Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 25 april 2015

Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 25 april 2015

A new Blossom with photo…

Audiolink: http://youtu.be/ZxYi8cn3fPE

Hier is de link naar de audio van deze channeling. Het luisteren ernaar via koptelefoons is een goede manier!

De transcriptie (afschrift):

We are ready to begin this conversation … although, we my say, that most of it … naturally shall be on our part. We have considered that which we may speak to you of in this moment of your time. Shall we speak of sporting results? We FEEL not.

We zijn klaar om deze conversatie te beginnen … alhoewel, kunnen we zeggen, dat het meeste ervan … natuurlijk ons deel is. We hebben er over na gedacht waar we over kunnen spreken met jullie op dit moment in jullie tijd. Zullen we over sport resultaten spreken? We VOELEN van niet.

So then, what would you have us speak of? Is it not, time after time, we reassure you that LOVE is the only worthy subject? Of course, there is so much that your inquisitiveness desires to have fulfilled. Yet, much would only confuse … if we were to delve into deepness regarding certain matters.

Dus, waar willen jullie waar wij over spreken? Is het niet zo dat telkens weer, we jullie her-verzekeren dat LIEFDE het enige waardige onderwerp is? Natuurlijk, er is zoveel dat jullie nieuwsgierigheid(weetgierigheid) mee moet worden gevuld. Maar veel zou alleen maar in verwarring brengen… als we in de diepte zouden graven betreffende bepaalde zaken.

It is our choice to speak this way.

Het is onze keuze om zo te spreken.

LOVE IS WHO WE ARE.

LIEFDE IS WIE WIJ ZIJN.

LOVE IS WHO YOU ARE.

LIEFDE IS WIE JULLIE ZIJN.

LOVE IS EVERYTHING. … and how many times have you heard us say of this? Yet, for you … it seems LOVE is not always at the forefront of your mind, or indeed your FEELINGS.

LIEFDE IS ALLES … en hoe vaak hebben jullie ons dit horen zeggen? Maar bij jullie … schijnt het dat LIEFDE niet altijd vooraan in je denken staat, of inderdaad jullie GEVOELENS.

This is what we come to impart. To encourage you Dearest Ones …to change your patterns of thought. If you were to see a graph on a computer … that was measuring your Vibration every time you had a thought of some form … You would see how differently the graph moves up and down … just by a very thought and its content.

Dit is wat wij gaan schenken. Om jullie, Liefste Mensen, te bemoedigen… om jullie gedachtenpatronen te veranderen. Als je een grafiek zou zien op een computer… die telkens jullie Vibratie zou meten als die een gedachte of een soort vorm zou hebben… Dan zou je zien hoe anders die grafiek omhoog en omlaag gaat … gewoon door een gedachte en wat daar in zit.

You are understanding more and more, to keep your thoughts on LOVE. To come from LOVE in every thought … in every action.

Jullie begrijpen meer en meer hoe je je gedachten op LIEFDE kunt zetten/en houden.

You are saying to us Blossom, that you are getting there … yet, still so much could be considered to be of lesser intelligent thought pattern. You are in human form … returning to the Highest human form that you were designed to Be.

Je zegt tegen ons, Blossom, dat jullie daar al komen… maar nog zoveel kon worden gezien als dat van een minder intelligent gedachtepatroon. Jullie zijn in de menselijke vorm… terugkerend naar de Hoogste menselijke vorm waarvoor jullie werden ontworpen te Zijn.

Look at the marvels. The wonders of your working physicality. A whole world … an entire system encompassed in the one body. Its battery, if you like … is your soul. Your spirit self. Is it not that when you are FEELING full of LOVE and Joy … that your Energy level rises more and more?

Kijk naar de wonderen. De wonderen van jullie stoffelijke werking. Een hele wereld … een geheel stelsel die het gehele lichaam omvaamt. Diens batterij, zoals je wilt… is jullie ziel. Jullie spirit zelf. Is het niet zo dat als je je vol LIEFDE en Vreugde VOELT … dat jullie energieniveau meer en meer omhoog gaat?

In the same fashion … when your thoughts are downcast, is it not that your battery is low … and therefore, not able to infuse your physicality with so much Energy?

