Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 25 april 2015

Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 25 april 2015

A new Blossom with photo…

Audiolink: http://youtu.be/ZxYi8cn3fPE

Hier is de link naar de audio van deze channeling. Het luisteren ernaar via koptelefoons is een goede manier!

De transcriptie (afschrift):

We are ready to begin this conversation … although, we my say, that most of it … naturally shall be on our part. We have considered that which we may speak to you of in this moment of your time. Shall we speak of sporting results? We FEEL not.

We zijn klaar om deze conversatie te beginnen … alhoewel, kunnen we zeggen, dat het meeste ervan … natuurlijk ons deel is. We hebben er over na gedacht waar we over kunnen spreken met jullie op dit moment in jullie tijd. Zullen we over sport resultaten spreken? We VOELEN van niet.

So then, what would you have us speak of? Is it not, time after time, we reassure you that LOVE is the only worthy subject? Of course, there is so much that your inquisitiveness desires to have fulfilled. Yet, much would only confuse … if we were to delve into deepness regarding certain matters.

Dus, waar willen jullie waar wij over spreken? Is het niet zo dat telkens weer, we jullie her-verzekeren dat LIEFDE het enige waardige onderwerp is? Natuurlijk, er is zoveel dat jullie nieuwsgierigheid(weetgierigheid) mee moet worden gevuld. Maar veel zou alleen maar in verwarring brengen… als we in de diepte zouden graven betreffende bepaalde zaken.

It is our choice to speak this way.

Het is onze keuze om zo te spreken.

LOVE IS WHO WE ARE.

LIEFDE IS WIE WIJ ZIJN.

LOVE IS WHO YOU ARE.

LIEFDE IS WIE JULLIE ZIJN.

LOVE IS EVERYTHING. … and how many times have you heard us say of this? Yet, for you … it seems LOVE is not always at the forefront of your mind, or indeed your FEELINGS.

LIEFDE IS ALLES … en hoe vaak hebben jullie ons dit horen zeggen? Maar bij jullie … schijnt het dat LIEFDE niet altijd vooraan in je denken staat, of inderdaad jullie GEVOELENS.

This is what we come to impart. To encourage you Dearest Ones …to change your patterns of thought. If you were to see a graph on a computer … that was measuring your Vibration every time you had a thought of some form … You would see how differently the graph moves up and down … just by a very thought and its content.

Dit is wat wij gaan schenken. Om jullie, Liefste Mensen, te bemoedigen… om jullie gedachtenpatronen te veranderen. Als je een grafiek zou zien op een computer… die telkens jullie Vibratie zou meten als die een gedachte of een soort vorm zou hebben… Dan zou je zien hoe anders die grafiek omhoog en omlaag gaat … gewoon door een gedachte en wat daar in zit.

You are understanding more and more, to keep your thoughts on LOVE. To come from LOVE in every thought … in every action.

Jullie begrijpen meer en meer hoe je je gedachten op LIEFDE kunt zetten/en houden.

You are saying to us Blossom, that you are getting there … yet, still so much could be considered to be of lesser intelligent thought pattern. You are in human form … returning to the Highest human form that you were designed to Be.

Je zegt tegen ons, Blossom, dat jullie daar al komen… maar nog zoveel kon worden gezien als dat van een minder intelligent gedachtepatroon. Jullie zijn in de menselijke vorm… terugkerend naar de Hoogste menselijke vorm waarvoor jullie werden ontworpen te Zijn.

Look at the marvels. The wonders of your working physicality. A whole world … an entire system encompassed in the one body. Its battery, if you like … is your soul. Your spirit self. Is it not that when you are FEELING full of LOVE and Joy … that your Energy level rises more and more?

Kijk naar de wonderen. De wonderen van jullie stoffelijke werking. Een hele wereld … een geheel stelsel die het gehele lichaam omvaamt. Diens batterij, zoals je wilt… is jullie ziel. Jullie spirit zelf. Is het niet zo dat als je je vol LIEFDE en Vreugde VOELT … dat jullie energieniveau meer en meer omhoog gaat?

