www.cooperatiedevrijemedia.nl: DE VRIJE MEDIA WORDT EEN ECHTE COÖPERATIE!.., 11 augustus 2017.

DVM-TV (Dutch Vision Movement-TV) is een nieuwe Nederlandse stichting met een eigen videokanaal in de alternatieve media, dat nationale en internationale videoproducties en interviews produceert.

DVM-TV heeft geen verbinding met Coöperatie De Vrije Media. De doelstelling en de werkwijze zijn verschillend. Coöperatie De Vrije Media heeft de rechten van alle gefilmde interviews met Ronald Bernard en met Ole Dammegard overgedragen aan Dutch Vision Movement-TV.

De vervolgdelen 2 en 3 van de interviews met Ronald Bernard worden niet op de site van De Vrije Media geplaatst. Deze zijn te vinden op het youtube kanaal van DVM-TV.

Voor meer informatie: https://cooperatiedevrijemedia.nl/2017/08/de-vrije-media-wordt-een-echte-cooperatie/

http://www.cooperatiedevrijemedia.nl: DE VRIJE MEDIA WORDT EEN ECHTE COÖPERATIE!.., 11 augustus 2017.

voor DE VRIJE MEDIA WORDT EEN ECHTE COÖPERATIE!

Als we vanaf nu de schouders er met elkaar onder gaan zetten…

In de vorige nieuwsbrieven werd uit de doeken gedaan wat coöperatie De Vrije Media voor ogen heeft. Kort gezegd, het gaat om de omkering in de informatievoorziening, die nu van boven naar beneden wordt gestuurd en waarin door samenwerking van onderen op kan worden voorzien.

 • Coöperatie De Vrije Media beoogt door samenwerking een omkering te bewerkstelligen van aanbodgestuurde top-down informatie naar vraaggestuurde informatie.
 • Panels, samengesteld uit leden en donateurs, stellen in onderling overleg de onderwerpen vast waarover informatiebehoefte is. Ook stellen de panels vast hoe de informatie wordt gegeven – artikelen, video’s, documentaires, infographics, onderzoeksrapporten etc. -.
 • Professionele, onafhankelijke en gemotiveerde onderzoeksjournalisten, documentairemakers, onderzoekers etc., afhankelijk van de vraag, worden uitgenodigd om te voorzien in de informatiebehoefte zoals onder woorden gebracht door de panels.
 • De beste en meest passende aanbieding wordt geselecteerd door de panels.
 • Als er een financieel budget voor de uitvoering van het gekozen project nodig is en hierin kan niet worden voorzien uit de middelen die De Vrije Media tot zijn beschikking heeft, dan wordt er voor het project een crowdfunding opgezet op de site.
 • De Vrije Media heeft op dit moment ongeveer 170 betalende leden. De afgelopen maanden werd er € 1.700 tot € 2.000 per maand ontvangen aan ledengeld en donaties op de bankrekening. Hiervan worden de kosten betaald – waaronder bijvoorbeeld 21% btw over het lidmaatschapsgeld –.
 • Met het huidige aantal leden heeft De Vrije Media nog weinig mogelijkheden om invulling te geven aan de doelstelling. Er is geen sprake van een ‘miljoenenbudget’, verschaft door donateurs.
 • De Vrije Media is onafhankelijk. Er worden geen advertenties geplaatst op de site. Er zijn geen grote geldgevers die hun eisen stellen. Er is evenmin een verbinding met wie dan ook, die de onafhankelijke status van De Vrije Media aantast.
 • De Vrije Media streeft ernaar om persoonsonafhankelijk te zijn. De panels blijven daarom voor niet langer dan een half jaar in functie. Roulatie garandeert dat er wordt voorkomen dat individuele personen hun stempel gaan drukken op De Vrije Media.
 • De huidige situatie, waarin Ad Broere centraal staat, is tijdelijk. Als de panels in werking treden, dan ligt bij de panels de bevoegdheid om keuzes te maken en beslissingen te nemen met betrekking tot de projecten, ook bijvoorbeeld over het inschakelen van redactie en andere aan de uitvoering van aan het project ondersteunende diensten.
 • Irma Schiffers heeft ervoor gekozen om in Stichting DVM-TV verder te gaan. Zij gaat zich richten op internationale producties en in het bijzonder op human interest interviews. Irma is met ingang van 1 juli 2017 afgetreden als bestuurder van De Vrije Media. De rechten van de gefilmde interviews met o.a. Ronald Bernard en Ole Dammegard zijn per 1 juli overgedragen aan Stichting DVM-TV.
 • Op dit moment komen ‘alle lijnen’ bij Ad Broere samen en heeft De Vrije Media onbedoeld nog het karakter van een ‘eenmansbedrijfje’. Als de panels goed functioneren, dan zal hierin verandering komen in overleg met de ledenvergadering.
 • Op een te beleggen ledenvergadering wordt alsdan een nieuw bestuur gekozen.
 • Als de coöperatie echter niet in beweging gaat komen zoals bedoeld, dan wordt deze met instemming van de ledenvergadering beëindigd. Hierover zal voor het einde van 2017 duidelijkheid komen.

Het is de bedoeling dat coöperatie De Vrije Media een eind gaat maken aan de misselijkmakende methode om vrijwel alles wat door de alternatieve media wordt gepubliceerd onder de noemers ‘nepnieuws’ en ‘samenzweringstheorie’ te schuiven. Daardoor hoopt men de reikwijdte van deze media in te perken tot wat men kwalificeert als beïnvloedbare mensen met een beperkte intelligentie. Omdat veel mensen dit spel niet doorzien en niet tot die groep willen behoren, werkt de actie helaas behoorlijk effectief.

