Unitynet.nl: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – Deel 2.1 De transformatie van Hemel en Aarde…

Unitynet.nl:  Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’  – Deel 2.1 De transformatie van Hemel en Aarde…

image

Vertaald door Harmen Schouwerwou

Hallo mede-Lichten. Ik ben Sandara, jullie reisleider voor je korte reis door de verbazingwekkende gebieden van het bewustzijn.

Laten we jullie grootse reis beginnen met een prachtige sage. Het betreft de oorsprong van intelligent leven in deze melkweg, evenals de vele fysieke, mentale, emotionele en spirituele veranderingen die jullie momenteel ervaren.

Beste zielen, besef dat het stoffelijk bestaan veel wijsheden bevat. De Stoffelijke Schepping kan gezien worden als een lange, zeer bochtige bergweg. Deze weg heeft veel plotselinge wendingen en sterke stijgingen en dalingen, maar je hebt er ook prachtige vergezichten. Je weet hoe moeilijk het af en toe is om je ogen op de weg te houden, wanneer je de overstelpende schoonheid van de Aarde ziet. Zo nu en dan stop je even tijdens je tocht om je te verwonderen over die grote schoonheid. Op dezelfde manier kunnen wij even pauzeren om in verwondering onze schitterende galaxy waar te nemen. Kijk nu even naar beneden over die hoge rotswand aan de rand van die volgende bocht en richt je aandacht zover mogelijk terug op het verleden. Op dat punt begint in feite de sage van het intelligente leven in jullie Melkweg.

Vele miljoenen jaren geleden, vestigden de Grote Hemelse Heren in deze galaxy een heilige tweedeling, die de schepping van de Wezens van Licht en de machten van het duister (zie figuur 4) noodzakelijk maakten. In een enorme heilige Lichtflits, maakte de Verheven Schepper in dit galactische rijk een almachtige ‘diabolische’ entiteit vrij met de opdracht een belangrijke serie duistere strijdkrachten te scheppen. De twee tegengestelde elementen, Licht en donker, waren geboren en begonnen onmiddellijk aan een schijnbare eindeloze strijd. Toch hadden deze botsingen inderdaad een goddelijk doel, evenals een goddelijke afloop.

Op het moment van hun geboorte, profeteerde de Verheven Schepper – bij monde van Heer Michaël – het tijdstip waarop de grondlegger van de duistere krachten een bevelschrift zou doen uitgaan naar zijn onmetelijke scheppingen. Dit bevelschrift zou verklaren dat er eindelijk een tijd van permanente vrede in jullie galaxy was bereikt. Een dergelijke toekomstige vrede betreft een vereniging met de krachten van het Licht om een zelfs nog groter Licht te vormen, een schittering die voor altijd de richting van alle stoffelijke werelden verandert.

De kern van ons bijzonder verhaal gaat over een speciale waterplaneet, die rond een kleine ster draait in een van de buitenste armen van deze prachtige spiraalvormige melkweg, die bij jullie astronomen bekend staat als de ‘Arm van Orion’. Haar miljarden bewoners noemen deze bijzondere blauwe en groene waterwereld de Aarde. Het is de derde planeet van een kleine, geelwitte ster, die bij jullie bekend staat als de Zon.

In de galactische thuiswerelden van ‘Anchara’ – zoals het duistere Schepper-Wezen zichzelf noemt – werden entiteiten in een grote duisternis geboren. Deze nieuw gevormde wezens werd verteld, dat zij deze galaxy, indien nodig, met geweld moesten besturen. Als hulp hierbij demonstreerde Anchara de wegen van oorlog voeren, het hanteren van bedrog en de methoden van dictatuur. Hij gaf deze wezens machtige wapens, die verblindende flitsen intens licht en oorverdovend donderslagen veroorzaakten.

Toen, 35 miljoen jaar geleden, begonnen de kinderen van Anchara hun sector van deze galaxy te verkennen en onderzochten of er werelden te veroveren waren. Tijdens de eerste tien miljoen jaar van strijd waren ze onverslaanbaar. Over de lengte en de breedte van deze melkweg, werden alle tegenstanders op hun weg verslagen. Vele duistere rijken werden gevormd. Als een onderdeel van hun programma begon hun Imperiale Wetenschappelijke Legermacht vele ondergeschikte slavenrassen te creëren.

