Rainbow Phoenix URGENT – Een Boodschap van Rainbow Phoenix: Dringende Oproep voor het ‘ opruim’ projekt, 5 September 2017.

Rainbow Phoenix URGENT – Een Boodschap van Rainbow Phoenix: Dringende Oproep voor het ‘opruim’ projekt, 5 September 2017.

URGENT CALL FOR CLEARING PROJECT

This is a special alert to all my dear brothers and sisters.

Vertaling: Dit is een speciale oproep aan mijn dierbare broeders en zusters.

1) Source has given me a directive concerning all the devastation that is being brought to the United States at this time. It is imperative that we send UNCONDITIONAL LOVE to hurricane Irma, the instrumentation being used, the manipulators and all those affected by the severe weather at hand any time during the day you think of it. Remove all thoughts of anger/fear of any kind. This project requires your unconditional love only. Source has provided much information on what to do which I will be incorporating several times during the day as well, at least for the next week.

1) De Bron heeft me een richtlijn gegeven betreffende alle verwoesting die in deze tijd aan de VS wordt toegebracht. Het is noodzakelijk dat we ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE zenden aan orkaan Irma, het instrument dat wordt gebruikt, de manipulatoren en allen die door het ernstige weer worden aangedaan, denk daar dan aan op elke tijd van de dag. Haal alle gedachten weg van boosheid/vrees voor ieder soort. Dit project heeft alleen jullie onvoorwaardelijke liefde nodig. De Bron heeft veel informatie verzorgd over wat je kunt doen en dat zal ik enige keren overdag doen, minstens voor de volgende week.

We are not trying to stop or interfere with anything or anyone. Divine Source will utilize the unconditional love we send to do what it determines is best. We have the power of the entire Universe at our disposal. I hope you realize what that really means as we will be using this power everyday. This hurricane is intended to destroy much of the eastern seaboard. It is very possible to be brought down to nothing but a rainstorm. Send your love to the eye of the hurricane and it could implode into nothingness. Do not try to make anything happen. Let Spirit do what it will do.

We proberen het niet te stoppen of ons ergens mee te bemoeien. De Goddelijke Bron zal de onvoorwaardelijke liefde wel gebruiken die we zenden om te doen wat die het beste vindt. Wij hebben de macht van het gehele Universum tot onze beschikking. Ik hoop dat jullie je realiseren wat dat echt betekent omdat wij deze macht elke dag zullen gebruiken. Deze orkaan is bedoeld om veel van de oosterse kust te verwoesten. Het is zeer wel mogelijk om dit tot maar een regenstorm te verlagen. Zend jullie liefde naar het oog van de orkaan en die kon imploderen tot niets. Probeer niet om iets te laten gebeuren. Laat Spirit doen wat het zal doen.

2) While tending to the hurricane there are other very important matters to focus upon. One being the out of control Wild Fires in the US which are also intended to wreak havoc and devastation upon the earth and inhabitants. Make this a priority just as you do the hurricane. Send UNCONDITIONAL LOVE to the fires, the manipulators, all who are involved and those directly affected. I will also be using the modifications given by Source on the fires during the day as well.

2) Terwijl je richt naar de orkaan zijn er andere, heel belangrijke zaken om je op te richten. Een is de buiten controle zijnde Wilde Vuren in de VS die ook zijn bedoeld om verwoesting aan te richten en vernietiging op aarde en haar bewoners. Laat dit een prioriteit worden net als je met de orkaan doet. Stuur ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE naar de vuren, naar de manipulators en zij die er bij zijn betrokken en die er door worden aangeraakt. Ik zal ook de verzachtende dingen gebruiken die door de Bron worden gegeven bij de vuren, overdag ook.

3) The other priority given by Source are the earthquakes along the central US. As Awareness has said it was "unzipped by the eclipse" and a Pandoras Box was opened. Earthquakes and volcanoes are very much a great possibility also affecting Yellowstone even without NASA drilling a vent there. Once again send your UNCONDITIONAL LOVE during the day to those areas of Mother Earth and all who may attempt something nonsensical.

3) De andere prioriteit door de Bron gegeven zijn de aardbevingen door de centrale VS. Zoals Bewustzijn heeft gezegd dat die waren ‘losgetrokken’ en dat er een Doos van Pandora was open getrokken. Aardbevingen en vulkanen zijn zeer een grote mogelijkheid die ook Yellowstone betreffen zelfs zonder dat NASA hier een uitweg drillt. Stuur opnieuw overdag je ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE naar die gebieden van Moeder Aarde en naar iedereen die iets onzinnigs doet.