Op dezelfde wijze… als je gedachten terneergeslagen zijn, is het niet zo dat je batterij dan laag is … en daarom niet in staat om je stoffelijkheid te doen instromen met zo veel Energie?

This is why, Dearest Ones, we emphasize the importance of recharging your batteries. Plug yourself in to above and allow the Highest Energy to fill you from head to toe.

Daarom Liefste Mensen, benadrukken wij het belang om je batterijen weer op te laden. Plug jezelf in het bovenste en laat de Hoogste Energie je vullen van hoofd tot tenen.

It is spoken of the body being your temple … and we are aware, Dearest Blossom … that sometimes you FEEL that … that which you feed your physical being with … is not always to its Highest benefit. And this concerns you at times.

Er wordt gezegd dat het lichaam je tempel is… en wij zijn ons bewust, Liefste Blossom … dat je dat soms VOELT … waar je je stoffelijke wezen mee voedt … dat niet altijd voor het Hoogste goed is. En dit geeft je soms zorgen.

Think to yourself, about the Goodness that is put in and when done so … how your body thrives. By being given its needs.

Denk aan jezelf over de Goedheid die erin wordt gestopt en als dat gebeurt… hoe je lichaam erop gedijt. Door in zijn/haar noden te voorzien.

What a miraculous invention this human form of yours. Carrying on through … carrying you … under the most difficult circumstances at times. Yet, it serves you on and on. As a pet animal will always be loyal … no matter how you treat it, your physicality strives to do the same.

Wat een wonderbaarlijke uitvinding is deze menselijke vorm van jullie. Almaar doorgaand… jullie dragend… soms onder de meest moeilijke omstandigheden. Maar het dient jullie steeds maar weer. Als een huisdier dat altijd loyaal is… en het maakt niet uit hoe je het behandelt, streeft jullie stoffelijkheid ernaar hetzelfde te doen.

It is important for mind, body and spirit to be in harmony. How may this be accomplished? By uniting the three. By convincing all three that they work as One … For the Highest Good of self.

Het is belangrijk voor denken, lichaam en spirit om in harmonie te zijn. Hoe kan dit worden bereikt? Door deze drie te verenigen. Door alle drie ervan te overtuigen dat ze als Een werken… Voor het Hoogste Goed van het zelf.

By LOVING each component. By visualising Energetic movement … FEELINGS bursting forth of LOVE … and from your very soul … to KNOW Peace and contentment and that all is well.

Door elk component LIEF TE HEBBEN. Door de Energetische beweging te visualiseren… barsten GEVOELENS in LIEFDE uit … en uit je ziel… WEET je Vrede en tevredenheid en dat alles goed is.

There is talk by others from our realms … regarding what you term ‘rejuvenating’ the physical body. By awakening what it KNOWS with inside of itself, in order to do so. We are aware of financial profit made by those concoctions that promise to remove all ageing. They promise this and they promise that. We promise … and we do not wish to charge an amount of money to give you this knowledge … that your bodies … your miraculous form … was not designed to wither … We would like to say …’ to wither and die’… and yet, Blossom is questioning us on this.

Er wordt gesproken door anderen uit onze rijken … over wat jullie noemen ‘rejuvenating’ (verjonging) van het stoffelijke lichaam. Door te ontwaken voor wat dit in zichzelf WEET, om dat te doen. We zijn ons bewust van de financiële winst die gemaakt wordt door die verzinsels die beloven om alle veroudering te verwijderen. Ze beloven dit en ze beloven dat. Wij beloven… en wij willen geen geld vragen om jullie deze kennis te brengen … dat jullie lichamen … jullie wonderbaarlijke vorm … niet ontworpen was om daarin te gaan… we willen graag zeggen … ‘daarin te gaan en te sterven’ en toch vraagt Blossom ons hiernaar.

May we say, that upon other planets … when a soul has spent enough valuable space within a physicality form … it simply chooses to leave and go elsewhere to experience something new. Something that its soul can gain in another place … another form. It does not age as the human form does. It simply … when the soul is removed … ceases to be activated.

Mogen wij zeggen dat op andere planeten … als een ziel voldoende waardevolle ruimte in een stoffelijke vorm heeft doorgebracht … zij wil vertrekken en ergens anders heengaan om iets nieuws te beleven. Iets dat haar ziel op een andere plek kan winnen… een andere vorm. Het veroudert niet zoals de menselijke vorm dat doet. Dit stopt gewoon … als de ziel wordt verwijderd …stopt te worden geactiveerd.