In een aantal minder belangrijke sterrenstelsels – over het hoofd gezien door de duistere horden – ontwikkelde zich een bepaald soort Licht. Geleid door de goddelijke bedoelingen van een kolossaal Hemels Geslacht, ontwikkelden deze edele Wezens zich al snel tot een machtig verbond van 250 sterrenstaten. Dit eerste verbond van Licht bracht zijn strijdkrachten ongemerkt over naar een aantal nabijgelegen sterrenstelsels. Hier raakten ze, ongeveer 25 miljoen jaar geleden, slaags met de talrijke strijdkrachten van Anchara. En zo begonnen de vele woeste galactische oorlogen tussen de kleine strijdkrachten van het Licht en de kolossale horden van het duister.

image

(Fig. 4: de Grote Hemelse Tweedeling)

De een na de andere bloedige veldslag volgden elkaar al snel op. Veldslagen werden oorlogen en oorlogen werden harde campagnes die de galaxy teisterden. Vele enorme lege ruimtes, geweldige tranen in het weefsel van tijd/ruimte, resteerden als verraderlijke souvenirs van de oorlogsellende. Een van de meest aansprekende plekken waar je deze spectaculaire lege ruimtes kunt waarnemen, is te vinden in wat jullie de Orion Constellatie noemen. Wanneer je daar binnenkomt, kunnen deze grote scheuren in ruimte/tijd je onmiddellijk van de ene galaxy naar de andere slingeren, en je eventueel in een verre dimensie doen schieten van waaruit je misschien nooit meer kunt terugkeren.

Toen deze enorme lege ruimtes zich door jullie melkweg begonnen te verspreiden, deed het hemelse Bestuur een noodoproep voor een goddelijke oplossing. Die oplossing kwam van de vele Orden Elohim – de heilige Schepper-Wezens die door de Hemel aangesteld zijn om jullie melkweg te beschermen en in stand te houden.

De oplossing van de Elohim was tweeledig. Door het reorganiseren van het basismateriaal van de ruimte/tijd, maakten zij allereerst een eind aan de beschadiging van de vele scheuren in dit heilig materiaal. Vervolgens installeerden de Elohim een reeks nieuwe, interdimensionale poorten die tijd/ruimte reizen mogelijk maakten. Deze oplossingen garandeerden de integriteit en de continuïteit van hun heilig, machtig werk.

Toen de oorlogen heviger werden, werd jullie zonnestelsel het middelpunt van talrijke claims van beide partijen. De profetieën van Heer Michaël en Anchara leidden zowel het Licht als het duister tot een speurtocht naar de plek waar de Hemel misschien een eind aan deze onheilige oorlog zou maken. Vele sterrenstelsels werden bevochten, toch scheen geen enkele de juiste te zijn.

Tenslotte bereikten de beide tegenstanders jullie wereld. Kolonies werden gesticht en vele schermutselingen vonden plaats. Plotseling, zonder enige duidelijke reden, verdwenen de strijdende partijen in een werveling van machtige donderslagen en massavernietiging. De Hemel verordonneerde toen een tijdelijke wapenstilstand voor jullie gemarteld zonnestelsel. Het Engelen Rijk had een beschermend schild van verblindend Licht geplaatst. Niemand, behalve bepaalde vredelievende reizigers, kon deze heilige sluier passeren. Op die manier werd jullie sterrenstelsel de volgende vijftien miljoen jaren met rust gelaten in zijn eigen ontwikkeling.

Tijdens deze periode van korte conflicten, ontwikkelden de drie hoofdsoorten die afgesloten waren van hun eigen thuiswerelden, kolonies op jullie Aarde. Omgeven door de positieve werkelijkheid van de vele Engelen Raden die zo vol gratie jullie wereld hadden gecreëerd, overwonnen de kolonies geleidelijk hun eerste wederzijdse vijandschap en leefden miljoenen jaren in harmonie verder. In meer recentere tijden, gebruikten vele vroegere vijanden deze lange episode van harmonie tussen de vele soorten om de juistheid van de talrijke heilige profetieën te controleren, die op het punt van verwerkelijking stonden.

Sinds de tijd van het allereerste Legioen van het Licht, waren veel van dergelijke organisaties gekomen en gegaan. Elke organisatie bezat de eigenschappen om zijn verschillende doeleinden met succes uit te voeren. Wij zijn niet van plan jullie een gedetailleerd overzicht van hun ingewikkelde geschiedenis te geven. Wij willen jullie echter wel laten weten dat de weg van het Licht gedurende een lange periode krachtig, gericht en betrokken is gebleven. Ongeveer 4,5 miljoen jaar geleden, kwam deze moedige strijdmacht van het Licht opnieuw bijeen om het heilige handvest te bekrachtigen voor het stichten van een andere unieke organisatie – de Galactische Licht Federatie.

