Unitynet: Uit Sheldan Nidle’s boek ‘Jullie Eerste Contact’ – Deel 4.1. De Galactische menselijke samenleving…

Unitynet: Uit Sheldan Nidle’s boek ‘Jullie Eerste Contact’  – Deel 4.1. De Galactische menselijke samenleving…

image

Hoofdstuk 4. De Galactische menselijke samenleving. (deel 1)

Vertaald door Harmen Schouwerwou

Ik ben jullie gids, Sandara.

Hiervoor hebben we jullie fysieke en spirituele transformaties gezien. Laten we nu kijken naar jullie komende sociale veranderingen. Om dit mogelijk te maken zal onze cruise met het sterrenschip een nieuwe fase ingaan.

Jullie staan op het punt de wonderen van onze hyperdimensionale aandrijving te ervaren. Wij vragen jullie in je stoel te blijven zitten en naar de videoschermen te kijken. Voor ons, mijn vrienden, bevindt zich een wormgat dat door de aandrijving van het schip wordt gevormd. Ons navigatiesysteem heeft de exacte locatie en vertrekpunt berekend. Jullie zullen spoedig een enorme stroom oplichtende kleuren zien die ons tegemoet snellen, en in ongeveer zeven minuten zullen we het Sirius sterrenstelsel binnenkomen. Sirius is een meervoudig sterrenstelsel dat bestaat uit negen sterren van verschillende classificaties. Om te bestuderen hoe jullie planetaire samenleving naar een galactische kan evolueren, moeten we koers zetten naar het sterrenstelsel ‘B’. Bereid je nu voor op het binnenkomen in het wormgat. We staan op het punt aan een ander hoofdstuk van onze reis te gaan beginnen.

De volgende evolutionaire stap van jullie mondiale samenleving is een galactische samenleving te worden. Wanneer deze nieuwe werkelijkheid plaatsvindt, kunnen jullie trachten een sociaal model te evenaren dat 6 miljoen jaar geleden voor het eerst door volledig bewuste mensen in de Lyra constellatie werd ontwikkeld. Het fundament van een galactische samenleving is Liefde. Volledige Liefde is gebaseerd op een diepe, innerlijke compassie voor de groei van je ziel en voor een serieuze, uiterlijke compassie voor elkaar. Hiertoe zijn jullie een aantal heilige wetten verstrekt door de Spirituele Hiërarchie. Deze wetten helpen de galactische menselijke samenleving bij het creëren van een goddelijk geïnspireerde sociale structuur. Laten we jullie nu uitleggen hoe de samenleving van Sirius ‘B’ eruitziet en hoe deze galactische menselijke samenleving in feite functioneert.

Zodra we het Sirius-stelsel binnenkomen, beste Harten, zul je een zeer grote blauwe ster zien. Dat is Sirius ‘A’. Een zeer liefdevol ras van volledig bewuste Leeuw-mensen dragen de verantwoordelijkheid voor zijn acht grote planeten. Zij willen graag met rust gelaten worden om hun goddelijke taak – het in standhouden van de energie voor deze belangrijkste spirituele sterrenpoort van deze galaxy – zo goed mogelijk uit te voeren.

Alle grote spirituele Wezens die deze galaxy binnen willen komen om te helpen bij de heilige ontwikkeling van deze galaxy moeten deze sterrenpoort passeren. Onze huidige bestemming is de ‘B’ ster. We gaan nu door een prachtige lichtblauwe stofwolk. Voor ons ligt onze bestemming – een planetaire stelsel met een veel kleinere blauwwitte ster en zes planeten. De vierde planeet van deze ster is onze eindbestemming. De Siriërs noemen dit zonnestelsel ‘Akonowai’ of ‘de plek van de Grote Blauw Loge’. Zodra we in een baan om deze vierde planeet cirkelen, zullen we Washta en zijn gevolg van tien andere Siriërs verwelkomen. Zij zullen zich bij ons voegen om jullie een overzicht te geven van de Sirische samenleving en haar complexe cultuur. Inmiddels zijn ze gearriveerd en wil ik jullie graag aan hen overdragen.

Selamat Ja, medeonderzoekers! Mijn naam is Washta. Mijn collega’s en ik zullen jullie reisgidsen zijn. Wij zijn blij dat we jullie kunnen assisteren bij jullie reis naar een prachtig en gezegend rijk.