What kind of thought would have been of value … if it was that you were created to be these stupendous human Beings … if it were, that as you moved through this experience … things rapidly degenerated? It is only, Dearest Ones … through the poisoning within your atmosphere and within the food that is processed and also poisoned … that absorbs into your body and therefore, begins a battle.

Welke soort gedachte zou van waarde zijn geweest … als het was dat jullie geschapen werden om deze verbazingwekkende menselijke Wezen te zijn … als het ware, dat terwijl jullie door deze ervaring gingen… de dingen snel dégenereren? Het is alleen, Liefste Mensen… door de vergiftiging in jullie atmosfeer en in het voedsel dat wordt bewerkt en ook vergiftigd wordt … dat jullie lichaam dit en absorbeert daarom begint er een worsteling.

Many now, have cottoned on to this. They are creating fresh grown sustenance that is Pure in its evolving. The food that is grown from the Earth is there to serve in its Purity … and the more that learn to plant and LOVE that which they intend to consume … the healthier your planet and your Good selves shall become.

Velen nu, hebben zich hieraan aangepast. Ze creëren vers gegroeide voeding die Zuiver is van ontwikkeling. Het voedsel dat uit de Aarde is gegroeid is er om zijn Zuiverheid te dienen… en hoe meer er leren om LIEFDE te planten welke zij bedoelen te consumeren … hoe gezonder jullie planeet en jullie Goede zelven zullen worden.

Switch off … remove the mindset that you grow old … you become in constant pain … and then you ‘die’ as you call it. Yet, as you know there is no death … ever.

Zet het uit… verwijder het soort denken waarmee je oud groeide… jullie komen in constante pijn… en dan zullen jullie ‘sterven’ zoals je dat noemt. Maar, omdat jullie weten dat er geen dood is… ooit.

Turn on to the knowledge that your youth … physically … can be reinstated. If you half-heartedly believe this … it cannot take place. Yet, if you KNOW THIS IS YOUR TRUTH … as your years continue on … you will notice not only the difference in theoutside of your form … but the workings that take place inside, also.

Zet de kennis aan dat jullie jeugd … stoffelijk opnieuw kan worden ingesteld. Als je dit maar weifelend geloofd… kan het niet plaats vinden. Maar, als je WEET DAT DIT JULLIE WAARHEID IS … terwijl jullie jaren verder gaan… zal je niet alleen de buitenkant merken van je vorm … maar ook de werkingen die van binnen plaats vinden.

VISUALISE AND FEEL … VISUALISE AND FEEL … VISUALISE AND FEEL THIS AS YOUR TRUTH … and as with all things … this shall be so.

VISUALISEER EN VOEL … VISUALISEER EN VOEL … VISUALISEER EN VOEL DIT ALS JE WAARHEID … en zoals met alle dingen… zal dit zo gebeuren/zijn.

So many of you are aware of conditions that are presented in/as/ through/of you … that take you down a pathway that is so off track …that you sometimes wonder which way to turn.

Dus velen van jullie die zich bewust zijn van condities die gepresenteerd worden in/als/via/ van jullie … die jullie een pad laten afgaan dat zo van het spoor af is… dat jullie je soms afvragen welke kant je uit moet.

This is your indoctrination. These continuing bombardments are there … they are designed to keep you ‘off’ track. It is up to you Dearest souls in/of/through/as LOVE to get yourself back onto the road which takes you into the world of sunshine. A world of Truth and only Truth for Each One … is there waiting for you. Waiting for you to arrive.

Dit is jullie indoctrinatie. De voortdurende bombardementen zijn er… ze zijn ontworpen om jullie van ‘het spoor’ af te houden. Het is aan jullie Liefste zielen in/van/via/ als LIEFDE om jezelf terug te krijgen op het pad dat je in een wereld van zonneschijn brengt. Een wereld van Waarheid en alleen maar Waarheid voor Elk Een… wacht daar op jullie. Wacht op jullie dat je er komt.

All you need to do, is keep walking toward it.

Alles wat je moet doen is er naar toe lopen.