Deze actie werd ondernomen als antwoord op een stoutmoedige stap. De oude verdeelde machten van het duister hadden hun vele gescheiden en omsingelde rijken verenigd in één groot lichaam, welke de ‘Alliantie’ van Anchara werd genoemd. Deze nieuwe confederatie deed nu met een geïntegreerd strijdplan een aanval op de vele strijdkrachten van het Licht. Het was een duidelijke manoeuvre, want het weerspiegelde nauwkeurig het soort organisatie waarnaar verwezen werd in de hemelse profetieën van Heer Michaël.

Deze twee verschillende strijdmachten zouden samen de lang geprofeteerde veldslag tussen Licht en donker uitvechten – de meest wrede in dit ogenschijnlijk eindeloze conflict. Hoelang het zou duren voordat er eindelijk een wapenstilstand gesloten zou worden, was toen nog niet bekend. Toch circuleerde het idee dat het einde van deze onheilige oorlog aanstaande was.

De oproep van een priesteres aan haar schepper, Anchara, had geleid tot de vorming van de Alliantie. Zij vroeg wat het lot van hun duistere rijk zou zijn. Anchara antwoordde met een profetie: “Lo, mijn volk dient één te zijn. Ze hebben eenheid nodig voor komende veldslagen om de heilige plek van vrede. De vele veldslagen zullen binnenkort gaan beginnen. Ga! Vertel het je meester!” Een grote alliantie van meer dan 10.000 duistere rijken was nu ontstaan. De cruciale daad was geschied. De Alliantie was gevormd.

De Galactische Licht Federatie werd gecreëerd als antwoord op de vele verenigde vloten van duistere ruimteschepen die het Licht dreigden te overmeesteren. Het Licht zou de overwinning behalen volgens een aantal grootse hemelse profetieën die hen door Heer Michaël waren gegeven. Deze voorspellingen verklaarden, dat de waterwerelden in de buurt van de galactische arm Orion, de sleutel vormden voor de toekomstige unificatie van de myriaden sterrenstaten in jullie melkweg. Veel slagschepen van het duister en het Licht begonnen zich te richten op het verkrijgen en het beheersen van deze geprofeteerde, ‘heilige’ grond.

Tijdens de volgende reeks galactische oorlogen, werd één sterrenstelsel – geleid door een kleine geelwitte ster (jullie ‘Zon’) – aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Op andere plaatsen waren de sterrenstelsels meestal samengesteld uit grote gasvormige planeten of bijna waterloze werelden. Dit planetaire stelsel was zeer ongewoon, omdat het vier belangrijke waterplaneten kende – Venus, de Aarde, Mars en ‘Maldek’. Dit feit maakte jullie zonnestelsel zeer aantrekkelijk voor aanvallende kolonisators.

In jullie melkweg was water een zeldzaam verschijnsel. Toch waren hier vier grote waterplaneten met een dichte atmosfeer die veel zuurstof bevatte. Alle vormen van plantaardig en dierlijk leven tierden welig in hun wateren, landen en luchten. Van alle andere planeten in deze omgeving leken deze werelden de meest gezegende te zijn. Uiteindelijk kwam de tijd om te beslissen of de blauwgroene hemelbol voldeed aan de goddelijke profetie voor dit zonnestelsel.

Heilige boden werden uitgezonden naar alle werelden van het Licht en veroorzaakten grote Lichtprocessies door het gehele rijk van het duister. Een serie heilige rituelen, die al bijna 1,5 miljoen jaren oud waren, werden uitgevoerd door de betreffende orden van priesters en priesteressen. Op het juiste goddelijke moment bevestigden Heer Michaël en daarna Anchara dat deze werelden inderdaad betrekking hadden op de ‘Eindtijd’ profetieën. Er ontstond een grote opwinding over deze heilige woorden. Grote kruistochten werden voorbereid die zich volledig richten op deze kostbare waterplaneten.

