Trump bevestigt claims van Q over de paniek in het Verenigd Koninkrijk en de Deep State over de FISA-declassificatie, 22 september 2018.

Trump bevestigt claims van Q over de paniek in het Verenigd Koninkrijk en de Deep State over de FISA-declassificatie, door Dr. Michael Salla, 22 september 2018.

Donald Trump heeft op vrijdag 21 september een tweevoudige tweet uitgebracht, die bevestigde dat hij met belangrijke Amerikaanse bondgenoten heeft gesproken over het vrijgeven (declassificeren) van niet-geredacteerde versies van een Foreign Intelligence Surveillance (FISA) Court application (FISA rechtbankaanvraag), die in juni 2017 is ingediend om een vergunning te verkrijgen voor de Amerikaanse inlichtingengemeenschap om individuen te bespioneren die banden hebben met de regering Trump en zijn presidentiële campagne van 2016. De tweet volgde op Q-posts vanaf 19 september, waarin de paniek onder de belangrijkste Amerikaanse bondgenoten werd beschreven met betrekking tot het vrijgeven (release) van de niet-geredacteerde FISA-aanvraag.

De toelating van Trump volgt zijn presidentiële richtlijn die op 17 september is uitgevaardigden die het ministerie van Justitie (DOJ) en het bureau van de directeur van de nationale inlichtingendienst (DNI) opdraagt om ongeveer 20 pagina’s van de FISA Court-aanvraag te declassificeren en vrij te geven zonder redacties (zonder dat het geredigeerd is / de tekst bewerkt is). Voorheen werd de applicatie vrijgegeven in een zwaar geredigeerde vorm, ogenschijnlijk om de nationale veiligheid te beschermen.

Al snel bleek echter dat het geredacteerde (geredigeerde) niets te maken hadden met de nationale veiligheid. Ze waren in plaats daarvan bedoeld om Deep State-functionarissen en belangrijke Amerikaanse bondgenoten te redden en te beschermen voor het gebruik van het Steele-dossier als een rechtvaardiging om de campagne van Trump te bespioneren. Fox News-analist Greg Jarrett schrijft :

In July, a substantial portion of the wiretap warrant applications presented to the Foreign Intelligence Surveillance Court was declassified. It turns out that no vital sources or methods were revealed in a way that jeopardized either national security or the FBI’s secret investigative techniques. Instead, we learned that much of the application to spy on a Trump campaign associate, Carter Page, was based on an unverified “dossier” that was funded by Hillary Clinton’s campaign and composed by a British spy, Christopher Steele, who was fired by the FBI for lying.

…In juli werd een substantieel deel van de aan de Foreign Intelligence Surveillance Court aangeboden telefoongesprekken afgewezen. Het blijkt dat er geen vitale bronnen of methoden zijn onthuld op een manier die de nationale veiligheid of de geheime onderzoekstechnieken van de FBI in gevaar zou hebben gebracht. In plaats daarvan ontdekten we dat een groot deel van de applicatie om een Trump-campagnegenoot te bespioneren, Carter Page, was gebaseerd op een niet-geverifieerd ‘dossier’ dat werd gefinancierd door de campagne van Hillary Clinton en was samengesteld door een Britse spion, Christopher Steele, die door de FBI was ontslagen voor liegen…

De zorgen van met name Groot-Brittannië (Verenigd Koninkrijk) en Australië zijn dat de niet-geactualiseerde versie zal laten zien hoe zij en andere belangrijke Amerikaanse bondgenoten betrokken waren bij de ontwikkeling en distributie van het niet-geverifieerde dossier via de Five Eyes-overeenkomst tussen de VS, Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw Zeeland.

Q heeft eerder beschreven hoe het Five Eyes-akkoord een mechanisme bood voor Deep State-functionarissen uit de VS, Groot-Brittannië, Australië en andere landen uit de Five Eyes om samen het Steele-dossier te fabriceren als een “verzekeringspolis” voor het geval Trump de verkiezingen won.

Een belastende e-mail van 15 augustus 2016 van FBI contraspionage agent Peter Strzok aan een juridisch adviseur van de FBI, Lisa Page, onthulde dat hij deel uitmaakte van een Deep State-plan om een “verzekeringspolis” te verzinnen voor het geval dat Trump de verkiezingen won – het Steele Dossier was het vitale element:

I want to believe the path you threw out for consideration in Andy’s office that there’s no way he gets elected — but I’m afraid we can’t take that risk. It’s like an insurance policy in the unlikely event you die before you’re 40….