Wij Siriërs arriveerden ongeveer 4,3 miljoen geleden, in jullie zonnejaren, voor het eerst in dit heilige land. Wij kwamen hier onder de goddelijke leiding van de galactische Spirituele Hiërarchie en met toestemming van de Leeuw-mensen die het Sirius ‘A’ zonnestelsel bewoonden. Jullie staan op het punt een samenleving te onderzoeken die bij de myriaden intelligente soorten in deze galaxy bekend staat als een van de eerste voorbeelden van een galactische menselijke samenleving. We laten ons nu naar beneden teleporteren om een begin te maken met deze tocht door ‘Sakara’ of ‘de ziel van de vrouwelijke creativiteit’ – ons uniek en schitterend land.

Jullie bevinden je nu vlakbij een kleine baai aan de rand van onze grote centrale zee. Deze ene grote oceaan beslaat ongeveer achttien procent van het oppervlak van onze planeet. De rest is een enorm, aaneengesloten continent. Zoals jullie hebben kunnen opmerken, genieten wij Siriërs van een semi-tropisch klimaat. Onze atmosfeer bevat 36% zuurstof, wat tot gevolg kan hebben dat sommigen van jullie zich een beetje licht in het hoofd voelen. De lucht in Sirius is purperachtig. Hoog boven ons bevinden zich twee manen die een beetje groter zijn dan jullie maan. Aan jullie rechterkant zien jullie in de verte onze belangrijkste bergketen die we de ‘Shadota’ noemen of ‘de vele vingers van de Hemel’.

Beste Harten, het grootste deel van onze bevolking leeft ondergronds in speciaal gevormde woongebieden die veel groter zijn dan de meeste metropolen op Aarde. Deze enclaves zijn vele kilometers hoog en lang en zijn een getrouwe kopie van de condities en de dag- en nachtcycli aan het oppervlak van onze planeet. De leefomstandigheden voor de ondergrondse verblijven en die voor de steden aan het oppervlak van onze geliefde planeet zijn identiek.

Door gebruik te maken van onze geavanceerde technologie creëren de bewoners hun eigen huizen en hele wijken. De talrijke vermaakgelegenheden die deze ondergrondse wereld bieden doen denken aan een paradijselijke situatie. Een paar belangrijke tempels en andere rituele plekken zijn de tekens van ons bestaan aan het oppervlak. Voordat we jullie teleporteren naar een van onze grote woongebieden, willen we jullie nog een aantal belangrijke aspecten van een galactische samenleving laten zien.

Galactische menselijke samenlevingen zijn gebaseerd op twee principes – het gerealiseerde volledig potentieel (het bereiken van het levensdoel van de mens) en gehoorzaamheid aan de goddelijke sociale wetten. Deze wetten, die de Liefde als fundament hebben zijn – de Wet van Eén, Twee, Drie en Vier (zie figuur 10)

Elke wet is een onderdeel van het fundament waarop een galactische samenleving rust. Volledige Liefde wordt gezien als het vermogen om een andere zielskracht diep te begrijpen en vanuit die kennis zichzelf beter te begrijpen. Er wordt hiermee ook erkend dat het oneindige levenslicht in ons allen schijnt op zijn eigen specifieke manier. De hulp van vrienden en de zogenoemde ‘podlet’ (de meer directe familiekring) zorgt ervoor dat dit Licht elke persoon bereikt in zijn meest volledige schittering.

De Wet van Eén regelt het grote belang voor de samenleving van een evenwichtig en volledig gecenterd, soeverein individu. Het doel van het individu is – het volledig bereiken van haar/zijn mogelijkheden (levensdoel) en, tijdens het proces, het volledig steunen van anderen.

Het fundament van een beschaving ligt in het geloof dat de bewustzijnsgroei van het individu alleen maar ontwikkeld kan worden door het volledig onderzoeken van het doel van de hogere ziel en door anderen te steunen. Het is gebaseerd op persoonlijke soevereiniteit en op volledige vrijheid en een sterk gevoel van eigenwaarde. Het individu staat het vrij om alles te onderzoeken dat leidt naar de vervulling van haar/zijn levensdoel. In dit ontdekkingsproces stroomt de inspiratie om de ander zijn goddelijke hulp vrijelijk vanuit het zelf aan te bieden.

Om zijn volledig potentieel te bereiken, weet het individu dat een uniek iemand hem kan helpen bij de volledige hereniging met Geest, hogere wijsheid en innerlijke groei. Die speciale partner is zijn ‘intieme’ of volledige belichaming van de sociale Wet van Twee. Zijn ‘grote liefde’ bezit het vermogen zijn persoonlijke zielskracht volledig te begrijpen. In het bezit van deze diepe kennis kunnen beide mensen genieten van een groot zelfbewustzijn en van het bewustzijn van die speciale partner. Dit is voor hen een onderling proces en een diepe relatie. Het is gebaseerd op hun onderlinge, integrale wens om de goddelijke verbinding tussen twee wezens te verkennen, waardoor ze de betekenis van hun goddelijke hulp aan anderen kunnen ophelderen.