Gedurende de volgende 500.000 jaar werden deze vier planeten in jullie zonnestelsel het belangrijkste onderwerp voor vele filosofieën, veldslagen en diepe gevoelens in jullie galaxy. Vele grootse liederen, gedichten en boeken werden geschreven die gebaseerd waren op deze gevarieerde onderwerpen. Toen de verdeeldheid zaaiende controversies voortduurden, werd ongeveer twee miljoen jaar geleden het voor allen duidelijk, dat de meest favoriete van de vier waterwerelden de planeet was die jullie Aarde noemen. Vanaf die tijd werd het de meest begeerde juweel van de gehele galaxy.

De twee oorlogvoerende partijen zonden hun belangrijkste orden van heiligen en hun meest toegewijde kolonisten naar de Aarde, die met grote vastberadenheid tot elke prijs wilden slagen. Op dit moment verwijderden de Engelen hun grote Lichtsluiers van de Aarde. Een nieuw zonnestelsel werd geopenbaard die verkend en veroverd kon worden. Beide galactische organisaties claimden het. Iedere partij zag de controle over jullie zonnestelsel als een vitaal bestanddeel in elk tijdelijk of duurzaam vredesbestand. Hun strijd leidde naar nog meer veldslagen en ellende. Ongelukkigerwijs werden de meeste waterplaneten die de Aarde omringden door de gevolgen ernstig beschadigd.

Ongeveer twee miljoen jaar geleden verdampte de Alliantie – die gevangen zat in een grote woede naar het Licht – de oceanen en de atmosfeer op Mars en de oppervlaktewateren op Venus. Zelfs de buitenplaneten van jullie zonnestelsel werden niet gespaard. De gekantelde Uranus en de wankele baan van Pluto – een vroegere maan van Neptunus – rond jullie Zon zijn het gevolg van deze zinloze gevechten. Deze ongewenste actie schiep wat jullie astronomen vandaag de Asteroïdengordel noemen.

Wanneer ons ruimteschip de baan van de Aarde kruist, kijk dan eens door de patrijspoorten naar buiten en zie de tijdplaatjes van het verleden. Zie hoe deze eindeloze galactische oorlogen een enorme scheur in de ruimte/tijd hebben gecreëerd die eruit ziet als vreemde, veelkleurige vlekken. Deze scheur was ondermeer verantwoordelijk voor de Grote Zondvloed en werd een belangrijke factor in de snelle val van jullie prehistorische beschavingen die op buitenaardse invloeden waren gebaseerd. Wij gaan nu in een lagere baan cirkelen die ons zal brengen naar de randen van deze nogal turbulente tijdscheur.

Wordt vervolgd…

Vertaling:  Harmen Schouwerwou (1937 – 2014)  –  Unitynet.nl

Bron: 
http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm

Advertenties

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 11 augustus 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 11 augustus 2015

Wij waren, uit jullie naam, in staat een serie acties te plannen. Onze overtuiging is dat jullie bondgenoten naar voren kunnen treden en deze huidige malaise naar het Licht kunnen transformeren! Dit vereist dat jullie met ons meedoen door je innerlijke focus te gebruiken om de realiteit die we met zijn allen gaan manifesteren te visualiseren! Gosho ba shen! (Siriaans voor “Iedereen in actie”).

image

2 Akbal, 16 Pop, 12 Manik

Selamat Jaran! Bijna 13 millennia geleden kwamen jullie voorouders aan op deze levende bol. Net als alle nieuwe kolonisten kwamen ze eerst een begin overeen. Dit werd het verloren continent Muror (Lemuria). Tezelfdertijd zetten de kolonisten hun kampen op in Agartha (Binnenaarde). Deze eerste stappen waren ter herinnering aan de eerste vernietigde kolonie, die jullie kennen als Hyperborea (het land van het Noordelijke Polaire gebied). Dit land werd zo’n 2 miljoen jaar geleden gesticht. Deze kolonisten gingen uiteindelijk naar Mars en vestigden zich ongeveer 1 miljoen jaar geleden op haar innerlijke landen. Deze kolonisten gebruikten dit Martiaanse land als een ontsnappingsstation om succesvol te evacueren naar veilige zonnestelsels van de Galactische Federatie in Lyra en Centaurus. Een gelijksoortig plan zou door de Atlantiers en hun makkers worden gekopieerd toen ze van Gaia naar Agena in Centaurus verhuisden, zo’n 13000 jaar geleden. Volgend op deze massa-migratie gaf de Hemel ons de opdracht toe te kijken en alleen in te grijpen wanneer het noodzakelijk was. Jullie planeet (Gaia) werd tijdelijk aan de Anunnaki (de overblijvende groep van Atlantis) gegeven om te besturen tot een van te voren bepaalde datum van herstel. De Hemel wilde jullie voorbereiden op jullie toekomstige rol in deze Melkweg.

