Unitynet: Uit Sheldan Nidle’s boek: Jullie Eerste Contact – Hoofdstuk 5. De Heren van het Licht, deel 5.2.

Unitynet: Uit Sheldan Nidle’s boek: Jullie Eerste Contact – Hoofdstuk 5. De Heren van het Licht, deel 5.2.

Hoofdstuk 5. De Heren van het Licht

Vervolg van deel 5.1

Vertaald door Harmen Schouwerwou

Elk deel van de Hemel is zich bewust dat de Hemel samengesteld is uit één Entiteit die met alles verbonden is. Een voorwaarde voor elke taak is dat alle drie aspecten hun aandeel in de strategie volbrengen. De informatie-energie van de Schepper bijvoorbeeld kan pas overgedragen worden wanneer het op de juiste manier in elke dimensie van de Schepping uitgebalanceerd is. Het Engelen Rijk verspreidt deze heilige energie onder de dimensies. De Elohim pakken deze dan op en transformeren het, wanneer nodig, voor elke dimensie. De Orden van Tijdheren volgen de tijdsstroom door de hele Schepping en verzekeren dat die stroom gestadig, doelbewust en helder volgens het goddelijk plan verloopt.

De eerste techniek bestaat uit Groepsvorming, Geslacht en Administratie. Groepsvorming demonstreert de methoden waardoor de drie hemelse segmenten van de Orden – Engelen, Elohim en Tijdheren in elke dimensie worden verspreid. Groepseisen omvatten het energieniveau, het doel en het gebruik van elke dimensie. Elke dimensie heeft een bepaalde energie of ‘kleur’. Deze ‘kleur’-kwaliteit geeft aan dat slechts een specifieke groep een gewenste uitkomst kan bereiken. De Hemel geeft elk van deze drie elementen de opdracht op een speciale manier in die dimensie samen te werken. Elke dimensie heeft een specifieke Administratie die zich bezig houdt met de vereiste activiteit voor een bepaalde manifestatie.

De dimensies van de Schepping zijn om elkaar heen verstrengeld en vertegenwoordigen een enorme draaikolk. Denk aan de spiralen die uit de wolk tevoorschijn komen. In de kern van de enorme draaikolk bevindt zich de machtige Troon van de Schepper. De Hemel weet dat elk aspect een specifieke energetische waarde of ‘kleur’ bezit. Om deze reden zijn de vele Orden en de Hemelse Raden georganiseerd in wat wij ‘Administraties’ noemen (zie figuur 16).

Een Administratie is een lichaam dat bestaat uit de belangrijkste hoofden van de toegewezen Orden voor die sector van de Schepping. Zijn doel is drievoudig van aard. Allereerst reguleert het de complexe bewegingen van de Hemel. Vervolgens houdt het toezicht op het goddelijk plan. Elke Administratie geeft de nodige leiding waardoor de verschillende Orden het goddelijk plan kunnen verwerkelijken. Ten slotte brengt elke Administratie elk Wezen in harmonie met de WIL van de Schepper. De eerste taak van een Administratie is het reguleren van de verschillende Orden en Hemelse Raden. Elke Hemelse sector en/of stoffelijke werkelijkheid heeft een bepaalde informatie-energieniveau of potentieel toegewezen gekregen. Dit betekent dat slechts bepaalde Orden van Elohim, Tijdheren of Engelen daar gevestigd kunnen zijn. Dimensionale ‘flux’-muren (steeds bewegende grenzen) zijn een grote hulp bij deze afbakening. Hierbij zijn energetische poorten of interdimensionale ingangen vereist.

De Elohim creëren of sluiten de energiepoorten (interdimensionale ingangen) indien nodig. De Engelen brengen de informatie-energie van de Schepping daar waar het nodig is. De Orden van Tijdheren zien erop toe dat het in de juiste volgorde gebeurt, zoals het door het goddelijk plan was bedoeld. Op zijn beurt informeert de Administratie de anderen wat er plaatsvindt. Deze terugkoppeling is essentieel als ondersteuning voor wat er gebeurt.

De tweede taak van een Administratie – het toezicht houden op het goddelijk plan – wordt bereikt door het handhaven van de Hemelse balans. Alle delen werken op een exacte manier en in grote vreugde samen!

