Het Spel gaat verder… (of niet?) Divine Feminine and Divine Masculine Awakening and Hea ling Again…

Het Spel gaat verder… (of niet?) Divine Feminine and Divine Masculine Awakening and Healing Again…

Dit artikel is oorspronkelijk een column uit 2010, maar omdat dit onderwerp vandaag de dag (2016) nog steeds actueel is werd het opnieuw geplaatst.

Het Spel
In de Bron, het oerbewustZijn, stroomde alles in Eenheid en Verbinding. In symbiose met Al Dat Is…

Ooit, eonen en eonen geleden ontstond er in het oerbewustZijn van waaruit alles ontsproten is een impuls om van zichzelf bewust te worden. Eenheid voelde diep in zichZelf een verlangen zichZelf naar buiten toe uit te drukken. De impuls van dit verlangen vanuit Eenheid werd onmiddellijk gemanifesteerd. Zoveel manifestatiekracht was aanwezig in het verlangen. Eenheid manifesteerde buiten zichZelf een zelfde/andere Eenheid, waardoor Eenheid ‘afgescheiden’ werd. Beiden voelden diep in zichZelf het verlangen samen te stromen en ook om zichZelf meer en meer tot uitdrukking te brengen. Het krachtige verlangen naar samen stromen en samen komen, manifesteerde nieuwe scheppingen buiten zichZelf. Sterren en planeten werden gemanifesteerd.

Het Spel gaat verder... (of niet?) in Spiegelbeeld uitgave november 2010
Het Spel gaat verder… (of niet?) in Spiegelbeeld uitgave november 2010

Na verloop van tijd ontstond het verlangen om een menselijke ervaring te beleven. Hiervoor werden speciale bewustZijnsvoertuigen gemanifesteerd voor degenen die de moed voelden als eersten te gaan. Het doel van het Menselijk Spel was alle aspecten van de menselijke ervaring te ondezoeken en te doorleven. Alle aspecten van bewustZijn te onderzoeken en uit te leven.

Een gezamenlijke reis begon…

De Reis
Om het Spel te kunnen spelen was het nodig om af te dalen in bewustZijn vanuit Eenheid. Meer en meer in dualiteit en afgescheidenheid. Dit was een geleidelijk proces. De verbinding met Bron is nooit volledig verbroken geweest: er is altijd een Vonk(je) blijven branden.

Tijdens de reis werden verschillende spellen gespeeld. Op verschillende planeten. Deze spellen speelden zich af in cycli. En steeds weer was er een moment dat het spel uitgespeeld was. Game over. Deze spellen hebben diepe diepe herinneringen achtergelaten in lagen om het groepsbewustZijn en daardoor ook om het individuele bewustZijn. Herinneringen van macht- en onmacht, minder- en meerderwaardigheid, onzekerheid, lust, hebzucht, arrogantie… Kortom: ervaringen van dualiteiten en afgescheidenheid…

Het Spel op planeet Aarde
Ooit, eonen en eonen geleden, kwam er een ‘kosmische raad van wijzen’ bij elkaar die met elkaar overlegden waar het volgende ervaringsspel gespeeld zou kunnen worden waarbij alle eerder betrokkenen een rol zouden spelen. Het doel van het spel was om alle duale ervaringen te doorzien om uiteindelijk op het punt te komen dat er een omkering zou kunnen plaatsvinden. Op het dieptepunt van dualiteit, van verdichting, zou een moment van omkering mogelijk zijn, omdat de duale werkingen gezien en doorleefd zijn: we zouden Queen of Dualism Zijn. Er zou een moment komen, waarop alle betrokkenen de gelegenheid hadden de uitkomst van het Spel mede te bepalen als BEWUSTE co-creators (je creëert altijd ofwel onbewust ofwel bewust). Dit was nooit eerder mogelijk geweest.

Omkering
We zijn nu op het punt van ‘evolutie’ (het is meer een her-innering dan ‘evolutie’) aanbeland van maximale verdichting in ons bewustZijn. Ooit hebben we, voordat het Spel op Aarde begon, met elkaar afgesproken dat er op dat moment een wekker in onszelf zou afgaan. Diep in onszelf zouden we ons herinneren dat we Een Zijn. Een diep verlangen zou ons wakker maken. Zodat we de weg terug naar Eenheid zouden gaan. Velen hebben deze wekker af horen gaan. Velen zijn op weg gegaan.

Op de weg terug komen we de herinneringen als hindernissen in de lagen om ons collectieve en individuele bewustZijn tegen, die we tijdens de vele menselijke ervaringen opgedaan hebben. We mogen deze hindernissen nu doorzien. Je kunt de hindernissen zien als illusionaire lagen die om ons (Bron)bewustZijn heen gelegd zijn. Illusionaire lagen die om puur Bron bewustZijn heen gelegd zijn. Illusies rondom oervertrouwen, sexualiteit, symbolen, woorden, (bron)religie, liefde, vrijheid, vreugde, kracht, schepping, scheppingkracht.

