Unitynet.nl: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – Deel 2.1 De transformatie van Hemel en Aarde…

Unitynet.nl:  Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’  – Deel 2.1 De transformatie van Hemel en Aarde…

image

Vertaald door Harmen Schouwerwou

Hallo mede-Lichten. Ik ben Sandara, jullie reisleider voor je korte reis door de verbazingwekkende gebieden van het bewustzijn.

Laten we jullie grootse reis beginnen met een prachtige sage. Het betreft de oorsprong van intelligent leven in deze melkweg, evenals de vele fysieke, mentale, emotionele en spirituele veranderingen die jullie momenteel ervaren.

Beste zielen, besef dat het stoffelijk bestaan veel wijsheden bevat. De Stoffelijke Schepping kan gezien worden als een lange, zeer bochtige bergweg. Deze weg heeft veel plotselinge wendingen en sterke stijgingen en dalingen, maar je hebt er ook prachtige vergezichten. Je weet hoe moeilijk het af en toe is om je ogen op de weg te houden, wanneer je de overstelpende schoonheid van de Aarde ziet. Zo nu en dan stop je even tijdens je tocht om je te verwonderen over die grote schoonheid. Op dezelfde manier kunnen wij even pauzeren om in verwondering onze schitterende galaxy waar te nemen. Kijk nu even naar beneden over die hoge rotswand aan de rand van die volgende bocht en richt je aandacht zover mogelijk terug op het verleden. Op dat punt begint in feite de sage van het intelligente leven in jullie Melkweg.

Vele miljoenen jaren geleden, vestigden de Grote Hemelse Heren in deze galaxy een heilige tweedeling, die de schepping van de Wezens van Licht en de machten van het duister (zie figuur 4) noodzakelijk maakten. In een enorme heilige Lichtflits, maakte de Verheven Schepper in dit galactische rijk een almachtige ‘diabolische’ entiteit vrij met de opdracht een belangrijke serie duistere strijdkrachten te scheppen. De twee tegengestelde elementen, Licht en donker, waren geboren en begonnen onmiddellijk aan een schijnbare eindeloze strijd. Toch hadden deze botsingen inderdaad een goddelijk doel, evenals een goddelijke afloop.

Op het moment van hun geboorte, profeteerde de Verheven Schepper – bij monde van Heer Michaël – het tijdstip waarop de grondlegger van de duistere krachten een bevelschrift zou doen uitgaan naar zijn onmetelijke scheppingen. Dit bevelschrift zou verklaren dat er eindelijk een tijd van permanente vrede in jullie galaxy was bereikt. Een dergelijke toekomstige vrede betreft een vereniging met de krachten van het Licht om een zelfs nog groter Licht te vormen, een schittering die voor altijd de richting van alle stoffelijke werelden verandert.

De kern van ons bijzonder verhaal gaat over een speciale waterplaneet, die rond een kleine ster draait in een van de buitenste armen van deze prachtige spiraalvormige melkweg, die bij jullie astronomen bekend staat als de ‘Arm van Orion’. Haar miljarden bewoners noemen deze bijzondere blauwe en groene waterwereld de Aarde. Het is de derde planeet van een kleine, geelwitte ster, die bij jullie bekend staat als de Zon.

In de galactische thuiswerelden van ‘Anchara’ – zoals het duistere Schepper-Wezen zichzelf noemt – werden entiteiten in een grote duisternis geboren. Deze nieuw gevormde wezens werd verteld, dat zij deze galaxy, indien nodig, met geweld moesten besturen. Als hulp hierbij demonstreerde Anchara de wegen van oorlog voeren, het hanteren van bedrog en de methoden van dictatuur. Hij gaf deze wezens machtige wapens, die verblindende flitsen intens licht en oorverdovend donderslagen veroorzaakten.

