Blossom met de Galactische Federatie op 12 december 2015

Blossom met de Galactische Federatie op 12 december 2015

Blossom: Goede morgen, mijn vrienden. Ik ben blij te zeggen dat ik me nu zoveel helderder voel en klaar om een goeie ouwe conversatie te voeren!

Federatie van Licht: Wij ook, wij hebben het meest plezier dat jouw Energie opnieuw is aangevuld en je droefheid is opgeheven. Als het goed is voor jou zouden we… zoals je al had gedacht en waar je je op voorbereid had… heel graag willen wij ‘spreken’.

Bloss: Zeker. Ik zet mijn hoofd set aan!

(Er wordt gezegd dat je naar de audio moet luisteren om de Hoge Vibratie te ontvangen van die geluidsEnergie. En die wordt hieronder ook uitgeschreven.)

TRANSCRIPTIE

Welcome to Each One who has taken it upon themselves to listen with/from their heart space to these words which we choose to deliver this day.
Welkom aan Ieder Een die het op zich heeft genomen om te luisteren met/vanuit hun hartsruimte naar deze woorden die we vandaag wilden geven.

What is it we wonder … that in Truth … you are expecting from us? There are those, we are aware … due to writing to the Lady Blossom … that indeed feel rather despondent.
Wat is het dat we ons afvragen… dat in Waarheid… jullie van ons verwachten? Er zijn er… zijn we ons bewust van… vanwege het schrijven van Dame Blossom… die zich inderdaad enigszins neerslachtig voelen.

You wish us to come up with revelations. Let us now speak from the High Energy of Purest Love … which is our desire to touch your very hearts upon.
Jullie willen dat wij komen met onthullingen. Laten we nu spreken vanuit de Hoge Energie van Zuiverste Liefde… wat onze wens is om jullie harten mee aan te raken.

We understand we are not residing upon your Earth plane. We have gathered that it is not easy for all those who choose the pathway towards the Light. And yet, Dearest Ones, when you allow yourselves to be only that which is of the Highest Purest Love … there can be no difficulty involved.

We begrijpen dat wij niet wonen in jullie Aarde-laag. We zijn bijeengekomen dat het niet gemakkelijk is voor ieder die het pad naar het Licht willen kiezen. En toch, Liefste Mensen, als je jezelf alleen maar toestaat om dat te zijn van de Hoogste Zuiverste Liefde… dan kan hier geen probleem bij horen.

It is you that are in control of your thought’s pattern. It is you who make choices as to what you think … how you behave … your attitude towards one another … your attitude towards everything that is within your ‘game’ … if we may put that word there.
Jullie zijn het die jullie gedachtenpatronen beheersen. Jullie zijn het die keuzes maken over wat je denkt,.. hoe je je gedraagt… jullie houding tegenover een ander… jullie houding over alles dat in je ‘spel’ zit… als we dat woord hier kunnen neerzetten.

And the lady Blossom is saying to us to explain more once again if we would … of this ‘Game’ that we are all supposedly involved in … she says.
En de dame Blossom zegt tegen ons om meer uit te leggen als we willen… over dit ‘Spel’ waarin we allen verondersteld worden in te zitten… zegt zij.

And we say ‘Are games not played in Light-Heartedness?’
And she says to us ‘It depends on what game and who is playing it!’
En wij zeggen: ‘Worden spelen niet in Licht-Hartigheid gespeeld?En zij zegt tegen ons ‘Het hangt af van welk spel en wie het speelt!’.

And we say ‘Again Dearest Souls ‘Choices’. Your choice to enjoy your game. Your choice to have fun. Your choice to keep your Life Light.’
En wij zeggen: ‘Opnieuw, Liefste Zielen-‘Keuzes’. Jullie keuze is om van je spel te genieten. Jullie keuze om plezier te hebben. Jullie keuze om je Leven Licht te houden’.

And the lady Blossom says ‘Yet, life down here is not always that fun!’
En de Lady Blossom zegt: ‘Maar het leven hier beneden is niet altijd zo leuk!’

She is not one to focus on lies and deceit from your governments and those in higher positions of a … we are looking for the word of … ‘deceited area’. That which you choose to focus your attention upon … is that which your game shall play out for you.
Zij is niet iemand die zich focust op leugens en bedrog van jullie regeringen en degenen op hogere posities van een… we zoeken naar een woord over …’bedrogen gebied’. Waar jullie je je aandacht op willen leggen…is hoe jullie spel zich afspeelt voor je.

It is that simple.
Zo eenvoudig is het.

