Literatuur: ‘Werkelijkheid of Fictie’ – Een boek met boodschappen die mede dienen om een tipje van de sluier over verborgen duurzame technologie op te lichten, teneinde het menselijk bewustzijn te vergroten en zo mogelijk tot actie over te gaan… door Sjaak Damen en Aad van der Hout

Literatuur: ‘Werkelijkheid of Fictie’ – Een boek met boodschappen die mede dienen om een tipje van de sluier over verborgen duurzame technologie op te lichten, teneinde het menselijk bewustzijn te vergroten en zo mogelijk tot actie over te gaan… door Sjaak Damen en Aad van der Hout

image

Het leven valt als een puzzel in elkaar

Boodschappen van ‘Opa-Oma-graancirkelmakers’

‘Werkelijkheid of fictie’
Onder de bovenstaande titel heeft auteur Sjaak Damen een fascinerend autobiografische boek uitgebracht, onlangs in mei. Het gaat onder meer over zijn concrete graancirkel-onderzoek, zijn ontmoetingen met ‘Opa-Oma-graancirkelmakers’, en de indringende kosmische boodschappen en adviezen van hen van ‘gene zijde’ om ons desastreuze leefpatroon aan te passen. Het is een verhaal waarbij, hoewel voor iedere lezer een andere gewaarwording oproepend, gaandeweg een beeld kan ontstaan van meer werkelijkheid dan fictie. De gevleugelde uitdrukking: ‘Er is meer tussen hemel en aarde’ is hiervoor een passende omschrijving.

Opa graancirkelmaker over dit boek: “De uitgifte van het boek en de boodschappen dienen mede om over verborgen duurzame technologie een tipje van de sluier op te lichten, teneinde het menselijk bewustzijn te vergroten en zo mogelijk tot actie over te gaan”. En over hun relatie met Sjaak zegt ‘Opa’, dat hij interesse heeft in graancirkels en ze zelf ook maakt. Daarnaast is hij landbouwer en zit met Sjaak dus op dezelfde golflengte. De missie van ‘Opa-Oma’ wordt door Sjaak, die zij beschouwen als hun zoon, afgemaakt. De communicatie vindt plaats via zijn gaven van helderziendheid en helderhorendheid. In dit artikel zal ik enkele karakteristieke gebeurtenissen nader toelichten.

Graancirkel-onderzoek
Vanaf 2007 zijn allerlei proeven genomen, laboratorium-technisch en wetenschappelijk verantwoord, waarbij een aantal karaktereigenschappen zijn onderzocht van opnieuw geplante zaden uit vorige jaren, zoals val-getal, kiemsnelheid en eiwitgehalte. De gedachtegang hierachter is, dat zaden die in een magnetisch veld hebben gelegen, een afwijkend groeipatroon zouden kunnen laten zien, hetgeen inderdaad het geval is. Door de geconstateerde afwijkingen is objectief vastgesteld dat een aantal graancirkels als ‘hoaxen’ aangemerkt kunnen worden, aangezien zich daar geen meeropbrengsten hebben gemanifesteerd.

Het leverde, en nog steeds, frappante resultaten op ten opzichte van controleveldjes hierbuiten. Verder zijn in de nateelt van enkele echte graancirkels een paar opvallende gen-veranderingen geconstateerd. Zo zijn veel langere aren, zogenaamde turbo-aren tevoorschijn gekomen. En ook aren die ‘ongebaard’ zijn en resistent tegen een groeiremmer. Een veelbelovende ontwikkeling en meeropbrengst in het kader van tarwe-veredeling.

Ook zijn proeven genomen door Sjaak waarbij een sterke bestraling van zaden via de magnetron (2,45Ghz) heeft plaatsgevonden. Ook hier zijn verbluffende waarnemingen gedaan de afgelopen jaren. Dit kiem- en veldonderzoek in een vervolgteelt de jaren daarna liet goed zien dat zaden die bestraald waren sneller kiemden en groeiden dan onbehandeld zaad.

