Blossom met de Galactische Federatie van Licht, 8 september 2015

Blossom met de Galactische Federatie van Licht, 8 september 2015

Blossom:

Opnieuw groet ik jullie, mijn vrienden. Ten slotte, terug thuis in Australië. Met opzet heb ik niet veel gelezen van werk van anderen betreffende de veranderingen die komen, om niet beïnvloed te worden in ieder geval. Toch ben ik me bewust dat veel opwinding bezig is vanwege een Nieuwe, Hogere Golf van Energie die doorkomt… Ik laat deze transmissie aan jullie zeer bekwame handen over.

(De Federatie van Licht sprak door me heen. Hier is de audio link met de transcriptie eronder. Er wordt aangeraden dat je naar de audio luistert, eerder dan alleen de transcriptie te lezen… omdat de Energie die doorkomt, diep de ziel in penetreert).

http://youtu.be/78Jg7sAUD9g

Galactische Federatie van Licht:

Dearest Souls of Earth … We offer this day, through the Energy of our words … Love … Peace … Joy … Happiness. We offer to you ALL things that fill your heart with LOVE.

Federatie van Licht: Liefste Zielen van de Aarde … We bieden vandaag, door de Energie van onze woorden … Liefde… Vrede… Vreugde… Blijheid… Geluk. We bieden jullie ALLE dingen die je hart met LIEFDE vullen.

We come this day also, to bring you words of wisdom. To offer you Knowledge … that perhaps, needs to be remembered from deep with inside your Being. Yet, most of all … we come to let you Know how much WE LOVE YOU … How much we care for you. We have been walking this journey with you since it began … yet, there are many of you that know not of our existence.

We komen vandaag ook om jullie woorden van wijsheid te brengen. Om je Kennis te bieden… die misschien diep in je Wezen moet worden herinnerd. Maar, het meest van alles… komen we om jullie te laten Weten hoeveel we van JULLIE HOUDEN. .. Hoe veel we voor jullie zorg hebben. Wij zijn deze reis met jullie gaan lopen sedert die begon… maar er zijn velen van jullie die ons bestaan niet kennen.

There are many of you that are in full awareness now of who we are … And as we move together … deeper into the Brighter Light … that you are … that we are … our Energy of Love … intertwines … blends together … merges as One … in the finest array of colours … to show you … to allow you to FEEL THE TRUTH OF WHO YOU ARE. THE TRUTH OF WHO WE ARE. For even though there are many, as indeed, this lady who allows us to use her voice box … who sometimes fully Know of our existence … of our Truth … of the reason why we come … and yet, even within that full Knowing … now and then, there are doubts regarding that which we say.

Er zijn velen van jullie die zich nu volledig bewust zijn van wie wij zijn… En als we dichter bij elkaar komen… dieper het Helderder Licht in… wat jullie zijn… dat wij zijn… onze Energie van Liefde… onderling verbonden… samen gesmolten… als Een samengaand… in de mooiste reeks kleuren … om jullie te laten zien … om je te laten VOELEN, DE WAARHEID VAN WIE JULLIE ZIJN. DE WAARHEID VAN WIE WIJ ZIJN. Want zelfs als er velen zijn, zoals inderdaad, deze dame die ons haar stem-box laat gebruiken… die soms ons bestaan volledig Kent… onze Waarheid… van de reden waarom wij komen… en toch …zelfs in dat volledige Weten… dat er zo nu en dan twijfels zijn betreffende wat wij zeggen.

For instance … we have spoken of the Pillars of Light. There was a little discrepancy with our Lady, Blossom … regarding this … in your time … a while ago. Yet now, is that not which we have spoken of … there … before your very eyes?

Bijvoorbeeld… wij hebben gesproken over de Pilaren van Licht. Er was een beetje discrepantie met onze Dame, Blossom, betreffende dit… in jullie tijd… een tijdje geleden. Maar nu, is dat niet waarover wij gesproken hebben… daar… voor jullie ogen?