Bij dit proces behoort een juiste kennis. Deze relatie geeft een positieve resonantie die overal in de sector gratie verspreidt, de weg naar goddelijke wijsheid. Het geeft het potentieel de kans zich te openbaren zoals is gepland. Gratie is de uiteindelijke spirituele dynamiek. Het omvat alle goddelijke gedachten en verspreidt deze voorzichtig doch doelbewust overal in de sector.

De derde taak van een Administratie is te verzekeren dat het co-creatieve vermogen van elk Wezen in lijn is met de WIL van de Schepper. De Schepping vertegenwoordigt een ingewikkelde symfonie die eist dat elk instrument (het potentieel van elke ziel) zijn noot speelt op zijn hoogste vermogen.

Elke Administratie volgt elke ziel in zijn ontwikkeling en demonstreert methoden waardoor het zijn toon volledig, helder en goed waarneembaar kan laten klinken. Dit proces geeft de co-creatie de gelegenheid in volledige harmonie met het goddelijk plan te verschijnen. Daarbij zorgt de co-creatie voor een aanvulling van de hemelse gratie aan de gebeurtenis van elk duidelijk moment of het universele ‘Nu’.

Zoals jullie zien, beste Zielen, bezit een Administratie zeer gevarieerde taken. De Schepper heeft allen van de Hemel in een kostbare harmonische toon verbonden. Deze boventoon is in feite een enorm dynamisch veld van het bewustzijnspotentieel van het goddelijk plan. Elk Hemels gebied is ondergedompeld in de goddelijke gedachte van de Schepper. Ze lijken willekeurig, maar zijn geordend als ontwerp. Elke Administratie wordt geleid door de goddelijke intentie van de Schepper om het goddelijke plan in al zijn glorie te manifesteren. Dit proces brengt de Hemel samen en stelt elk deel van de Hemel in de gelegenheid zijn toegewezen taak te vervullen.

Laten wij nu onze aandacht richten op het Engelen Rijken. Zij vormen een zeer belangrijk onderdeel van de manier waarop de Hemel en de stoffelijke wereld zich tot elkaar verhouden. Laat ik nu jullie teruggeven aan Heer Michaël, die jullie zal begeleiden bij een onderzoek van de Engelen Orden en de organisatie van deze Engelen Rijken zal uitleggen.

Dank je wel, Heer Aescapulus. Wij in de Engelen Rijken hebben belangrijke functies in het zich openbaren van het goddelijke plan. De informatie-energieën van de Schepper komen eerst naar ons. Wij brengen ze in balans voor elke dimensie en zenden ze daarna door naar de Elohim voor de laatste verspreiding. Beste Zielen, om onze heilige taken te kunnen volbrengen, verdelen wij onze Orden in specifieke trappen of niveaus. Elk niveau vervult zijn deel van onze heilige acties in de heilige Raad.

Beste Harten, de zeven niveaus van het Engelen Rijk zijn – de Aartsengelen, Engelen, Engelen Verschijningen, Goddelijke Verschijningen, Galactische Verschijningen, fysieke Engelen en de Deva’s. (zie fig. 17). Elk niveau bevat heilige raden met hun heilige namen en heilige zegels. Elk niveau heeft ook een protocol dat bepaalt hoe het herkend en genoemd wordt. Houd in gedachten dat het Engelen Rijk volstrekt toegewijd is aan haar dienstverlening, die in vreugde wordt gedaan en omgeven is door de goddelijke gratie. Door deze diensten creëren en handhaven wij de ontelbare staten van de goddelijke werkelijkheid.

Aartsengelen zijn de Topbestuurders van hun Orden, wiens zeer gerespecteerde positie wordt bekleed door de Serafim. Aartsengelen zijn ook de topbestuurders van alle Hemelse sectoren van de hoogste niveaus van de heilige Troon van de Schepper. Aartsengelen functioneren als de eerste brengers van het goede nieuws van de Schepping, welke de manifestatie van de gratie en de glorie van de Hemel mogelijk maakt. Het doel van een aartsengel wordt gerealiseerd door de uitbreiding van de goddelijke gratie. Aartsengelen gebruiken de goddelijke gratie om de Schepping te transformeren en de verschillende Orden te leiden naar het bereiken van hun heilige doelen. Hun werkzaamheden worden gevolgd door de vele heilige Raden die de aartsengelen hebben gevormd. Deze Raden bedenken de heilige strategieën van de Engelen.