Deze zeer korte beschrijving van systeemgeschiedenis is noodzakelijk zodat jullie beter begrijpen waar jullie momenteel zijn in de tijdlijn die zo precies door de Hemel is opgezet. Historische data in de Galactische Federatie zijn vastgesteld in relatie tot een Groot Jaar van 26.250 Aarde jaren van ongeveer 360 (+5) dagen. Deze kalender werd aan een aantal oude volkeren gegeven zoals de Maya’s, de Egyptische en Tibetaanse beschavingen, bijna 8000 jaar geleden, door de Anunnaki datummaker bijvoorbeeld in Egypte bekend als de god “Tahuti.” Dit werd gedaan onder een gewijd edict en een aantal kalenders resulteerde uit deze handelingen. We bewaken dit voortdurend en moeten deze kalenders kort voordat we landen corrigeren. Deze documenten zijn feitelijk zeer accuraat. Ze zijn gebaseerd op de beweging van sterren zoals de “Plejaden” en planeten zoals Venus en Mars. Elk van deze objecten heeft omloopbanen die gemeten kunnen worden om een jaarlijkse serie data te berekenen. Deze data weerspiegelen energieën die verzameld worden uit een aantal voortdurend veranderende geometrische sets. Deze sets kunnen gebruikt worden om sleutelmomenten te plotten in de levens en omstandigheden van gemeenschappen.

Het is noodzakelijk om deze Melkweg te beschouwen als uitzendende energieën die verzameld kunnen worden door degenen die het belang van deze geometrische berekeningen begrijpen. De Anunnaki wezen een aantal van hun soort aan om deze vastgestelde data te verwarren en daarmee de geschiedenis te veranderen tot hetgeen hun bestuursraden wensten. Dientengevolge ontberen deze oude kalenders, hoewel nog enigszins accuraat, de mogelijkheid te weerspiegelen wat de oorspronkelijke tijdbewaarders van plan waren. Onze wens is deze kalenders te herstellen en jullie te introduceren bij de hogelijk accurate tijdbewaarder van de Agarthanen. Alleen Agartha behield de vele tradities die eerder in gewijde vreugde door de Lemurianen werden gebruikt. Jullie gaan je voorouders ontmoeten wanneer we eindelijk landen. Voor deze grootse gebeurtenis gaan we met jullie in gesprek en geven we jullie de geschiedenis van Lemurie (Muror). Wanneer jullie in detail naar hun taal en gewoonten kijken zullen jullie duidelijk zien hoe de Anunnaki jullie verdeelden en hoe de Atlantiers jullie bewustzijn verlaagden en jullie RNA/DNA wijzigden. De gewijde tijd voor een spectaculaire hereniging van oppervlakte- en binnenaardse mensheid roept!

In overeenstemming met deze geschiedenis begonnen we de openingszetten voor een eerste contactmissie bijna 2½ decennia geleden. Aanvankelijk werden de eerste stappen gezet, niet wetende hoe de Anunnaki en hun handlangers zich met deze vele projecten zouden bemoeien. Dit noopte ons hulp te zoeken bij degenen die heel graag onze gewijde zaak wilden helpen. We zitten nu in de laatste fase van de voorbereidende gebeurtenissen die, zodra ze gemanifesteerd zijn, voor altijd jullie wereld zullen transformeren. De handlangers van jullie wereld (de duistere cabal) staan op het “point of no return.” Een grote, wereldwijde groep van tegenstanders staan klaar om hen uit de macht te zetten. Bovendien ontbreekt het deze cabal nu aan de middelen om door te gaan. Dit overwegende nadert nu de tijd dat een aantal benodigde aankondigingen openbaar gemaakt kunnen worden. Wij waren, uit jullie naam, in staat een serie acties te plannen. Onze overtuiging is dat jullie bondgenoten naar voren kunnen treden en deze huidige malaise naar het Licht kunnen transformeren! Dit vereist dat jullie met ons meedoen door je innerlijke focus te gebruiken om de realiteit die we met zijn allen gaan manifesteren te visualiseren! Gosho ba shen! (Siriaans voor “Iedereen in actie”).