…Ik wil in de weg geloven die je in het kantoor van Andy in overweging hebt gegeven om te voorkomen dat hij wordt gekozen, maar ik ben bang dat we dat risico niet kunnen nemen. Het is net een verzekeringspolis voor in het onwaarschijnlijke geval dat je sterft voordat je 40 bent…

Zoals een Q-post binnenkort zal onthullen, is vooral Groot-Brittannië zeer bezorgd dat de onbewerkte 20 pagina’s van de FISA-applicatie van juni 2017 zullen aantonen dat het, in plaats van Rusland, daadwerkelijk samenspande met een presidentiële campagne om de uitkomst van de verkiezing van 2016 te beïnvloeden. Maar in plaats van Rusland dat samenspande met de Trump-campagne, was de echte heimelijke verstandhouding die tussen Groot-Brittannië en de presidentiële campagne van Hillary Clinton.

Het is belangrijk om erop te wijzen dat het classificeren van overheidsdocumenten met het doel om overheidsambtenaren te beschermen tegen schaamte of om wetteloosheid te verbergen, eigenlijk een misdaad is onder Executive Order 13526, uitgegeven door President Barack Obama in 2009, zoals in paragraaf 1.7 duidelijk staat :

Sec 1.7. Classification Prohibitions and Limitations. (a) In no case shall information be classified, continue to be maintained as classified, or fail to be declassified in order to:

(1) conceal violations of law, inefficiency, or administrative error;

(2) prevent embarrassment to a person, organization, or agency;

(3) restrain competition; or

(4) prevent or delay the release of information that does not require protection in the interest of the national security.”

Hier is het eerste deel van de tweet uitgegeven door president Trump op 21 september met betrekking tot Amerikaanse bondgenoten die hem opriepen om de FISA Court-aanvraag te bespreken:

Trump heeft hier erkend dat “Key Allies” belden om te vragen om het (FISA document) niet vrij te geven”, en dat er een verband was met het Rusland-onderzoek van Robert Mueller, dat was goedgekeurd door een van de ondertekenaars van de FISA Court-applicatie van juni 2017, de huidige plaatsvervangend Procureur Generaal Rod Rosenstein.

QAnon volgde Trump’s tweevoudige tweet van 21 september met een post op dezelfde dag waarin de belangrijkste bondgenoten geïdentificeerd werden als Groot-Brittannië en Australië, die zich vooral zorgen maken over het declassificeren van de geredigeerde versie van de FISA Court-applicatie van juni 2017.

Het is veelbetekenend dat Q aangeeft hoe Groot-Brittannië en Australië (VK / AUS) het Witte Huis van Obama hebben geholpen bij het ontwikkelen van de “verzekeringspolis” door het Steele-dossier te faciliteren en de doorgang ervan door de Amerikaanse politieke en inlichtingenstelsels te vergemakkelijken. Dit helpt te verklaren waarom Deep State-vertegenwoordigers van belangrijke bondgenoten (Groot-Brittannië en Australië) Trump hebben gebeld om hem ertoe te brengen zijn beslissing, de 20 geredigeerde pagina’s uit de FISA Court-application van juni 2017 te declassificeren, ongedaan te maken.

Blijkbaar zijn Groot-Brittannië en Australië het meest bezorgd over de gevolgen voor het Mueller-onderzoek als de persoon die het heeft geautoriseerd, een FISA Court application (rechtbankaanvraag) heeft ondertekend die misleidend, zo niet onwettig was. De vrijgave van de 20 geredigeerde pagina’s zou er blijkbaar toe hebben geleid dat Rosenstein zich van het Mueller-onderzoek moet terugtrekken of zelfs moet aftreden.

Dit wordt geïllustreerd in een post van 10 september door Q, waarin de rol van Rosenstein bij de ondertekening van de 2016 FISA-aanvraag op basis van valse inlichtingengegevens die door Groot-Brittannië en Australië aan de regering-Obama zijn geleverd, het ontslag / wraking en / of verwijdering van Rosenstein zal hebben opgeleverd:

Q !! mG7VJxZNCI No. 207
Sep 10 2018 12:41:01 (EST)

DECLAS OF FISA WILL INITIATE THE RESIGNATION/RECUSAL AND/OR REMOVAL OF ROD ROSENSTEIN.
DECLAS OF FISA WILL INITIATE THE ‘AWARENESS’ THAT ALL SIGNERS WILL BE [CURRENTLY] UNDER INVESTIGATION.
DECLAS OF FISA WILL FACTUALLY DEMONSTRATE WITHOUT ARGUMENT THE US GOVERNMENT, UNDER HUSSEIN, KNOWINGLY, PRESENTED FALSE EVIDENCE TO FISC IN AN EFFORT TO OBTAIN ‘LEGAL’ US INTELLIGENCE ‘UMBRELLA’ SURV OF POTUS [IDEN TARGET] FOR THE SOLE PURPOSE OF INFLUENCING THE 2016 ELECTION OF THE PRESIDENCY [NOT RUSSIA BUT HUSSEIN/HRC – PROJECTION] + SAFEGUARD AGAINST POSSIBLE LOSS OF POWER [FIREWALLS].
USE OF BACKCHANNEL SURV / SPY INSERTION [BODY 1, 2, AND 5] BY UK/AUS [PRIMARY] ACTIVATED UNDER DIR BRENNAN DIR CLAPPER W/ PDB REGULAR UPDATES + [LIVE STREAMING] WH HUSSEIN NON-OVAL [SITUATION ROOM] COORDINATION.
FISA [FULL] BRINGS DOWN THE HOUSE [WH].
Q