We can do something here that will leave the manipulators scratching their heads once again. Be in love and fearless. We are god and god has no fear. Know that you are god. Be who you really are especially in these times. We are making a difference.
With Love, Lenred and Gayla

Wij kunnen hier iets doen dat bij de manipulatoren opnieuw een op hun hoofd krabben achterlaat. Wees in liefde en angst-loos. Wij zijn god en god heeft geen angst. Weet dat jullie god zijn. Wees wat je echt bent specifiek in deze tijd. Wij maken een verschil.
Met Liefde, Lenred en Gayla

Please keep this in your heart as you go about your daily business.

Houdt dit in je hart als je overdag met je dagelijkse dingen omgaat.

Join us with your intent and know that we are making a difference!

Doe met ons mee met je bedoeling en weet dat we een verschil maken!

We at Rainbow Phoenix are continually working to provide you with tools to assist you in these challenging times. Thank you for support!

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

Advertenties

Blossom met de Galactische Federatie op 6 september 2017

Blossom met de Galactische Federatie op 6 september 2017

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

Blossom: Gegroet, Oh Verlichten! Zit gij in een goede ruimte? Natuurlijk zullen jullie dat zijn, want ik geloof dat jullie niet anders kunnen dan.

Federatie van Licht: En je bent correct. Want wij zijn VAN LIEFDE en daarom kunnen we van niets anders zijn.

Bloss; Ja, ik ben ook VAN liefde, zijn we dat niet allemaal? Maar, het lukt me niet altijd om in een goede ruimte te zijn!

Fed.v.L: Ja, natuurlijk zul je dat wel. Ben je nu niet veel meer ontwikkeld hierbij dan je eens was?

Bloss: Oh! Ja echt. Ik was echt een ellendige buik(guts). Nou ik daar over spreek… Ik heb pas een fascinerend boek gelezen: Het Medisch Medium.(Anthony William. Iets dat je moet lezen.) Waarin hij zegt dat de voornaamste ‘bulk’ (hoeveelheid) in de buik woont. Dus zegt hij: ‘Ik had een buik gevoel’, ‘Ik had mijn buik niet mee’, ‘Mijn buik zei me’, enz. En daarom past het hierbij om je zeker te maken dat onze buik goed werkt, zodat onze geest functioneert in zijn hoogste vermogen. ( Hij stelt voor om elke morgen selderie sap te drinken. Het werkt!!) Zijn jullie het daarmee eens?

Fed.v.L: Inderdaad. Dat zijn we.

Bloss; Ik dacht altijd dat de geest in de hartruimte woonde (zoiets dan)?

Fed.v.L: Je GEVOELENS staan gelijk aan het daar wonen. Maar, de ‘Bron van Energie’ die ‘je geest’ is, bevindt zich ‘fundamenteel’ in de buik/darmen.

Bloss: Struth… Ik kan aan betere plekken denken voor zo’n mooi ding om in rond te hangen! Dank je voor die bevestiging.

Fed.v.L: Je bent welkom en we zijn ons bewust dat toen zij het woord ‘Energie’ gebruikten, er een paar vragen zijn die opkwamen door vrienden waar je over wilt praten?

Bloss: Inderdaad. Dank je. Ok. Kun je met ons delen hoe we ons eigen energieveld kunnen versterken? (Engels: amp up)

Fed.v.L: Onder voorbehoud dat men op zichzelf VERTROUWT met de kunst van voorstelling! Want inderdaad, deze voorstelling die jullie ALLEN meegekregen hebben… zoals White Cloud altijd uitlegt… is een van… of is zelfs HET MEEST… machtige instrument dat jullie bezitten.
Om jullie Energie te ‘amp uppen’(versterken dus) moet je jezelf visualiseren/je voorstellen dat je ER VOL VAN BENT. Zo eenvoudig als dat!