In the same fashion … when your thoughts are downcast, is it not that your battery is low … and therefore, not able to infuse your physicality with so much Energy?

Op dezelfde wijze… als je gedachten terneergeslagen zijn, is het niet zo dat je batterij dan laag is … en daarom niet in staat om je stoffelijkheid te doen instromen met zo veel Energie?

This is why, Dearest Ones, we emphasize the importance of recharging your batteries. Plug yourself in to above and allow the Highest Energy to fill you from head to toe.

Daarom Liefste Mensen, benadrukken wij het belang om je batterijen weer op te laden. Plug jezelf in het bovenste en laat de Hoogste Energie je vullen van hoofd tot tenen.

It is spoken of the body being your temple … and we are aware, Dearest Blossom … that sometimes you FEEL that … that which you feed your physical being with … is not always to its Highest benefit. And this concerns you at times.

Er wordt gezegd dat het lichaam je tempel is… en wij zijn ons bewust, Liefste Blossom … dat je dat soms VOELT … waar je je stoffelijke wezen mee voedt … dat niet altijd voor het Hoogste goed is. En dit geeft je soms zorgen.

Think to yourself, about the Goodness that is put in and when done so … how your body thrives. By being given its needs.

Denk aan jezelf over de Goedheid die erin wordt gestopt en als dat gebeurt… hoe je lichaam erop gedijt. Door in zijn/haar noden te voorzien.

What a miraculous invention this human form of yours. Carrying on through … carrying you … under the most difficult circumstances at times. Yet, it serves you on and on. As a pet animal will always be loyal … no matter how you treat it, your physicality strives to do the same.

Wat een wonderbaarlijke uitvinding is deze menselijke vorm van jullie. Almaar doorgaand… jullie dragend… soms onder de meest moeilijke omstandigheden. Maar het dient jullie steeds maar weer. Als een huisdier dat altijd loyaal is… en het maakt niet uit hoe je het behandelt, streeft jullie stoffelijkheid ernaar hetzelfde te doen.

It is important for mind, body and spirit to be in harmony. How may this be accomplished? By uniting the three. By convincing all three that they work as One … For the Highest Good of self.

Het is belangrijk voor denken, lichaam en spirit om in harmonie te zijn. Hoe kan dit worden bereikt? Door deze drie te verenigen. Door alle drie ervan te overtuigen dat ze als Een werken… Voor het Hoogste Goed van het zelf.

By LOVING each component. By visualising Energetic movement … FEELINGS bursting forth of LOVE … and from your very soul … to KNOW Peace and contentment and that all is well.

Door elk component LIEF TE HEBBEN. Door de Energetische beweging te visualiseren… barsten GEVOELENS in LIEFDE uit … en uit je ziel… WEET je Vrede en tevredenheid en dat alles goed is.

There is talk by others from our realms … regarding what you term ‘rejuvenating’ the physical body. By awakening what it KNOWS with inside of itself, in order to do so. We are aware of financial profit made by those concoctions that promise to remove all ageing. They promise this and they promise that. We promise … and we do not wish to charge an amount of money to give you this knowledge … that your bodies … your miraculous form … was not designed to wither … We would like to say …’ to wither and die’… and yet, Blossom is questioning us on this.

Er wordt gesproken door anderen uit onze rijken … over wat jullie noemen ‘rejuvenating’ (verjonging) van het stoffelijke lichaam. Door te ontwaken voor wat dit in zichzelf WEET, om dat te doen. We zijn ons bewust van de financiële winst die gemaakt wordt door die verzinsels die beloven om alle veroudering te verwijderen. Ze beloven dit en ze beloven dat. Wij beloven… en wij willen geen geld vragen om jullie deze kennis te brengen … dat jullie lichamen … jullie wonderbaarlijke vorm … niet ontworpen was om daarin te gaan… we willen graag zeggen … ‘daarin te gaan en te sterven’ en toch vraagt Blossom ons hiernaar.