Het bericht van Q vermeldt dat alle documenten die op het FISA-document zijn ondertekend, momenteel worden onderzocht door een Grand Jury en dat de rol van de regering Obama, samen met die van Groot-Brittannië en Australië, aan het licht zal komen.

De laatste opmerking van Q dat volledige declassering van het FISA-document het huis omlaag neer zal halen, zinspeelt er op dat Rosenstein’s gedwongen ontslag / wraking / verwijdering het House of Cards, gebouwd door de Deep State, ertoe zal brengen om verder te gaan met het ontwikkelen van een “verzekeringspolis” om de regering Trump te ondermijnen / omver te werpen.

Inderdaad, in een post van 18 september heeft Q gezegd dat de tijd van Rosenstein voorbij is en hij zal moeten aftreden of ontslagen moeten worden zoals beschreven in een gelinkd artikel door Greg Jarrett:

Q !!mG7VJxZNCI No.263
Sep 18 2018 22:15:05 (EST)

http://www.foxnews.com/opinion/2018/09/18/gregg-jarrett-if-rod-rosenstein-defies-trumps-order-to-declassify-documents-should-be-fired.html
Goodbye, Mr. Rosenstein.
Q

Trump ging verder in deel twee van zijn tweet van 21 september met het beschrijven hoe hij het verzoek van de belangrijkste Amerikaanse bondgenoten (Groot-Brittannië en Australië) aan de inspecteur-generaal van het ministerie van Justitie (Michael Horowitz) had doorgestuurd voor een laatste beoordeling.

De tweevoudige tweet is erg belangrijk sinds Q, iets meer dan een dag eerder, had gepost dat Deep State-functionarissen in Groot-Brittannië en Washington DC in paniek waren over het vooruitzicht van het vrijgeven (release) van de niet-geactualiseerde versie van het FISA rechtbankapplicatie document.

Dit is wat Q op 19 september heeft geplaatst:

Q !!mG7VJxZNCI ID: 72b088 No.3093117
Sep 19 2018 18:45:07 (EST)

PANIC IN UK
PANIC IN DC
PANIC IN UK
PANIC IN DC
Q

Het is belangrijk op te merken dat de bovenstaande Q-post ongeveer 36 uur verscheen voordat Trump’s tweevoudige tweet bevestigde dat hij met belangrijke Amerikaanse bondgenoten had gesproken over de FISA Court-documentversie. Dergelijke gesprekken tussen de staatshoofden en regeringsleiders zijn zeer geheim en de bekendheid vervan is beperkt tot een zeer klein aantal functionarussen. Alleen mensen met toegang op hoog niveau in het Witte Huis van Trump zouden geweten hebben van deze gesprekken en hun inhoud.

Q heeft aangetoond dat ze wisten van de gesprekken en dat deze werden vrijgegeven om de toon van Trump’s gesprekken met Groot-Brittannië, Australië en andere belangrijke bondgenoten te onthullen als “paniek” over de declassering van de twintig pagina’s van de FISA Court application (rechtbankapplicatie) van juni 2017.

Dit is een buitengewone openbare bevestiging dat Q nauw verbonden is met de regering Trump en dat de respectievelijke releases van tweets en posts van Trump en Q feitelijk gecoördineerd worden.

De coördinatie tussen de tweets van Trump en de berichten van Q (QAnon) werd feitelijk bijgehouden door anonieme gebruikers (Anontmous) en vertoont een nauwe samenhang als Q wordt erkend in de volgende post :

De tweeledige tweet van Trump van 21 september draagt alleen maar bij aan een overtuigende hoeveelheid informatie waaruit blijkt dat Q met de regering Trump samenwerkt en geen LARP [Live Action Role Play] of desinformatiecampagne is zoals door sommige critici wordt beweerd .

Trump’s tweets en de Q-berichten onthullen dat de Deep State in paniek is omdat de declassering van de 20 geredigeerde pagina’s van de FISA-rechtbankapplicatie van juni 2017 op zijn minst zal leiden tot het wraken van Rod Rosenstein in het onderzoek naar Trump en Rusland, en zelfs zijn ontslag zoals Q heeft voorspeld.