Het is direct… verbonden met/past bij …de WET VAN AANTREKKING. Daarbij moet je VOELEN…stel je het GEVOEL voor om van in/van Hoge Energie… TE ZIJN, zelfs als je op je laagste zit. Als je stoffelijk niet in staat bent om goed rond te draaien, of je voelt je specifiek leeg getrokken… dat laat je niet stoppen om in staat te zijn jezelf VOOR TE STELLEN vol van Energie… beveel dat, en dat het dan ‘plaats vindt’. Je moet dat ‘scheppen’ wat je wilt door een gedachtenvorm… en dat je het dan VOELT ín leven komen’ door je gehele Wezen…en dan Liefste vrienden… zit achteruit en kijk hoe het zich manifesteert. Zoals we eerder zeiden…het is niet in je voordeel om jezelf voor te stellen…om ‘in je denk oog’ jezelf te zien dat je grote Energie hebt/bent… als je niet deelneemt aan het GEVOEL van die visie. Als je gelukkig wilt zijn… visualiseer jezelf dan gelukkig… en in die visie… beleef je hoe geluk VOELT. Dit gebruik je voor al je behoeften.


GEBRUIK je voorstelling. Speel spelletjes met je creativiteit voor wat je wenst. Om je Energie te versterken… stel je voor/dat je in plugt aan een apparaat ‘ergens buiten je’ … en kijk naar de batterij oplading… Het zelfde als jullie dat doen op je technische apparaten waar jullie nu zoveel van hebben.
Vergeet je zelf niet! Plug jezelf in… zet het wattage hoger… VERSTERK jezelf!


AMP = EEN MAGISCHE KRACHT. Zie je? Heb er plezier mee! En we kunnen er aan toevoegen…ADEM … ADEM. Velen van jullie kennen al om dit te doen als je behoefte hebt aan een Energie steun. Maar voor degenen die dat niet weten… PROBEER HET! Adem gewoon diep in… met het WETEN ‘dat je je vibratie versterkt’. Sluit je ogen en zie welke kleur je ziet. Heeft die verfrissing nodig? Moet er een geur van rozen bij die visie? Gaat dat van grijs, naar paars, naar metallic blauw om je te krijgen waar je wilt zijn om te VOELEN? Speel! Speel! Speel Liefste Vrienden.


Waarom zijn de kleinsten het meest van de tijd gelukkig? Omdat ze SPELEN! Haal een blad uit hun heel intelligente boek en SPEEL MEER… BIJ ALLES DAT JE DOET.


Spreken wij niet altijd van ‘HET SPEL’ waar jullie in zijn? SPEEL HET SPEL. MAAR SPEEL OOK IN HET SPEL. En de volgende vraag is?

Bloss: dat is een foefje voor mij. Een heer schreef in om me wat meer uit te leggen over frequenties en elektromagnetische frequenties enz. Dat is niet mijn veld, zoals jullie weten. Hij vroeg zich af of jullie wat meer specifiek konden zijn wat betreft dit onderwerp. Hij sprak over HZ en MHz enz. (Oh wat een vreugde!) en vroeg meer over deze zinnen voor wat JULLIE bedoelen als JULLIE spreken van Hogere frequenties.

Fed.v.L: Ben je klaar?

Bloss: Ben ik dat ooit? Ik probeer zo hard ik kan om mijn linker kant te sluiten! En …toe maar!

Fed.v.L: De frequenties waar we over spreken resoneren op een veel HOGERE resolutie dan waar men normaal mee werkt/in werkt. Zoals die heer voorspelde, kunnen wij je niet een aantal of aantallen geven, omdat als wij spreken over dergelijke dingen, ‘ uit onze atmosfeer’… dan gaan ze in een andere mathematische verbinding over dan wat JULLIE WETEN dat mathematica is.

Bloss: Ikke? Of de wetenschappers? Twee verschillende dingen!

Fed.v.L: Maar, een volmaakte uitleg voor waarover wij spreken.
Dat waar zelfs de meest bedreven wetenschappers over nadenken… is heel anders dan de mathematische frequentie niveaus die ergens anders ‘in gebruik’ zijn. Afhankelijk van atmosferen overal/ergens… is er een andere codering om samen te vallen met de ‘beschikbaarheid’ voor de mathematische energie om te ontvangen.

Bloss: Eèèèh … je bent me verloren! Maar ga door…

Fed.v.L: Daarom, voor nu… om je hersenen af te houden om te exploderen, Blossom… en om dit gesprek in lijn te houden met ‘waar we naar toe willen’…

Terwijl Nieuwere Hogere Energieën/frequenties binnenkomen/in een nieuwere Hogere Vibrationeel magnetic… verandert dat de ‘format’ van de codering…die eens op zijn plek zat op jullie Aarde. Dit ‘scenario’ heeft voortdurend plaats gehad… want voortdurende Hogere Energieën komen binnen. Ze ‘trouwen’ met de codering die in Aarde’s vertoning/beeld zit en worden dan GODDELIJK ge-hercodeerd voor het evenwicht om samen te gaan… Op/in


De Codering… de mathematische codering… zullen we zeggen…. Om een uitleg te geven met woorden die niet voldoen… ziet op zichzelf.

