Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 24 september 2015

Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 24 september 2015

Blossom: Hallo daar, mijn vrienden. Nou, we zitten in de weeën van Wave-X om ons in zijn volste vermogen te raken… alhoewel, ik ben me bewust dat jullie geen datum hebben gegeven, toch zeggen jullie dat we grote veranderingen krijgen aan het eind van het jaar. Ik ben opgewonden om vandaag te channelen… en vraag me af welke boodschap jullie door gaan geven.

Federatie van Licht: En je bent je onmiddellijk bewust dat de Energie die doorkomt je vertelt dat we de voorkeur geven om onze boodschap door te geven via jouw stem kanaal… er voor zorgend dat die aangenaam voor je is?

Bloss: Natuurlijk… en waarschijnlijk aangenaam door de vogels buiten, die gewoonlijk harmonieus toevoegen aan het stuk. Veel dank.

Bloss: Dank je zo zeer… De Energie die door komt was zo MOOI… Ik worstelde erbij om niet in tranen op te lossen! DANK JULLIE. IK WEET dat ik voor iedereen spreek als ik zeg WIJ HOUDEN VAN JULLIE.

Transcriptie.

Fed. Van L: Greetings once again, Dearest souls of Planet Earth … who have chosen to listen to these messages via the lady Blossom … that we have chosen to use as ‘Our Voice’ in this manner … And we have chosen well … we would say.

Fed.van L: Opnieuw gegroet, Liefste zielen van Planeet Aarde… die wilden luisteren naar de boodschappen via lady Blossom… die wij gebruikt hebben op deze wijze als ‘Onze Stem’. En wij hebben goed gekozen… zeggen we.

So, we would inquire as to your well-being these days? Is it … as the lady Blossom suggested at another time … of a flatness within your Being? A lack of enthusiasm? A lack of lustre for the awakening morning? Is that how your Being is FEELING?

Dus, informeren we deze dagen naar je welzijn? Is dat … zodat lady Blossom zei, een vorige keer, … van een gelijkmatigheid/vlakheid in je Wezen? Een gebrek aan enthousiasme? Een gebrek aan glans voor de ontwakende morgen? Is het dat jullie Wezen zich zo voelt?

Or, is it Dearest Ones … that your heart beat is connecting with a Higher Energy that is entering into your Planet Earth in these very moments that you are listening to our communication?

Of is het zo, Liefste Mensen … dat je hartslag zich verbindt met een Hogere Energie die Jullie Planeet Aarde binnenkomt op deze momenten terwijl je luistert naar onze communicatie?

Either way … either way, Dearest Ones, we ask you to accept that you are connected to this Higher Wave of Energy that is passing through. You may FEEL it on a particular level … depending on the level of Vibration that you are resonating with at the time.

Hoe dan ook… hoe dan ook, Liefste Mensen, we vragen jullie te accepteren dat je verbonden bent met deze Hogere Golf van Energie die doorkomt. Jullie kunt die VOELEN op een specifiek niveau… afhankelijk van het niveau van Vibratie waarop jullie in die tijd resoneren.

Yet, we do not wish you to misunderstand our wording. For some that have been on their Awakening journey for many a year … and yet now … at this time … maybe FEELING particularly flat … This does not mean that you shall miss out on the Higher levels being able to penetrate into your Being … to be absorbed by your Being . For the level that you have reached within your spiritual self … remains upon that level always. You cannot drop down a level … and then another. You remain within the level you have reached … and you reside within that level for as long as it takes.

Toch wensen we niet dat jullie onze verwoording verkeerd begrijpen. Voor sommigen die al veel jaren op hun Ontwakings Reis zijn geweest… en toch nu… in deze tijd … die kunnen zich misschien specifiek vlak VOELEN … dit betekent niet dat jullie het voorbij laten gaan om in de Hogere Niveaus in staat te zijn om in je Wezen te penetreren… om in je Wezen geabsorbeerd te worden. Want het niveau dat jullie bereikt hebben in je spirituele zelf… blijft altijd op dat niveau. Jullie kunnen niet meer uit een niveau wegvallen … en dan nog een(lager). Je blijft in het niveau dat je bereikt hebt… en je woont in dat niveau zolang als dit nodig is.

The lady Blossom … is asking us ‘For as long as what takes?’ And we say ‘For as long as it takes your Being to understand ALL that resonates within that level … for there are many levels within that level.’

De lady Blossom … vraagt ons: ‘Voor zolang als wat nodig is?’ En wij zeggen: ‘Voor zo lang als het je Wezen kost om ALLES te begrijpen dat in dat niveau resoneert… want het zijn veel niveaus in dat niveau.’

We have spoken of this before … And only when you feel that your head … the crown of your head … is pushing through … pushing through the ceiling … in order to break through … because you are ready to move into the next level … Only then … shall you be able to do so. Yet, Dearest Ones … this Energy … this profound Energy … that is pouring through into your Planet as we speak … shall enable many to push through … to allow themselves to lift into … not one level Higher, but for some of you … three or four or five.