Bovendien zal het op handen zijnde vrijgeven (release) van de 20 geredigeerde pagina’s vrijwel zeker leiden tot Grand Jury-aanklachten tegen alle Amerikaanse functionarissen die betrokken zijn bij de “verzekeringspolis” die de Deep State verzonnen heeft om de inkomende regering Trump te ondermijnen en/of omver te werpen.

Het blootleggen en ontrafelen van de “verzekeringspolis” van de Deep State om de inkomende administratie van Trump te ondermijnen, zal een directe invloed hebben op het onderzoek van Mueller naar de banden tussen Trump en Rusland (Collusion Russia) en zal waarschijnlijk leiden tot de ondergang ervan.

De vertakkingen van de bovengenoemde ontwikkelingen zijn vooral relevant voor Q’s herhaalde berichten met betrekking tot meer dan 50.000 verzegelde federale rechtszaken (sealed indictments), waarvan de overgrote meerderheid gesloten (verzegelde) aanklachten tegen Deep State-functionarissen betreft.

Zoals besproken in een vorig artikel, is het waarschijnlijk dat veel nu aangeklaagde overheidsfunctionarissen zullen worden berecht in militaire rechtbanken voor subversie (= het omverwerpen van een regering of bestuur, of pogingen daartoe), zoals gedefinieerd volgens de regels van de Uniform Code of Military Justice. Inderdaad, Rosenstein en anderen die betrokken zijn bij de “verzekeringspolis” zullen zich mogelijk in militaire processen moeten verantwoorden voor subversie.

Dit zou natuurlijk een grote zorg zijn voor Deep State-functionarissen uit Groot-Brittannië, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland (FVEY = Five Eye) die het Steele-dossier hebben ondersteund en het via de Amerikaanse inlichtingen- en rechtssystemen hebben doorgeleid om de regering Trump te ondermijnen.

De misdaden gepleegd door Deep State-functionarissen die op het punt staan te worden ontmaskerd, en berecht in civiele en militaire rechtbanken, zullen volgens Q’s informatie adembenemend zijn. Naast subversie van een inkomende presidentiële regering, heeft Q eerder gepost over het systematisch schenden van mensenrechten en corruptie op mondiaal niveau; pedofiele ringen waarbij oudere politici kinderen uitbuiten; Satanische praktijken die werden gebruikt om machtige mondiale elites en het Vaticaan te controleren; en zelfs de geheimhouding (cover) van geheime ruimtevaartprogramma’s en buitenaards leven.

Trump’s tweevoudige 21 september-tweet lijkt deel uit te maken van een reeks eindgame-bewegingen tussen de regering Trump en de Deep State, welke grote media-aandacht krijgt, omdat de strijd om het declasseren van de FISA Court Application-documenten tot een climax komt.

In een prachtige ontwikkeling vrijdagavond laat, begonnen artikelen van grote media te verschijnen met het openbaren van opmerkingen die Rod Rosenstein in 2017 had gedaan om in het geheim gesprekken met Donald Trump op te nemen met het oog op het 25 ste amendement, waardoor de regering en regeringsambtenaren hem uit het presidentschap kunnen verwijderen.

De gevolgen van deze negatieve berichtgeving in de media zullen vrijwel zeker leiden tot Rosenstein’s aftreden, recuperatie en / of verwijdering, net zoals Q voorspelt. Q geeft bondig uitdrukking aan wat te verwachten in de komende dagen met betrekking tot declassering (DECLAS) en redactie (het redigeren) (REDACT) van de FISA Court-aanvraag 2017:

Q !!mG7VJxZNCI No.265
Sep 19 2018 17:19:53 (EST)

[RR] attempts to stall DECLAS and/or REDACT have FAILED.
Got popcorn?
Enjoy the show.
Q

© Michael E. Salla, Ph.D. Copyright melding

[22-9-2018 – Correctie – Presidentiële richtlijn van president Trump van 17 september 2018 verleende toestemming voor de
declassering van 20 geredigeerde pagina’s van een FISA-rechtbankaanvraag die in juni 2017 werd gedaan, en niet zoals eerder is geschreven in juni 2016. De applicatie van juni 2017 was de vierde die werd toegekend
in een serie die begon in oktober 2016, die om de 90 dagen moest worden vernieuwd. Verlengingsaanvragen werden in januari, april en juli 2017 ingewilligd. Dank aan een anonieme lezer voor het wijzen op de fout]

Michael E. Salla Ph.D.

Verder lezen

Vertaling en bewerking FrankW

Bron: https://www.exopolitics.org/trump-confirms-q-claims-of-uk-deep-state-panic-over-fisa-declassification/

Gerelateerd

# https://youtu.be/pFu4X16tiAs

# https://stillnessinthestorm.com/2018/09/proof-mass-arrests-coming-signed-executive-orders-reveal-trump-is-planning-mass-arrests-military-tribunals-for-deep-state-traitors-like-comey-clinton-and-obama/

Advertenties