We come not to prove of anything. We come only to assist you along your journey. To offer you Hope. For we understand that residing upon and within your Earth plane can sometimes be more than a little confusing. It can bring downheartedness … and we desire that your hearts be only uplifted. This is why we come. And we ask that now … in this very moment in which we bring forth this message to you … you FEEL your heart … you FEEL your heart smile … you FEEL it beat a little faster.

We komen niet om iets te bewijzen. We komen alleen om jullie bij te staan bij jullie reis. Om jullie Hoop te bieden. Want we begrijpen dat het wonen op en in jullie Aarde laag soms meer dan verwarrend kan zijn. Dit kan neerslachtigheid zijn … en we willen dat jullie harten alleen maar opgeheven zijn. Daarom komen wij. En we vragen dat nu… op dit moment waarop we deze boodschap aan jullie brengen… dat je je hart VOELT… jullie VOELEN je hart glimlachen… jullie VOELEN het wat sneller slaan.

For Dearest Friends … Dearest Ones … Dearest Family … there is much to be excited about.

Want Liefste Vrienden… Liefste Mensen… Liefste Familie…er is veel om opgewonden over te zijn.

The Energy that is to pour through into your Planet Earth … is to be like no other that has been before. We are … in the mind’s eye of the lady, Blossom … showing to her once again … these vast Pillars of Light. They, as they progress … as they become more in numbers … are to differ greatly from those which are sent currently.

De Energie die zich in jullie Planeet Aarde zal storten … is als niets anders dan eerder is geweest. Wij zijn… in het denk-oog van de dame, Blossom… haar opnieuw aan het laten zien… die enorme Pilaren van Licht. Die, als het verder gaat… als ze meer in aantal komen… enorm verschillen van die heden worden gezonden.

For when activated … when connected within the deepest place of your heart … your Being … they shall emit a pulse. A pulse that resonates with yourself. A beat … like your heart. A beat that shall become One with your heart beat. Emanating LOVE … and you shall see also … the deepest colours of the Rainbow.

Want als die geactiveerd worden… als ze verbonden worden met de meest diepe plek in je hart… je Wezen… zullen ze een puls uitzenden. Een puls die met jezelf resoneert. Een kloppen … zoals je hart. Een hartslag die Een zal worden met je hartslag. Welke LIEFDE uitzendt… en jullie zullen ook de diepste kleuren van de Regenboog zien.

These Pillars of Light shall eventually present themselves to you as PILLARS OF RAINBOW LIGHT … and how your hearts shall be filled with the HIGHER PURER LOVE.

Deze Pilaren van Licht zullen uiteindelijk zichzelf presenteren als PILAREN VAN REGENBOOG Licht … en hoe zullen jullie harten gevuld worden met HOGERE ZUIVERDER LIEFDE.

Your Knowing of who you are in that instant … shall give you the FEELING of completeness.

Jullie Weten van wie jullie zijn zal op dat moment… jullie het GEVOEL geven van compleetheid/totaliteit.

The understanding of why you are here shall be given to you in an instant.

Het begrijpen van wie jullie zijn zal je in een ogenblik worden gegeven.

Hold your spirits High.

Houdt je spirits Hoog.

HOLD ON TO YOUR HATS … as we have said.

HOUDT JE HOED VAST … zoals we gezegd hebben.

Be Joyous … Dearest Ones. Be Joyous and excited. For it is to be so … that a HIGHER POWER OF LOVE is to enter into your Earth’s atmosphere … to shine down upon you … to enter into your Being and to allow you to be in the presence of the Divine.

Wees blij… Liefste Mensen. Wees verheugd en opgewonden. Want het zal zo zijn… dat een HOGERE MACHT VAN LIEFDE in jullie Aarde atmosfeer binnenkomt. .. om op jullie te schijnen… om in je Wezen te in te gaan en om jullie in de aanwezigheid van het Goddelijke toe te staan.

This Divine Light is within you. It has always been within you … for you are of it … and yet, as this Greater Power pours forth … it ignites on a deeper scale … the Divine Source that lies within.