Bloss: Wat? Zoals een massale computer?

Fed.v.L: Het is geen computer.

Bloss: WAT kan dan mogelijk werken op zichzelf, op deze wijze?

Fed.v.L: Goddelijkheid!

Bloss: Zo, zeg je nu dat… ALLE mathematische codering…(wat ik me in al die jaren realiseer waar de dingen op zijn gebaseerd) …wordt ‘gedreven’ door GOD/de GODDELIJKE BRON? Wat voor woord ook maar prettig klinkt voor elk individu…die zijn bestaan KENT.

Fed.v.L: Wij zijn dat.

Bloss: En de vraag waar vandaan gebedeld wordt om te worden gevraagd is (alhoewel ik daar niet naar toe wil!) hoe worden getallen gecreëerd?

Fed.v.L: Door ENERGIE. Op dezelfde manier waarop ALLE dingen worden geschapen… door ENERGIE.
Denk aan een ‘heldere vonk’ op jullie Planeet in menselijke vorm. Hun intellect kan bewijzen zich bewust te zijn van veel meer dan de ‘gemiddelde Joe’…dat kan, zoals je zou zeggen. Denk dan aan DE GODDELIJKE BRON ENERGIE… bovenaan … de piek uitvoering… het Uiteindelijke. DIE ENERGIE … schiep ALLES DAT IS. ALLES DAT ER OOIT ZAL ZIJN.


Om codering te formeren om ‘functie’ toe te staan van Energie is meer dan de intelligentie van elke andere dan GODDELIJKE ENERGIE ZELF.

Bloss: Dus, is alle Energie ‘rond zwevend’ in de mathematica?

Fed.v.L: Nee.

Bloss: Help… Ik zink!

Fed.v.L: Je drijft nog steeds Blossom! We willen graag zeggen dat ‘na een bepaald niveau’ … Boven en Onder… zijn mathematiek niet meer nodig. ENERGIE WORDT ZICHZELF IN ZUIVERHEID. Het is niet nodig om te worden gecodeerd en opnieuw gecodeerd om te passen bij ‘wat is’ of ’waar is’. Maar dit is om te worden betrokken om bij dit bij ‘markeerpunt’ te komen.

Bloss: Ik ben stilletjes daarover blij! Dank je. Ik wil doorgaan als er tijd is, om te vragen over de wijze waarop ik en velen zich schijnen te voelen in deze Hogere Energieën die door -filteren. Ik ben zeker niet een die ‘de vouw volgt’ ( …denk ik) …en toch moet ik zeggen sedert de Eclips…My Oh My, ik heb me anders gevoeld! Op een manier kan ik dat niet in woorden zeggen. Iemand noemde dat ze voelde alsof ze in twee dimensies tegelijkertijd zat en alhoewel ik niet kan zeggen dat dit is hoe ik mij voel… Het KAN zijn hoe ik me voel… want ik weet niet wat ik voel. Gewoon anders. Veel meer aanwezig maar toch, tegelijkertijd, ‘buiten’ alles. Kun je licht brengen voor ons hier naartoe?

Fed.v.L: Dat is precies wat je doet, Blossom. Licht geven… vanuit…door jou. Het is een automatisch antwoord dat VAN jou komt… vanwege het niveau waar je nu in bent gegaan.
JE BENT NU ANDERS… dan wat je was.


We hebben uitgedrukt dat je het VERSTERKEN merkt… De Verandering in de volgende vijf maanden en dit wat je voelt zal duidelijker worden en meer van hetzelfde zijn. Terwijl je dieper loopt, in de ‘nieuwheid loopt van dit alles’ …zul je meer en meer ontdekken van/over jezelf dat… hoe zeggen we dat…je laat giechelen…want dat is zo leuk!


Je zult de ware mening ontdekken van LEVEN!
We zijn ons bewust dat de dame die schreef over het voelen alsof ze tegelijkertijd in twee dimensies was, acute hoofdpijn had en duizelig was. Dit is wat we weten als het zich aanpassen aan de Hogere frequenties. Niet iedereen zal dit beleven. Maar, er kunnen gelijkaardige effecten zijn.


We zeggen dat het misschien denken is als aan Hogere druk die verandert op dezelfde manier als je denkt…vanwege de hogere Energieën/Frequenties/Kracht… zij passen zichzelf aan in jou…en jouw echte zelf… past zich aan hen aan.

