogramma, diepe ondergrondse militaire bases enz.). Operation Golden Lily was een Jezuïet operatie en Generaal Yamashita was een marionet in de handen van de Jezuïeten.

In 2012 verwijderde de Verzetsbeweging de overgrote meerderheid van het fysieke goud uit de handen van de Cabal. Dit breidt de kreupelheid van de activiteiten van de Cabal’s uit. Sindsdien hebben ze de laatste paar triljoenen van hun geld in Lichtenstein verborgen. Vanwege het feit dat zij per dag 2 tot 3 miljard dollar nodig hebben om hun zaak draaiende te houden, kunnen ze nog 2 of 3 jaar doorgaan (lees in 2013) wanneer hun middelen ongemoeid worden gelaten, hetgeen natuurlijk niet zal gebeuren.

Het was rond september 2013 dat we geleerd hebben dat de “BRICS-groep de oprichting van een nieuwe wereldwijde bank aankondigde, die een van de bouwstenen van het nieuw financieel systeem zal worden.” Voor degenen onder jullie die misschien niet weten wat de BRICS-groep betekent, is het samengesteld uit B = Brazilië, R = Rusland, I = India, C = China en S = Zuid-Afrika. Veel andere landen hebben in het proces van zelf een aanverwante naar deze groep voor een paar jaar nu om zichzelf uit de macht te verwijderen van de kliek.

Zoals eerder in dit artikel genoemd proberen de agenten van de Jezuïeten de plannen van de BRICS alliantie te keren om de petro-dollars suprematie van het militair-industrieel complex in de plannen om de wereldwijde valuta-reset te gebruiken voor het Jezuïet plan voor wereldheerschappij te verwijderen.

Je moet ook weten dat de Jezuïeten in China zijn geinfiltreerd sinds de 16e eeuw en ze daar een uitgebreid netwerk hebben. Hoe dan ook, de topmensen binnen de draken en de Oostelijke Alliantie * zijn zich volledig bewust van de manipulaties van de Jezuïeten en zullen niet toestaan ​​dat hun positieve plannen worden misbruikt.

* Het zal interessant zijn om te weten dat het Bondgenootschap van  buitenaardse krachten de meesterkracht is achter de BRICS / Oostelijke Alliantie op het oppervlak van deze planeet.

Ergens in 2013 werd Cobra gevraagd over een monseigneur in het Vaticaan, die werd belast met het witwassen van 26 miljoen $. Hij vertelde ons dat deze som geld niets was vergeleken met de miljarden dollars die al door het Vaticaan zijn witgewassen. Op 17 mei 2013 hekelde paus Franciscus het mondiale financiële systeem, stralen de ‘cultus van het geld “, dat hij zegt is tyrannising de armen en het draaien van de mens in verbruiks consumptiegoederen. Hier is de link.

http://goldenageofgaia.com/2013/05/pope-francis-slams-global-financial-system-as-cult-of-money/

Cobra heeft deze ‘welwillende’ paus vele malen ondervraagd over eigenlijk iets over alle positieve ideeën en opmerkingen die hij maakt het doen. Het lijkt erop dat het onroerend goed / geld in handen van de katholieke kerk in Brazilië alleen al zou indien gebruikt dekking van de kosten van het verwijderen van alle honger en armoede op deze hele planeet.

Financiering van ons nieuw financieel systeem
Een deel van de fondsen die deel uitmaken van het geld dat zal worden teruggegeven aan de mensheid zijn, zijn, a) geld dat is gestolen van ons, die ongeveer $ 70000000000000 *** van oud geld patriotten verbonden met de positieve Military, b) $ 100 omvat biljoen uit de White Dragon Society en Templar groepen, c) $ 120000000000000 van de Verzetsbeweging en d) $ 10000000000000 van de Saint Germain Trust, … Ook de paar biljoen die de Cabal houdt nog steeds worden in beslag genomen wanneer ze worden gearresteerd.

Dit artikel ‘The New Financial System’ werd gepost op de Portal op 28 april 2012 en geeft de details van wat er zal gebeuren op het moment van de gebeurtenis.

http://2012portal.blogspot.se/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4_28.html

*** Re biljoen $ enkel voor verwijzing u zou kunnen genieten van het hebben van een idee van wat biljoen zou kunnen betekenen met betrekking tot uitgaven voor de moeite. Cobra heeft hebben het bedrag van 1 biljoen dollar al met al als de geschatte kosten voor de Secret Space Program en ruimteschepen zijn duur om te bouwen!

Overwinning aan het Licht
Tijdens de Doorbraak fase, wordt de sluier langzaam wordt ontbonden en de quarantaine langzaam wordt opgeheven. Op 8 augustus 2014 werden we geïnformeerd dat “Achter de schermen, clearing van de Chimera groep blijft. We zijn nu in de fase waarin alleen de kern van de Chimera groep blijft en clearing dat kerngroep is nu de belangrijkste uitdaging. “We weten dat de plannen van de Verzetsbeweging gestaag verlopen in de goede richting en er zijn zo veel geweldige geweest ontwikkelingen in de afgelopen maanden. Het artikel om dit een te volgen zal een overzicht van de details van de voortgang van dit uiteenvallen van de sluier en onze weg naar de overwinning van het Licht te zijn.

De Doorbraak is nabij!

Samengesteld door Therese Zumi Sumner

18/04/2015

LINKS:

Voor de exacte details over dit volledige artikel kunt u veel links op de pagina op mijn website getiteld vinden Duistere Cabal Heersers.

(1) Voor gedetailleerde informatie over strangelet / Toplet bommen ga naar ‘ 1E] CHIMERA 16TH september 2014 ‘

(2) Voor de exacte details van hoe diep we worden bestuurd zie volgende vier Cobra berichten

4] archons ~ GESCHIEDENIS RE Archons + de sluier [MATRIX] ~ 18 juni 2012

6] archons ~ Explosie van licht 26 juli 2012

7] archons ~ Etherische ARCHON GRID ~ 3 januari 2013

8] archons ~ PLANETAIRE SITUATION UPDATE ~ Etherisch Niveau ~ 15 oktober 2013 = Precieze details over de etherische lichaam implantaten bij de mens

(3) Voor informatie over de ‘Drie Archon invasies’ ga naar de link 1A] Archons ~ Val van de Archonten ~ 8 mei 2012 op de Duistere Cabal Heersers of zie directe link naar Cobra’s post op The Portal hieronder (6)

Dark Cabal Rulers

http://www.veritasgalacticsweden.net/introduction/dark-cabal-rulers

(4) 3 Belangrijke links met informatie  over het Secret Space Program (Geheime Ruimtevaart Programma)

Het 24ste Secret Space Program, april 2013

http://2012portal.blogspot.se/2013/04/the-secret-space-program-time-has-come.html

Solar System Situation Update, 9 februari 2015

http://2012portal.blogspot.se/2015/02/solar-system-situation-update.html

De Alliance Fleet, 31 maart 2015

http://2012portal.blogspot.se/2015/03/the-alliance-fleet.html

(5) De Jezuïet Agenda donderdag, 28 november 2013

http://2012portal.blogspot.se/2013/11/the-jesuit-agenda.html

(6) Directe link naar Three Archon Invallen van 8 mei 2012 op de portal

http://2012portal.blogspot.se/2012/05/fall-of-archons-normal-0.html

Over de ‘Breakaway Civilization’

Bron:  http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/true-matrix-cobra/

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

The Promise Revealed: ‘Transcriptie van het ‘Cobra Interview met Rob Potter op 20 januari 2015…’ door DaNell Glade.

The Promise Revealed: ‘Transcriptie van het Cobra Interview met Rob Potter op 20 januari 2015…’ door DaNell Glade).

Audiolink (Engels gesproken): https://soundcloud.com/thepromiserevealed/cobra-interview-20-jan-2015-interview

(Artikel is nog onder vertaling, en wordt steeds bijgewerkt.)

OK Dames en heren. Welkom nogmaals, bij een andere speciale overwinning van het Licht radioshow met Cobra. Ik ben uw gastheer Rob Potter. Vandaag hebben we een heel speciaal Cobra interview. Velen van ons hebben Cobra niet meer gezien sinds de nieuwe samenleving conferentie. We zullen met hem spreken om het even welke vragen of updates te vragen met betrekking tot onze missie op \ PFC.net.

We gaan door een aantal opwindende gewelddadige vlamzuiverende veranderingen op PFC en we liggen op ‘speedramp’ naar het volgende niveau. Voor degenen onder jullie die ons hebben gevolgd en een event steungroep (steungroep voor het event / het grote gebeuren / de gebeurtenis) hebben gehad ben ik blij te kunnen melden dat we het probleem hebben opgelost voor de event steungroepen. We zaten op meet-ups.com. Meet-up begon ons een en ander door te berekenen en we moesten al onze groepen terug trekken. Dus ieder van jullie mensen die er over de hele wereld in de PFC event steungroepen, vragen we je om naar PFC.net te gaan en een kijkje te nemen onder “how to participate” button en wij willen graag dat jullie klikken op de button “how to create an event support group” (hoe creëer je een evenement steungroep).

Daar ga je instructies ontvangen. Wat we hebben besloten om te doen is, we hebben een FB (Facebook) pagina genaamd Prepare For Change all locations (alle locaties). We stellen voor dat jullie een PFC groep op Facebook beginnen, zoiets als PrepareForChangeHeidelberg, Duitsland of PFC Clearwater, Florida bijvoorbeeld. Ga dan naar de Facebook prepareforchange all locations en laat hen het weten. Zij zullen jullie op een master-lijst zetten. Wij vragen ook dat, wanneer je naar onze website gaat nadat jullie je facebook pagina hebt gemaakt, jullie ons bij PFC dan de naam van je facebook event steungroep sturen en wij zullen het op onze nieuwe “support event group locaties” knop zetten die er zeer binnenkort zal zijn. Als je niet vertrouwd bent met FB, is dat OK. Wij vragen jullie om een ​​event steungroepsnaam te maken, nogmaals PFC (uw locatie) te creëren en ons een e-mailadres te geven waar mensen contact met u kunnen opnemen. Wij stellen voor een e-mailadres aan te maken zoals [prepareforchangelagunabeach@gmail.com]. Op deze manier kan uw informatie vertrouwelijk worden behandeld en kunnen mensen nog steeds contact met jullie opnemen voor jullie zondagse vergaderingen.

Mensen zullen dan naar ons evenement steungroep locator pagina staat en zij zullen beneden scrollen om het land en zij zullen de stad te vinden waar het evenement steungroep is. Met deze informatie zullen ze op uw e-mail en of Facebook-pagina en ze zullen in staat zijn om u te contacteren. U kunt dan beslissen ze de uitnodiging te geven en hen uitnodigen om uw evenement steungroep. Wij danken u voor de voortzetting van de missie van PFC, voor te bereiden op vreedzame geweldloze transitie naar een nieuwe samenleving.

We hebben verschillende andere updates op PFC. Een van hen is gaan we als gastheer van webinars op PFC, hopelijk een keer per maand. We gaan jullie allemaal vragen om je ogen uit voor deze informatie te bewaren door het aanmelden voor PFC.net en het ontvangen van onze informatie berichten. Nu op de hoogte als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en blog-post-meldingen, sommige van deze kan gaan om uw spam map in Yahoo of in uw promoties map in g-mail, dus houd een oogje op die twee mappen om te communiceren met ons bij PFC en worden op de hoogte van onze webinar.

We kunnen doen onze eerste webinar voor gratis. Helaas heeft dit een kostenpost en we zijn alle donaties op PFC. We kunnen worden die een kleine vergoeding voor onze webinars. Als we extra middelen buiten de kosten van onze webinar vergoedingen te ontvangen, zullen deze in onze schatkist ga naar onze web-site te onderhouden. We hebben kosten elke maand en we moeten zorgen voor degenen. Ook zou ik graag willen dat u allen naar [http://www.prepare4change.com] en zich bewust zijn van die web-site die kort een gemeenschap leider bevat. We zullen in de nabije toekomst bevolken meer informatie over deze en hopelijk verstrekken pakketten voor u allen steun evenement groepen. Ieder van jullie die het kijken naar wat er gaande is in de wereld zal zich realiseren dat er vele vele veranderingen die plaatsvinden in de wereld op dit moment en ze zijn allemaal ter ondersteuning van de informatie van Cobra, ikzelf en vele andere mensen met betrekking tot de radicale aankomende veranderingen op de planeet. Deze zijn allemaal bedoeld vreedzame, niet gewelddadige, harmonieus te zijn, zonder enig risico voor iedereen, als dat mogelijk is.