De Vrije Media wil dit doorbreken door samenwerking en door een professionaliseringsslag te maken. Naarmate De Vrije Media beter gaat slagen in zijn coöperatieve missie, kunnen de sceptici het dan misschien niet eens zijn met wat er wordt gepubliceerd of er onaangenaam door getroffen zijn, maar het kan niet langer worden geëtiketteerd.

‘Als het geld daar zou vloeien waar echt naar waarheid wordt gezocht, dan zou er meer en beter kunnen worden gespeurd naar de waarheid achter de leugen ’. (Paul C. Roberts)

De professionele aanpak staat garant voor een presentatie die serieus gaat worden genomen, omdat zelfs de grootste verdedigers van het media establishment er niet omheen kunnen. Deze aanpak wordt mogelijk gemaakt door coöperatieve samenwerking. Een cooperatie is een samenwerkingsverband van mensen die samen doelen kunnen realiseren, welke voor het afzonderlijke individu niet haalbaar zijn. Daarom is er gekozen voor deze vorm.

leugen 3

Tot nu toe en eigenlijk al veel te lang heeft De Vrije Media meer het karakter gehad van een ‘ZZP initiatief’. Dit maakt het in de bovengenoemde zin kwetsbaar en tot op zekere hoogte ook eenzijdig. Gelukkig is er sprake van een groeiende belangstelling voor de publicaties van De Vrije Media. Eveneens gelukkig komen er steeds meer bijdragen van beginnende columnisten en artikelenschrijvers bij. Toch draait De Vrije Media nog teveel rond een enkele persoon en los van dat dit niet de bedoeling is, is het ook niet haalbaar om op deze voet door te gaan. Er wordt daarom een beroep op jullie gedaan om actief mee te gaan participeren. Samen kunnen we De Vrije Media tot een niet te veronachtzamen factor in de media maken.

Hoe kan dit worden gerealiseerd? Door je kennis, vaardigheden en doorzettingsvermogen in te zetten. Je kunt dat doen door deel te nemen aan een van de panels. Want de keuze van welke onderwerpen onder de aandacht worden gebracht ligt bij de panels, die zijn samengesteld uit mensen die met elkaar willen samenwerken om een hoog kwalitatieve informatievoorziening mogelijk te maken. De Vrije Media doet daarbij een beroep op vertegenwoordigers uit alle geledingen van de samenleving. Daardoor wordt de diversiteit van vraag en aanbod groot. Panels werken in principe niet langer dan een half jaar met elkaar samen om mensen individueel niet teveel te belasten en om te voorkomen dat er een eenzijdigheid in de informatievoorziening gaat optreden.

Een panel stelt de onderwerpen vast en formuleert de vraag/vragen naar informatie. Hierop kunnen journalisten, wetenschappers, ervaringsdeskundigen, documentairemakers etc. – afhankelijk van de aard van de informatievraag – een pitch uitbrengen. Niet om er een wedstrijd van te maken, maar om het project toe te vertrouwen aan bij wie het in goede handen is. Het panel bespreekt de aanbiedingen onderling en maakt een keuze wie in aanmerking komt om het project uit te voeren.

Het project komt vervolgens op de website te staan, waarbij wordt vermeld: Wie het uitvoert/uitvoeren, Wat er wordt gedaan, Hoe het wordt gedaan, Hoeveel tijd ervoor nodig is en Hoeveel de uitvoering van het project gaat kosten. Door crowdfunding wordt vervolgens de uitvoering van het project financieel mogelijk gemaakt door de donateurs die het project adopteren. Op de site worden de binnengekomen donaties vermeld en hoeveel er nog moeten komen om het startsein te kunnen geven. De productie -artikel, documentaire, onderzoek etc. – komt op de site van De Vrije Media te staan en mag na toestemming door het panel door collega’s van de alternatieve media worden overgenomen. Het doel is dus om de informatievoorziening in eigen handen te nemen en het top-down karakter van de huidige media te doorbreken. Niet om er een commerciële onderneming van te maken. Wel om degenen die goed werk leveren ook goed te betalen.

leugen 5

Je kunt je aanmelden voor een panel als je betalend lid bent of regelmatig donaties doet. Het lidmaatschapsgeld wordt aangewend om de organisatie draaiende te houden, over een sterke redactie te kunnen beschikken, de website te onderhouden en te verbeteren, promotie te maken en om alle activiteiten van De Vrije Media goed te kunnen coördineren. Hierdoor wordt het professionele karakter van De Vrije Media versterkt. Om dit allemaal goed te kunnen doen, wil De Vrije Media de komende tijd graag veel nieuwe leden begroeten. Het lidmaatschapsgeld wordt uitsluitend doelmatig gebruikt en dient geen enkele winstdoelstelling. Mocht er ledengeld overblijven nadat de kosten zijn betaald, dan kunnen de projecten daarmee worden gesubsidieerd. Helaas is dat op dit moment nog niet mogelijk.

Last but not least, De Vrije Media blijft ook een platform voor beginnende journalisten, columnisten, documentairemakers, onderzoekers etc. Zij krijgen een podium om zich verder te ontwikkelen, vooral door de feedback van redactie en lezers.

De professionaliseringsslag die De Vrije Media voor ogen heeft wordt vanaf september ingezet. Het vertrouwen is er dat het een enorm succes kan worden. Laten we het met z’n allen waarmaken. Op de rechterkolom van deze pagina staat hoe je je kunt aanmelden en hoe je kunt doneren. Als je panellid wilt worden, stuur dan een mail met je cv naar info@cooperatiedevrijemedia.nl.

Ad Broere

Coöperatie De Vrije Media

https://cooperatiedevrijemedia.nl/2017/08/de-vrije-media-wordt-een-echte-cooperatie/

Advertenties