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters!
Terwijl jullie in gefrustreerde afwachting zijn van de dag waarop jullie zegeningen zullen arriveren, enkele opmerkingen hieromtrent. Na de val van de Anunnaki in de mid-negentigerjaren, weigerden die vroegere handlangers die vastberaden waren hun kwaadaardige plannen ten uitvoer te brengen af te treden en verhinderden zo de opkomst van een nieuw tijdperk onder de heerschappij van een aantal geheime gewijde genootschappen en de vele oude families. Het lukte hen de Hemel een decennium lang te weerstaan. Daarna begonnen hun vuige plannen te haperen. In het midden van het daaropvolgende decennium begonnen onze gezegende medewerkers de overhand te krijgen. Deze overwinningen waren voor het Licht een teken dat haar tijd van snelle ascentie eindelijk aan zou breken. We besloten met onze bondgenoten een aantal sleutelonderwerpen door te voeren en kregen de mogelijkheid van een voorlopige datum van verschillende leveringen. Tot nu toe zijn deze strategieën in werking en we verwachten, Geliefden, dat deze data gehaald zullen worden. Deze omstandigheden die de leveringen veilig stellen, komen snel dichterbij.

Men moet onthouden waarom dit enorme aantal fondsen in de eerste plaats is opgericht. Dit was al de wens van onze geliefde Meester Saint Germain om zijn uitverkorenen te verblijden met een voldoende hoeveelheid fondsen, genoeg om de verdeling van rijkdom in dit rijk te herverdelen. Daardoor was het in eerste instantie nodig om de manier waarop deze ongevoelige groep kwaadaardige autocraten (de duistere cabal) heerste, te veranderen. De truc zou een nieuw banken- en monetair systeem zijn, die hen binnen een paar eeuwen klaar zou stomen voor de uiteindelijke val (de komst van fractioneel bankieren). Het punt waar deze val gebruikt kon worden werd voor het eerst zichtbaar aan het begin van dit millennium en daarna opnieuw anderhalf decennium later. Het tweede moment bood veel meer voordeel en wordt nu, op dit moment, voorbereid. Het laatste deel van dit Hemelse plan zal vrijgegeven worden en zal resulteren in de uiteindelijke overwinning op deze uiterst ontspoorde en losgeslagen zielen.

In de vreemde geschiedenis van dit oppervlakterijk werden onze compagnons vaak door degenen aan de macht genegeerd of veronachtzaamd. Zijne hoogst heilige wezen, Graaf Saint Germain, weet hiervan en heeft behoorlijk handig een gezegend scenario gecreëerd dat, ondanks haar lange duur van meer dan tweeëneenhalve eeuw, vandaag de dag in staat is de gevraagde resultaten te behalen. Verheug je, wanneer jullie binnenkort jullie zegeningen ontvangen en voer met grote toewijding de gewijde plannen uit om dit rijk ten goede te veranderen. Wees je er eveneens van bewust dat jullie bondgenoten bereid zijn jullie in je talloze gezegende pogingen te beschermen en te begeleiden! Dit rijk zal verenigd gaan worden met onze neven van Binnenaarde. Samen zullen we dit rijk en dit zonnestelsel ten goede veranderen ten bate van de mensheid en de aangegeven decreten van de Hemel. Vanwege dit lacht Gaia jullie allen toe! Blijf gefocust en wees positief over wat er gaat gebeuren. De toekomst van Gaia’s mensheid gaat bijna beginnen!

Vandaag gingen we door met onze wekelijkse boodschappen aan jullie. Een grote verandering op deze oppervlaktewereld gaat nu zeker spoedig plaatsvinden. Het duister loopt op haar laatste benen. Tijdens dit proces is een serie speciale overeenkomsten geeffectueerd. Deze hebben ons in een positie gebracht om een laatste serie handelingen uit te voeren en de resultaten daarvan zullen aan jullie worden bekendgemaakt zodra ze plaatsvinden. De volgende periode die voor ons ligt is een zeer vreugdevolle! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

http://www.paoweb.com/uf081115.htm

Vertaling: Rob/Marja

Planetary Activation Organization

Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA

E-mail: write2pao@aol.com
Website address: www.paoweb.com

SaLuSa van Sirius door Mike Quinsey, 7 augustus 2015

SaLuSa van Sirius door Mike Quinsey,  7 augustus 2015

image

Je moet voorzichtig zijn met je conclusies na het zien van vaartuigen in de lucht, omdat de Duisteren er veel van zelf hebben, hetgeen weinig bijdraagt aan de mogelijkheid tot identificatie. Het betekent dat incidenten kunnen worden toegeschreven aan ons en dat wij fout zijn. Jullie zullen uiteraard weten dat in de vele jaren dat we in jullie luchten zijn geweest, niets heeft plaats gevonden dat kan worden omschreven als bedreigend of schadelijk voor jullie.