Dit Goddelijke Licht zit in jullie. Dat is altijd in jullie geweest … want jullie bestaan eruit… en toch, terwijl deze Grotere Macht uit stroomt… ontsteekt dit op een diepere schaal… de Goddelijke Bron die er in ligt.

Prepare your Beings as your see fit. We do not say to you ‘Do this. Do that’. We say to you only … In / As / Through /Of LOVE … think on these words that we offer and act accordingly … in a manner that FEELS correct for you … and you alone.

Bereid jullie Wezens voor wanneer je dat kunt. We zeggen niet tegen jullie: ‘doe dit of doe dat’. We zeggen alleen tegen jullie… In/Terwijl/Via/ LIEFDE… denk aan deze woorden die we bieden en handel overeenkomstig… op een wijze … die voor jullie correct VOELT. .. en voor jullie alleen.

Remember Dearest One’s, to breathe. That is all you need do … now and always.

Denk eraan, Liefste Mensen om te ademen. Dat is alles dat je hoeft te doen… nu en altijd.

Breathe in LOVE … Breath out LOVE … As you connect with one another. As you connect with ALL THAT IS.

Adem LIEFDE in … Adem LIEFDE uit… Terwijl jullie je met elkaar verbinden. Terwijl jullie je verbinden met ALLES DAT IS.

BREATHE … BREATHE … BREATHE IN LIFE.

ADEM … ADEM… ADEM LEVEN IN.

We are ever closer. Find Peace within your souls. For by doing so … as you breathe out … you offer Peace to places upon your Planet that are in so much need of this Energy … To souls upon your Planet that are in much need of this Energy.

We komen steeds dichterbij. Vindt vrede in je ziel. Want door dat te doen… terwijl je uitademt… bied je Vrede op plaatsten op jullie Planeet die deze Energie zo erg nodig hebben… Aan zielen op jullie Planeet die deze Energie erg nodig hebben.

AS THE HIGHER ENERGY COMES IN … BREATHE.

TERWIJL DE HOGERE ENERGIE BINNEN KOMT …. ADEM IN.

Breathe it in … Send it out. Be gentle with yourselves … Be kind … Be Loving … to yourselves.

Adem die in… zend die uit. Wees aardig voor jezelf… Wees vriendelijk … Wees liefdevol … voor je zelf.

The time that is upon you is one of Greatness.

De tijd die bij jullie komt is er een van Grootsheid.

The lady, Blossom, can FEEL as we speak to you … of the immense LOVE that we have for you. We ask that you FEEL it also. As we say often … words are inadequate. Yet, as you Know US as Truth … as you breathe in our LOVE … the FEELING it gives you … allows you to Know … WHO YOU ARE … WHO WE ARE …Your family of Light.

De dame, Blossom, kan, als we met jullie spreken… de immense LIEFDE VOELEN… die we voor jullie hebben. We vragen dat jullie die ook VOELEN. Zoals we vaak zeggen… woorden zijn inadequaat. Maar, als jullie ONS als Waarheid Kennen… … terwijl jullie onze LIEFDE inademen … is het GEVOEL dat dit jullie geeft … dat laat jullie Weten… WIE JULLIE ZIJN … WIE WIJ ZIJN… Jullie familie van Licht.

We are One family … We travel together … moving forward … into a Higher space … into a Purer Vibration … and SO IT IS.

Wij zijn Een familie … We reizen te samen… gaan verder … naar een Hogere ruimte… in een Zuiverder Vibratie… en ZO IS HET.

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep our Vibrational Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Dit schreef Blossom in haar brief:

May the coming months fill us with renewed Energy … and turbo charge our batteries … allowing us to …

Moge de komende maanden ons vullen met hernieuwde Energie… en onze batterijen turbo opladen en ons laten ….

BLAST THIS PLANET WITH LOVE IN ITS HIGHEST PUREST FORM.

DEZE PLANEET EXPLODEERT MET LIEFDE IN ZIJN HOOGSTE ZUIVERSTE VORM.

Bron: http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG254sept8.html

Vertaling: Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

Advertenties