Wij vragen u allen om je missie te onthouden op te treden als zenders en informatie hubs van rust en vrede en kennis met betrekking de sluiting van het bankwezen en de arrestatie van de wereldwijde criminelen. We verwachten dat we worden ondersteund door het noodbericht netwerken van de wereld en alle media-stations die hopelijk zal worden in de controle van de positieve krachten in de politie en het leger, die zal worden het uitvoeren van rechtmatige arrestatie van criminelen in de politieke, financiële en maatschappelijke infrastructuur van onze wereld in betrekking om financiële misdrijf en criminele activiteiten. Dit moet eindigen op onze planeet, en hoe kunnen we de verandering. Veel mensen hebben mij gevraagd hoe we iedereen de aandacht kunnen krijgen en om een ​​verandering te maken. Nou ja, kunnen we plaatsen je-buizen, konden we gaan virale. We konden eigenlijk hebben onze ruimte familie van licht verschijnen in onze luchten en iedereen zou kijken, maar dit kan verwarring en angst veroorzaken. Het is daarom verstandig geacht door onze galactische vrienden om zich langzaam aan ons te openbaren, beetje bij beetje, dus we zullen niet worden verblind door de intensiteit van de openbaring van hun bestaan ​​als geheel.

Velen van ons hier op de hoogte zijn van hun bestaan ​​en verwelkomen hen, de positieve welwillende krachten, met open armen als ze de criminelen te verwijderen uit onze wereld met de hulp, in combinatie met onze aarde gebaseerd witte hoed militaire politie bondgenoten. We willen ook graag aan herinneren dat op het tijdstip van het evenement gaan we om u aan te moedigen om samen te komen tot uw meet-up-groep. We zullen interfacing wereldwijd. We hebben een aantal leden van het team aan boord komt hier van onze wereldwijde gemeenschap van vrijwilligers die zal optreden als liaisons met ons naar onze sociale netwerken te verhogen en geven ons een aanwezigheid op alle vormen van informatie te downloaden voor mensen om ons te volgen uit verschillende landen.

Bijvoorbeeld in China, sommige mensen hebben me verteld dat FB niet is toegestaan ​​in andere landen. Ze hebben iets te noemen we-chatten. We zullen de oprichting van een PFC we chat aanwezigheid daar en op het moment van het evenement en eventueel op voorhand, zal elke post en informatie die we zetten op PFC worden geplaatst via onze social media netwerken. Wij vragen dat u allemaal bij elkaar te krijgen, vertrouwd te maken met het kort de gemeenschappen leider evenals netwerk onder uzelf voor prachtige goede ideeën die relevant zijn binnen kunnen zijn in uw land, provincie, staat, stad, dorp, gehucht, stad om te vergemakkelijken vredig, kalm vertrouwen op het tijdstip van de gebeurtenis (event).

Dus hoe kunnen we de aandacht van mensen. Nou, wat denk je, zoals we allemaal weten, het evenement per definitie signalen sluiten van het financiële stelsel in de wereld als het bestaat. De centrale banken, swift bankcodes systeem van de overdracht van het geld wordt gecontroleerd door de Rothcchilds ‘en de Rockafellers en andere criminelen binnen het bankwezen en om voor ons om over te schakelen naar een transparant systeem, we weten allemaal dat dit moet eindigen. Hoe kunnen we misschien de aandacht van mensen te krijgen en hen bewust te maken van dit. Nou, we kunnen niet echt doen door de media die wordt gecontroleerd, dus het moet zijn, voor sommige mensen, en eigenlijk voor de meeste, een verrassing. Velen van jullie zijn te praten met uw vrienden en niemand gelooft u en al dit spul.Zorgen en vrezen niet. Maar de verandering komt en wat keer dat het gebeurt, zal het organische, natuurlijke en niet-angstige en niet-vijandig tegenover de mensen van de aarde. Sommige mensen die zijn un-opgeleid en kunnen niet begrijpen van de situatie kan wat milde paniek te hebben en dat is onze positie. Als u wilt om ieders aandacht te krijgen op de wereld, kan ik niet denken aan een betere manier dan het afsluiten van het bankwezen.

Geen creditcards, geen pinpassen, geen contant geld uit geldautomaten, geen transacties on line. Dit zal veel aandacht van mensen zeer snel te krijgen. Deze kennisgeving en realisatie door het publiek kan in zekere zin veroorzaken een korte hoeveelheid paniek of bezorgdheid, maar voor degenen onder ons die weten, dit is bedoeld zeer korte duur te zijn, idealiter binnen 24-48 uur, of 72 uur. Is aangegeven kan zolang 2 weken. Dit zal zeker te maken wat spanning en ontberingen onder de mensen van de wereld en hen dwingen om te leren hoe om te delen en te netwerken en te krijgen om hun buren te leren kennen en om niet in paniek.

PFC.net – Prepare for Change – Bereid voor op Verandering

Dit is de intentie (opleiden) en de missie van PFC en we hopen dat u ons zal toetreden. Bij deelname aan een Evenement steungroep, het creëren van een nieuwe en eerst naar onze informatie over PFC over hoe deel te nemen en creëren een event support groep waar we de hoofdlijst op onze website en / of en we willen u om beide te doen – ga naar PrepareForChangealllocations op FB. Als je je groep toe te voegen, zal het naar onze meester website lijst en u kunt altijd het daar als om welke reden FB sluit ons naar beneden, zullen wij uw gegevens ingevuld op onze web-site.Vergeet niet uw e-mail adres in uw PFC, zodat mensen kunnen contact met u opnemen en hopelijk genoeg mensen en groepen over de hele wereld om te helpen en de emotionele situatie te stabiliseren, alsmede daad hebben als liaisons te presenteren niet alleen de gemeenschap leider korte, maar ook andere documenten, zwangerschap stadia in verantwoordelijke posities en politieke controle in uw omgeving aan het volk worden voorgelegd.

Deze omvatten uiteraard communicatie, vervoer, ziekenhuis, in het bijzonder de politiediensten en de belangrijkste beslissers, of het nu een burgemeester, gouverneur, een leider, wie dan ook. Wij vragen dat u uit te reiken aan die individuen en verzorgen van dat spul. Dit is een beetje langer intro die we normaal hebben. Ieder van ons aan te moedigen u allen uit te nodigen en inschrijven onder ons [http://www.prepareorchange.net] . We gaan meer proactief in het bereiken van je en vragen om uw suggesties en uw interactie met ons geworden. Niet alleen om informatie te posten op onze website, maar hoe je je voelt je een bijdrage kan leveren over het bewustzijn en de vrede en rust voor de tijd van het event (de gebeurtenis) te brengen.

We bevinden ons in een zeer unieke situatie dat we dicht bij de kritische massa. Wanneer deze dingen plaatsvinden zal het snel, hard en snel gebeuren, 1 2 3. De meer voorbereid we zijn, hoe meer rust we zijn, hoe meer ontspannen zijn we des te beter we gaan zijn met betrekking tot deze situatie. Ik zal waarderen voor die mensen die zich aanmelden voor onze groepen te beginnen te zoeken naar onze e-mail nieuwsbrief en ontploffing en we mogen alleen contact opnemen met onze groepen. Zo zou ik contact opnemen met al die mensen die onder mij in het leiderschap die zeer vriendelijk zeiden dat ze wilden helpen en hun vaardigheden vermeld hebben ondertekend. We hebben geen tijd om contact met iedereen, maar kunnen we de groep e-mails aan u met betrekking tot bepaalde plannen en informatie willen we u op de hoogte van te houden. Ook voor degenen onder u die graag een bijdrage leveren op een bepaalde manier en hebben ideeën, zijn we zeker willen teams om te beginnen met kleine eilandjes van licht in gemeenschappen te creëren, ofwel vrijwel op het internet, FB of andere media netwerk om positieve veranderingen te creëren .

Ik heb gemerkt dat vele, vele prachtige mensen het creëren van hun eigen web-sites en blogs, het delen van prachtige informatie en eigenlijk bevestigen hun alliantie en trouw, dat we niet alleen zijn in het universum, nooit geweest, nooit zal zijn en dat er een doel en een reden voor ons om te helpen als grondpersoneel in de afbraak van de elektronische hek en de sluier als het soms wordt genoemd, naar onze vibrerende licht frequentie te verhogen om de compressie doorbraak en de bevrijding van de planeet een tastbare realiteit voor ons allemaal te maken . Dus willen wij u allen te blijven in uw goede werken daar en we zijn erg dankbaar.

Zoals u allen weet ik soms praten over wat er op stapel staat voor mij. Ik zal heel kort zijn hier U kunt al deze informatie in vind [http://www.prepareforchange.net] zou moeten zijn [http://www.thepromiserevealed.com] . Ik kan het krijgen van een iets nieuwe look. De meeste van mijn inhoud zal blijven. Ik ga verhuizen sommige dingen rond op de webpagina kort. Ik heb mijn nieuwsbrief en blog gecombineerd. Als je je aanmeldt krijg je beide. Ik wil graag om mijn laatste blog post. We hebben een leuke dvd verkrijgbaar aangeboden van mijn Mount. Shasta Conference, die heeft niet veel van de verkoop. Een heleboel mensen aanbevolen, en het lijkt erop dat niet dat veel mensen het wilde. Het is een geweldige job van mijn vriend genaamd Harold. Hij is een tv-producent. We betaalden voor de kosten van een aantal dvd’s die al in onze verkoop. Alle toekomstige middelen zal gaan om hem voor zijn vriendelijke inspanningen en zijn lange lange mooie inspanningen die hij daar deed. Alle sprekers die we hadden.

Ook zal ik verschijnen in Maui op 31 januari bij de tempel van de vrede. Kijk in de agenda en er is een link en je kunt tickets te kopen. Je zou willen haasten omdat we het aanmelden die in de eilanden. Het is een eendaags evenement. Het zal slechts 3 uur, dus het is een soort van een lokale zaak. Nogmaals, een andere spreekbeurt, zal ik, op 6-8 maart Ik zal in Washington. En heel kort en ergens in de nabije toekomst, waarschijnlijk ergens vóór april, ik zal het doen van mijn eigen webinar op PFC en opnieuw opladen van een kleine vergoeding en het aanmoedigen van mensen om mij te bellen om al uw vragen te beantwoorden met betrekking tot het evenement, ET’s, metafysische vragen, spirituele inzichten en ik zal mijn best doen om mijn eerlijke mening en mijn eigen visie punt op dat geven.

Ik beweer niet dat ik een expert te zijn en alles te weten over deze dingen, maar ik heb een uniek perspectief en ik denk dat een van mijn sterke punten is de mogelijkheid om te gaan van informatie van een spirituele aard aan die van een ET, aan die van wat er gaande is in de planetaire situatie op dit moment en alle krachten die met betrekking tot dat. Ik ben blij te kunnen aankondigen Ik ben al benaderd door een liaison van Veterans Today en Gordon Duff is de aankondiging van zijn kandidatuur voor het presidentschap in 2016, en ik zou graag willen geloven dat de witte hoeden in het leger kan dit gebeuren en ik hoop dat hij goed beschermd en dat deze vooruit zal gaan. Ik heb mijn hulp aangeboden om zijn campagne team en ik persoonlijk zal hem steunen als deze inspanning van zijn te lopen voor president blijft. Hij heeft de release van vrije energie, volledige openbaarmaking van ET beloofd. Een einde aan de oorlogszuchtige, vaccinatie en vele andere dingen, vele andere waarheden, transparant, eerlijk, en gewoon financieel systeem. Spreken van financiën, kan het van de nota in Cobra’s laatste post die hij gezegd dat Rusland een alternatief voor de Swift banksysteem heeft gecreëerd. Dit zou heel goed een voorloper en de overschakeling naar een eerlijke rechtvaardige en transparante financiële systeem heel erg snel ter vervanging van het stelsel van centrale banken.

Ik kan me niet voorstellen dat de logistiek en de details van deze. Het is goed om te weten dat er een plan en eerlijke mensen in de plaats om dit te realiseren. Nogmaals, op mijn schema updates, ik zal worden in de hoop om het creëren van een webinar met Omnec OneC en haar geliefde vriend en manager Anya Schafer. Dit moet worden bepaald. Een datum ergens in maart of april. Het zal waarschijnlijk anderhalf uur met Omnec OneC en Miss Schafer en ikzelf zal ook het delen en presenteren van wat informatie.

Ik zou ook heel graag dat jullie allemaal, als je kon, en je bent de liefde te voelen, te http://www.prepareforchange.net ondersteunen met een aantal donaties. Waren erg dankbaar. We hebben wel kosten hier geassocieerd. We hebben besloten we gaan met een nieuw IT-team die uiterst geavanceerd en krachtig zal zijn. Ze zijn duur, maar we hebben besloten dit is de manier om te gaan. We hebben een aantal prachtige hulp in het verleden gehad, maar we hebben lopen in sommige kwesties en we voelen is het noodzakelijk om meer professionele hulp te krijgen. Degenen onder jullie die graag deel uit van een team van consultants te worden. U zal niet worden gegeven codes, maar om ons te helpen te begrijpen en te handelen asa adviseur helpt ons om verder te gaan met wat hulp op het internet zal worden gewaardeerd.