Toen, 35 miljoen jaar geleden, begonnen de kinderen van Anchara hun sector van deze galaxy te verkennen en onderzochten of er werelden te veroveren waren. Tijdens de eerste tien miljoen jaar van strijd waren ze onverslaanbaar. Over de lengte en de breedte van deze melkweg, werden alle tegenstanders op hun weg verslagen. Vele duistere rijken werden gevormd. Als een onderdeel van hun programma begon hun Imperiale Wetenschappelijke Legermacht vele ondergeschikte slavenrassen te creëren.

In een aantal minder belangrijke sterrenstelsels – over het hoofd gezien door de duistere horden – ontwikkelde zich een bepaald soort Licht. Geleid door de goddelijke bedoelingen van een kolossaal Hemels Geslacht, ontwikkelden deze edele Wezens zich al snel tot een machtig verbond van 250 sterrenstaten. Dit eerste verbond van Licht bracht zijn strijdkrachten ongemerkt over naar een aantal nabijgelegen sterrenstelsels. Hier raakten ze, ongeveer 25 miljoen jaar geleden, slaags met de talrijke strijdkrachten van Anchara. En zo begonnen de vele woeste galactische oorlogen tussen de kleine strijdkrachten van het Licht en de kolossale horden van het duister.

image

(Fig. 4: de Grote Hemelse Tweedeling)

De een na de andere bloedige veldslag volgden elkaar al snel op. Veldslagen werden oorlogen en oorlogen werden harde campagnes die de galaxy teisterden. Vele enorme lege ruimtes, geweldige tranen in het weefsel van tijd/ruimte, resteerden als verraderlijke souvenirs van de oorlogsellende. Een van de meest aansprekende plekken waar je deze spectaculaire lege ruimtes kunt waarnemen, is te vinden in wat jullie de Orion Constellatie noemen. Wanneer je daar binnenkomt, kunnen deze grote scheuren in ruimte/tijd je onmiddellijk van de ene galaxy naar de andere slingeren, en je eventueel in een verre dimensie doen schieten van waaruit je misschien nooit meer kunt terugkeren.

Toen deze enorme lege ruimtes zich door jullie melkweg begonnen te verspreiden, deed het hemelse Bestuur een noodoproep voor een goddelijke oplossing. Die oplossing kwam van de vele Orden Elohim – de heilige Schepper-Wezens die door de Hemel aangesteld zijn om jullie melkweg te beschermen en in stand te houden.

De oplossing van de Elohim was tweeledig. Door het reorganiseren van het basismateriaal van de ruimte/tijd, maakten zij allereerst een eind aan de beschadiging van de vele scheuren in dit heilig materiaal. Vervolgens installeerden de Elohim een reeks nieuwe, interdimensionale poorten die tijd/ruimte reizen mogelijk maakten. Deze oplossingen garandeerden de integriteit en de continuïteit van hun heilig, machtig werk.

Toen de oorlogen heviger werden, werd jullie zonnestelsel het middelpunt van talrijke claims van beide partijen. De profetieën van Heer Michaël en Anchara leidden zowel het Licht als het duister tot een speurtocht naar de plek waar de Hemel misschien een eind aan deze onheilige oorlog zou maken. Vele sterrenstelsels werden bevochten, toch scheen geen enkele de juiste te zijn.

Tenslotte bereikten de beide tegenstanders jullie wereld. Kolonies werden gesticht en vele schermutselingen vonden plaats. Plotseling, zonder enige duidelijke reden, verdwenen de strijdende partijen in een werveling van machtige donderslagen en massavernietiging. De Hemel verordonneerde toen een tijdelijke wapenstilstand voor jullie gemarteld zonnestelsel. Het Engelen Rijk had een beschermend schild van verblindend Licht geplaatst. Niemand, behalve bepaalde vredelievende reizigers, kon deze heilige sluier passeren. Op die manier werd jullie sterrenstelsel de volgende vijftien miljoen jaren met rust gelaten in zijn eigen ontwikkeling.