De Wet van Drie is gebaseerd op het concept van goddelijke hulp en steun aan anderen. Dienstbaar zijn voor je vrienden en ‘podlet’ (familie) brengt het Licht (de goddelijke Liefde) naar zijn meest volledige uitdrukking. De galactische menselijke samenleving is een expressie van de intense onderlinge relatie tussen het individu en haar/zijn medeschepselen. Elke ziel is werkelijk een goddelijk Licht dat een belangrijk aspect van de gehele samenleving reflecteert. De galactische samenleving bestaat om het individu in zijn heilige opdracht te steunen om vervolgens haar/zijn steun te krijgen. De complexe dynamiek van dit speciale proces ligt opgesloten binnen de Wet van Drie.

De Wet van Vier belichaamt een eenheid van sterrenstaten met dezelfde mentaliteit. Als zodanig is de Galactische Federatie een direct gevolg van de laatste van de vier sociale wetten. Sinds de galactische menselijke samenleving nauw verbonden is, symboliseren de vier goddelijke sociale wetten de geleidelijke, onderlinge ontwikkeling van de gehele planetaire samenleving om de andere sterrenstaten te dienen.

image

(Figuur 10: de Vier Sociale Basiswetten)

Lang geleden ontdekten de voorouders van de huidige galactische mensheid de vreugde van deze hulp en steun ‘in het Licht’ aan andere intelligente sterrenstaten in de Melkweg. Op die manier helpen ze, op hun eigen unieke manier, bij het zich aansluiten op het wezenlijke doel van de Geest. Uit die groeiende eenheid is de Galactische Licht Federatie tevoorschijn gekomen. Deze prachtige organisatie van volledig bewuste Wezens waren lang het symbool voor het Licht in deze galaxy. Het is een lichtend voorbeeld van de belichaming van deze heilige sociale wetten.

Jullie samenleving staat op een kruispunt in het bewustzijn en we willen jullie graag een model voor de toekomst beschrijven. Elke galactische menselijke samenleving voelt een grote behoefte om een andere samenleving te assisteren en te steunen die een bepaald punt in zijn ontwikkeling, zoals die van jullie, heeft bereikt. Jullie hebben het recht je eigen model te creëren. Ons doel is niet anders dan jullie verder te brengen op die terreinen waarmee jullie nog worstelen. Kijk goed tijdens deze tour wat we aan het doen zijn en ontdek hoe het jullie van nut kan zijn voor jullie volgende evolutionaire stap in het creëren van een gezonde en oplossingsgerichte samenleving. Laten we beginnen onze sociale organisatie te verkennen door deze op microniveau te bekijken.

De Galactische menselijke samenleving bestaat normaliter uit een aantal zeer kleine groepen familie/verwanten die ‘podlets’ genoemd worden. Wij noemen deze kleine groepen ‘Bhada’ of de ‘essentie die elkaar reflecteert’. Podlet’s (zie fig. 11) bestaan uit maximaal 64 personen die gewoonlijk gegroepeerd zijn rond een specifiek geclassificeerd levensdoelgroep – genezers, spirituele krijgers, ingenieurs, wetenschappers en/of priesters/priesteressen. De ouderen binnen deze groepen zorgen voor de opvoeding en de vele volwassenen vullen hun lessen aan. Kennis en wijsheid, verworven door de volwassenen die veel tijdens hun levens hebben geleerd, worden op prijs gesteld. De ouders delen de verzorgende verantwoordelijkheden met de andere volwassenen in de groep en een kind kan derhalve vele zogenoemde ‘tantes’ en ‘ooms’ hebben. Het doel van de opvoeding van een kind is het aanmoedigen van zelfrespect, persoonlijke soevereiniteit en een wederzijds gedeelde Liefde en vreugde in alle personen.

Hoewel de opvoeding en kennis heel belangrijk zijn voor de groep, is de spirituele ontwikkeling van het kind zelfs belangrijker. De gaven en vermogens die God voor dit specifieke leven heeft gegeven komt slechts tevoorschijn wanneer de wonderbaarlijke energie van de Geest volledig wordt erkend. Als gevolg hiervan is de vroege opvoeding van het kind vervuld van respect voor de wonderen der Geest. Voor een galactische mens is Geest alles. Deze prachtige levensenergie leidt je naar de realisatie van je levensdoel tijdens dit fysieke leven. Het is ook de bron van je verbinding met de kosmische energieën van de Schepper die alle werkelijkheden mogelijk maken. De Geest is het startpunt voor alle innerlijke inspiratie en ideeën die je dagelijkse ervaringen in het fysieke leven leiden.