You can sense it now … You can almost taste it now … and you have moments of the FEELING of it … so often these days … that your yearning to get there can sometimes FEEL quite frustrating … and would we use the word … painful … in the waiting of?

Je kunt het nu voelen/merken… Je kunt het nu bijna smaken … en jullie hebben momenten van een GEVOEL ervan… zo vaak in deze dagen … dat je verlangen om er te komen soms best frustrerend kan VOELEN… en gebruiken we het woord pijnlijk … terwijl je erop wacht?

Each individual must walk their path to this world. Many, many pathways lead to this One New Wondrous World. And as you draw nearer to it … you can FEEL the impetus urging you on. How would we describe that impetus?

Ieder individu moet zijn pad lopen naar deze wereld. Vele, vele paden leiden naar deze Ene Nieuwe Wonderbaarlijke Wereld. En terwijl je er dichter bij komt … kun je de drijfkracht je voelen duwen. Hoe kunnen we die drijfkracht beschrijven?

LOVE ENERGY in its Higher form.

LIEFDES ENERGIE in zijn Hogere vorm.

Giving you encouragement … Giving you the desire that burns down deep within you … to become who you are … in reality. Not in this illusion … but to walk out of this illusion … to BREAK FREE … to BREAK THROUGH this pretence …and find YOUR TRUTH.

Die je bemoediging geeft … Die je de wens geeft dat diep in je brandt … om te worden die je bent … in werkelijkheid. Niet in deze illusie… maar om uit deze illusie te gaan om LOS TE BREKEN … om door deze valse voorstelling heen te breken … en om JOUW WAARHEID te vinden.

And, when you get there … Dearest Family … for WE ARE ONE … FEEL NOW as best you are able … what it would be like to reside in a WORLD OF LOVE.
No wars … No deceit … No starvation … No greed … No poverty …

En als je daar aankomt… Liefste Familie … want WIJ ZIJN EEN… VOEL NU … zo goed als je kunt … hoe het zou zijn om te wonen in een WERELD VAN LIEFDE.
Geen oorlogen… Geen bedrog … Geen honger … Geen hebzucht … geen armoede…

JUST LOVE BEING WITH LOVE.

ALLEEN LIEFDE DIE MET LIEFDE BESTAAT.

EVERYWHERE … IN EVERYTHING.

OVERAL … IN ALLES.

A Golden hue shines all around … It is the Light in which you shall reside and the Vibration of it is of a High resonance.

Een Gouden kleur schijnt overal … Het is het Licht waarin jullie zullen wonen en de Vibratie ervan is van de Hoogste resonantie.

Eye contact with Each other shall speak volumes and the heart shall swell … just by this acknowledgment to One another. Thought as to how to assist The Whole is the forefront of your reasoning and your purpose. Laughter shall resound through the air and blend with the music … and create harmony that pleases the ears … which then reaches the soul.

Oogcontact met Elkaar zal boekdelen spreken en het hart zal opzwellen… gewoon door deze erkenning van de Een naar de ander. De gedachte om hoe je Het Geheel kunt helpen zit voorin je redenering en in jullie bedoeling. Gelach zal door de lucht klinken en met de muziek samensmelten… en harmonie creëren die de oren plezier doet … waarna het de ziel bereikt.

Then, Dearest, dearest, dearest souls … that are being challenged time after time, we say to you … When you walk into this world … and you are getting ever closer … then shall you FEEL that you are home!

En dan, dierbaarste liefste zielen … die steeds worden uitgedaagd, telkens weer, zeggen we tegen jullie … Als jullie in deze wereld lopen … en jullie komen steeds dichterbij … dan zullen jullie VOELEN dat je thuis bent!

We thank you for taking charge of your lives. For discovering who you are … by yourselves … For going within and LOVING yourself.

We danken jullie omdat je je leven zelf in de hand neemt. Om te ontdekken wie jullie zijn … via jezelf … Om naar binnen te gaan en om jezelf LIEF TE HEBBEN.

This is your ticket.

Dit is jullie kaartje.

This is how you enter into this new Golden Age.

Dit is hoe je in deze nieuwe Gouden Periode naar binnen gaat.

WE LOVE YOU.

WIJ HOUDEN VAN JULLIE.

Vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl

Advertenties