Engelen zijn de echte ‘werkbijen’ van het Engelen Rijk. Zij vervullen vele wonderbaarlijke functies – leiding geven aan alle bewuste fysieke Wezens door gebruik te maken van de innerlijke bewustzijnsraden; het verspreiden van de creatieve energie door alle sectoren van de Schepping; en de toonzetting van de kleurharmonieën (boventonen) van alle sectoren van het goddelijk plan.

De Engelen werken nauw samen met de vele Orden van de Elohim en Tijdheren. Zij gebruiken die delen van hun Orde die zich vreugdevol bij hun machtig werk voegen. Besef dat alle onderdelen van de Hemel met elkaar verbonden zijn. Elk aspect van de Hemel is bereid iedereen te helpen bij het vervullen van zijn goddelijke diensten.

Engelen Verschijningen zenden de Hemelse informatie-energieën uit naar die sectoren waartoe ze zich formeel hebben verplicht. Hun heilige taak bestaat uit twee belangrijke procedures:

· Ze gebruiken de creatieve energie en houden in de gaten dat de vereiste balans wordt gehandhaafd. De balans wordt in stand gehouden door voortdurende aanpassingen van de voorgeschreven dichtheden van elke dimensionale ‘flux’-wal. Dit proces houdt de energie-osmose op de juiste trillingsniveaus.

· Ze helpen de Elohim bij het manifesteren van werkelijkheden binnen de sectoren. Een werkelijkheid is in feite een reeks collectieve bewustzijnspercepties. Werkelijkheden worden door intenties veranderd. Deze verschuivingen worden bereikt door een combinatie van gedachtevormen die voortkomen uit de Engelen Verschijningen en de fysieke Engelen. Gebruikmakend van deze co-creatieve procedure, manifesteert de Schepping de co-creatieve elementen van het goddelijk plan.

(Figuur 17: De classifiactie van de Engelen Rijken)

Aartsengelen, Engelen, Engelen Verschijningen en Goddelijke Verschijningen helpen de stoffelijke werelden te besturen, terwijl de Galactische Verschijningen, de fysieke Engelen en de Deva’s de engelenrijken in de stoffelijke wereld vertegenwoordigen.

Goddelijke Verschijningen, gezegende Zielen, zijn heilige entiteiten die in elke werkelijkheid arbeiden. Zij handhaven de dynamiek van het potentieel van het bewustzijnsveld. Hun doel is de verschillende co-creatieve fysische elementen van het goddelijk plan te sturen door deze elementen uit te lijnen met het goddelijke allesomvattende plan. Zij bereiken dit doel op twee manieren:

· Zij meten voortdurend de frequentie van het bewustzijnsveld wanneer het potentieel zich ontvouwt. Het goddelijk plan is in feite een kosmische symfonie. Elke noot dient met alle andere in harmonie te zijn.

· Om deze harmonie te handhaven maken de Goddelijke Verschijningen voortdurend aanpassingen in het co-creatieve proces, waardoor de tonen op de gewenste trilling worden gebracht. Het schept ook de consensus die veranderde werkelijkheden kunnen manifesteren. Deze zich ontvouwende werkelijkheden zijn nodig om de Schepping te steunen, waardoor de zekerheid ontstaat dat alle mogelijke tonen gemanifesteerd worden als een zuivere harmonie die de positieve cohesie van alle werkelijkheden vergroot.

De volgende drie sectoren van het Engelen Rijk zijn alleen maar met de stoffelijke wereld bezig. Hun heilig doel is het fysieke bewustzijn te leiden naar het meest volledige potentieel. Ze houden ook de energie van alle hemelse objecten (kosmische verschijningen zoals zonnen, planeten etc) in die werkelijkheden in stand. Deze speciale Lichtwezens kunnen verdeeld worden in Galactische Verschijningen, fysieke Engelen en de talrijke klassen Deva’s. Zij installeren procedures om de verschillende levensvormen in de stoffelijke wereld in stand te houden. De waarde die samenhangt met hun co-creatieve rollen in het goddelijk plan is een van de sleutels voor de stoffelijke wereld.