‘Yet, is it not selfish’ she is saying ‘to not give thought to those in need?’
‘Maar,’ zegt ze ’is het niet ‘egoïstisch om geen gedachte te geven aan degenen in nood?’

And we are saying ‘We did not say do not give thought. It is imperative that you send Love to all areas that are of a Vibration of a darker nature … would we say … of a lower frequency. Send all your Love in that direction. Yet, do not send sadness due to what is taking place. Do not send disgust. Do not send hate. Do not send despairing thoughts. Send only your Highest Purest Love that you KNOW inside of you … you are … to any situation … and the Power of that thought … the Power of that Love … changes its frequency to a better one … a soothing one’.
En wij zeggen: ‘We zeiden niet om er geen gedachte aan te weiden. Het is noodzakelijk dat je Liefde zendt naar alle gebieden die in een Vibratie zitten van een meer duistere aard… zeggen we… van een lagere frequentie. Stuur al je Liefde in die richting. Maar, stuur geen droefheid vanwege wat er plaats vindt. Zend geen afkeer. Zend geen haat. Zend geen wanhopige gedachten. Zend alleen je Hoogste Zuiverste Liefde die je in je zelf KENT… die jullie zijn … in elke situatie… en de Kracht van die gedachte … de kracht van die Liefde… verandert de frequentie naar een betere… een verzachtende frequentie.’

Dearest One’s try as you will … not to get involved in that which is not as it seems. For what you are shown on your sets … what you are told on your news reels is far from what is actually taking place behind the scenes. That which is offered and portrayed to you is very different from that which is actually taking place. Therefore, do not fall into the trap. Yet, simply rise above it and send Love. Then, your Vibration cannot be brought down by all that is taking place in your world. Then, are you able to keep your Vibration of its Highest level … in its Highest form … assisting yourself … your world and indeed The Whole.
Liefste Mensen, probeer als je wilt… om niet betrokken te raken in wat niet is zoals het schijnt. Want wat jullie op je sets wordt getoond… wat jullie wordt verteld op je nieuwberichten is ver van wat er feitelijk gebeurt achter de schermen. Dat wat wordt aangeboden en geschetst aan jullie is heel anders dan wat er feitelijk plaats vindt. Daarom, val niet in die val. Maar rijs er gewoon boven uit en stuur Liefde. Dan, kan jullie Vibratie niet naar onderen gehaald worden door alles dat in jullie wereld plaats vindt. Dan zijn jullie in staat om je Vibratie op het Hoogste niveau te houden… in zijn Hoogste vorm… om jezelf te helpen… jullie wereld en het Geheel.

This is WHO YOU ARE. You are beyond all these games … within The Game that you are in … The Game that you are playing. It is for you to take back control. Take back and claim your Power that is within you … and has never left.
Dit is WIE JULLIE ZIJN. Jullie zijn voorbij al deze spleen… in Het Spel waar je in bent… Het Spel waar je in spelt. Het is aan jullie om de controle over te nemen.

You are Mighty Beings. Jullie zijn Machtige Wezens.

EACH ONE OF YOU WHO ARE LISTENING TO THESE WORDS MUST RECOGNISE NOW THE POWER THAT YOU HAVE.
IEDER VAN JULLIE DIE LUISTERT NAAR DEZE WOORDEN MOET NU DE MACHT HERKENNEN DIE JULLIE HEBBEN.

OWN IT. WORD HIER EIGENAAR VAN.

DISPLAY IT THROUGH LOVE. LAAT HET ZIEN DOOR LIEFDE.

Then … then shall you FEEL THE CHANGE within your world … within your Planet … within the Beings who reside upon it.
Dan… dan zullen jullie DE VERANDERING VOELEN in je wereld… in je Planeet… in de Wezens die erop wonen.

There is no war to be fought. There is only the Giving and Receiving of Love. That is all. That is all that needs to Be. Let go of thoughts that do not serve.
Er hoeft geen oorlog te worden gevochten. Er is slechts het Geven en Ontvangen van Liefde. Dat is alles. Dat is alles dat nodig is te Zijn. Laat gedachten los die niet dienen.

We continue forth speaking the same words over and over … and some of you say you have had enough of us speaking these same words and you want action. Well, may we say to you with the deepest respect for who you are … perhaps it is … that the action must come from you.
We gaan verder om dezelfde woorden steeds weer uit te spreken… en sommigen van jullie zeggen dat jullie er genoeg van hebben dat wij dezelfde woorden steeds weer uitspreken en jullie willen actie. Nou, kunnen we tegen jullie zeggen met het diepste respect voor wie jullie zijn… misschien is het… dat de actie van jullie moet komen.