Wij Siriërs zijn zeer trots op onze spirituele erfenis en de erkenning hiervan door de Galactische Licht Federatie. Gedurende de afgelopen paar miljoenen jaren zijn we spirituele leraren en gidsen geworden voor velen in deze galaxy. Als onderdeel van dit proces raakten we ‘thuis’ bij de Grote Blauwe Loge, die deel uitmaakt van de goddelijke Raad van Negen, en die hun diepe boodschappen uitdragen naar elke hoek van deze galaxy.

Wij zijn niet meer dan eenvoudige wegwijzers naar de Geest. De weg van de Geest raakt iedereen op zijn eigen unieke en wonderbaarlijke manier. Er bestaat geen grotere vreugde dan elke nieuwe bloem in dit galactische boeket gade te slaan en zijn schoonheid hieraan toe te voegen. Het proces van ‘wegwijzer’ leidt ons nu naar een beschrijving van onze raadgevers of adviseurs.

Een belangrijk aspect van de galactische samenleving is het gebruik van een allesomvattend counselingsysteem. De menselijke voorouders van de vele sterrensamenlevingen van deze Galactische Federatie hadden de zuivere wens een sociaal systeem te creëren dat het individu volledig koestert. Om dit doel te bereiken werd een adviserend systeem ingebouwd in elke gemeenschap. De adviseurs zijn in vier belangrijke categorieën verdeeld. Elke categorie werd gedurende bijna twintig jaar op een speciale academie getraind en deed daarna veldervaring op gedurende gemiddeld 75 jaren. Adviseurs zijn zeer bekwaam en zijn een universeel gerespecteerd deel van de galactische samenleving. Op veel manieren vormen zij het element dat de samenleving bijeen en stevig op de rails houdt.

Het eerste categorie betreft de ouder/kind adviseur. Deze speciale individuen zijn behulpzaam tijdens de zwangerschap en assisteren de groepsouderen bij de opvoeding van elk kind. Hun belangrijkste taak is het kind te leiden naar een volledig begrip van haar/zijn vermogens en het ontdekken van haar/zijn levensdoel.

Tot de tweede categorie behoort de ‘intieme’ of de relatieadviseur. Het zijn deskundigen bij het helpen oplossen van alle mogelijke moeilijkheden die kunnen ontstaan voor of tijdens een eerste relatie.

De derde groep betreft de groepsadviseur die de ouders en volwassenen helpt bij het duidelijk en efficiënt uitvoeren van de verschillende gestelde doeleinden van de groep (podlet).

De laatste categorie betreft de verbindingsadviseur. Deze schitterende Wezens assisteren de podlet bij het met succes en het volledige harmonisch samenwerken met de andere groepen.

Elke groep heeft een bestuursraad dat functioneert volgens de principes van de fluïde groepsdynamiek. Dit systeem is gebaseerd op het feit dat elk soeverein individu een uniek aantal gaven bezit, waardoor de groep in staat wordt gesteld een toegewezen taak gracieus en gemakkelijk te volbrengen. De groep geeft een bepaald persoon de verantwoordelijkheid voor een speciale taak. De rest van de groep steunt haar/hem hierin volledig. Wanneer verschillende bekwaamheden worden verlangd, stapt een ander getalenteerd persoon naar voren om die speciale taak te managen en te voltooien. Een organisch ritme ontwikkelt zich in de groep dat het fluïde aspect (gemakkelijke interactie) van de groep uitdrukt. Het demonstreert ook de volledige toewijding aan de Geest van elke deelnemer en de steun van alle andere talenten en vermogens. Competitie kent men niet in een galactische samenleving.

image

(Figuur 11. De samenstelling van een podlet)

Jullie planetaire samenleving is zich nu aan het ontwikkelen naar de volledige verwerkelijking van de groep. Dit versnelde proces leidt naar de ontwikkeling van een nieuw soort vergrote familie dat samengesteld is uit gelijkgestemde individuen die volledig hun gezamenlijk doel begrijpen en de eigen groei van hun leden ondersteunen. De mensen bestaan in een werkelijkheidsweb dat de nodige aanvullende niveaus van interacties bevat. Deze communicatie maakt de voortdurende ontwikkeling mogelijk van een innerlijk vertrouwen (zelfrespect) en eigen groei. Het werkelijkheidsweb kent een onophoudelijke binnen- en buitenwaartse beweging.

Ons Sirisch bestuur is een eerste voorbeeld van de hoogte waartoe een dergelijke ontwikkeling kan leiden.

Wordt vervolgd…

Vertaling: Harmen Schouwerwou (1937 – 2014) – Unitynet

Bron:  http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm

Advertenties