Het fysisch universum is een werkelijkheid die veel dichter is dan Geest. Het is ook een plek waar de Lichte en duistere energieën zich min of meer op een speelveld afwikkelen. De stoffelijke wereld is de enige plek waar sommige van de meeste belangrijke lessen van deze Schepping door de vele kinderen van de Geest geleerd worden. Deze belangrijke lessen worden bereikt door gebruik te maken van de goddelijke gratie van de Schepper.

Besef, gezegende Harten, dat alle stoffelijke zaken in feite een illusie zijn. De stoffelijke werkelijkheid kan bovendien veranderd worden wanneer voldoende fysieke Engelen besloten hebben hun percepties over hun huidige werkelijkheid te veranderen. Bovendien, kostbare Zielen, kan de tijd in de fysische wereld versneld, vertraagd of verschoven worden. Deze tijdsverschuiving kan variëren van een opeenvolgende naar een willekeurige eenheid of vice versa. Het co-creatieve vermogen dat de stoffelijke wereld bezit draagt ook haar steentje bij in het uitvoeren van het goddelijk plan.

Een van de doeleinden van deze Schepping is de vele spirituele rijken geleidelijk te doen opgaan in talrijke stoffelijke werkelijkheden. Om dit te bereiken is het nodig de vele bewuste levensvormen naar hun volledig potentieel te brengen. Dit proces valt samen met het doen opgaan van Licht en duister in een zeer bepaalde harmonie. Deze harmonie maakt een toekomstige hereniging mogelijk. Dus, de Schepping kan het stoffelijke potentieel ontvouwen. Hierdoor, beste Harten, kunnen de talrijke lessen van het goddelijk plan ervaren worden. De vele Orden van fysieke Engelen in jullie werkelijkheid hebben erin toegestemd te worden getransformeerd – het bereiken van hun volledig potentieel – om deze afloop te bereiken. Wij zullen dit later meer uitgebreid bespreken.

De hoogste opdracht van de Spirituele Hiërarchie in de gebieden van de stof is die van de Galactische Verschijning. Deze Hemelse Orde is verdeeld in talrijke Raden. De vier belangrijkste zijn – de Raden van de Witte, Blauwe, Zilveren en Gouden Zuster- en Broederschappen.

Elke groep is verantwoordelijk voor het toezicht op de verschillende aspecten van de fysieke Engelen. Hun goddelijk doel is de fysieke Engelen te leiden. Onder hun leiding houden de fysieke Engelen vele hemelse objecten en andere fysieke levensvormen in stand. Beste Zielen, jullie gaan ook door je vele lessen en beginnen aan het ascensionproces naar de Hemel.

De Galactische Verschijningen zijn op jullie wereld bekend als de Raden van de Verlichte Leraren. Deze grote Lichten verschijnen af en toe in fysieke vorm. Hun boodschappen bieden voorbeelden hoe fysieke Engelen hun percepties van de werkelijkheid kunnen transformeren. Verlichte Leraren demonstreren de fysieke Engelen de manier waarop elke werkelijkheid door de juiste perceptie en evenwichtige gedachten veranderd kan worden. Transformatie wordt bereikt door gebruik te maken van de co-creatieve vaardigheden van de Galactische Verschijningen en hun volgelingen, de fysieke Engelen. De Verlichte Leraren maken duidelijk dat de stoffelijke wereld louter een illusie is! Beste Zielen, de Verlichte Leraren en de fysieke Engelen werken samen met de vele Deva’s. Deva’s zijn unieke Lichtwezens die met alle hemelse levensvormen als partners samenwerken. Elke aangewezen groep Deva’s houden toezicht op specifieke levensvormen die deel uitmaken van de biosfeer van een planeet. Een speciaal gevormde Raad van Deva’s werkt als de spirituele ouder van een enkel soort, het kan een plant of een dier zijn. In deze positie zijn de Deva’s verantwoordelijk voor deze levensvorm en bestuurt het door middel van een collectief bewustzijn. De veelsoortige leiding van de Deva Raden staan onder nauw toezicht van de daarmee corresponderende Raden van Galactische Verschijningen. Deze hemelse Raden zijn aan een ster, een planeet of aan een maan toegewezen. In alle gevallen is het hoofddoel de stoffelijke wereld door zijn ascensionproces heen te leiden. Het belangrijkste element voor het stoffelijk universum is de evolutie van het bewustzijn. Het goddelijk plan beschouwt het bewustzijn als een groeiend gewaar zijn van het spirituele rijk. Dit proces houdt zich dus bezig met een harmonische integratie van de Geest met de materie. De stoffelijke wereld is een voertuig om de Geest zichzelf op een nieuwe en unieke manier te ervaren en te analyseren. Deze groeiende wijsheid en het stijgende potentieel stuwt de Schepping vooruit. Zij bekrachtigen het goddelijk plan. Jullie allen, beste Zielen, dienen het geweldige belang van het medescheppen te begrijpen.