Wij hebben hier eerder over gesproken… en alleen als je voelt dat je hoofd … de kruin van je hoofd… doorduwt… door het plafond duwt… om door te breken… omdat jullie klaar zijn om het volgende niveau in te gaan… Slechts dan… zullen jullie in staat zijn om dat te doen. Toch, Liefste Mensen… zal deze Energie … deze intense Energie… die zich in jullie Planeet stort terwijl wij spreken… velen in staat stellen om door te duwen… om zichzelf op te heffen in… niet een niveau Hoger, maar voor sommigen van jullie… drie of vier of vijf niveaus.

So, do not despair that one’s heart is FEELING a little despondent at these times and has been for a while … because, as the lady Blossom inquired … also in another communication … the emptiness that one has been FEELING has indeed emptied one out … allowing this Higher Energy to fill your Being … through and through.

Dus wanhoop niet dat iemands hart in deze tijd zich een beetje neerslachtig VOELT en dat al een tijdje heeft gedaan… omdat, zoals lady Blossom informeerde … ook in een andere communicatie … de leegheid die iemand heeft GEVOELD heeft inderdaad iemand geleegd… en liet daardoor deze Hogere Energie toe om je Wezen te vullen… door en door.

Do you see? Do you understand? To fill your Being with a much HIGHER PURER ENERGY OF LOVE THAT YOU ARE.

Zien jullie dat? Begrijpen jullie dat? Om je Wezen te vullen met een veel HOGERE, ZUIVERDER ENERGIE VAN LIEFDE DIE JULLIE ZIJN.

The difference you shall FEEL as your days continue … through to the end of the year and onwards … shall give your heart the KNOWING that the journey you have been walking for so very long … was worth every step.

Het verschil dat je zult VOELEN terwijl je dagen verdergaan… door tot aan het eind van het jaar en verder… zal je hart het WETEN geven dat de reis waar je al zo lang op bent geweest… elke stap waard was.

It was worth the times when you could skip and hop and jump in the sunshine … in leaps and bounds, it felt at times. Laughing in joy … in Love.

Het was het waard in de tijd waarop je kon huppelen en springen in de zonneschijn … in sprongen zo voelde dat soms. Lachend in vreugde… in Liefde.

It was worth every step … where you felt you had to drag your feet … encumbered by a ball and chain through the mire … through the thickness of the mud and yet, Dearest Souls … you marched on … You bravely soldiered on … because the KNOWING OF WHO YOU ARE … made you continue. Because that KNOWING OF WHO YOU ARE … bought you into these times … that you KNEW were waiting here for you.

Het was elke stap waard … toen je voelde dat je je voeten moest meetrekken… gehinderd door kogel en ketting door het moeras… door de dikte van modder en toch, Liefste Zielen.. jullie marcheerden verder… Jullie gingen dapper als soldaten verder …. Omdat het WETEN VAN WIE JULLIE ZIJN… jullie liet doorgaan. Omdat het WETEN VAN WIE JULLIE ZIJN … je in deze tijd bracht… dat jullie WISTEN dat wij hier op jullie wachtten.

Do you see? You walked into these times … You came to meet them. They could not come down to meet you … for their level of frequency could not reach such a depth … should we say. Yet, you … in your steadfastness of faith … within ALL … have lifted your Beings High enough to join … to merge … with this Newness … this Higher strength of Love which shall walk with you … into your New Golden Age of Glory.

Zien jullie? Jullie gingen deze tijd in… Jullie moesten hen ontmoeten. Zij konden niet naar beneden gaan om jullie te ontmoeten… want hun niveau in frequentie kon een dergelijke laagte/diepte niet bereiken… zullen we maar zeggen. Maar, jullie, met je standvastigheid van vertrouwen … in IEDEREEN… heeft jullie Wezens Hoog genoeg opgeheven om je bij deze Nieuwheid te voegen… om er mee samen te smelten… deze Hogere sterkte in Liefde die met jullie zal gaan… naar jullie Nieuwe Gouden Periode van Glorie.

As we speak … do you not FEEL it within your heart? Within every particle of your BEing … that we speak Truth?

Yes, you do … For IT IS.

Terwijl we spreken… VOEL je dit dan niet in je hart? In ieder partikeltje van je Wezen …dat wij de Waarheid spreken…

Ja, dat doen jullie… Want HET IS ZO.

We honour ALL of you. Each One of you … that has come to this junction. There is no right or left. There is only straight ahead. Shining Golden Light down upon you … into your Beings. Into every cell that works with Love within your body.

Wij eren IEDER van jullie… Elk Een van jullie… die tot op dit kruispunt is gekomen. Er is geen rechts of links. Er is alleen maar een rechtdoor. Het schijnen van Gouden Licht op jullie … in jullie Wezens. In elke cel die met Liefde werkt in je lichaam.

And for those of you that are already FEELING as High as a kite … then we would say you have reached some of those Higher levels and shall continue to move up … but maybe only one or two … for you have already moved into Higher levels … of a few more than you were before.