Sjaak toont resultaten
De specifieke boodschap aan Sjaak is, via het doorgeven van de graancirkel-technologie, dat er bewust is geknutseld met het DNA van de mens. Verder is het van belang dat een nieuw gras- dan wel graangewas geëxploiteerd gaat worden. De overbevolking en de mede daardoor verwachte ontstane wereldwijde hongersnood en oorlogen kan daarmee mogelijk voorkomen worden. Een voorwaarde is dat een wereldbeschaving gecreëerd wordt, waarbij verworven rechten naar de zijlijn worden geschoven en de hebzucht wordt ingedamd. In zo’n situatie geldt: dan pas worden jullie opgenomen, zo zeggen ‘Opa en Oma’.

Mediumschap
In de afgelopen jaren zijn vele contacten ontstaan met ‘Opa-Oma- graancirkelmakers’. Dit echtpaar manifesteerde zich dikwijls in fysieke zin, maar zocht (en zoekt) contact met Sjaak vanuit Gene Zijde via droom, typ-opdrachten, telefoon, internet en TV. Zij staan hem bij – beschouwend als hun zoon – in de uitvoering van hun missie van bewustwording van de mensheid. Het boek is een middel om dit doel te bereiken.

De UFO van ‘opa en oma’ manifesteert zich aan de horizon.
Sjaak beschikt over gaven als helderziend- en helderhorendheid om de boodschappen op te kunnen tekenen en verwerken. Dat dit geen eenvoudige opgave is blijkt wel uit het feit dat de informatie van boven veelal ’s nachts wordt doorgegeven. Wanneer daarbij ook in ogenschouw wordt genomen dat de spirituele boodschappen, naast heel praktische raadgevingen, diepgaande kosmische aspecten betreffen, is het geen wonder dat het nogal eens abracadabra is.

Op een gegeven moment, het was eind 2012, was hij ten einde raad over de onbegrijpelijkheid van de doorgegeven teksten. En wist niet zo goed wie hij om nadere uitleg zou kunnen vragen. Tot zijn verbazing kreeg hij op zijn laptop ineens mijn naam en foto door om te raadplegen. Zo gezegd, zo gedaan en Sjaak nam contact op met mij. De spirituele/geestelijke teksten voelden voor mij als zuiver. Ik kon dit bevestigen op basis van mijn verworven kennis en inzichten. En daarmee was de rust bij Sjaak weergekeerd..!

Vanaf begin 2013 ben ik dus als co-auteur betrokken bij dit gezamenlijke project van 4 personen: Sjaak en ik aan Aardse zijde en de twee aan ‘Gene Zijde’..! Gaandeweg het project zijn door de ‘andere twee’, steeds meer gedetailleerde boodschappen verstrekt. Het weerspiegelt ook hun vertrouwen om hun boodschappen over te brengen in deze tegenwoordige tijd. De intensieve gesprekken tussen Sjaak en mezelf, leverden keer op keer ook weer aanvullende informatie op van hen, opa en oma graancirkelmakers. Hieruit blijkt eens te meer dat zij onze gedachten minutieus volgen en hierop zo concreet mogelijk inspelen.

Boodschap-makers van het Universum:
‘Wij komen van ver en jullie begrijpen onze levensvorm nog niet.
Wij komen en gaan.
Wees zuinig op je planeet.
Bestudeer de waarheid.
De toekomst ligt in het verleden.
Geloof in de almachtige schepper.
Je ziel zal voortleven.
De tijd zal dat leren’

Kosmische betekenis graancirkels
Volgens ‘Opa en Oma’ is de betekenis van de graancirkels als volgt door hen geformuleerd: ‘De echte graancirkels zijn bewust een kosmische prikkeling om jullie bewustzijn en het trillingsniveau in beweging te brengen, zodat jullie bewustzijn groeit naar een veel hoger bewustzijn, dat voor jullie begrippen nu nog out-of-the-box lijkt’. Verder geven zij een nadere verduidelijking door: ‘Jullie zijn de kinderen van de Goden en jullie moeten groeien naar een volledig bewustzijn om zo straks één geheel te worden met de rest van de kosmische burgers.’