Elke co-creatieve intentie brengt het goddelijke plan steeds dichter bij zijn meest volledige manifestatie. Deze manifestatie doen Licht en duister en het Licht in de materie overgaan. De uitkomst is een zesde Schepping die zijn goddelijke bestemming verwerkelijkt. Deze volledige manifestatie van zijn potentieel plaatst het toneel voor de volgende Creatie. Creatie is het eeuwige ‘Nu’. Het meester-superhologram van de Schepper (of goddelijke WIL) is eeuwig dynamisch. Wanneer het zich openbaart bezingen de vele delen de wijsheid en de perfectie in zijn eeuwig verschijnend lied.

Onze vele heilige intenties en goddelijke gedachten, beste Harten, verlangen een omgeving van absolute perfectie. Hierin kan de Schepping in een juiste relatie met het goddelijk plan manifesteren. Het voorzien in en het verzorgen van deze perfecte omgeving behoort tot de heilige taak van allen in de Hemel. Deze eeuwig evoluerende sfeer is het rijk van de Geest. Het is ook het gebied van de vele fysieke werkelijkheden en dimensies. Het eerste rijk is het land van het heilige en het goddelijke. De tweede is een plek van grootse mogelijkheden en van vele illusies. Beide rijken werken als gecombineerde spiegels die een uitdrukking van het goddelijk plan van de Schepper onthullen. Een werkelijkheid bevat de dromen van de Schepper die tot manifestatie komen door de percepties van allen die deze werkelijkheid bewonen. Het Leven is meer dan Geest. Het leven evolueert, in al zijn vele vormen, naar het grootse Licht van de Schepping. Het is een reflectie van het Goddelijke. In Licht, beste Zielen, worden de elementen gevonden die essentieel zijn voor de transformatie van het Leven.

Deze grootse expansie van Licht is eeuwig. De wegen van het grote Licht van de Schepping vertegenwoordigen de getijen van een enorme Oceaan. De eb en vloed van het Licht. De definitie van het Licht bepaalt de spelregels van het goddelijk plan. Het wezenlijke is, beste Harten, op zijn hoogste niveau te leven. Jullie dienen in jullie percepties de waarde van de droom te zien en te begrijpen. Dit (je volledig gemanifesteerd potentieel) is je geschenk, je stukje van de legpuzzel van het leven. Deze stukjes van die puzzel passen precies in het goddelijk plan, dat ontstaat uit het ALLES dat EEN is.

Elk Hemels element realiseert de volledige omvang van zijn verplichte verantwoordelijkheden. Soevereiniteit is gebaseerd op verplichting en verering van de waarheid. Waarheid is het beeld van de Schepping dat het sterkst wordt gereflecteerd. Verplichting is het aanvaarden van je eigen doel. Je in het hart gevoelde verplichting geeft je het vermogen je leven te manifesteren zoals het bedoeld is.

Vrijheid is het hoogste niveau van soevereiniteit, die het beste te zien is in wat jullie de ‘vrije wil’ noemen. Een integraal gebruik van de vrije wil toont precies aan in hoeverre je een verplichting hebt tot je vrijheid. Door hiervan gebruik te maken kun je manifesteren wie je in feite bent. Dit manifestatieproces ontstaat altijd uit het goddelijk plan en weerspiegelt je juiste relatie tot dit plan.