Dierbaren, zaken op Aarde beginnen vorm te krijgen op een zodanige wijze dat het niet meer lang duurt voordat jullie beginnen te zien welke richting de mensheid ingaat. Behalve verwarring en onzekerheid, zullen positieve signalen komen die zullen bevestigen dat de veranderingen die komen vorm zullen krijgen voor jullie verbetering. Jullie zullen je realiseren dat er een ‘zuivering’ plaatsvindt en dat veel van wat je kunt zien van het oude regime, wordt gewijzigd of verwijderd. Het wordt geholpen door de vele zielen die ontwaakt zijn naar de waarheid en vrijheid van de ketenen van de Duisteren eisen. Jullie leven is teruggebracht tot dat van slaven daar jullie geboorterecht jullie is geweigerd. Je werd vrijheid geschonken door God en het zal worden hersteld, zodat het Nieuwe Tijdperk de beloften kan waarmaken die jullie zijn gedaan. Tegelijkertijd zijn er duidelijke tekenen dat zo velen van jullie de waarheid van je bestaan ​​en de heerlijke tijd die voor ons ligt grijpen. Het zal tijd zijn om volledig te manifesteren en wij geven jullie stevige indicaties van de richting die jullie ingaan, zodat jullie een positief doel voor ogen hebben. Achter de schermen zullen er veel groepen ondersteuning bieden aan jullie inspanningen, en die jullie helpen om succes te behalen.

Er is zoveel gebeurt dat we kunnen indenken hoe verwarrend het kan zijn, maar door te focussen op de positieve aspecten van jullie toekomst moeten jullie niet te veel afgeleid zijn. De omvang van wat er gedaan moet worden kan overweldigend zijn, maar we hebben dit al jaren zo gepland en zaken zullen gaan versnellen zodra ze kunnen beginnen. Het opruimen van de “rommel”, te verstaan de tijdvakken van ongemak voor jullie, maar we hopen dat jullie dan ontwaakt zijn om de noodzaak in te zien voor een dergelijke actie. Zoals de zaken er op dit moment voor staan is het al duidelijk dat het Menselijk Ras verder moet gaan, en zich voor moet bereiden op de komende veranderingen die uiteindelijk voor jullie voordeel zijn. We zien het als een spannende tijd omdat we de uitkomst al kunnen zien, en jullie zullen dat ook doen zodra de situatie duidelijk is. Wij willen jullie op de hoogte houden van wat er gebeurt, maar we moeten nog steeds voorzichtig te zijn totdat de Duisteren echt daar zijn waar ze zich niet langer kunnen bemoeien met jullie evolutie.

We overzien alles wat er gebeurt in en buiten jullie Aarde, en blijven ervoor zorgen dat jullie vooruitgang niet wordt verstoord door de controle van alle bezoekers die ofwel jullie willen observeren of contact op nemen. Wat dat precies betekent hangt af van het karma dat volgt uit jullie eerdere acties, en “soort zoekt soort” wat we moeten toestaan. We kunnen ons niet de Universele Wet toe-eigenen of aan de gevolgen hiervan ontsnappen. Ja, we kunnen advies geven, maar de uiteindelijke beslissing is aan jullie. Over langere tijd is vrije wil aan jullie gegeven door de Schepper, en het is deze factor die jullie Ras zo bijzonder maakt voor anderen. We hebben in het verleden gezegd dat jullie in jullie toekomstige werkzaamheden zullen profiteren van de ervaring die jullie al hebben opgedaan, en waar je het kunt delen om zo vele zielen te redden zodat ze er zelf niet doorheen hoeven te gaan. Jullie zullen merken dat ‘delen’ een kenmerk van alle geavanceerde Rassen is en dat gaat hand in hand met de bijstand op jullie evolutionaire pad.