We zijn op zoek naar experts op WordPress, SQL, Widgets, plug-ins, Web-site management. We niet veel aan de hand met PFC nodig. We hebben onze infrastructuur up. We moeten het interactieve en meer levensvatbaar te maken en we willen om dit te creëren op een solide basis. Voor degenen onder u hier vragen wij u om u overwegen met ons te communiceren en ik ga zeggen, als je een titel zal verlaten, dan kunt u contact met mij op en ik zal dit doen toekomen aan de juiste web-site-beheerder, die zal fungeren als onze liaison met u te coördineren en hij zal samen met u in teams en als je oplossingen, nieuwe ideeën en prachtige nieuwe productieve aspect voor PFC te creëren om onze missie te ondersteunen, zullen we het te vullen op onze web-site met grote waardering en dank aan alle van jou.

Ikzelf zal ook waarderen alle donaties. Ik werk heel hard op mijn website en dit werk hier voor PFC. Ik heb een donatie knop ook. Ik heb ook een aantal prachtige producten en ik hoop dat u mijn web-site te genieten: [http://www.thepromiserevealed.com]. Ik heb je er ook aan herinneren dat we zullen het hebben van de conferentie bij Mr. Shasta deze zomer. Omnec OneC, haar eerste verschijning in 25 jaar in de Verenigde Staten. De vrouw van Venus.Ook heeft Alex Collier ingestemd om te verschijnen op mijn presentatie op Mt. Shasta, voor het eerst in 8 jaar. De prachtige getalenteerde Scott Lemriel de schrijver auteur van de Seres Agenda. Wie zal ons uitleggen in de diepte van de plannen voor het vrijgeven van de quarantaine voor ons individueel en spiritueel. We zullen toetreden onze krachten om technieken te ontgrendelen. James Gilliland wordt hoofd van onze nachtwacht waar we dit zullen doen op Mount.Shasta in de buurt van Panther Meadows. Het zal een prachtig evenement worden.

We moeten veel waarnemingen er net zo goed krijgen als het geven van een prachtige presentatie. De bruisende Ted Marr zullen doen wat MC plichten evenals zich te melden. Onya Schafer, medewerker en manager Omnec’s zal ook een presentatie en we houden de lijst soort kort en zoet. We gaan naar yoga, meditaties hebben, excursies in de natuur, muziekcentra, We gaan naar voedsel hopelijk hebben op de site. Ik ben op zoek naar een zeer natuurlijke, getalenteerde voedsel chef-kok staat voeden 3 maaltijden per dag 100-150 mensen op dit evenement in Mt. Shasta. 19-23 augustus, 2015. Ik ben ook het accepteren van aanvragen voor vrijwilligers. Ik heb een coördinator die zullen werken met die dus als jullie geïnteresseerd zijn om te komen, kunt u zeker te sturen in de onderwerpregel: vrijwilliger.

We zullen ze bestand weg en ik zal de vrijwilliger-status af overhandigen aan mijn Mt. Shasta interplanetaire uitwisseling conferentie deze zomer van 2015, “” is de titel van dit jaar. We kunnen niet iedereen nemen. De enige vereiste is dat je op -site van de 17-23 naar de locatie te bereiden. U hoeft niet te kamperen op het terrein met ons, maar van de 17-23 naar de locatie voor te bereiden op ons evenement. Met al die updates in de kan, ga ik ook ga je vragen al als je geïnteresseerd bent in een persoonlijke sessie met Omnec OneC Ik ga je vragen om e-mail me bent. Omnec OneC is heel lief persoon. Ze is niet technologisch georiënteerd en ze heeft geen computers doen en ze heeft geen internet verbinding.

De enige manier dat haar vriendin dat ze kunnen sessies doen is als haar vriend is aan haar zijde. Om dat te laten gebeuren, ze wil vliegen vanuit Duitsland naar Omnec’s locatie in de Verenigde Staten. Dit kost geld en eigenlijk voor hen om samen te komen, bieden ze sessies met Omnec om dit financieel te ondersteunen. Omnec kosten $ 200 / hr voor een sessie en ze houdt om u te zien, dus moet je Skype-mogelijkheden te hebben en dit zal worden gecoördineerd door Anya Schafer. Ik vraag u om e-mail me op: [Rob@thepromiserevealed.com] met uw verzoeken om een sessie met Omnec OneC hebben en ik zal dit doorsturen naar Anya Schafer.

Dames en heren, dat is nogal een inleiding hier vandaag. Ik wilde deze informatie aan u doorgeven. Ik weet hoe veel mensen over de hele wereld luisteren om dit te krijgen. We hebben een aantal belangrijke updates voor u bij PFC. Voor degenen onder u in Event steungroepen, ik hoop dat je dit zult luisteren en lees het transcript en pauzeer het, want dit is een zeer waardevol aspect van de dienstverlening. Voor degenen die hebben gevraagd hoe het kan helpen. Dit is hoe je kunt helpen: Word lid van een evenement steungroep, samen met ons voor meditatie voor vrede op zondag en netwerken met uw collega-broeders en zusters die hebben gezocht gelijkgestemde individuen om hun proces van ontwaken te delen, geestelijk, politiek en alle andere goede vormen van actie die je samen kunt doen om deze wereld te veranderen, ondersteunen wij u allen.

Met dat gezegd, moet ik altijd bedanken Danell Glade die de leider is van de financiële groep (transcriberen). We sturen haar onze liefde en steun. Ze stuurt haar vragen in voor ons en we zullen ze lezen op de lucht in slechts een moment.Willen we ook bedanken Rique Seraphico die onvermoeibaar moduleert Cobra’s stem en bewerkt dit interview, dus je moet de duidelijkste record van Cobra-interview ooit. Zoals altijd, Steven Smally altijd creëren enorm getalenteerde artistieke foto’s ‘diavoorstellingen op youtube die uit zal komen op dit punt.

En ik persoonlijk moet excuses aanbieden aan Rique Seraphico , hebben we een aantal grote software glitches gehad en hij zal wat extra tijd hebben dit goed te Cobra stemmen en geluidsbewerking moduleren. Hopelijk kunnen we dit professioneel voor hem doen. Hij heeft ook wat muziek onder de muziek knop op mijn website [http://thepromiserevealed.com/mysterious-spheres/].

Hij doet het voortouw bij het ​​openen van muziekbestanden en sluiten van muziek (432 Hz, geschreven en uitgevoerd door Rique Seraphico). Als u wilt om hem te steunen, hij heeft een mooie cd beschikbaar (de Mysterious Spheres CD, geprijsd U $ 15.00 (Kies 432 Hz of 440 Hz) / U $ 20.00 (432 Hz + 440 Hz) kan op Pay Pal worden gekocht, de accountnaam [mailto:riqueseraphico@gmail.com].

Ik denk dat het mensen. Ik heb niet gezegd dat maart 6- 8 de Galactische Wijsheid conferentie wordt genoemd. Er is ook een link op mijn blog. Ik ben ook begonnen uit te geven wat informatie over een spirituele aard, zoals ik beloofd.Zodra ik via een aantal van deze hindernissen, dat is alles wat ik ga doen. U kunt zich verheugen op dat goed nieuws opkomen. In de tussentijd, Victory aan het licht en hier komt de Cobra-interview. Dankjewel.

Rob – OK bedankt mensen. Dames en heren, dit is Rob Potter, de overwinning van het Licht Radio Show. We hebben Cobra op hier. Cobra heeft bevestigd met mij vandaag dat alles wat we doen op PFC gaat zeer belangrijk geworden. De informatie die ik noemde over PFC steeds een hub op het moment van de gebeurtenis is erg belangrijk voor alles wat je PFC ondersteuning evenement groepen om te weten en te realiseren. Onze taal en onze vertaalservice knoppen zullen worden bevolkt op onze site en we gaan hoewel sommige opknappen, dus wees geduldig. Zonder verder een gevolg, onze geliefde afgezant van het licht, de heer Cobra. Nogmaals van harte welkom om de overwinning van het Licht radioshow. We hebben veel aan de hand. Bedankt voor uw komst.

COBRA – Bedankt voor de uitnodiging. Ik ben blij om hier nu te zijn.

Rob – Ja, je laatste paar berichten zijn erg goed en we hebben een heleboel prachtige informatie die afkomstig is van u.Ik heb gesproken over het vóór met mensen, kunnen we niet onderschatten de scalaire plasmaveld grid-netwerk, dat is het beïnvloeden van de mensheid. Het is uiterst belangrijk, is het niet?

COBRA – Ja. Het is eigenlijk een van de belangrijkste factoren die eigenlijk vertraagt ​​de voortgang van de lichte krachten. Als dit verwijderde dingen gemakkelijker zou vele malen voorbij zijn. Dit is een van de belangrijkste kwesties die moet worden aangepakt.

Rob – OK. Dankjewel. Ik was ook verteld door Alex Collier dat een Tesla spoel implantaten zal verwijderen. Dat is wat hij zei de Andromedeans vertelde hem. Mijn technologie impliceert dat. Kunt u mij vertellen: dat zal verwijderen van de andere implantaten ook.

COBRA – Het kan, maar ik heb meer informatie nodig precies welke technologie je in gedachten hebt. Er zijn vele variaties en uitvoeringen van deze. Implantaten zijn niet alleen op één laag. Het is net als, ze zijn verschillende dimensies, is er het fysieke aspect, plasma aspect, etherische aspect en je een combinatie van technologieën om al die aspecten te verwijderen om een implantaat volledig te verwijderen nodig.

Rob – OK. Dat is wat ik vroeg me af. Hij zei dat hij het kon maken. Wat we bedoelden was als de Nicola Tesla violet wand, die werd beschreven door Edgar Cayce die verkrijgbaar is – ik wilde weten, zou dat toverstok implantaten te schakelen. Is dat zomaar verstoren een fysieke implantaat. Gaat het om een ​​implantaat dat is onzichtbaar op het etherische en het astrale verstoren. En hij zei dat beide is wat hij dacht.

COBRA – OK. Het kan helpen bij het ​​verwijderen van de implantaten, maar op zichzelf niet voldoende om het implantaat te verwijderen omdat er technologie die opnieuw worden creëert implantaten weer.

Rob – OK. Dankjewel. De techniek die ik gebruik is Dr. Fred Bell’s Pleiadian technologie die de vergulde piramides We aansluiten van een teslarol om de hele piramide hij hele piramide dingen wordt een violette vlam generator. Als u lopen naar het u kunt zien het schenden vlam krijt en het heeft natuurlijk een krachtige energie kracht. Het andere wat ik ben erg benieuwd naar de Nigeriaanse situatie. Als de bases zijn gewist van de reptielen, deze afschuwelijke Boko harem spul is dit al het oppervlaktewater of is dit gecombineerd astrale parasieten. Heeft dit iets te maken met de Congo portal.

COBRA – Het is allemaal oppervlak mensen die daadwerkelijk worden verzameld. Ze worden gericht op een bepaalde locatie. Het is een klein aantal, het is niet een groot aantal mensen dat daadwerkelijk kan vernietigen hele dorpen vrij snel en effectief met machinegeweren. Het is niet een groot aantal mensen. Die zijn in principe reptielachtige wezens geïncarneerd in menselijke lichamen die door de congo portaal in 1996. Velen van hen werden gewoon ergens wonen in Afrika kwam terug. De meerderheid van die oppervlakte reptielen zijn gewist, maar kleine aantallen is nog overgebleven.Velen zijn een deel van de islamitische staat terroristische organisatie.

Rob – OK. dus hoe deden ze in het oppervlak komen. Zijn ze holografisch geprojecteerd lichamen.

COBRA – Ze kwamen aan de oppervlakte in 1996 en sinds die tijd bleven ze op het oppervlak.

Rob – OK. Dus, naar de oppervlakte komen wat ik wil weten is, hoe hebben ze in het menselijk lichaam.

COBRA – OK. Ze waren in principe geteleporteerd met teleportatie kamers, zogenaamde, sprong kamers, als je ze wilt noemen, in de ondergrondse basis, via andere reptielen sterrenstelsels in 1996. Ze kwam net met hun lichaam naar de oppervlakte en ze bleef op de oppervlak tot dan. (In het menselijk lichaam) Ja.

Rob – Niet in reptielenlichamen?

COBRA – Het is een menselijk lichaam, maar een reptiel entiteit levend in een menselijk lichaam. Geen vorm verschuiven.

Rob – OK. Dit bevestigt mijn informatie dat ze een technologie die wanneer ze gaan in een sprong kamer, het achterlaten van hun reptielachtige lichaam en ze eigenlijk in een menselijk lichaam verschijnen. Is dat correct?

COBRA – Ja, dit is precies wat er gebeurd is en de andere situatie is dat er waren klonen die werden gekweekt in ondergrondse bases en zielen waren eigenlijk in die gekloonde lichamen geprojecteerd. De reptielen entiteiten werden geprojecteerd in de mens als gekloonde lichamen.

Rob – OK Dat is vrij “out there” dingen, maar zeer goed. Volgende vraag: we hebben een aantal enorme veranderingen in de financiële situatie hier te zien. Ik ben erg geïnteresseerd als je zou kunnen reageren. Rusland heeft niet afgesneden gas naar Europa, want dat zou een heleboel mensen, maar wat ze hebben gedaan is ze hebben hen gedwongen om te gaan via Turkije te bevriezen. Kun je een beetje over dat uit te leggen.

