Rainbow Phoenix URGENT – Een Boodschap van Rainbow Phoenix: Dringende Oproep voor het ‘ opruim’ projekt, 5 September 2017.

Rainbow Phoenix URGENT – Een Boodschap van Rainbow Phoenix: Dringende Oproep voor het ‘opruim’ projekt, 5 September 2017.

URGENT CALL FOR CLEARING PROJECT

This is a special alert to all my dear brothers and sisters.

Vertaling: Dit is een speciale oproep aan mijn dierbare broeders en zusters.

1) Source has given me a directive concerning all the devastation that is being brought to the United States at this time. It is imperative that we send UNCONDITIONAL LOVE to hurricane Irma, the instrumentation being used, the manipulators and all those affected by the severe weather at hand any time during the day you think of it. Remove all thoughts of anger/fear of any kind. This project requires your unconditional love only. Source has provided much information on what to do which I will be incorporating several times during the day as well, at least for the next week.

1) De Bron heeft me een richtlijn gegeven betreffende alle verwoesting die in deze tijd aan de VS wordt toegebracht. Het is noodzakelijk dat we ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE zenden aan orkaan Irma, het instrument dat wordt gebruikt, de manipulatoren en allen die door het ernstige weer worden aangedaan, denk daar dan aan op elke tijd van de dag. Haal alle gedachten weg van boosheid/vrees voor ieder soort. Dit project heeft alleen jullie onvoorwaardelijke liefde nodig. De Bron heeft veel informatie verzorgd over wat je kunt doen en dat zal ik enige keren overdag doen, minstens voor de volgende week.

We are not trying to stop or interfere with anything or anyone. Divine Source will utilize the unconditional love we send to do what it determines is best. We have the power of the entire Universe at our disposal. I hope you realize what that really means as we will be using this power everyday. This hurricane is intended to destroy much of the eastern seaboard. It is very possible to be brought down to nothing but a rainstorm. Send your love to the eye of the hurricane and it could implode into nothingness. Do not try to make anything happen. Let Spirit do what it will do.

We proberen het niet te stoppen of ons ergens mee te bemoeien. De Goddelijke Bron zal de onvoorwaardelijke liefde wel gebruiken die we zenden om te doen wat die het beste vindt. Wij hebben de macht van het gehele Universum tot onze beschikking. Ik hoop dat jullie je realiseren wat dat echt betekent omdat wij deze macht elke dag zullen gebruiken. Deze orkaan is bedoeld om veel van de oosterse kust te verwoesten. Het is zeer wel mogelijk om dit tot maar een regenstorm te verlagen. Zend jullie liefde naar het oog van de orkaan en die kon imploderen tot niets. Probeer niet om iets te laten gebeuren. Laat Spirit doen wat het zal doen.

2) While tending to the hurricane there are other very important matters to focus upon. One being the out of control Wild Fires in the US which are also intended to wreak havoc and devastation upon the earth and inhabitants. Make this a priority just as you do the hurricane. Send UNCONDITIONAL LOVE to the fires, the manipulators, all who are involved and those directly affected. I will also be using the modifications given by Source on the fires during the day as well.

2) Terwijl je richt naar de orkaan zijn er andere, heel belangrijke zaken om je op te richten. Een is de buiten controle zijnde Wilde Vuren in de VS die ook zijn bedoeld om verwoesting aan te richten en vernietiging op aarde en haar bewoners. Laat dit een prioriteit worden net als je met de orkaan doet. Stuur ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE naar de vuren, naar de manipulators en zij die er bij zijn betrokken en die er door worden aangeraakt. Ik zal ook de verzachtende dingen gebruiken die door de Bron worden gegeven bij de vuren, overdag ook.

3) The other priority given by Source are the earthquakes along the central US. As Awareness has said it was "unzipped by the eclipse" and a Pandoras Box was opened. Earthquakes and volcanoes are very much a great possibility also affecting Yellowstone even without NASA drilling a vent there. Once again send your UNCONDITIONAL LOVE during the day to those areas of Mother Earth and all who may attempt something nonsensical.

3) De andere prioriteit door de Bron gegeven zijn de aardbevingen door de centrale VS. Zoals Bewustzijn heeft gezegd dat die waren ‘losgetrokken’ en dat er een Doos van Pandora was open getrokken. Aardbevingen en vulkanen zijn zeer een grote mogelijkheid die ook Yellowstone betreffen zelfs zonder dat NASA hier een uitweg drillt. Stuur opnieuw overdag je ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE naar die gebieden van Moeder Aarde en naar iedereen die iets onzinnigs doet.

We can do something here that will leave the manipulators scratching their heads once again. Be in love and fearless. We are god and god has no fear. Know that you are god. Be who you really are especially in these times. We are making a difference.
With Love, Lenred and Gayla

Wij kunnen hier iets doen dat bij de manipulatoren opnieuw een op hun hoofd krabben achterlaat. Wees in liefde en angst-loos. Wij zijn god en god heeft geen angst. Weet dat jullie god zijn. Wees wat je echt bent specifiek in deze tijd. Wij maken een verschil.
Met Liefde, Lenred en Gayla

Please keep this in your heart as you go about your daily business.

Houdt dit in je hart als je overdag met je dagelijkse dingen omgaat.

Join us with your intent and know that we are making a difference!

Doe met ons mee met je bedoeling en weet dat we een verschil maken!

We at Rainbow Phoenix are continually working to provide you with tools to assist you in these challenging times. Thank you for support!

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

Advertenties