De werking van de illusies is zo krachtig dat het (Bron)bewustZijn voor velen volkomen buiten zicht is geraakt. Als gevolg van de vele menselijke ervaringen is het zicht op de Bronvolkomen buiten beeld geraakt. Maar NU is de Tijd dat we worden ‘geroepen’ om de werking van de illusies te doorzien. De zaadjes om wakker te worden, zijn in eenieder van ons gelegd. De zaadjes kunnen tot ontkiemen komen. Het is NU de Tijd. Het is hiervoor wel nodig dat we de werkingen van de illusies op de juiste manier begrijpen. Anders ontstaan er gewoon weer nieuwe illusionaire lagen om ons bewustZijn. En zo komen we geen stap verder in het Spel natuurlijk.

Wij hebben allemaal hulpmiddelen, sleutels, ontvangen om de illusionaire lagen te doorzien. Eenieder heeft weer een andere mix van illusionaire lagen om het (Bron)bewustZijn liggen afhankelijk van de menselijke ervaringen die hij/zij opgedaan heeft in dit leven en vorige levens. Ook de ervaringen van de ander liggen (onbewust) om jouw (Bron)bewustZijn.

Een illusionaire laag om jouw bewustZijn bevat gedachtepatronen, afweer- en verdedigingsmechanismen, gedragspatronen, (voor)oordelen, aannames, concepten, ideeën. Het kenmerkende is dat de illusies niet van jouw Bron Essentie zijn, maar ze vóelen wel als van jezelf omdat ze opgeslagen liggen in jouw psyche en gevoeld kunnen worden in jouw (fysieke) lichaam. Daardoor reageer je automatisch op iets dat van buitenaf komt. Je lijkt wel (voor)geprogrammeerd. En zo werkt het ook. Illusies werken als een programma. De programma’s zijn in jou gelegd tijdens al de menselijke ervaringen en in dit leven tijdens je opvoeding thuis en op school, de cultuur waarin je leeft, de religie (ook al ben je niet actief betrokken bij een religie: de geloofspatronen liggen wel als sluiers om jouw bewustZijn opgeslagen).

In jouw bewustZijn zorgen poortwachters ervoor dat de poorten van een illusionaire laag pas dan opengaan nadat je het geschenk van de poortwachter volledig aangenomen hebt in jeZelf. Nadat je een illusionaire laag doorzien hebt, kun je de poort door en heeft de illusie geen vat meer op je. Dat wil niet zeggen dat er vanuit de illusie geen triggers meer komen, maar je reageert niet meer automatisch vanuit de illusie op de trigger. Je hebt nu een keuze. Je valt niet langer terug in bewustZijn nadat je de poort helemaal doorgegaan bent.

Jouw ‘weten’ uit de levenservaring vanuit doorleving, het geschenk van de poortwachter, komt nu beschikbaar voor jeZelf, de ander, en het grote geheel. Waardoor de weg voor de ander beschikbaar is gekomen. De ander moet de weg wel zélf gaan, zélf stappen willen zetten. Dat betekent ook de consequenties aanvaarden van door de poort gaan.

Vrouw- en man-concepten
Vele dualiteiten liggen opgeslagen in de concepten ‘vrouw’, ‘vrouwelijk’ en ‘man’, ‘mannelijk’. De natuurlijke scheppingskracht van zowel vrouw als man werd ontkracht, omdat er een onnatuurlijke afscheiding heeft plaatsgevonden in de vrouw-man (Mens). Met als gevolg vele verstrikkingen, verwarringen, en omkeringen rondom het vrouw- en manbeeld (Mensbeeld). Vele illusies nemen het zicht weg op de vrouw-man (Mens) en dan met name op hun beider scheppingskracht. De kern van de ontkrachting zit in de wijze van scheppingskracht, die ze beiden van nature in zich hebben.

Vrijkomen van scheppingskracht in vrouwen en mannen
De scheppingskracht van vrouwen en mannen komt weer vrij, zodra het mechanisme ‘nodig hebben’ tussen vrouwen en mannen doorzien en doorleefd is. En het mechanisme is doorzien en doorleefd (de Wond van Isis is opgelost). Jouw scheppingskracht komt vrij, zodra je zicht hebt op de werking van het mechanisme van ‘nodig hebben’ in jezelf, in jouw bewustZijn. Dit geldt voor zowel vrouwen als mannen.

Lees het artikel verder op: http://www.hetbewustepad.nl/index.php?nws_id=52

Geplaatst 12 juli 2018

Advertenties