Tijdens deze periode van korte conflicten, ontwikkelden de drie hoofdsoorten die afgesloten waren van hun eigen thuiswerelden, kolonies op jullie Aarde. Omgeven door de positieve werkelijkheid van de vele Engelen Raden die zo vol gratie jullie wereld hadden gecreëerd, overwonnen de kolonies geleidelijk hun eerste wederzijdse vijandschap en leefden miljoenen jaren in harmonie verder. In meer recentere tijden, gebruikten vele vroegere vijanden deze lange episode van harmonie tussen de vele soorten om de juistheid van de talrijke heilige profetieën te controleren, die op het punt van verwerkelijking stonden.

Sinds de tijd van het allereerste Legioen van het Licht, waren veel van dergelijke organisaties gekomen en gegaan. Elke organisatie bezat de eigenschappen om zijn verschillende doeleinden met succes uit te voeren. Wij zijn niet van plan jullie een gedetailleerd overzicht van hun ingewikkelde geschiedenis te geven. Wij willen jullie echter wel laten weten dat de weg van het Licht gedurende een lange periode krachtig, gericht en betrokken is gebleven. Ongeveer 4,5 miljoen jaar geleden, kwam deze moedige strijdmacht van het Licht opnieuw bijeen om het heilige handvest te bekrachtigen voor het stichten van een andere unieke organisatie – de Galactische Licht Federatie.

Deze actie werd ondernomen als antwoord op een stoutmoedige stap. De oude verdeelde machten van het duister hadden hun vele gescheiden en omsingelde rijken verenigd in één groot lichaam, welke de ‘Alliantie’ van Anchara werd genoemd. Deze nieuwe confederatie deed nu met een geïntegreerd strijdplan een aanval op de vele strijdkrachten van het Licht. Het was een duidelijke manoeuvre, want het weerspiegelde nauwkeurig het soort organisatie waarnaar verwezen werd in de hemelse profetieën van Heer Michaël.

Deze twee verschillende strijdmachten zouden samen de lang geprofeteerde veldslag tussen Licht en donker uitvechten – de meest wrede in dit ogenschijnlijk eindeloze conflict. Hoelang het zou duren voordat er eindelijk een wapenstilstand gesloten zou worden, was toen nog niet bekend. Toch circuleerde het idee dat het einde van deze onheilige oorlog aanstaande was.

De oproep van een priesteres aan haar schepper, Anchara, had geleid tot de vorming van de Alliantie. Zij vroeg wat het lot van hun duistere rijk zou zijn. Anchara antwoordde met een profetie: “Lo, mijn volk dient één te zijn. Ze hebben eenheid nodig voor komende veldslagen om de heilige plek van vrede. De vele veldslagen zullen binnenkort gaan beginnen. Ga! Vertel het je meester!” Een grote alliantie van meer dan 10.000 duistere rijken was nu ontstaan. De cruciale daad was geschied. De Alliantie was gevormd.

De Galactische Licht Federatie werd gecreëerd als antwoord op de vele verenigde vloten van duistere ruimteschepen die het Licht dreigden te overmeesteren. Het Licht zou de overwinning behalen volgens een aantal grootse hemelse profetieën die hen door Heer Michaël waren gegeven. Deze voorspellingen verklaarden, dat de waterwerelden in de buurt van de galactische arm Orion, de sleutel vormden voor de toekomstige unificatie van de myriaden sterrenstaten in jullie melkweg. Veel slagschepen van het duister en het Licht begonnen zich te richten op het verkrijgen en het beheersen van deze geprofeteerde, ‘heilige’ grond.

Tijdens de volgende reeks galactische oorlogen, werd één sterrenstelsel – geleid door een kleine geelwitte ster (jullie ‘Zon’) – aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Op andere plaatsen waren de sterrenstelsels meestal samengesteld uit grote gasvormige planeten of bijna waterloze werelden. Dit planetaire stelsel was zeer ongewoon, omdat het vier belangrijke waterplaneten kende – Venus, de Aarde, Mars en ‘Maldek’. Dit feit maakte jullie zonnestelsel zeer aantrekkelijk voor aanvallende kolonisators.