Het stoffelijk leven is een reis, beste Harten, die je maakt door alle gebieden en wegen van de Schepping. Elk stoffelijk leven brengt je dichter bij de Schepper. Zie elk leven als een gouden bloemblad of als een enorme lotusbloem. Elk bloemblad bewaart speciale lessen en gouden regels met betrekking tot het doel, intentie, zuivere gedachten en manifestatie. Elke levensvorm is een potentieel bewustzijnsveld, de dynamiek van wat de ‘essentie’ is van jou en de Schepping.

De gouden lotusbloem, die je vele levens vertegenwoordigt, vormt een echt meester- of proto-superhologram (of goddelijke gedachte) en bevat alles wat de Schepping kan manifesteren. Hierin vind je alle ervaringen van alle bewuste Wezens die je ooit ontmoet hebt op alle werkelijkheidsniveaus. Het Leven is niet meer dan een droom door de zuivere gedachte van het Goddelijke – de goddelijke WIL van de Schepper. Het manifesteren van dit verbazingwekkend potentieel is een vitale functie van de vele geliefde, wonderbaarlijke Orden van het Licht!

Bedankt Heer Michaël en Heer Aescapulus voor jullie zeer fascinerende verhalen. Dit is Sandara, jullie reisleider. Laten we nu terugkeren naar ons ruimteschip. Het volgende deel van ons avontuur zal zich met ‘ons’ bezighouden. Het is tijd om zowel het wezen als de goddelijke taak van de ‘fysieke Engelen’ te onderzoeken. Laten we nu door de voorste deuren aan boord gaan en onze plaatsen innemen in de grote observatiezaal. Wij zullen over ongeveer twintig minuten vertrekken. Wanneer jullie gemakkelijk zitten, gebruik dan je eigen terminal om je reisleider eventuele vragen te stellen.

VRAAG & ANTWOORD

V: Vele mensen die betrokken zijn bij het channelen van het Ascension-materiaal gebruiken herhaaldelijk een wezen met de naam Sananda en ook groepen wezens die zich de grote Witte Broederschap en het Ashtar Commando noemen.

A: Sananda (het Christuslicht van de Pleiaden) vertegenwoordigt een van de energieën van het Grote Witte Licht dat deze planeet omringt. Besef dat de Grote Witte Broederschap deel uitmaakt van de myriaden Orden van de Zuster- en Broederschappen die als planetaire en zonnehiërarchieën en als interdimensionale hiërarchieën rond Moeder Aarde bestaan. Deze spirituele hiërarchieën werken en communiceren met elkaar. Deze verschillende groepen goddelijke Wezens bestaan uit vier belangrijke Raden van Galactische Verschijningen of Verlichte Leraren – de Witte, de Blauwe, de Zilveren en de Gouden.

Het Ashtar Commando is een diverse groep uit verschillende dimensies. Er zijn verschillende, in de lagere frequenties van deze groep, die gewoon afvalligen zijn. Zij houden mensen voor de gek en brengen hen in moeilijkheden of zorgen en dienen derhalve met onderscheidingsvermogen benaderd te worden. Een andere groep, die op een hogere frequentie bestaat, is volstrekt anders. Wees je daarom bewust met welke groep je in verbinding treedt. Gebruik je onderscheidingsvermogen en omring je met de juiste bescherming. Doe een beroep op je engelenbewakers en de juiste Aartsengelen en op het grote gouden licht van de Schepping.

V: Wat is de structuur van de Spirituele Raden in onze galaxy?

A: Alle leden van dit universum bestaan op galactische, solaire en planetaire niveaus. Deze heilige Raden zijn er in grote getale. Er bestaan in feite miljoenen miljarden galaxy’s in dit universum. Daarom zijn er ook miljoenen miljarden Galactische Spirituele Hiërarchieën en triljoenen maal triljoenen locale sterrengroepen, solaire hiërarchieën en zelfs meer planetaire hiërarchieën.

V: Waar bevindt zich Jezus Christus in dit plaatje?

A: Het gouden witte Licht van het Christusbewustzijn is fundamenteel de energie van het volledige bewustzijn dat jullie binnenkort gaan ervaren. Toen Heer Jezus Christus hier kwam, werkte hij als het goddelijke prototype voor het hele Ascensionproces dat door ieder van jullie op Aarde wordt ervaren. Christus zal hier zijn met de andere Lichtwezens voor de succesvolle voltooiing van dit hele proces.