Op dit moment is veel van waarover wij jullie hebben geïnformeerd ver boven de meeste zielen om te begrijpen, maar je moet de zaden van kennis al overbrengen voor als jullie evolutionaire expansie ervaren. Velen van jullie zijn al begonnen om de waarheid te begrijpen en dit heeft jullie ogen geopend naar jullie ware potentieel. Tot nu toe zijn jullie met opzet terug gehouden, maar nu is er zo veel informatie vrijgegeven, dat het niet meer terug gehouden kan worden. Jullie zijn veel groter dan jullie je kunnen voorstellen, maar dat zal veranderen in de nabije toekomst als jullie je bewustzijn uitbreiden. De Duisteren hadden gehoopt om jullie terug te houden totdat ze jullie volledig tot slaaf konden maken, maar het is nu te laat en er is geen kans op hun herstel. Zij kunnen als een doorn in uw kanten blijven, maar hun invloed is in verval en voorbestemd om te verdwijnen.

Aanvallen onder valse vlag zijn er nog steeds op aarde, maar ze zullen niet worden toegestaan ​​om invloed uit te oefenen op jullie vooruitgang en ze zijn meer karmisch van aard. Jullie grootste bedreiging op dit moment is de druk die wordt toegepast op jullie munten en onrust is altijd dichtbij om plaats te vinden. We kunnen proberen te helpen bij de besluitvorming, maar uiteindelijk is het van jullie dat telt. Zeker, veranderingen zijn onvermijdelijk omdat het duidelijk is dat jullie oude monetaire systeem scheef is en alleen ten goede komt aan de mensen aan de top in de bankwereld. Een billijke verdeling zal worden ingevoerd en banken zullen worden gereorganiseerd om een ​​meer beheersbare omvang zal hebben die verantwoording kan afleggen aan het volk. Veel veranderingen zijn nodig om zo te zeggen “in de pijplijn”, zoals we al lang hebben geïdentificeerd de oorzaak van jullie problemen. Wees ervan verzekerd dat in de finale afrekening niemand zal worden gemist als het gaat om de re-distributie van jullie geld. Echter, dit alles is om jullie geleidelijk te verplaatsen naar een nieuwe manier van leven waar de geldsystemen niet meer nodig zijn , maar maak je er geen zorgen over daar het enigszins in jullie toekomst ligt.

We weten dat velen van jullie begrijpen dat in werkelijkheid alles in het nu is en dat wanneer je een bepaald niveau door de kracht van het denken weet te bereiken, zal je in staat zijn om ofwel vooruit of achteruit te gaan in de tijd. De Duisteren hebben mensen die kunnen werken op een dergelijk niveau en dat het niet al te moeilijk voor te stellen is waarom die voor hen van belang zou zijn. Het is zelfs zo, zijn ze niet toegestaan is te reizen waar ze maar naar toe willen en hun activiteiten worden voortdurend gecontroleerd, en ze hebben niet de vrijheid die zij zich voorstellen te hebben om te doen wat ze willen. Zoals we technologieën hebben die door vaste materie kan zien zullen jullie begrijpen waarom we ervan overtuigd zijn dat er geen schuilplaats voor hen is.

Je moet voorzichtig zijn met je conclusies na het zien van vaartuigen in de lucht, omdat de Duisteren er veel van zelf hebben, hetgeen weinig bijdraagt aan de mogelijkheid tot identificatie. Het betekent dat incidenten kunnen worden toegeschreven aan ons en dat wij fout zijn. Jullie zullen uiteraard weten dat in de vele jaren dat we in jullie luchten zijn geweest, niets heeft plaats gevonden dat kan worden omschreven als bedreigend of schadelijk voor jullie. We hebben jullie nog nooit een reden gegeven dat jullie ons moeten vrezen en zijn altijd voorzichtig met acties zodat jullie niet in de stress raken. Sterker nog, er is een periode geweest dat wij in actie zijn gekomen en jullie uit de problemen hebben geholpen dat niet eens deel was van jullie karma. Op een dag niet al te ver in de toekomst zullen jullie ons zien en ons ontmoeten als vrienden die we zijn, en we zullen samen gaan in een toekomst die zoveel belooft.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ben altijd blij om in contact te zijn en ik kijk uit naar het moment van de onthulling van de spannende tijden die voor ons liggen, en te helpen bij de voorbereidingen met betrekking tot jullie toekomst die zal komen in de meesten van jullie levens. Een dag niet al te ver weg zullen we elkaar openlijk ontmoeten en dan kunnen we direct samenwerken, wanneer je zal terugkeren naar jullie vroegere niveau. Zo lang hebben jullie gezwoegd en hard gewerkt om je weg terug te vinden naar het Licht. Nu jullie op dat pad zijn kan niets jullie vervulling voorkomen en wij van de Galactische Federatie zullen met jullie zijn.

Dankjewel SaLuSa,

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Vertaling: Elene