In jullie melkweg was water een zeldzaam verschijnsel. Toch waren hier vier grote waterplaneten met een dichte atmosfeer die veel zuurstof bevatte. Alle vormen van plantaardig en dierlijk leven tierden welig in hun wateren, landen en luchten. Van alle andere planeten in deze omgeving leken deze werelden de meest gezegende te zijn. Uiteindelijk kwam de tijd om te beslissen of de blauwgroene hemelbol voldeed aan de goddelijke profetie voor dit zonnestelsel.

Heilige boden werden uitgezonden naar alle werelden van het Licht en veroorzaakten grote Lichtprocessies door het gehele rijk van het duister. Een serie heilige rituelen, die al bijna 1,5 miljoen jaren oud waren, werden uitgevoerd door de betreffende orden van priesters en priesteressen. Op het juiste goddelijke moment bevestigden Heer Michaël en daarna Anchara dat deze werelden inderdaad betrekking hadden op de ‘Eindtijd’ profetieën. Er ontstond een grote opwinding over deze heilige woorden. Grote kruistochten werden voorbereid die zich volledig richten op deze kostbare waterplaneten.

Gedurende de volgende 500.000 jaar werden deze vier planeten in jullie zonnestelsel het belangrijkste onderwerp voor vele filosofieën, veldslagen en diepe gevoelens in jullie galaxy. Vele grootse liederen, gedichten en boeken werden geschreven die gebaseerd waren op deze gevarieerde onderwerpen. Toen de verdeeldheid zaaiende controversies voortduurden, werd ongeveer twee miljoen jaar geleden het voor allen duidelijk, dat de meest favoriete van de vier waterwerelden de planeet was die jullie Aarde noemen. Vanaf die tijd werd het de meest begeerde juweel van de gehele galaxy.

De twee oorlogvoerende partijen zonden hun belangrijkste orden van heiligen en hun meest toegewijde kolonisten naar de Aarde, die met grote vastberadenheid tot elke prijs wilden slagen. Op dit moment verwijderden de Engelen hun grote Lichtsluiers van de Aarde. Een nieuw zonnestelsel werd geopenbaard die verkend en veroverd kon worden. Beide galactische organisaties claimden het. Iedere partij zag de controle over jullie zonnestelsel als een vitaal bestanddeel in elk tijdelijk of duurzaam vredesbestand. Hun strijd leidde naar nog meer veldslagen en ellende. Ongelukkigerwijs werden de meeste waterplaneten die de Aarde omringden door de gevolgen ernstig beschadigd.

Ongeveer twee miljoen jaar geleden verdampte de Alliantie – die gevangen zat in een grote woede naar het Licht – de oceanen en de atmosfeer op Mars en de oppervlaktewateren op Venus. Zelfs de buitenplaneten van jullie zonnestelsel werden niet gespaard. De gekantelde Uranus en de wankele baan van Pluto – een vroegere maan van Neptunus – rond jullie Zon zijn het gevolg van deze zinloze gevechten. Deze ongewenste actie schiep wat jullie astronomen vandaag de Asteroïdengordel noemen.

Wanneer ons ruimteschip de baan van de Aarde kruist, kijk dan eens door de patrijspoorten naar buiten en zie de tijdplaatjes van het verleden. Zie hoe deze eindeloze galactische oorlogen een enorme scheur in de ruimte/tijd hebben gecreëerd die eruit ziet als vreemde, veelkleurige vlekken. Deze scheur was ondermeer verantwoordelijk voor de Grote Zondvloed en werd een belangrijke factor in de snelle val van jullie prehistorische beschavingen die op buitenaardse invloeden waren gebaseerd. Wij gaan nu in een lagere baan cirkelen die ons zal brengen naar de randen van deze nogal turbulente tijdscheur.

Wordt vervolgd…

Vertaling:  Harmen Schouwerwou (1937 – 2014)  –  Unitynet.nl

Bron: 
http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm

Advertenties