COBRA – Het is eigenlijk een druk op Europa om partij te kiezen. De Cabal is het hebben van een andere stijl van de druk. De Cabal is druk met terroristische acties, met militaire dreigingen, maar Rusland is simpelweg het maken van bewegingen op de energiesector en de financiële sector om de Europese landen beginnen te beseffen dat ze zullen moeten om een keuze te maken, ofwel ze ondersteunen Rusland en de Oost-alliantie, de BRICS alliantie of ze ondersteunen de Verenigde Staten en de Illuminati factie waarachter is eigenlijk het beheersen van de politiek van de Verenigde Staten op dit moment.

Rob – Recht. Dames en heren, als hij spreekt over Europa en Amerika – hij is niet te spreken over de mensen, hij spreken over de hogere echelon criminelen er bij betrokken. Dus dit is als een sanctie soort situatie die er plaatsvindt. Ik wilde alleen maar dat mensen weten dat de hardheidsclausule is in principe om de Cabal leden te kiezen om te gaan naar het licht, zonder enige schade aan de onschuldige mensen in deze landen, juist?

COBRA – Ja, precies. De situatie in Europa is intens omdat Europa in de middelste zone. Het is als een overgangszone tussen het oosten en het westen en dit is de reden waarom er zoveel druk in deze situatie, maar in principe zal de uitkomst zeer positief zijn.

Rob – OK, met betrekking tot het financiële systeem, ze hebben een alternatief Swift banksysteem gemaakt. Kunt u reageren als dit onder de controle van het Verzet krachten en zou een alternatief op het tijdstip van het evenement voor een soepele overgang bij het bankwezen van de Rothschilds wordt stilgelegd en kon niet worden gestoord zijn.

COBRA – OK. De oostelijke alliantie een alternatieve financieel systeem dat de Rothschilds daardoor niet kunnen controleren en dit is de infrastructuur die wordt gebruikt op het moment van de terugstelling, op het tijdstip van de gebeurtenis.

Contant geld

Rob – OK. Dat is goed nieuws. Nu kan ik u bevestigen dat de weerstand zal zorg dragen voor dit, omdat we weten dat er veel, veel duistere krachten die er zijn en ook al is het goed bedoeld ook goed te zijn, is het mogelijk dat het zou kunnen worden gehackt of dat er sprake zou kunnen zijn elke betrokkenheid met Rothschild jezuïet mollen binnen het nieuwe systeem of zullen deze volledig worden gecontroleerd door het verzet en een Galactische technologie.

COBRA – OK, wanneer de event komt, natuurlijk de gehele reset zal worden geëxploiteerd en geleid door het verzet en dat zal contact opnemen met de positieve krachten binnen deze nieuwe infrastructuur en ja, deze infrastructuur is geïnfiltreerd door de Rothschild en Jezuïet agenten omdat ze hebben een plan om het nieuwe systeem te kapen, maar op het moment van de gebeurtenis die mensen geen macht dan ook zal hebben. Hun plan zal niet worden uitgevoerd. Er is absoluut niets om bang voor te zijn in deze situatie.

Rob – Zeer goed. Dat is goed om te weten, zodat de infrastructuur wordt op zijn plaats wordt gezet en dat wordt toegediend om het licht van de Galactische om het te ondersteunen. (Exact). Cobra, laten we hier blijven bij de situatie van de bankgegevens. We hebben zeer goed nieuws. BIS, gevestigd in Zwitserland, is gegaan hij Euro je zei. Betekent dit dat de bankiers in Zwitserland worden steeds voldoen aan de nieuwe eis om Basel III of een echte goud terug munt systeem worden?

COBRA – OK. Wat er gebeurt in Zwitserland heeft niets te maken met BIS. Het is de Zwitserse Centrale Bank die besloot de Zwitserse Frank van de Euro los te maken. Wat betekent dat de Zwitserse Centrale Bank heeft besloten aan te sluiten bij de strategie van de Oost-Alliantie met een op goud gebaseerde valuta en weg van, uit de buurt van de Euro, die in feite een creatie van de Jezuïeten is geweest.

Rob – OK. Dus als je kunt gaan een beetje dieper in dat, betekent dat dan dat de Rothschilds niet langer de controle van de Zwitserse Centrale Bank?

COBRA – Ze beheersen nog steeds de Zwitserse Centrale Bank tot op zekere hoogte, maar ze hebben niet meer de absolute controle over het beleid van de Zwitserse centrale bank, dus het is een gemengde situatie. Ze hebben nog steeds heel veel macht in het bankwezen, maar deze macht is niet langer absoluut.

Rob – OK. Dus dat is een zeer goede vooruitgang voor de lichtkrachten is het niet?

COBRA – Ja, precies.

Rob – OK. We zien meer potentiële veranderingen te voorschijn komen. Nog een vraag met betrekking tot het financiële systeem. Winston Strout had mij eerder aangegeven, en enkele andere van mijn contacten in de Verzetsbeweging (RM) in de camper groep in Reno dat is gesproken over een heleboel. Hij eigenlijk aan mij gerapporteerd van tevoren dat het goud certificaten had gekregen naar de VS en ik zei, “waarom zouden ze dat doen als de slechteriken zijn nog steeds in control?” En hij zei, “exact”, wat betekent dat ze niet in controle en dat Benjamin Fulford’s na die kwam 3 dagen later nadat ik het hoorde, bevestigd dat het goud certificaten zijn verstrekt aan de Verenigde Staten. Kunt u ons uitleggen een beetje over deze gouden certificaten. Is dit in de plaats voor de overdracht naar het goud terug valuta en opnieuw instellen van de economie op het evenement en is het waar dat het heeft plaatsgevonden.

COBRA – Dit proces heeft vele fasen en terwijl ik weet zeker dat het horen van het is net achter de schermen afspraken die plaatsvinden zonder de betrokkenheid van de Cabal. Maar er is geen officiële erkenning van die overeenkomsten. Bij het ​​maken van een nieuwe structuur, eerst moet je een zekere overeenkomst tussen de belangrijkste mensen die het maken van de structuur te hebben en dit is precies wat er is gebeurd, maar het betekent niet dat deze nieuwe structuur al helemaal wordt gemaakt en het is niet erkend door alle krachten. Maar als het zover is, zal deze nieuwe structuur volledig massief zijn en deze overeenkomst, die heeft plaatsgevonden op dit moment, zullen worden gerespecteerd. Ik zou zeggen, de eerste fase in het creëren van funderingen voor het nieuwe financiële stelsel binnen de Verenigde Staten.

Rob – Zeer goed. Dit is allemaal heel positief informatie en we kijken uit naar grote veranderingen daar, dus lijkt erop dat we onszelf positioneren voor het evenement. Het is niet alleen gaat plaatsvinden in een vacuüm. Dit is de reden waarom het had zo lang en we kunnen naar voren worden bewegende nemen. Je hebt ook vermeld sprekende van de dingen, denk ik, kan je een klein beetje over het ultimatum aan de Cabal dat ze werden gegeven zich over te geven en ik weet zeker dat er is al heel wat opmerkingen over het uit te leggen. Maar ze hebben de opdracht gekregen om over te geven aan de witte kracht militaire groep, is dit correct?

COBRA – Je verwijst naar mijn laatste bericht?

Rob – Ja, en ik ben het soort tussen de regels hier. Ze zijn ofwel overgave, of ze zullen worden genomen en er waren schoten afgevuurd op Joseph Bidens huis.

COBRA – OK. OK. Dit is geheel andere situatie. In principe is het RM (Resistance Movement) heeft een paar waarschuwingen om de negatieve militairen en hun scalair directionele wapens die werken op te houden met die aanslagen uitgegeven en die waarschuwingen niet werden gerespecteerd, zodat de RM verder heeft besloten met een bepaalde plannen. Ik zal uitleggen; in het verleden de RM werd tegenhouden van bepaalde mensen die willen beginnen met het verwijderen van de Cabal van de planeet. Nu is de RM is niet meer terug te houden die mensen. Die zijn nu op hun eigen en ze kunnen vrij veel wat ze willen doen. De Cabal is er niet meer veilig op het oppervlak van de planeet, zodat ze niet het nemen van directe actie nog niet, maar ze zijn waardoor actie van bepaalde andere belangengroepen die niet eerder werd ondersteund, dus dit is de eerste fase. De tweede fase is dit niet genoeg. De RM zullen bepaalde acties die zullen leiden tot de arrestatie van de 4 belangrijke personen die ik in mijn blog heb genoemd en er is ook de derde fase dat ik niet over nog zal spreken initialiseren.

Rob – OK. Dus om het duidelijk te maken mensen, De RM, de Galactische Federatie gelooft niet in geweld. Zij zouden graag dit een vreedzame soepele overgang te maken. Als gevolg van de situatie van de gemeenten en hun onvermogen om daadwerkelijk te worden betrokken bij dit punt van de tijd, zijn ze veranderd achterste delen van de positieve Militaire die ziek en moe van het wachten net als wij allemaal waren en bereid zijn te nemen van deze criminelen in de arrestatie proces. Als iemand gaat in de arrestatie proces en verzet zich tegen de politie schiet ze de hele tijd. Dus de RM de GF (Galactische Federatie) is niet betrokken bij het. Dit is 3D militaire aarde bondgenoten die willen om de klus te klaren en ze nemen het recht in eigen handen een beetje en de RM is een soort van permanent terug. Is dat correct?

COBRA – Dat is niet helemaal correct. Ik zal geen commentaar geven op welke groep is het nemen van actie, want dat is geheime informatie. Ik zal zeggen dat de RM is niet direct actie te ondernemen en ook de positieve Military is nog niet direct actie te ondernemen.

Rob – OK, dus er zijn andere leden dat ze terug zijn bedrijf. Dus in het algemeen, dus het feit dat ze niet tegenhouden significant. Dus we zien veranderingen daar. Natuurlijk is iedereen die wil weten, is het op zoek als het raam van onze kans is meer mogelijk is op zoek op dit moment met deze positieve drastische veranderingen in deze laatste paar dagen met betrekking tot het evenement vindt plaats binnen dat window of opportunity (Raam van Mogelijkheden). Is het een mogelijkheid.

COBRA – Het is een mogelijkheid, maar het was altijd een mogelijkheid. Gebeurtenissen die nu gebeuren zijn slechts een weerspiegeling van alles wat er is gebeurd voor of achter de schermen. Het is gewoon niet dat is het enige verschil publiek.

Rob – OK, dat is een soort van een update over de planetaire situatie. Ik ga in te gaan. . . we hebben een aantal vragen van Danell Glade onze prachtige transcriptieschrijver die al onze Cobra transcriptie doet. Ze wilde u een vraag stellen: Wie bepaalt de tijd en de omstandigheden van de dood van een persoon.

COBRA – In principe is de status van het fysieke lichaam van die persoon. Wanneer het lichaam in een staat wanneer het niet goed genoeg is om in leven te blijven, dit is eigenlijk het moment waarop de ziel het lichaam verlaat.

Rob – Dit is een natuurlijke fenomenen of wordt bepaald door het lot of heeft een ziel kiezen voor deze?

COBRA – Het is een natuurlijke fenomenen. Het lichaam kan zichzelf in stand te houden voor een bepaalde tijd en dan is het te kwetsbaar of er is te veel entropie om door te gaan.

Rob – Recht. Dus een persoon met hoger bewustzijn en het ontbreken van negatieve gevolgen zou kunnen langer leven. Haar eigenlijk niet dan vooraf bepaald?

COBRA – Het is niet vooraf bepaald.

Rob – Dank u. Is het geestelijk nuttig om te proberen en te communiceren met degenen die zijn overleden.

COBRA – In sommige zeldzame gevallen, ja. Maar meestal is het net gevangen, omdat mensen die schijnbare communicatie te hebben, meestal contact met verschillende krachten die niet van het licht.

Rob – Ok Cobra, als je weet dat ik niet ooit geven je huiswerk. Voor degenen onder u die sturen vragen te vragen wat doet Cobra denkt over deze en sturen ze in een 2 uur durende video. Dat gaat niet gebeuren. Ik heb stuur in deze ene keer, iemand mij een bestand verzonden. Ik stuurde het naar Cobra. Het was eigenlijk een artikel over geluiden die worden onlangs te horen zijn in de lucht, luide knallen in bepaalde gebieden. Er is eigenlijk al opgenomen geluiden. Wordt dit deel van het scalaire veld netwerk wordt naar beneden gebracht. Wat zijn deze geluiden die in de lucht te hebben gehoord.

COBRA – Het is eigenlijk, zou ik zeggen een bepaalde handelingen van het licht krachten die zijn verbonden met de verwijdering van de Chimera groep.

Rob – Excellent. Heel goed nieuws, heel blij te horen dat. Iemand wilde ons vragen over de verslaggevers op de TV. Zijn een aantal van deze reptielen, de vorm shifters (andere vorm aannemen). Is er enige waarheid in dat of is dit gewoon erg gecontroleerde personen. Wat is er aan de hand met de media.