And some would say ‘Yet, we are trying! For years, upon years, upon years … we ARE giving forth … giving out that Love which we KNOW WE ARE and still nothing changes!’
En sommigen zeggen: ‘Maar we proberen dat! Al jaren, en jaren en jaren… we GEVEN dat naar buiten… geven die Liefde uit waarvan wij WETEN DAT WE DAT zijn… en nog verandert er niets!’

Yet, we say ‘This action of Giving and Receiving Love would be far more effective if One Truly knew … that as an individual … that action was having the Deepest Greatest effect upon The Whole.’
Toch zeggen wij: ‘Deze actie van Geven en Ontvangen van Liefde zou veel effectiever zijn als Men maar eenmaal Echt wist… dat individu…die actie het Diepste, Grootste effect op Het Geheel zou hebben.’

It is time now Dearest souls to KNOW WHO YOU ARE and through that KNOWING … as we always say … there comes the allowing of the Power to shine through. The Power of the Love that you are.
Het is tijd nu, Liefste zielen om te WETEN WIE JULLIE ZIJN en door dat WETEN heen … zoals we altijd zeggen… komt het toestaan van de Macht om door te schijnen. De Macht van Liefde die jullie zijn.

Please do not half-heartedly believe that, that which you do as an individual maybe having a little ripple effect upon the pond. KNOW that every moment you are in LOVE … YOU are changing your world back into the Love that is TRUTH. Back into a place where smiling and laughter throughout your Planet … not just in little pockets to the fortunate here and there … but Smiling and Laughter and Giving and Receiving … is common place for all.
Geloof niet halfhartig dat wat jullie doen als individu, misschien een klein rimpel effect kan hebben op de vijver. WEET dat elk moment dat jullie in LIEFDE zijn… JULLIE je wereld terug veranderen in de Liefde die de WAARHEID is. Terug naar een plek waar glimlachen en gelach over je gehele Planeet gaat… niet in kleine ‘pockets’ om hier en daar geluk te brengen… maar Glimlachen en Gelach en Geven en Ontvangen… is dan gewoon voor iedereen.

This you are doing … this you are bringing about. You say there are no visible changes and yet, we say … Again it is given to you to focus upon the negative. That is all you are fed. Yet, remove your thoughts from this negativity and visualize and imagine all the good deeds that are taking place minute upon minute, hour upon hour, day upon day … by those who ‘Get it’ Dearest Souls … by those who understand … like yourselves … that Love is what makes your heart smile. Love fills you with the Joy you are … and thousands upon thousands, upon thousands, upon thousands are wakening to this fact.
Dit is wat jullie doen… dit is wat jullie laten gebeuren. Je zegt dat er geen zichtbare veranderingen zijn en toch zeggen wij… Opnieuw is het aan jullie gegeven om je te focussen op het negatieve en om alle goede daden te visualiseren en je voor te stellen die van minuut tot minuut, uur na uur, dag voor dag… door degenen die ‘Het Snappen’ Liefste Zielen… door degenen die begrijpen… zoals jullie zelf… dat Liefde is wat je hart laat glimlachen. Liefde vult je met de Vreugde die jullie zijn… en duizenden en duizenden, en duizenden en weer duizenden worden wakker voor dit feit.

Do not allow yourself to be disheartened by that which you are fed. You KNOW better Dearest Souls. You KNOW better. Yet, allow yourselves to shine as Brightly as the Light allows you to BE … depending upon who you know yourself to Be.
Laat jezelf niet ontmoedigd worden door waarmee jullie worden gevoed. Jullie WETEN beter Liefste Zielen. Jullie WETEN beter. Maar laat jezelf zo Helder schijnen als het Licht je dat toestaat te ZIJN… afhankelijk van wie jullie zelfweten dat je Bent.

Trust in yourselves. Trust in one another. Visualise holding hands which Each One upon your Planet … joined together as ONE MIGHTY FORCE OF LOVE.
Heb Vertrouwen in jezelf. Vertrouw op elkaar. Visualiseer dat jullie van Elk Een de hand vast houdt op jullie Planeet… samen gevoegd als EEN MACHTIGE KRACHT VAN LIEFDE.

There are terrorists … that are shown to be … … terrorists … which may or may not make sense. Yet, when you are fed information about such circumstances … do not send hate and sadness. Visualise and imagine holding their hands. Let they too, become joined AS ONE in the hand holding of all those upon your Planet.
Er zijn terroristen… die getoond worden om… terroristen te zijn… wat wel of niet zin heeft. Maar, als je informatie krijgt(wordt gevoed met)over dergelijke omstandigheden… zend dan geen haat en droefheid. Visualiseer en stel je voor dat je hun handen vasthoudt. Laten ook zij, samen gaan ALS EEN bij het handen vast houden van allen op jullie Planeet.