V: Hoe leert men met succes deze co-creatieve vermogens te hanteren die momenteel nog latent zijn in ons?

A: Het sleutelelement om deze vermogens te leren zijn visualisatie en leven in een staat van evenwicht en zuivere gedachten. Deze kwaliteiten worden daarna gecombineerd met een kristalheldere en harmonische intentie.

Leg allereerst de exacte details vast van elk deel van de gebeurtenis die je visualiseert. Bekijk het zo goed mogelijk voor, tijdens en na de gebeurtenis. Betast, proef en voel precies hoe je wilt dat het gebeurt.

Wees vervolgens evenwichtig en geconcentreerd bij je denken. Allerlei invloeden van buiten kunnen de macht om je wensen aan te trekken verstoren of vernietigen.

Beleef ten slotte dit moment, op de dag of het tijdstip dat deze gebeurtenis moet plaatsvinden, zoals je het gevisualiseerd hebt. Wanneer je wens werkelijk deel uitmaakt van je goddelijk doel, zal het vervuld worden. Dan zou je een van de stukjes van de legpuzzel van het goddelijk plan hebben mee-gecreëerd. Besef goed dat co-creatie uit je hart en uit het doel van je ziel tevoorschijn komt. Wil het succesvol zijn dan is de integrale aard van je intentie vitaal en moet in lijn zijn met het goddelijk plan.

V: De Elohim staan bekend als de scheppers van de vele stoffelijke werkelijkheden. Hoe doen ze dit feitelijk?

A: De vele Elohim Orden vormen de levensenergieën die hen door het Engelen Rijk zijn verstrekt door gebruik te maken van interdimensionale krachtvelden, zwaartekrachtvelden en tonen. Wanneer dit juist geschiedt creëren deze elementen de balans die de hemelse lichamen informeren over de stoffelijke wereld. Dit werk vormt ook de vele levensketens die in de biosfeer van een hemels lichaam worden gevonden. De Elohim zijn constant in de weer met het herscheppen van delen van hun heilige hemelse vormen zoals het goddelijk plan voorschrijft. De Deva’s en de fysieke Engelen faciliteren dit proces.

V: Welke soorten levensvormen worden overal in het universum gevonden?

A: Er zijn twee soorten:

· Hemelse levensvormen, zoals sterren, planeten, manen etc. die volgens het principe van de elektrozwaartekracht werken.

· De meeste fysieke levensvormen, zoals de aardse mens, zijn elektromagnetisch van aard.

Het verschil ligt in de manier waarop het fysieke leven vele, vele eonen geleden is gecreëerd. Elektrozwaartekracht-vormen zijn extreem groot omdat ze nogal grote magnetische en zwaartekrachtvelden moeten genereren en in stand houden Deze pulserende velden voorzien hemelse lichamen van leven. Magnetische en zwaartekrachtvelden functioneren op dezelfde manier als de circulatie en het zenuwstelsel in een menselijk lichaam. Hemelse levensvormen eisen dat hun knooppunten (punten waarop de magnetische en de zwaartekrachtvelden elkaar kruisen) voortdurend geactiveerd worden. Dit produceert een symbiotisch effect waardoor kleinere elektromagnetische levensvormen (zoals de aardse mens) de voortdurende activering van een planetair knooppunt in stand houden. Omgekeerd schept een ruimtelijke levensvorm, bijvoorbeeld een planeet, een bewoonbare omgeving waar het elektromagnetische leven (o.a. de mens) voorspoedig kan gedijen.

V: De Orden van Licht besturen elk aspect van de Schepping. Wat is hun werk precies?

A: Een Administratie is een sector van de Hemel of van het stoffelijk universum dat gewoonlijk door een goddelijke Serafijn wordt bestuurd. Wij definiëren ‘Serafijn’ als een collectief bewustzijn van vele Raden van Aartsengelen. In A-E-O-N zijn er een groot aantal Aartsengel Raden nodig om een enkele Serafijn te vormen. Serafijnen zijn de meest heilige entiteiten die de heilige Hemelse strategieën formuleren (de verwerkelijking van het goddelijk plan). Deze strategieën worden eerst veralgemeniseerd voor de gehele Schepping en daarna toegezonden naar de verschillende Engelen Raden voor hun verlangde input en ook voor locale aanpassingen.