COBRA – De overgrote meerderheid is geest gecontroleerde personen. De vormverandering fenomeen is eigenlijk een technologie die is gegeven aan bepaalde hoge ranking leden (hoog in de organisatie) van de Cabal die van de reptielen oorsprong. Maar dit zo’n zeldzame verschijnselen. Dit is aanzienlijk meer dan benadrukt.

Rob – Dat is wat ik ook dacht. Hier is een goede vraag en ik heb informatie en bewijsmateriaal met betrekking gehoord 9-11 dat de motoren die werden gevonden aan de voet van de torens er werden geplant en er is gepraat, ik een helikopter video, die er was een soort gezien hebben daar vrijgelaten klein beetje sonde. Is het mogelijk dat de Cabal gebruikt een geavanceerde geheime ruimteprogramma technologie om een ​​beeld te projecteren. Dus de vraag is; was er echt een vliegtuig dat crashte in de Twintowers (New York, 9 september 2001) of was er explosies er eerder ingestelde en een holografische vliegtuig werd gebruikt?

COBRA – Het was een echt vliegtuig, maar wat eigenlijk de gebouwen verwoest was de belangrijkste, een nucleaire explosie. Het vliegtuig was gewoon een show voor de mensen.

Rob – Ja, het was een thermische bom onderaan de toren was de eerste. Ik ontmoette de belangrijkste meester van de torens William Rodrigez. Hij sprak en ik ontmoette hem en hij legde uit dat er sprake was van stof, dat de Jeb Bush is eigenaar Wakenhut het beveiligingsbedrijf voor torens op 911. Hij zei de veiligheid maakte hem terug te geven de sleutels en voor meer dan twee weekends en twee weken de schoonmaakwerkzaamheden dienst , werd niemand toegestaan ​​in de Twintowers, terwijl zij zetten thermo-nucleaire kosten in de liftschachten en binnen de trappen van de toren naar beneden te brengen, dus bedankt voor de bevestiging dat er echt een bom.

COBRA – Ja. Het was een kleine nucleaire bom en wat interessant is, is dat Donald Rumsfeld enkele uitspraken over de zwarte budgetten een dag vóór 9-11 is gebeurd heeft uitgebracht en dat zwarte budgetten zijn verbonden met het geheime ruimte programma (Secret Space Program). In principe werd het meeste bewijs hiervan vernietigd bij 11/09.

9/11 – New York, 11 september 2001

Rob – OK. Hier is een vraag: wat zou je zeggen dat de kans groot dat Obama speelt zijn kaarten dicht bij zijn borst. We weten dat hij de geest beheerst. En hij wacht zijn tijd af, totdat het veilig is voor hem te voorschijn te komen als een licht dat aan de wereldwijde transformatie leiden. 1 op een miljoen, vrij goed, 50/50, waarschijnlijk niet of vergeet het.

COBRA – Het is niet het hoogste doel om deze vraag te beantwoorden.

Rob – OK. Kun je een beetje praten, ik weet dat zelfmoord is slecht. Kun je iets vertellen over dat. Mensen willen weten wat er gebeurt met iemand die ze zelf zelfmoorden?

COBRA – Ik zal geen moreel oordeel te geven hier, maar ik zal zeggen dat strategisch is het een slechte keuze omdat de omstandigheden op het fysieke vlak zijn beter op dit moment dan de omstandigheden op de etherische vliegtuig voor de overgrote meerderheid van de mensen, dus als iemand van plan om zelfmoord plegen, het is niet een verstandige keuze, want op het etherische vliegtuig, de kwaliteit van het leven, op dit moment is veel lager en het zijn op het fysieke vlak is een voorrecht, hoe absurd dat lijkt te zijn of geluiden te zijn, de fysieke vliegtuig op dit moment is een van de beste plaatsen om te zijn op het oppervlak van de planeet.

Rob – Ja, er gaat veel transformaties en de mogelijkheden voor spirituele groei om getuige deze pure transformatie, juist zijn?

COBRA – Precies, dus als de zuivering gebeurt, de etherische en astrale gebieden worden weer hersteld naar het paradijs staat, maar we zijn er nog niet en nu is de intensiteit van de zuivering van het etherische vliegtuig is echt hoog, dus het is alsof je in het midden van een orkaan.

Rob – Een persoon heeft gezegd dat de zwarte mensen op de planeet aarde in Afrika en Haïti en de Verenigde Staten zijn zwaar doelwit van de archonten, Cabal en de Illuminati. Kunt u verlichten op waarom dit is en hoe ze kunnen een betere werkelijkheid manifesteren voor zichzelf en voor de gehele race.

COBRA – Ik zou zeggen dat iedereen zwaar doelwit van de Cabal is dus er is geen bepaald ras dat nog erger behandeling heeft ervaren. Ik zou zeggen dat het op iedereen is gericht. De mentaliteit van de mensen te verdelen in rassen is geen onderdeel van het nieuwe paradigma. Het is geen onderdeel van wat het hoogste perspectief zou zijn. Ik zou zeggen dat er zielen geïncarneerd zijn in verschillende groepen en al die zielen hebben unieke ervaringen. De Cabal is meer gericht bepaalde groepen, niet op basis van ras, maar meer op basis van hun spiritueel potentieel of potentieel voor de planetaire bevrijding.

Rob – Nou daar ga je, en volgens Omnec OneC, zijn mensen van Jupiter in de eerste plaats van het zwarte ras en zijn ze heel erg spiritueel en werken veel met geluid en muziek in hun werk hier. Ik wil graag vragen van mensen uit verschillende landen te beantwoorden. PFC en deze informatie is een wereldwijd ding. Ik weet niet waar deze vragen vandaan komen. Vroeg iemand in het bijzonder, in Argentinië, kun je daar commentaar op de situatie. Ze natuurlijk zijn dicht bij de nazi-spullen daar beneden en ze voelen dat ze zijn zeer gecensureerd in hun media. Ze zijn soort nieuwsgierig, kunt u een beetje spreken over Argentinië in het bijzonder of wat er gaande is.

COBRA – Helaas is Argentinië altijd een vesting van de Illuminati factie geweest en ze zijn er nog steeds heel sterk. De situatie zal veranderen. Ik wil zeggen dat er een zekere geheime groep is die actief is in Zuid-Amerika die zich bewust is van de situatie en zal helpen in deze situatie als we dichter bij het ​​evenement (het event) komen. Op dit moment is de situatie in Argentinië is nog niet klaar.

Rob – Ja, een andere vraag, een soort van gerelateerde neer er over Nieuw Zwabenland. De Duitsers gingen daar beneden. Ze bevolkt dat gebied. Het is onder de oppervlakte van de planeet. Hebben ze vinden een oude basis die werd verlaten door de ET’s en opnieuw bewoond dat. Wat is er gebeurd daar beneden.

COBRA – Niet echt. Nieuwe Zwabenland was onderdeel van Antarctica en ze hebben gecreëerd of bouwde een ondergrondse basis in de ’40’s. Ze hebben een aantal ET artefacten gevonden en deze basis werd door de RM ontruimd meer dan tien jaar geleden, dus er is niets dat daar beneden. Het is leeg.

Nieuw Zwabenland / Neuschwabenland

Rob – Overweldigend, dus er zijn geen nazi’s in Antarctica meer.

COBRA – Nu niet meer en als je voorzichtig bent, alle informatie (intel) dat jullie ontvangen hebben over al de ondergrondse bases is meer dan een decennium geleden. Alle insiders spreken over oude informatie. Er zijn geen insiders die spreken over recente informatie. Het is vanwege de recente ontwikkelingen die in hoge mate zijn geclassificeerd en deze informatie komt niet naar het internet.

Rob – Ja, dat is goed om te weten. Nou Bedankt voor het delen dat met onze mensen. Sprekend over ondergrondse bases. De tunnels van Set, zou u kunnen werken, toen ze werden gemaakt, wat ze zijn, hoe diep ze zijn en wat er aan de hand is er een klein beetje.

COBRA – OK. De tunnels van Set zijn niet fysiek tunnels. Ze zijn niet ondergrondse constructies. Zij zijn structuren op het plasmaniveau, het kwantumniveau (quantum).

Rob – Zijn dit deel van het plasma scalairveld netwerk of slechts een deel van de Archon en hogere dimensie negatieve ET’s waar ze bestaan.

COBRA – Dit is onderdeel van de anomalie van de plasmaniveau (sfeer) en ik zou zeggen dat ze een kwantum singulariteiten die duisternis bevatten en dit wordt nu gewist. Het is in het proces worden nu gewist.

Rob – Excellent. Hier is een interessante vraag: Is prins William gaat een rol spelen in het event.

COBRA – Niet zoveel als sommige mensen verwachten.

Rob – OK. Wat denk je dat is het belangrijkste aspect om rekening te houden in dit stadium op deze planeet in relatie tot de menselijke soort en het individu.

COBRA – OK. Ik zou zeggen dat er midden in de bevrijding fase en de focus op het licht en doen wat mensen kunnen voor de planetaire bevrijding.

Rob – Zeer goed. Werd Howard Huges verbonden met het licht krachten.

COBRA – Ja, ook. Hij was in de focus van veel verschillende activiteiten. Hij was zwaar waarop het donker, maar ook sterk geïnspireerd door het licht, dus hij was in het midden van heel veel aandacht.

Rob – Ja, want van zijn bedrijf daar. Zoals ik het begrijp, gaf hij in principe de Cabal en de illuminati de duimen naar beneden, piss off, ik werk voor het licht, en ze eigenlijk ontvoerd en doodden hem. Hier is een andere vraag, hebben we George Van Tassel, een zeer beroemde UFO contactpersoon, wiens schoonzoon een Paramahansa Yogananda discipel was. Norm Paulson, een heel spiritueel man, had een heleboel informatie, deed hij Van Tassel daadwerkelijk aanmaken van een anti-aging machine?

COBRA – OK. Van Tassel werd aangesloten en gecontacteerd door Galactische Confederatie en hij ontving bepaalde technologieën die ver voor de planeet waren. En natuurlijk was hij het ​​doelwit van de Cabal, zodat deze technologieën niet werden vrijgegeven.

Rob – Recht. Ik begrijp dat. Wat is een wingmaker?

COBRA – De oorspronkelijke WingMakers, het is als een term die mensen die naar de centrale beschaving en de centrale beschaving behoren beschrijft is een beschaving die zich heeft ontwikkeld in de centrale regio van dit sterrenstelsel, omdat het centrum van de Melkweg is de bron van het licht, de bron van de evolutie en de eerste bewuste licht is geëvolueerd in die sector van dat sterrenstelsel dus het was de eerste geestelijk ontwaakte wedstrijd die vervolgens uitgebreid door de Melkweg en creëerde de Galactische netwerk van licht en was de stichter van de Galactische Federatie.

Rob – Dank u. Wat was de Toengoeska ontploffing in de jaren 1800. Was het een UFO, een meteoor of een nucleaire Cabal / Illuminati kernbom mis gegaan?

COBRA – Dit is gebeurd in de vroege jaren van de 20e eeuw en het was een komeet.

Rob – Het was een komeet, de Toengoeska-explosie was een komeet of een meteoor.

COBRA – Een komeet die viel op de planeet als een meteoor en de meeste daarvan verdampt in de atmosfeer en dat is waarom ze nog niet gevonden geen concrete aanwijzingen dat deze feitelijke lichaam die crashte op de planeet.

Rob – Dus het grote neerdrukken van de bomen kwam echt door de schok van de meteoor, het werd echt niet veroorzaakt doordat het fysieke deel van de meteoor de bomen raakte, of zo?

COBRA – Het was alsof… een verdamping en het was een sterke ontploffing van het effect maar het geheel verdampt uit de warmte die is opgewekt door de wrijving met de atmosfeer.

Toengoeska-explosie

Rob – Hoe lang duurt het na het evenement voordat we uitgegroeid tot een geldloze samenleving.

COBRA – OK. Deze overgang kan enige tijd duren, misschien een paar jaar. Mensen moeten eerst wennen aan een eerlijke financiële uitwisseling en zich bewust worden van de nieuwe technologieën en weten hoe ze te gebruiken en dan deze transitie naar een contantloze en geldloze samenleving kan beginnen.

Rob – Ja. Ik houd van Ben Fulford en hij wilde me hebben gemeld in een van onze interviews, meldt hij precies wat de mensen hem vertellen. Hij wil niet absoluut weten alles correct of waar, maar hij verkondigde de Britse koninklijke familie om samen te werken met de familie Dragon nu en een handvol anderen, sommige goo, d aantal slechte als garant voor het goud basis voor de valuta kwesties, vooral in de richting van de Amerikaanse dollar en de US Treasury Reserve notes. Is dit waar of pure roddel of zijn er onderhandelingen gaande met de koninklijke familie?