Bloss: Dus we zitten in twee dimensies tegelijkertijd? Is dat mogelijk?

Fed.v.L: Blossom…

Bloss: Ja, ik weet het. Alle dingen zijn mogelijk!

Fed.v.L: Maar we stellen voor dat eerder in beide tegelijkertijd zijn… je in beide in en uit springt. Met een gedachte zit je in de oude en met een ander zit je in het nieuwe… En het is zeer duidelijk afhankelijk van de gedachte… in welke je bent op een gegeven tijd.

Bloss: Als we WETEN om in deze 3D te zijn, op Aarde…als een dimensie… wat /waar is dan de andere?

Fed.v.L: Op dezelfde plaats! Maar op/van/in… HOGERE FREQUENTIES… en als eenmaal een frequentie een bepaalde vereiste bereikt/een niveau… gaat dat om de Hogere begrading van zichzelf… en in de volgende Dimensie.

Net zoiets als in jullie opvoeding stelsel. Je blijft zitten in een bepaalde klas… en leert veel niveaus van verschillende onderwerpen… en als dat compleet is… ga je naar de volgende graad/klas.

Bloss: Opnieuw bedankt. Ik voel dat we klaar zijn met deze sessie. Geweldig! Dank je zeer, zeer, zeer! Ik houd van jullie.

Fed.v.L: We zijn meer dan blij om je op manieren te helpen waarvan wij WETEN dat gunstig is voor iedereen. In Liefde en Dank aan iedereen die op jullie planeet wonen. Wij hebben zoveel om je voor te bedanken.

# Make every day a HAPPY HUMAN DAY!

# Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

# The link to be able to access all my YouTubes is
> http://www.youtube.com/user/isjaabmo

The Portal: Cobra’s Orkaan Meditatie Update, 9 september 2017.

The Portal: Cobra’s Orkaan Meditatie Update, 9 september 2017.

Oproep deelname orkaanmeditatie zondag 10 september om 18:00 uur…
Orkaan Irma komt naar Florida en het zou goed zijn als zoveel mogelijk mensen zich morgen bij ons aansluiten bij de meditatie. We hebben morgen onze belangrijkste orkaanmeditatie om 12:00 uur EDT.

(Dit is zondag 10 september om 18:00 uur in Amsterdam, Berlijn, Brussel, Kopenhagen, Madrid, Oslo, Parijs, Rome, Wenen, enzovoorts)

U kunt de tijd voor uw tijdzone hier zien:

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Hurricane+Meditation&iso=20170910T12&p1=410

De instructies zijn hier:

http://2012portal.blogspot.com/2017/09/situation-update.html

Aangezien onze reguliere Wekelijkse Ascensie Meditatie precies op hetzelfde moment gebeurt, zal deze orkaanmeditatie die alleen deze week vervangen vanwege de uitzonderlijke omstandigheden.

Degenen die zich daartoe begeleid voelen om meer te helpen, kunnen dezelfde orkaanmeditatie doen in intervallen van steeds 4 uur intervallen (ov enkele daarvan) die morgen (zondag 10 september) om 8:00 uur EDT beginnen, dan om 12.00 uur EDT, dan om 16 uur EDT, om 20:00 uur EDT, om middernacht EDT en dan maandag om 4:00 uur EDT en om 8:00 uur EDT.

(Voor West-Europa EST: …intervallen van 4 uur die morgen 10 september om 14:00 uur beginnen, dan om 18.00 uur EST, dan om 22:00 uur EST, en dan maandag om 02:00 uur EST, om 06:00 uur EST, om 10:00 uur EST en om 14:00 uur EST…)

U kunt EDT (Florida-tijd) omzetten naar uw lokale tijdzone hier:

http://www.thetimezoneconverter.com/

In Miami is er een krachtig raster van cintamani stenen aanwezig:

Miami.jpg

En Tampa:

Tampa.jpg

Deze cintamani stenen zijn ankerpunten van sterke engelen wezens die de plasma stromen van de orkaan beïnvloeden, de impact van de storm beperken en de beide steden beschermen:

https://www.youtube.com/watch?v=R93XgljGvkI

Aanvullende cintamani stenen zijn enkele dagen geleden in Florida Keys geplaatst.

Cobra

http://2012portal.blogspot.com/2017/09/hurricane-meditation-update.html/

Vertaling: FrankW
Mail: zielsvreugde@live.nl