En voor degenen van jullie die zich al zo Hoog VOELEN als een vlieger …dan zeggen we tegen je dat je al een van die Hogere niveaus hebt bereikt en dat je zult doorgaan omhoog… maar misschien maar een of twee… want jullie zijn al in de Hogere niveaus gegaan… een paar meer dan waar jullie eerder waren.

Rejoice … Rejoice … Re- joyous … Reuniting with Joy … With Peace.

Verheug je … Verheug je… Wees opnieuw verheugd… Verenig je met Vreugde… met Vrede.

In as through of LOVE … LOVE … LOVE …

YOU ARE LOVE.

In/als/door/ LIEFDE… LIEFDE… LIEFDE… JULLIE ZIJN LIEFDE.

YOU ARE IN LOVE JULLIE ZIJN IN LIEFDE

YOU ARE AS LOVE JULLIE ZIJN ALS LIEFDE

YOU ARE THROUGH LOVE. JULLIE BESTAAN DOOR LIEFDE

YOU ARE OF LOVE. JULLIE ZIJN VAN LIEFDE.

YOU ARE LOVE … AND NOTHING ELSE … FOR NOTHING ELSE OTHER THAN LOVE EXISTS.
JULLIE ZIJN LIEFDE … EN NIETS ANDERS… WANT NIETS ANDERS DAN LIEFDE BESTAAT

THIS IS TRUTH. IT IS NOT JUST OUR TRUTH … IT IS THE ONLY TRUTH THERE IS.

DIT IS WAARHEID. HET IS NIET ALLEEN ONZE WAARHEID… HET IS DE ENIGE WAARHEID DIE ER IS.

EVERYTHING IN EXISTENCE OF ENERGY IS LOVE … Playing with itself … experiencing itself … within different frequencies OF itself … Enabling itself to BE itself.

ALLES IN HET BESTAAN VAN ENERGIE IS LIEFDE … Met zichzelf spelend… zichzelf ervarend… in verschillende frequenties VAN zichzelf… Zichzelf in staat stellend om zichzelf te ZIJN.

LOVE … LOVE … LOVE. LIEFDE…LIEFDE … LIEFDE.

Lift your BEings via your heart’s FEELINGS … as you listen to the Vibration of the sound of our words.

Laat je WEzen omhoog gaan via de GEVOELENS van je hart… terwijl je luistert naar de Vibratie van het geluid van onze woorden.

Put a smile upon your face. Breng een glimlach op je gezicht.

Shine Diamond Light through your eyes … so that ALL you look upon … sparkles with LOVE.

Schijn Diamanten Licht door je ogen … zodat ALLES waar je naar kijkt… sprankelt van LIEFDE.

ALL that you look upon … sparkles with LOVE from the LIGHT that shines through your eyes. From the LOVELIGHT that flows from the beat of your heart … that is connected to this Higher Energy flowing into the Dearest Deepest part of Mother Earth … That NURTURES YOU … That LOVES YOU.

ALLES waar je naar kijkt … sprankelt van LIEFDE door het LICHT dat schijnt door je ogen. Door het LIEFDELICHT dat stroomt uit de hartslag van je… dat is verbonden met deze Hogere Energie die stroomt in het Liefste Diepste deel van Moeder Aarde… Die JULLIE KOESTERT … Die VAN JULLIE HOUDT.

And in return … you give of yourself. You receive of Each other … You connect as ONE … as LOVE.

En omgekeerd… geef je van jezelf … Jullie ontvangen van ELKANDER … Jullie verbinden zich met EEN… als LIEFDE.

Prepare your Beings … as you have been doing since you arrived on this Planet … for these glorious days ahead.

Bereid je Wezen voor… zoals jullie al gedaan hebben sedert je op deze Planeet aankwam… voor de glorieuze dagen die voor je liggen.

WE THANK EACH ONE OF YOU … FOR BEING WHO YOU ARE.

WIJ DANKEN IEDER VAN JULLIE… OM HET ZIJN VAN WIE JULLIE ZIJN.

WE THANK EACH ONE OF YOU … FOR TRUSTING IN YOURSELVES … and through that TRUSTING … comes the KNOWING … through the FEELING … that YOU … YOU alone … have accomplished that which you came here to do … and from now on … it is plain sailing … as you would say. As you allow the breeze to catch your sails and move you ever forward … continuing on … always … into a Higher Brighter part of yourselves … a Higher Brighter part of it ALL.

WE BEDANKEN IEDER VAN JULLIE… DOOR HET VERTROUWEN IN JEZELF… en door dat VERTROUWEN… komt het WETEN … door het VOELEN … dat JIJ… alleen JIJ … hebt bewerkstelligd wat je hier kwam doen… en vanaf nu… is het zuiver zeilen … zoals je zou zeggen. Als je je zeilen laat vangen door de bries en steeds maar verder gaat… voortdurend gaat… altijd… in een Hoger Helderder deel van jezelf… een Hoger Helderder deel van het AL.

Many thanks. Veel dank.

End of session. Eind van de sessie.

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

Bron http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG255sept24.html

Vertaling: Winny winnyd@stalendetoekomst.nl

Advertenties