COBRA – OK. Er zijn bepaalde mensen binnen de koninklijke familie, die samenwerkt met de draken en Fulford heeft een bron die is verbonden met die mensen.

Rob – OK. Bepaalde mensen, we gaan niet aan hen of om het even wat te noemen. OK.

COBRA – Noem ze maar niet iedereen zeker.

Rob – Kun je ons iets vertellen over de familie Red Dragon en kan je praten over de financiering van het project van David Schmidt. Hij komt naar Amerika hier en hij wordt opgeladen $ 100 en hij wil mensen aan te melden voor de welvaart fondsen als ze een 501 3c voor de dispersement van welvaart fondsen. Is dit betrouwbaar?

COBRA – OK. Ten aanzien van hem de mensen nodig hebben om hun eigen innerlijke leiding te gebruiken en zoals gewoonlijk als je om geld te betalen en te ondertekenen iets wat je moet voorzichtig zijn. Dit is het eerste deel van de vraag. De Red Dragon is eigenlijk een kracht die zich bezighoudt met het fysieke aspect van het verwijderen van de Cabal op een bepaalde manier.

Rob – OK. Iemand heeft gevraagd met betrekking tot de economische systemen van de ET’s en de politieke systemen. Ik weet dat we universele contantloze samenleving die zal worden uitgelegd aan ons, kunnen we misschien gaan in dat in een ander interview. Wanneer mensen denken aan de galactische federatie, kon je soort van uit te leggen. . . Ik weet dat alles is hier al verdeeld beneden om anarchist, communisten, kapitalisme, democraten, republikeinen. Kun je een klein beetje over hoe de politiek en de samenleving werkt verklaren. De meeste mensen zullen waarschijnlijk niet een idee hebben van hoe compleet andere wereld is zonder scalair veld netwerk dus het is moeilijk voor hen. Kun je wel wat beeld te schetsen over de werking van een planeet. Hoe de administratie van de maatschappij wordt uitgevoerd, de leiders en / of ze zijn meestal meesters van deze aard. Het verschil tussen het geestelijke en het politieke aspect op een andere wereld. Geef ons een beetje schets daarvan.

COBRA – De ontwikkelde samenlevingen hebben totaal verschillende perspectieven op dingen en alles wat ze doen ze vanuit een ziel perspectief, zodat ze niet de politiek niet draaien als mensen op deze planeet. Ze zijn beslissingen zijn gebaseerd op de ziel contact en hoger perspectief en omdat iedereen verbonden is met het hoger perspectief, ze harmonieus werken zonder dat er een noodzaak om een massale infrastructuur die de besluitvorming zou ondersteunen. Besluitvorming voor hen is zeer eenvoudig. Iedereen voelt, weet en begrijpt de waarheid en het doel. En elke persoon draagt ​​slechts op dat deel van het doel dat hij is afgestemd. Zodat ze niet hebben politieke proces op dezelfde manier die we kennen op deze planeet vanwege politieke proces op deze planeet is eigenlijk gewoon manipulatie strategie van de Cabal om mensen tot slaaf te houden.

Rob – Dank u. Hoe snel zal het evenement begint na de laatste Chimera groep locatie wordt weggevaagd.

COBRA – OK. Wanneer de laatste Chimera locatie wordt weggevaagd, kan het evenement direct beginnen.

Rob – Zullen ze nog steeds controle over het reïncarnatie proces na de laatste locatie wordt gedeconstrueerd.

COBRA – NO.

Rob – OK. Iemand heeft gezegd dat ze leven in het Verenigd Koninkrijk en ze hebben gemerkt dat een grote toename van de media black-outs en nieuws uit de naburige landen en eigenlijk de Britse geheime dienst lijkt echt te doen van een veel censuur. Kun je commentaar op geven?

COBRA – Dit is gerelateerd aan de interne strijd binnen de machtsstructuur in het Verenigd Koninkrijk omdat zoals reeds vermeld een positieve fractie dat wil enige vooruitgang en er vrij veel weerstand tegen de voortgang en dit weerspiegelt in de media. Je moet begrijpen dat Rothschilds hebben een zeer krachtige basis in het Verenigd Koninkrijk en ze controleren de media, zodat ze zich verzetten tegen heel sterk in een zeer indirecte manier. De weerstand tegen verandering is heel sterk in de mediasector.

Rob – Ja, we hebben gemerkt vooral in PFC en Cobra gerelateerde berichten… Eduardo was geblokkeerd en een aantal dingen. Hij veranderde zijn naam en hij kreeg 39-40K uitzicht op een aantal van zijn informatie en het blijkt dat ze sloten hem neer en hij kreeg onder 15. Hij kreeg een bericht dat hij iets dat natuurlijk een leugen was aan het doen was. Ook onze lieve Anya Love die zo veel tijd doorbrengt in dienst is er had ook haar hele IP-adres van haar computer geblokkeerd en ik heb iemand anders rapport over hun telefoons gehoord. Kunt u reageren op dit. Dit is nog steeds een interne strijd tussen de lichte en de donkere krachten op het internet, is het niet.

COBRA – Ja. Dus eigenlijk ze proberen te bemoeien met uw computer, kunt u gewoon veranderen en een andere computer.

Rob – Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan voor sommige mensen, maar dat is wat ik zei.

COBRA – Het is niet zo moeilijk. Mensen moeten soms gewoon veranderen hun geloofssysteem. Omdat veel dingen mogelijk zelfs zonder grote sommen geld. Veel dingen zijn mogelijk.

Rob – Dat is waar. Ik wist niet dat ik zou doen wat ik vandaag gedaan heb voordat ik maakte mijn gebed tot God om mij te gebruiken voor het licht en het is gebeurd. Een ander interessant commentaar; Ik kreeg een e-mail van iemand die ze vertelden me dat ze spraken op hun school bestuursvergadering over chemtrails en er waren bewegingen gemaakt en ze hebben eigenlijk gemaakt dat iemands kind weg van hen. Dit wordt beëindigd op het tijdstip van de gebeurtenis, correct?

COBRA – Ja, dat klopt. Ik zou iedereen adviseren de waarheid niet bekend te maken in omgevingen zoals op aanplakborden op scholen. Dat is niet de perfecte omgeving om de waarheid vrij te geven.

Rob – Met betrekking tot dat soort situaties. Iemand heeft een vraag met betrekking tot het evenement en hoe de trillingen zal veranderen in ons lichaam. Ze willen weten wil mensen met een verstandelijke handicap en autisme ontvangen genezing en veranderingen op het moment van de gebeurtenis of krijgen ze genezende technologie na of zijn ze gedoemd in de lichamen die genetisch zijn vernietigd door de vaccinaties te leven.

COBRA – Zij zullen genezing te ontvangen en in de meeste gevallen zal dit gemakkelijk worden hersteld, omdat de meeste van die trauma’s die kan worden genezen als er genoeg licht aanwezig is.

Rob – Zal dat gebeuren natuurlijk na de gebeurtenis of zal deze moeten worden georganiseerd door middel van tachyon / healing kamers en het licht.

COBRA – Er zullen veel technieken en technologieën beschikbaar om de situatie aan te pakken en het zal een geleidelijk proces zijn.

Rob – Hier is een interessante. Ik denk dat ik ga om het te vragen. Zal veel koppels krijgen onmiddellijk scheiden na het evenement, omdat ze zullen beginnen om hun zielsverwanten ontmoeten en een deel van de programmering zal naar beneden komen.

COBRA – Ja, een deel van de koppels zullen scheiden.

Rob – OK. Een vraag over de 144.000. Waarom is het zo moeilijk om de kritische massa van 144.000 mensen te bereiken.

COBRA – Het is omdat mensen niet wakker en ze werken samen en ze kunnen hun missie niet herinneren en ze weigeren om te ontwaken voor dat deel en zelfs de meeste mensen die zich bewust zijn van hun missie kiezen om niet actief te participeren in die missie. Dat is waarom het zo moeilijk is om dat aantal te krijgen. Het is niet alleen de programmering, het is ook de factor vrije wil die hier van cruciaal belang is.

Rob – Nog een vraag over de 144.000. Ik denk dat ik eerst de vraag stel. Kun je ons iets vertellen over wat Sheldon Nidle noemt de Pa-tal vertellingen. Bent u daarmee bekend?

COBRA – Nee.

Rob – De Pa-tal – volgens Sheldon, als ik correct ben, wordt soort aangeeft dat de aardse mensen zijn eigenlijk een combinatie van heel veel verschillende galactische rassen hebben genetische code naar en Alex Collier zei op een bepaald niveau, zij beschouwen onze genetische mogelijkheden te zijn als een soort van koninklijke lijn van de genetica. Natuurlijk worden we vastgelopen en nu zijn we gewoon een gebroken puinhoop, maar de pa-tal zou zijn het, ik denk dat de collectieve genetische invloed van de Galactische. Kun je commentaar, klopt dat? Hebben we veel verschillende Galactische rassen in ons DNA, in tegenstelling tot andere leven in het zonnestelsel.

COBRA – Ja, er was een hoop genetische experimenten in het verleden en menselijk DNA heeft wel veel ET invloed.

Rob – Is dit meer invloed van verschillende ET rassen dan andere planeten in het algemeen.

COBRA – Ja.

Rob – OK. De andere vraag is; er is een man genaamd Lyndon LaRosche en hij is 40 jaar hadden de moeite waard van het werk om de nederlaag van de Cabal. Hij heeft veel politieke draai tegen hem. Hij heeft geprobeerd om het Britse Rijk te verslaan. Hij is één van de eersten die dit soort kennis ontdekken met betrekking tot de achter de schermen manipulaties, althans in de Verenigde Staten. Kunt u ons vertellen, is hij het werken met weerstand op alle?

COBRA – Niet direct.

Rob – OK. Heel erg bedankt. Kunt u ons vertellen met betrekking tot de BRICS-landen alliantie, zijn ze zich bewust van de Galactische Federatie op een aantal van deze groepen, of zijn de meeste van deze gewoon normale politieke mensen die willen financiële vrijheid.

COBRA – De meeste van deze is gewoon de reguliere financiële politiek mensen die financiële vrijheid wilt, maar sommige mensen in bepaalde kringen van de BRICS alliantie zijn zich bewust van ET dimensionale van de hele situatie. Dus het is een gemengde situatie. Sommige mensen zijn zich ervan bewust en sommige mensen niet.

Rob – Sommige mensen hebben opgemerkt dat er zeker is een toename van mobiele telefoon torens omhoog gaan. Deze repeater stations en velen van hen maken deel uit van het, ik denk dat dit netwerk. Wordt deze toename wordt gepromoot op de 3D-niveau naar de kust van de verwijdering van het andere aspect van het plasma scalaire netwerk dat onlangs is genomen naar beneden.

COBRA – Een deel van deze ja, maar een deel van dit is gewoon spioneren netwerken omdat het alfabet agentschappen zijn hongerig naar data. Ze willen dubbel te controleren en driedubbele check alles hebben.

Rob – Is dit een op individuele, driedubbele en dubbele informatiecheck over personen?

COBRA – Er zijn een aantal gerichte programma’s en er zijn ook massa’s die gewoon oogstgegevens en gewoon verwerken en analyseren en vervolgens min of meer strategisch domme beslissingen van hen.

Rob – zie ik. Dus deze oogsten gegevens voor strategische beslissingen op basis van het luisteren naar de telefoon gesprekken en dingen van die aard. (JA). Oh. OK. Dus er is een heleboel mensen die extreem paranoïde van dit soort activiteiten. Ik vind persoonlijk dat ze geen individuen richten, tenzij het individu heeft heel hard bewijs of is zeer te bemoeien met hun lafhartige Cabal plannen. Maar de gemiddelde bevolking persoon hoeft niet door te draaien over wat ze te posten op het internet, toch? Ze gaan niet te worden gericht in hun huizen voor hun geloof? Of zullen ze?

COBRA – Nee, Nee. De meeste van deze gegevens is gewoon zittend op een bepaalde server ergens. Niemand leest het eigenlijk. Het is gewoon geanalyseerd met het computerprogramma en het overgrote deel van deze gegevens feitelijk nooit een menselijk oog ziet. Het is gewoon zitten ergens.

Rob – En zelfs als het zag een menselijk oog, dat doen ze zeker niet over de mensen en de middelen te ronden mensen voor dingen als chemtrails of internet berichten, hoewel ze natuurlijk zal doen wat individuele doelstellingen te proberen en stuur een bericht te zetten angst in mensen, juist?

COBRA – Individuele targeting is zeer zeldzaam. Het is uiterst zeldzaam. Het gaat gebeuren, maar het is niet iets dat gebeurt op grote schaal en het zal nooit.

Rob – Ze hebben individuele gerichtheid van de plasma-schaal veld netwerk op lichte werknemers. Er zijn veel situaties waarin de relaties van mensen worden benadrukt en daagde zelfs binnen de lichtwerker gemeenschap geweest. Kunt u een beetje meer over de technologie met betrekking tot hoe ze gericht deze personen binnen de lichtwerker gemeenschap uit te leggen. Ik ga niet naar namen of om het even wat te noemen. Wat kunnen we doen als we het doelwit van dit soort technologie. Hoe zullen we weten het en wat moeten we op letten?