Every single one of you joining hands in Love … and when you visualise such things … it assists the hearts of those who are lost.
Elke aparte mens van jullie die de handen in Liefde vasthouden… en als jullie dergelijke dingen visualiseren… helpt dit de harten van degenen die verloren zijn.

When you see yourself simply offering your hand in your mind’s eye … to anyone who seems to not be reacting in/as/through/of love … offer your hand and imagine them taking it … and then squeeze it … to let them know it is alright …You are no longer alone … For my other hand is connected to another soul … and their other hand is connected to another … and their other hand is connected to another … and so on and so on and so on … throughout this world of ours. Say this. Know this to yourselves.
Als jullie jezelf gewoon je hand ziet geven in je gedachten… aan iemand die niet reageert in/als/door/van liefde is … bied je hand aan en stel je voor dat zij die aannemen… en knijp er dan in… om hen te laten weten dat het in orde is… Jullie zijn niet langer alleen… Want mijn andere hand is verbonden aan een andere ziel… en hun andere hand is verbonden aan weer een andere ziel… en hun andere hand is verbonden aan een andere… en zo voorts en zo voorts en zo voorts… door deze hele wereld van ons. Zeg dit. Weet dit bij/in jezelf.

For the strength that shall be gained by doing so … is the very key to that which your hearts are longing to FEEL. This is the kind of action to be taken.
Want de kracht die wordt gewonnen door dat te doen… is de sleutel voor wat jullie harten verlangen om te VOELEN. Dit is het soort actie die moet worden ondernomen.

We are aware that you long to see something in your skies as upliftment … as hope that things shall change. And we say to you … These things shall take place. This is our promise to you and yet, Dearest Souls … we also say that by visualising taking the hands of your brothers and sisters in Love … shall also, bring you the upliftment and the hope that you are asking for.
We beseffen dat jullie verlangen om iets aan jullie hemelen te zien als opheffing… als hoop dat dingen gaan veranderen. En wij zeggen tegen jullie… Deze dingen gaan gebeuren. Dit is onze belofte aan jullie en toch, Liefste Zielen… zeggen wij ook dat door het visualiseren van het handen nemen van jullie broeders en zusters in Liefde… dat zal ook de opheffing brengen en hoop waar jullie om vragen.

And you smile in your hearts as you listen to our words. For you KNOW … you KNOW this is Truth.
En jullie glimlachen in je hart als je luistert naar onze woorden. Want jullie WETEN… jullie WETEN dat dit de Waarheid is.

Therefore, Let us together … now in this moment … close your eyes … and Breathe deeply with us … as you visualise your hands holding another’s … and the chain of humanity linking together … and Love pulsating through the veins into the hands … passing from one to another around the entirety of your Planet .
Daarom, Laten we samen… nu op dit moment… jullie ogen sluiten… en Adem diep in en uit… terwijl je visualiseert dat jullie elkaars handen vasthouden… en de ketting van de mensheid die samen is verbonden… en Liefde die pulseert door de aderen in de handen… geven die aan elkaar door rond de totaliteit van jullie Planeet.

… … And Breathe in Life … And Breathe out Love … And Breathe in Peace … and Breathe out Love to all … and once more … Breathe in all Love from one another … feel it in your Being … and send it out to one another.
… … En Adem Leven in… En Adem Liefde uit… en Adem Vrede in… en Adem Liefde uit naar iedereen… en weer eens… Adem alle Liefde van elkaar in… voel dit in je Wezen… en stuur dit naar elkaar door.

We are ONE BEING in/as/through/of Love.
Wij zijn EEN WEZEN in/als/door/van Liefde

Light up your world with one single smile from your heart … in the KNOWING as you do so … that this is taking place.
Licht je wereld op met een enkele glimlach vanuit je hart… in het WETEN dat terwijl jullie dat doen… dat dit aan het gebeuren is.

We now retract our Energy from the Lady Blossom. Being with you all in the deepest place of your hearts in every Breath that you take … In every Breath that we share.
We trekken nu onze Energie terug uit de Dame Blossom. En Zijn met jullie alleen op de diepste plek van je hart in elke Adem die je inhaalt… In elke Adem die we delen.

In Love … in Joy … in Gratitude.
In Liefde… in Vreugde… in Dankbaarheid.

End of session. Eind van de sessie.

Bron: http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG263dec12.html

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

Advertenties