De mysterieuze of magische boodschappen die door de graancirkels uitgedragen worden zijn bedoeld om de spirituele mens aan te moedigen om meer onderzoek te verrichten en de gevonden data te delen met diegenen die onwetend zijn. De graancirkels evolueren mee met het bewustzijn van de mensheid. Al met al een unieke opdracht aan de aardse mens!

Graancirkels ‘Opa’ in Hoeven
Sjaak Damen en Robbert van den Broeke bij de verzameling ‘graanformatie-monsters’ die Sjaak in de loop der tijd heeft verzameld.

Door Opa en Oma worden een aantal soortkenmerken beschreven. Er blijken maar liefst vijf soorten formaties onderscheiden te kunnen worden en hieronder worden enkele algemene karakteristieken opgesomd.

Blauwdrukken: een vorm van communicatie vanuit een ver in het verleden verloren gegane beschaving die ten onder is gegaan hebzucht. Zij hebben deze blauwdrukken in de bodem weggelegd in de verwachting dat een toekomstige hoge beschaving de beeldtaal zou kunnen ontcijferen ten gunste van hun bewustwording. Van deze graancirkels vol levensenergie krijgt men een ‘sereen gevoel rond je hart’. Dit kan door mij ten volle beaamd worden. Zelfs foto’s hiervan werken helend en genezend, want de mysterieuze kracht van de oudheid reikt heel ver.
Hoaxen: experimenten o.a. door overheden, leger, pharma en mensen zelf..! In deze graancirkels, vaak prachtige kunstvormen in samenwerking met GPS gemaakt, is de sensatie van graancirkelenergie vaak ver te zoeken, ze zijn zielloos.
Andere levensvormen: deze mooie en complexe graancirkels hebben vaak geen directe boodschap voor de mensheid. Maar kunnen ook liefdevolle, helende en genezende energieën bevatten, welke na enkele dagen snel gaan vervlakken door kwade aardse invloeden en de gevoelige fysieke structuur. Het zijn hulpmiddelen om de mensheid te helpen naar het volgende ‘game-level’ te gaan, zo constateert Opa.
Elektromagnetische formaties: deze magnetische velden trekken zwerfstromen aan, die ontstaan door lekke stroomleidingen, zowel boven- als ondergronds, en die tot ontlading kunnen komen. Vaak zijn er tegelijkertijd lichtbollen, ‘shooters’(dwaallichtjes) en andere natuurverschijnselen te zien.
Wervelwind formaties: de oorzaak van het ontstaan is gelegen in de temperatuur van de opstijgende lucht, die een leegte op de grond achterlaat. Dit vacuüm wordt snel opgevuld en levert een draaiing bij stijging op en bij het inklappen van deze windzuil kan een platte en mooi gedraaide gewascirkel ontstaan.
Het onderscheiden van zoveel soorten gewasformaties vereist veel technisch inzicht en energetisch gevoel. Het belangrijkst is echter wat het fenomeen voor de mensheid in z’n spirituele ontwikkeling kan bijdragen. Het ontwikkelingsproces en graancirkelonderzoek van Sjaak vorderde gestaag de laatste jaren, mede dank zij kritische opmerkingen en aanwijzingen van Opa en Oma. Heel bijzonder is zijn ervaring om met hun eigen voertuig/ufo een vluchtje te maken, toen zij nog op een boerderij in Zeeland woonden..!

UFO ‘Opa-Oma’
In detail is ook de werkwijze van het maken van graancirkels beschreven; alles even boeiend van inhoud. Zij hebben in de jaren 1990 veel cirkels zelf gemaakt, ook in samenwerking met hun Engelse vrienden uit Wiltshire (Zuid-Engeland), de bakermat van het graancirkelfenomeen. Wat te denken van ontmoetingen met Opa en Oma, zoals:

Een lijfelijke confrontatie en gesprek met Opa tijdens een carnavalsoptocht in Heerle. Onopgemerkt door de omstanders.
Een conflict met Opa over de schrijfopdracht, wat zodanig emotioneel hoog opliep, dat hij plotsklaps oploste en verdween en Sjaak beduusd achterliet. Na geruststelling door Oma, dat hij wel weer zou verschijnen na tot rust gekomen te zijn, was dit inderdaad het geval. In pais en vree ging hun gesprek gewoon verder.
In november 2013 kwamen Opa en Oma ’s avonds laat op het tuinpad van Sjaak aangelopen. Zij wilden nog even wat kwijt over de kosmische beeldtaal van de graancirkels alvorens zij een tijdje op reis zouden gaan. Als hij hun verhaal zich niet meer geheel voor de geest zou kunnen halen bij het opschrijven ervan, geen nood, dan zouden zij meelezend, de juiste woorden wel toesturen.
Een oud vrouwtje in een supermarkt in Barvaux (België) vroeg hem een flesje te openen, hetgeen hij weigerde; Hierop zei dit vrouwtje, dat Sjaak hij kritisch moest blijven zoeken naar geheime informatie, om daarna in het ‘niets’ te verdwijnen.
Op een ander moment kon Sjaak een onvolkomen bescherming en bijgevolg geknetter in Opa’s pak waarnemen toen deze door de pui-deur van de serre verdween.
Deze voorbeelden vormen slechts een deel van vele frappante ontmoetingen die in het boek genoemd worden. Vaak droegen deze een zodanig karakter en aankleding van de situatie dat het besef pas later bij hem binnenkwam over hun identiteit. Zij manifesteerden zich de afgelopen jaren werkelijk in allerlei gedaanten..

‘Leven doe je op je gevoel.
Gevoel doet je leven.
Licht geeft je kracht.
Kracht geeft je het gevoel het licht te zien.
Zien geeft je het gevoel
die kracht te hebben om te leven’

Kosmische boodschappen – De Goddelijke leraar
Op grond van hun eigen ervaringen – in het verre verleden met hun beschaving ten onder gegaan – willen ‘Opa-Oma’ ons waarschuwen voor ons destructieve gedrag, welke vergelijkbaar zich in dezelfde richting ontwikkelt als zij destijds hebben meegemaakt. Onderstaande waarschuwingen lopen gelukkig steeds meer parallel met acties hiertegen in onze maatschappij. Mensen zien wat er gebeurt en worden massaal wakker. Het bevestigt weer eens dat een universele kijk op de wereldproblemen een absolute noodzaak is, welke omgezet dient te worden in aangepast gedrag. Zij geven van deze ontwikkelingen vele huidige voorbeelden, zoals:

Chemtrails, ontstaan door het met vliegtuigen sproeien van chemicaliën, verzwakken het immuunsysteem van de mens en daardoor treden allerlei ziekten op. Is er een mogelijk verband tussen deze chemtrails en het extreme weer? En afnemende plantengroei, waardoor meer gewas-bestrijdingsmiddelen gebruikt moeten worden?
Chronische klachten o.a. door hogere bloedsuikerspiegel en verhoogde hartslag – diabetes type 3 – veroorzaakt door straling van elektrische apparaten: computer, TV, mobiele telefoon enz.
Het ‘asbestprobleem van de toekomst‘.
De magnetron creëert ‘dood’ voedsel en activeert latente schadelijke stoffen.
Radioactief zeewater – Fukushima! – verdampt en dringt als regenwater in de grond en tast op den duur alle levensvormen aan.
GMO (Genetic Modified Organism): dieren gevoed met antibiotica mogen niet door mensen geconsumeerd worden, maar gevoederd door gmo-gewassen wel? Staat haaks op Europese richtlijnen inzake verbod op import gmo (Monsanto!)
Codex Alimentarius (EU-wetgeving 2012): allerlei beperkingen rond voedselreclame, aan banden leggen van homeopathie en ook voedingssupplementen; met als doel de genezende effecten van de natuurlijke bronnen de wereld uit te helpen ten voordele van de industriële giganten. Wordt het eten van groente uit eigen tuin binnenkort ook strafbaar?
Import van ziekten via het kweken van gevaarlijke bacteriën en virussen? Van de een op andere dag zijn er ziekte-uitbraken de afgelopen jaren geweest bij goed draaiende hygiënische bedrijven, die compleet geruimd moesten worden
Vaccinaties: tegen wat wordt ingeënt en wat zijn de gevolgen voor de gezondheid op langere termijn? Een ingeplante chip op termijn?
Toenemende censuur van ‘vrij’ internet
De macht van de nationale staten wordt gaandeweg verder overgenomen door multinationals..
Buitenaards leven?