COBRA – OK. Dit is een meer ernstige situatie, want, ja, de Cabal en de Chimera groep zijn gericht op het lichtwerkers en lichtkrijgers, vooral met Plasma scalaire golf directionele wapens om hun bewustzijn naar beneden te halen. Dus als je last hebt van ongewone druk, als jouw emoties op zeer vreemde manieren worden getriggerd. Als je zonder reden moe bent. Als mensen om je heen zonder enige aanwijsbare reden niet normaal doen. Als je vreemde gewaarwordingen ervaart in je lichaam, problemen met je ademhaling, hartslag of slaappatroon, is het waarschijnlijk een gevolg hiervan. En de Chimera groep combineert meestal de scalaire aanslagen met etherische niet-fysieke entiteiten(*) die tegelijkertijd aanvallen, zodat mensen die met deze dingen worden aangevallen meestal problemen in hun relatie hebben die kunstmatig worden gegenereerd. Mensen naast hen keren zich tegen hen. Ze beginnen met de mensen om hen heen aan te vallen zonder enige geldige reden. Mensen gedragen zich gewoon niet normaal en de mensen om hen heen zijn niet normaal omdat ze worden uitgelokt en getriggerd door directionele wapens en door niet-fysieke entiteiten. Dit gebeurt vooral veel met mensen die een sterke missie en die een sterk potentieel hebben om te helpen bij de planetaire bevrijding en die aanvallen kunnen zeer onaangenaam zijn.

Noot:(*) Meer over de Archons verderop in dit artikel.

Rob – Ze kunnen. Er zijn mensen die op een ander niveau van de implantatie en dit is een soort van een vraag die ik heb persoonlijk relatie met dat. Ik ben benaderd door mensen die zeer sterk zijn gericht op een meer krachtige elektronische intimidatie. Letterlijk waar ze brandwonden te krijgen, en er is energieën die door hun elektrische circuits en er is eigenlijk Cabal zoals bestelwagens buiten hun huizen. Of ze tegenkomen gaan en ze richten balken, niet onzichtbaar, maar net als met fysische agentia en deze mensen hebben niets te maken met de Cabal hebben. Zijn dit onderwerpen van mind control. Waarom worden deze mensen zo zwaar gepest.

COBRA – De eerste mogelijkheid is dat ze zijn MK ultra geprogrammeerd slachtoffers en ze verwachten dat ze om achterover te leunen en ze hebben een sterke missie die de Cabal in gevaar zou brengen. Of ze hebben een sterke spirituele potentieel of ze hebben een aantal andere potentiële dat zij als een bedreiging van de kliek. Ik zou een bepaald stuk van advies geven hier. Opnieuw lokaliseren uit de VS, indien mogelijk. En in veel gevallen mogelijk.

Rob – Ja, er zijn eigenlijk 2 mensen die ik heb interviews, Magnus Olson en Melanie Richin wie is http://www.EUCH.org elektronische intimidatie. Ze creëerde een netwerk. Ze is gemaakt sterk tegen. Ik denk dat hij geestelijk of de MK Ultra antwoord is goed genoeg. We komen aan het einde van ons gesprek wilde ik u bedanken voor uw aanwezigheid hier op.Ik heb, denk ik hier de laatste vraag, misschien twee meer hier. Bill Gates heeft beweerd dat een machine die rioolwater verandert in water en elektriciteit te ontwikkelen. Is dit een mogelijkheid dat hij probeert om het juiste te doen of is dit gewoon een beetje PR.

COBRA – Waarschijnlijk is het PR-strategie van zijn kant. Hij is eigenlijk, vooral de laatste paar jaar werken rechtstreeks met de Cabal.

Rob – Ja, absoluut. De laatste vraag voor ons is; welke rol de archonten hebben, ik weet dat je niet graag het woord Karma in hoe de wet van manifestatie hier werkt.

Noot: Lees over Archonten via de linken verderop in dit artikel bijvoorbeeld:

* [https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2015/01/31/archonten-aangenaam-bizar-fenomeen-door-guido-j-van-want-toknow-nlbe-30-januari-2015/]

* [http://nl.wikipedia.org/wiki/Archont_(gnosticisme)]

* [http://www.nieuwetijdskind.com/duistere-entiteiten-en-bezetenheid/]

COBRA – Zij komen in principe verspreiden van de overtuigingen die de macht over te nemen van de mensen en de mensen te beperken. De hele karma, geloof systeem is ontworpen voor mensen om machteloos en slachtoffers van hun vorige incarnaties voelen. Dus mensen beginnen te denken dat als gevolg van dit en dit en hun verleden leven en dit gebeurt voor mij. In de meeste gevallen is dit niet correct. De Karma programmering is ontworpen als een spirituele schuld / slavernijsysteem, zoals we hebben de lichamelijke dood aan mensen op het fysieke vlak te controleren door middel van het financiële systeem, hebben ze een spirituele schuldslavernij systeem gecreëerd als mensen hebben een bepaalde spirituele schuld moeten ze terug te betalen. Waar de waarheid is dat mensen hebben nul spirituele schuld terug te betalen. Mensen zijn vrij geestelijk ongeacht hun vorige incarnaties.

Rob – OK Cobra. Ik wil eindigen op een heel positieve noot hier. We hebben gesproken over een heleboel gekke dingen en een heleboel prachtige positieve veranderingen die plaatsvinden. We zien nu en op het fysieke vlak en dingen die er echt beweging. We hebben gesproken over de ‘onheilige 4(Dick Cheney, Donald Rumsfeld, George Bush Sr. en Henry Kissinger) en de mogelijke chaos en het belang van PFC event steungroepen. We hebben mensen gevraagd om daar te melden. Op een positieve noot, u zei dat er een activatie, ik denk dat het vandaag plaatsvindt. Vertel ons wat meer informatie over de komeet Lovejoy en de Pleiaden en hoe deze energieke golven gaan naar de tunnels van Set herstructureren en maken plaats voor een grote transformatie. Kun je het goede nieuws te delen en wat je denkt dat zou kunnen komen uit deze.

COBRA – OK. De activering vindt plaats morgen, hoewel de energieën zijn al komen. De Pleiaden stralen een zeer positieve en liefdevolle energie en het plasma van de staart van de komeet Lovejoy is nu in de zichtlijn gezien vanaf de aarde naar de Pleiaden, zodat de Pleiadische energie gaat door de plasma staart van de komeet Lovejoy vóór het de aarde bereikt. Dus zullen we eigenlijk nog wat zeer sterk geladen plasma deeltjes van licht bereiken van de oppervlakte van de planeet en die sterk geladen positief plasma deeltjes zullen de Tunnels van Set, die plasma wormgaten op een kwantum niveau zijn infiltreren en beginnen om ze te transformeren. Deze zal beginnen om een aantal oer elementaire situaties en energiek te spreken dat is het houden van deze planeet in het donker voor tijden aan te pakken. En dit is de eerste keer dat dit aan het veranderen is ooit in de menselijke geschiedenis, dus het is een enorm ding. Het gevolg is moeilijk te voorspellen maar positief zal zijn.

Komeet Lovejoy op 19 januari 2015

Rob – Dat is goed nieuws mensen. Dankjewel Cobra. Ik waardeer uw tijd en steun hier op de overwinning van het Licht.We kijken allemaal uit naar meer prachtige informatie. God zegene u. Dank je wel. Overwinning aan het Licht.

COBRA – Bedankt iedereen voor het luisteren en danken u voor uw steun.

Muziek (432 Hz): Mysterious Spheres Medley (geschreven en uitgevoerd door Rique Seraphico) – Muziek uit de Mysterious Spheres cd.

Bron: http://thepromiserevealed.com/2015-jan-20-q-a-with-rob-potter-and-cobra/

Vertaling: Frank Withoos [http://www.opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com]

Boodschappen van Matthew op 11 juni 2013 via Suzy Ward

matthewward

 

Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die gesteld zijn door veel mensen in Amerika maar ook over de hele wereld. Matthew’s ziel is contactpersoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere meesters.

Voor meer info kijk op www.matthewbooks.com

 

1.   Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is  Matthew. Als we spreken over de zaken waarvoor lezers grote interesse hebben uitgedrukt, denk er dan aan dat het “negatieve” eind van het spectrum van de dualiteit bijna op zijn hoogtepunt is; en dat energie die eenmaal in beweging is gezet zijn loop moet hebben. Jullie zien de combinatie van individuen met gewelddadige neigingen die hun geïntensiveerde drang om geweld uit te voeren – of dat nu op goed geluk is of door leiders die hun volkeren daartoe aanzetten – met het uitspelen van energie in vele diverse situaties over jullie wereld heen.

 

2. Beroering in Turkije, zogenaamd om een park te beschermen, werd door de “duistere operaties” van de CIA  opgehitst om het vuur op te stoken tussen de Soennieten en de Sjiieten en om een oorlog te doen oplaaien. Net als alle andere landen in jullie wereld heeft Turkije gedragslijnen die niet elke burger bevredigen, maar het is economisch gezond en progressief – en dat is wat de Illuminati willen vernietigen. Alhoewel hun wereld netwerk uiteen is  gevallen,  zitten nog een paar top individuen vast in hun zelfmisleiding dat ze het gehele Midden Oosten zullen overnemen en doorgaan om de rest van de wereld ook te beheersen. Heel zeker is dat dit niet zal gebeuren en als de onrust in Turkije zal luwen, en dat zal het spoedig, dan zullen enkele hervormingen opduiken en het progressieve pad van het land verder versterken.

 

3. In de landen van het Midden Oosten waar de mensen despotische of dynastieke regeerders hebben verdrongen is vrijheid nieuw en het is heel natuurlijk dat er verwarring is over leiderschap en regering. Uiteindelijk zal er een consensus (eenstemmigheid) bereikt worden in elk land en het soort democratische regeren dat bij ieder het best past, zal worden ingesteld.

4. Syrië is iets anders want ongelijksoortige groepen bestrijden het Assad regiem – hun intentie is wel dezelfde maar elke groep heeft zijn eigen agenda, zogezegd. Als de victorie  komt, zal er een tijd van ernstige onenigheid komen bij de meest radicalen in de groepen totdat gewoon verstand en wijsheid gaan overheersen en dan zal er een coalitie worden gevormd om het land naar een vredige stabiliteit te brengen.

 

5. China’s interesse zit niet in het “economisch overwinnen van de VS,” maar om met zijn eigen serieuze binnenlandse zaken om te gaan. Tussen ‘s werelds grote naties, economisch gesproken, hebben China en de Verenigde Staten de grootste binnenlandse problemen. Vanwege hun autoritaire aard die door heldere visie wordt getemperd, werkt de Chinese regering aan een oplossing voor zijn probleem gebieden; vanwege dat democratie is scheef gegaan, staat actie in de Verenigde Staten betreffende problematische gebieden vergelijkenderwijs stil.

 

6. Dit is een juiste plek om vragen te beantwoorden die veel lezers gesteld hebben :

Hoe kan de president van de VS de nationale Veiligheids Agenda verdedigen met een verzameling van gegevens van privé telefoon gesprekken van burgers en Internet records? Wie tekende de Monsanto Beschermingswet?

Acties van het Congress zijn publieke kennis, maar wat er achter gesloten deuren gebeurt is niet bekend en wij zullen je vertellen wat van toepassing is voor deze twee situaties.

 

7. President Obama verdedigde NSA’s (National Security Agency) vergadering, die geautoriseerd werd door de Patriot Act (Patriot Wet) die door de George W. Bush’s regering werd aangenomen, op authentieke basis dat het gevoerd heeft tot ontdekking en verijdeling van talloze terroristenplannen. Wat de president niet kan zeggen – en Bush zal dat nooit doen – is dat de meest uitgebreide terroristendaden die faalden en de meeste van de mindere plotten die ook werden afgeschoten die waren die door de CIA factie werden beraamd onder Illuminati controle.

 

8. Noch kan Obama onthullen dat er ET’s in het NSA werken en in andere agentschappen in dat land en in diverse andere. Zij verzamelen en analyseren informatie over alle Illuminati activiteiten over de hele wereld en gebruiken dat om hun operaties te verzwakken en om bewijs te krijgen om hen te vervolgen. Als dit zijn doel heeft gediend – en dat voert tot het laatste moment van het Illuminati bewind – dan zullen de Patriot Act en ook de Homeland Security (Binnenlandse Veiligheid) aan hun eind komen.

 

9. Wat betreft de Monsanto Protection Act (de Monsanto Beschermings Wet): Illuminati woordvoerders vertelden de president dat als hij hier het veto over uitsprak, dan zou het Congress het overrulen. Verder zouden ze hun pogingen intensiveren om de Affordable Healthcare Act (Financieel Haalbare Gezondheidszorg Wet) omverwerpen, de wettelijke regeling blokkeren die sommige immigratiezaken zouden verlichten en zouden pogingen tot ondergang brengen om international conflicten door beredeneerde discussies op te lossen, en in plaats daarvan strijdlustige confrontatie aangaan.