Elke sector van de Hemel heeft een locale Administratie die de strategie formuleert en uitvoert voor die sector. Elke locale Spirituele Hiërarchie bezit een opperraad die verbonden is met zijn juiste locale Administratie. Elke Administratie stuurt speciale, hemelse boodschappers uit die het goede nieuws door de Schepping verspreiden en die de verbindingen onderhouden tussen de talrijke raden van de Schepping. Elk Hemels aspect rapporteert aan deze Administraties. Deze interactie maakt het mogelijk dat een Administratie zijn sector van de Hemel sierlijk kan leiden naar zijn goddelijke activiteiten.

V: Waar precies bevinden de heilige entiteiten, zoals Heer Michaël en Heer Metatron, zich in de scheppingsstrategie van de Spirituele Hiërarchie?

A: Heer Michael en Heer Metatron zitten beiden aan één kant van de troon van de Schepper. Zij verstrekken, samen met de Grote Raad van Negen van de Grote Blauwe Loge van de Schepping, het goddelijk plan aan de heilige Raden van Oryon. Heilige boodschappers van Oryon (de heilige blauwe vlam) proclameren daarna de heilige strategieën van de vele Hemelse Administraties. Daarom zijn Heer Michaël en Heer Metatron twee van de hoofdafkondigers en hemelse rechters van de manifestatie van deze goddelijke zesde Schepping.

V: Je hebt de Raad van Negen en de Raden van Oryon genoemd. Welke functie vervullen zij in de Hemel?

A: Wanneer het scheppingsproces plaatsvindt, barst zijn Witte Lichtenergie uiteen in de energie van het Blauwe Licht en in de Zilveren/Gouden energie. De Blauwe Licht energie formeert de levenskracht van de Schepping. Alle levende Wezens zijn haar kinderen.

De bestuurder van deze zeer heilige energie is de Raad van Negen die de Blauwe Loge van de Schepping vertegenwoordigt, een van de meest heilige zegels van de Schepper. Deze energie wordt naar de rest van de Schepping gebracht door de heilige proclamaties en zegeningen van de Raad van Negen. Allen van de Hemel worden rechtstreeks benaderd, overeenkomstig de Hemelse protocollen (de heilige zegel van het goddelijke plan) die door de Raden van Oryon worden uitgevaardigd. Deze twee heilige raden van de Schepper brengen de reeks voorschriften (het goddelijk plan en de vele protocollen of zegels) naar de talrijke goddelijke Orden van de Hemel.

V: Je noemde zo juist de Zilveren/Gouden energie van de Schepper. Wat is het doel hiervan?

A: De Zilveren/Gouden energie is de scheppingsenergie die zich door de vele niveaus en werkelijkheden van de Schepping manifesteert. De vele goddelijke intenties die nodig zijn voor de Hemelse Schepping is afkomstig van deze etherische Zilveren/Gouden energieën. Deze energie maken de vele rijken van de stoffelijke wereld mogelijk. Daarom zijn goud en zilver de fysische vertegenwoordigers van deze heilige creatieve energieën. Deze energie onthult het goddelijk plan door het vormen van zijn meest heilige omgeving.

Zilver, en speciaal het goud bezit een uniek transformerende energie. Deze kwaliteit assisteert allen bij het uitvoeren van de ware bedoelingen van het goddelijk plan. Deze symbolen van goddelijke macht zijn sinds alle tijden jullie meest kostbare metalen.

V: Wat is de hoofdrol van de fysieke Engelen in de Schepping?

A: De fysieke Engelen zijn de essentiële tussenpersonen tussen de rijken van Geest en materie. Zodra jullie deze processen gaan begrijpen, zullen jullie hun vitaal belang voor de Hemel erkennen. Tijdens het volgende deel van ons avontuur, beste Zielen, zullen jullie hun plichten en afkomst meer gedetailleerd onderzoeken.

Vertaling: Harmen Schouwerwou (1937 – 2014) – Unitynet

Bron: http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm

Advertenties