Sjaak Damen bezig om monsters gras te knippen uit een grasformatie in zijn buurt. Sjaak houdt bijzonder nauwkeurig een verzameling van dit soort proefmonsters bij.

Opa en Oma willen niet vertellen waar zij specifiek vandaan komen, omdat ‘wij daar toch nog niet kunnen komen’… Zij kunnen net als andere ‘levensvormen’ naast ons leven zonder opgemerkt te worden. Mensen met een bijzondere opmerkingsgave, zoals Sjaak, kunnen hen echter wel waarnemen. Alle levende individuen zijn één en het leven is in jullie handen gegeven door de kosmos’, zo zeggen zij. En ook geesten bestaan uit energie, energie = massa en massa/energie vergaat niet. Dus is hun conclusie dat leven na de dood een feit is..!

Zij geven aan dat mensachtigen, die ooit naar de sterren zijn verhuisd en nu waarschijnlijk de Aarde bezoekend om hun oorsprong beter te begrijpen? ‘Jullie stammen van de Goden af – zit in jullie DNA – maar het meeste moet nog geactiveerd worden’. Hierbij doelen zij op de 2 DNA-strengen die wij gebruiken, maar dat in de naaste toekomst het volledige aantal van twaalf strengen geactiveerd zal kunnen worden. Andere levensvormen hebben in het verleden inbreuk gepleegd op het DNA van de mens. Daarbij zijn, volgens Opa en Oma, de vrije wil en ook goddelijke eigenschappen uit het lichaam gehaald. Hierdoor is bewust karma geschapen in de mensenrassen, waarvoor zij spijt hebben betuigd. Zij mogen echter niet bewust ingrijpen (Niburu?)

Ten slotte
Het moge duidelijk zijn dat deze beknopte uitweiding over de inhoud van dit boek een meerwaarde voor onze geestelijke ontwikkeling kan betekenen. De waarschuwingen van ‘Opa-Oma-graancirkelmakers’ zijn zo indringend van karakter, doordat zij gerelateerd zijn aan hun eigen negatieve ervaringen, waarvoor zij ons willen behoeden. Het medium Sjaak Damen fungeert daarbij heel persoonlijk als doorgeefkanaal. Een concrete opdracht aan hem is om het tarwe-veredelingsproces voort te zetten.

Ter vergroting van ons spiritueel bewustzijn is de boodschap om ons meer te verdiepen in het fenomeen gras-en graancirkels. Verder is het van essentieel belang om actiegerichte maatregelen te nemen om ons desastreuze leefpatroon te doorbreken. Vanzelfsprekend geldt dit ook op agrarisch gebied. Wijzelf zijn immers verantwoordelijk voor de instandhouding van een leefbare Aarde. Kortom een actueel actieplan wat wij allen ter harte moeten nemen. Op weg naar méér werkelijkheid en minder fictie – persoonlijk ‘out-of-the-box’ denken!

Tekst: Aad van der Hout
Tilburg, juni 2014

Heb je interesse in het boek?

1. Het boek ‘Werkelijkheid of fictie’ kun je, voor € 15,00 exclusief verzendkosten, bestellen bij: Sjaak Damen (Steenbergen) via mailadres sjaakdamen@home.nl of bij
Aad van der Hout (Tilburg, co-auteur) via mailadres aadvdhout@hetnet.nl

2. Dit boek is in de volgende boekwinkels te koop voor € 15,00:
# Vermeulen in Steenbergen;
# Pleïade in Tilburg;
# Palaya in Den Bosch.
# Paperas, Heuvel 20 te Sint Oedenrode.

(A4 / 226 pag. / 40 kleurenfoto’s)

Advertenties