 

10. Dat is de ‘down-to-earth’ (nuchtere) reden zou je kunnen zeggen, waarom Obama die wet tekende, maar er is nog een facet hiervan waar het Illuminati blok niet van weet. Ondanks hun bedreigingen, zou de president die Wet niet tekenen – hij deed het wel omdat ET’s dichtbij hem in de buurt hem die raad gaven. Hun hoger perspectief was dat de verontwaardiging van de burgers bij deze verraderlijke wet hen zou motiveren om tot nietigverklaring ervan te dwingen. De mensen moesten hun recht uitoefenen en verantwoordelijkheid hebben om te eisen dat hun uitgekozen beambten en stijfhoofdige partijgeest stoppen om het geld van lobbyisten hun geld en hun stemmen over wetgeving te laten dicteren en beginnen om de beste belangen van het land te dienen.

 

11. Helemaal is dit niet alleen van toepassing op de Verenigde Staten! Regeringen in ieder land moeten beginnen om de behoeftes van hun volk te dienen omdat dit tot in het hart gaat van Aarde’s Gouden Tijdperk en zielen ontwikkeling!

 

12.   Zoals gezegd in vorige boodschappen zit Aarde´s bevolking in de vierde dichtheid wat betreft de locatie, maar velen hebben deze dichtheid nog niet bewust of spiritueel bereikt. Zoals Aarde’s ascentie was voorbeschikt, zo was ook het Gouden Tijdperk dat, maar wanneer dit Tijdperk in glorieuze volheid in jullie lineaire tijd bloeit, hangt af van de collectieve gedachten, gevoelens en daden van de volkeren. Wij kunnen niet sterk  genoeg benadrukken hoe enorm  jullie licht nodig is om jullie gemeenschap te helpen vooruitgaan in bewust en spiritueel besef!

 

13. De universele wet van aantrekking is een essentieel deel van ontwikkeling. Door zich te concentreren op ontevredenheid naar regering stelsels, hun onrechtvaardigheid en hun schandelijke activiteiten, stuurt de bevolking daardoor energie naar buiten, welke situaties juist prolongeren die zij willen beëindigen! Zij moeten weten dat in plaats hiervan zij zich moeten focussen op wat zij willen, dan genereren ze de energie die dat zal manifesteren. Zij moeten onderscheidend zijn over informatie van allerlei bronnen door van binnen te vragen waar de waarheid ligt wat betreft of iets een feit of fictie is, waar of onwaar is.

 

14. Wij spraken het eerst over Barack Obama voor de eerste uitverkiezing van 2008 in de Verenigde Staten, toen we zeiden dat hij als president zou worden uitgekozen. Wij spraken talloze keren over hem sedertdien, inclusief voor de 2012 verkiezing toen we zeiden dat hij in zijn ambt zou blijven en waarom. Na ieder van onze vele boodschappen die over Obama naar buiten gingen, werd mijn moeder overstelpt met e-mails. Advocaten van de Republikeinse  ideologieën, varen onstuimig uit tegen wat wij jullie over hem vertellen en zijn ondersteuners willen weten of hij de formidabele oppositie kan overstijgen die hij onder ogen ziet. Sommigen vragen:  Is hij nog een met licht gevuld wezen?  JA, dat is hij!

 

15. We zullen hier iets aan toevoegen, maar eerst zeggen we, het is politiek die Aarde’s achtereenvolgende generaties heeft onderworpen aan oorlogen, aan  verschrikkelijke aantallen doden en verwoestingen en een die onbewuste onevenwichtige distributie heeft gecreëerd van jullie werelds grote rijkdommen. Wij zien niet de rol over het hoofd die godsdiensten hebben gespeeld, maar het zijn zij die kerk en staat hebben geregeerd die hun volgers naar het strijdveld hebben gedreven.

 

16. Lange eeuwen was de fundering van jullie politieke systemen een gekte van verovering en bloedvergieten, corruptie en bedrog. Uiteindelijk creëerde het zo’n toestand van negativiteit dat Aarde’s leven op het spel stond. Gaia, de ziel die jullie planeet belichaamde, wilde niet dat haar lichaam en al haar levensvormen zouden sterven.

 

17. Aldus, in overeenstemming met Gaia’s vraag en Gods zegen, stroomden beschavingen van veraf naar de planeet met levensreddend licht en de hogere universele raad schiep het meesterplan voor een nieuwe era die bekend werd als Aarde’s Gouden Periode. Ze vroegen een ziel vanuit een zeer ontwikkelde beschaving om een van de meest moeilijke taken – president van de Verenigde Staten – te worden, een rol die de politiek op de hele wereld zou transcenderen.

 

18. Ja, zeker Barack Obama is net zo met licht gevuld als toen hij toestemde om de missie te accepteren om het verkeerde in het goede te veranderen in dat land en in de voorhoede te zitten van wereldvrede brengers!
In de hele tijd van zijn ambt heeft hij ijverig gewerkt achter de schermen om het netwerk te ontmantelen dat de Illuminatie in staat stelde om alles  te beheersen dat invloed heeft op het leven in jullie wereld. Hun macht om zijn inspanningen schaakmat te zetten of totaal te doen ontsporen, zijn formidabel geweest en grotendeels succesvol, maar als hun invloed binnen en buiten het Congress eindigt, zullen jullie de waarheid zien van onze woorden over Obama.

 

19.  Laten we nu de negativiteit in de context plaatsen van weer en geofysische gebeurtenissen, die jullie misschien niet hebben gezien als bewijs van verandering, wat ze wel zijn. Het intensieve licht dat Aarde’s  leven redde gaf haar de kracht om te beginnen negativiteit los te laten via krachtige aardbevingen, vulkanische erupties en serieuze stormen die resulteerden in een massaal aantal doden en verwoesting.

 

20. Het laatste van de “oude negativiteit” werd verwijderd ongeveer zes maanden geleden – dat is wat de Aarde in staat stelde om de vierde dichtheid in te gaan. “Nieuwe” negativiteit die veroorzaakt werd door verdergaand geweld wordt vrijgelaten door een serie aardbevingen in gebieden waar weinig of helemaal geen verlies aan leven of verwoesting van land is en hetzelfde door vulkanische erupties. Meer wordt er uiteengejaagd via overweldigende regenstormen in sommige gebieden en laaiende vuren in andere – water en vuur zijn de reinigende elementen van de Natuur.

 

21. Nooit weer zal negativiteit zich opeenstapelen op de planeet en geen van de voorspelde cataclysmen (hevige overstromingen, omhoog komen van de aardkorst) zal er gebeuren! Het duister dat vele lange eeuwen lang de Aarde omhulde, is verdwenen maar het “opdweilen” wat er nog is achtergebleven bij haar ontwaken, zal nog doorgaan totdat zij de niveaus bereikt waar geweld niet bestaat. Zij komt daar niet volgende week of volgende maand aan, maar geholpen door lichtkrachten binnenin, op en boven de Aarde, gaat zij verder die ruimte in met een snelheid die uniek is in dit universum en langs deze hele weg, zal geweld verminderen en dat doen ook de stormen, aardbevingen en vulkanische activiteit.

 

22. Nu, verder gaand naar andere zaken die lezers vragen, enige tijd geleden werden radioactieve uitstralingen van Japans beschadigde nucleaire voorziening geneutraliseerd in die mate dat ze geen nieuwe gezondheidsrisico’s meer gaven. Uiteindelijk zullen alle nucleaire elektrische centrales, opgeslagen afval en andere giftige vervuiling technologisch worden gedématerialiseerd. In de tussentijd, gebruiken bemanningen aan jullie hemelen technologie aan boord van hun schepen om de nucleaire centrales veilig te stellen die nog in gebruik zijn.

 

23. Zorgen over landen met nucleaire wapens die onbezonnen handelen, andere landen die racen om die wapens te ontwikkelen of ze te verkrijgen, en toevallige ( per ongeluk) lanceringen, zijn totaal onnodig. Door het decreet(bevel) van de Schepper en Gods autorisatie zullen beschavingen met het vermogen om opzettelijke of toevallige nucleaire aanslagen te voorkomen, doorgaan dat te doen.

 

24. Tijdens de Bilderberg conferentie konden Illuminati nauwelijks hun intens verdiepte zorgen verbergen over hoeveel langer ze nog de banking, leningen en investeringen over de hele wereld kunnen beheersen – ze zijn bijna uitgeput met hun middelen waardoor ze in staat waren hun fortuinen intact te houden.  Zoals eerder gezegd, individuen binnen en buiten de NSA hebben bewijs verzameld dat de Illuminati die fortuinen illegaal en onethisch verkregen; maar totdat alle documentatie in luchtdichte pakken is aangeboden aan de diverse hoven en dan gerechtelijk behandeld, zullen de fondsen in handen van Illuminati blijven.

 

25. Het was met vreugde dat we hoorden van de erkenning van de Canadese Minister van Defensie over de aanwezigheid van andere beschavingen! Het is nu nog niet bekend hoe dit de timing zal beïnvloeden van de landingen en als er ET’s tussen jullie in wonen zullen jullie henzelf identificeren. Moeder zet hier alsjeblieft Hatonn’s antwoord bij op de vraag hierover.

 

26.  “Zo bemoedigend als die erkenning is, maar het is nog niet genoeg voor landingen van morgen. Het woord dat wij kregen is, jullie moeten eerst je huis meer  op orde brengen. Niemand verwacht dat jullie dat zelf doen – daarom zijn wij hier!”

 

27. “Suzy, mijn vriendin, je weet dat wij jullie wereld niet gaan overnemen maar de meeste mensen weten dat niet. Ze zijn nieuwsgierig over ons maar er niet van overtuigd dat als wij gaan landen, dit zou zijn om te gaan helpen. Ze hebben er geen idee van wat we al eeuwenlang voor de Aarde gedaan hebben – ze zijn meer zoals:  Waarom zouden ET’s in ons geïnteresseerd zijn?”

 

28. “Als zij dingen in beweging zien komen, in de goeie richting en ze meer vertrouwen krijgen over wat er aan het veranderen is, dan zijn ze misschien niet zo wantrouwend over vreemdelingen die binnenkomen. Maar, die  Illuminati propaganda over:  ‘ET’s zijn misschien wel vriendelijk, maar ze gaan jullie tot slaaf maken’,  doet nog steeds de ronde over het internet.”

 

29. “In ieder geval, eigenlijk is het zo dat God de leiding heeft. Hij zal weten wanneer  jullie klaar zijn om ons te verwelkomen en zal dan de raad het GO teken geven. Wij zijn hier nog meer verlangend naar dan dat jullie dat zijn, Suzy!”

 

30.  Dank je, moeder en kopieer dan ook de link naar de korte video die ook energie brengt om de dag te versnellen waarop jullie je “ruimte weldoeners” zullen ontmoeten. We hopen dat jullie je geïnspireerd voelen door de pogingen van die groep om het woord te verspreiden.

 

 

31.  Onze geliefde Aardefamilie, miljarden zielen willen hetzelfde als jullie, in een vredige wereld leven waar ieders behoeftes overvloedig worden verzorgd, waar alle leiders wijs en eervol zijn en waar het leven in harmonie is met de Natuur. Maar zij weten niet hoe zij de wereld op die manier moeten maken en jullie weten het – jullie zijn hier om wegwijzers te zijn!

 

32. Door vanuit je hart te leven, geven jullie een voorbeeld aan iedereen om je heen dat LIEFDE de manier is om een wereld te scheppen die zij, en jullie, wensen. Denk eraan, dat in het continuüm de era van wereld vrede, van vreugde, schoonheid, vriendelijkheid, wederzijds respect, overvloed en wonderbaarlijk avontuur, er al is!

 

__________________

 

LOVE and PEACE                                  LIEFDE  en VREDE

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

 

 

 

Bronhttp://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=164&z=2

Vertaling: Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl

 

 

 

Portal 2012: Cobra’s Update met Informatie over ‘The Event’, woensdag 5 juni, 2013

Portal 2012_logo
U wilt misschien wat meer informatie krijgen over ‘The Event’ (het Evenement) om uw eigen paraatheid te verhogen en ook om te helpen anderen  in de tijd van de overgang te assisteren.
De meeste van de informatie op de volgende website is een heel betrouwbare interpretatie van de informatie die uit betrouwbare bronnen kwam.

Hier is het:

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/the-event-2

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/event-intel-update-cobra

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/event-intel-update-tzumi

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/event-extra

Enjoy!
Bron: http://2012portal.blogspot.nl/2013/06/intel-about-event-you-might-want-to-get.html 

 

 

UFO’s – Foto’s van Unindentified Flying Objects of ruimteschroot? – Gefotografeerd vanuit het International Space Station (ISS) op 11 december 1998

 

 

 

 

 

STS088-724-65

http://eol.jsc.nasa.gov/sseop/images/ISD/highres/STS088/STS088-724-65.JPG