May we say, that upon other planets … when a soul has spent enough valuable space within a physicality form … it simply chooses to leave and go elsewhere to experience something new. Something that its soul can gain in another place … another form. It does not age as the human form does. It simply … when the soul is removed … ceases to be activated.

Mogen wij zeggen dat op andere planeten … als een ziel voldoende waardevolle ruimte in een stoffelijke vorm heeft doorgebracht … zij wil vertrekken en ergens anders heengaan om iets nieuws te beleven. Iets dat haar ziel op een andere plek kan winnen… een andere vorm. Het veroudert niet zoals de menselijke vorm dat doet. Dit stopt gewoon … als de ziel wordt verwijderd …stopt te worden geactiveerd.

What kind of thought would have been of value … if it was that you were created to be these stupendous human Beings … if it were, that as you moved through this experience … things rapidly degenerated? It is only, Dearest Ones … through the poisoning within your atmosphere and within the food that is processed and also poisoned … that absorbs into your body and therefore, begins a battle.

Welke soort gedachte zou van waarde zijn geweest … als het was dat jullie geschapen werden om deze verbazingwekkende menselijke Wezen te zijn … als het ware, dat terwijl jullie door deze ervaring gingen… de dingen snel dégenereren? Het is alleen, Liefste Mensen… door de vergiftiging in jullie atmosfeer en in het voedsel dat wordt bewerkt en ook vergiftigd wordt … dat jullie lichaam dit en absorbeert daarom begint er een worsteling.

Many now, have cottoned on to this. They are creating fresh grown sustenance that is Pure in its evolving. The food that is grown from the Earth is there to serve in its Purity … and the more that learn to plant and LOVE that which they intend to consume … the healthier your planet and your Good selves shall become.

Velen nu, hebben zich hieraan aangepast. Ze creëren vers gegroeide voeding die Zuiver is van ontwikkeling. Het voedsel dat uit de Aarde is gegroeid is er om zijn Zuiverheid te dienen… en hoe meer er leren om LIEFDE te planten welke zij bedoelen te consumeren … hoe gezonder jullie planeet en jullie Goede zelven zullen worden.

Switch off … remove the mindset that you grow old … you become in constant pain … and then you ‘die’ as you call it. Yet, as you know there is no death … ever.

Zet het uit… verwijder het soort denken waarmee je oud groeide… jullie komen in constante pijn… en dan zullen jullie ‘sterven’ zoals je dat noemt. Maar, omdat jullie weten dat er geen dood is… ooit.

Turn on to the knowledge that your youth … physically … can be reinstated. If you half-heartedly believe this … it cannot take place. Yet, if you KNOW THIS IS YOUR TRUTH … as your years continue on … you will notice not only the difference in theoutside of your form … but the workings that take place inside, also.

Zet de kennis aan dat jullie jeugd … stoffelijk opnieuw kan worden ingesteld. Als je dit maar weifelend geloofd… kan het niet plaats vinden. Maar, als je WEET DAT DIT JULLIE WAARHEID IS … terwijl jullie jaren verder gaan… zal je niet alleen de buitenkant merken van je vorm … maar ook de werkingen die van binnen plaats vinden.

VISUALISE AND FEEL … VISUALISE AND FEEL … VISUALISE AND FEEL THIS AS YOUR TRUTH … and as with all things … this shall be so.

VISUALISEER EN VOEL … VISUALISEER EN VOEL … VISUALISEER EN VOEL DIT ALS JE WAARHEID … en zoals met alle dingen… zal dit zo gebeuren/zijn.

So many of you are aware of conditions that are presented in/as/ through/of you … that take you down a pathway that is so off track …that you sometimes wonder which way to turn.

Dus velen van jullie die zich bewust zijn van condities die gepresenteerd worden in/als/via/ van jullie … die jullie een pad laten afgaan dat zo van het spoor af is… dat jullie je soms afvragen welke kant je uit moet.

This is your indoctrination. These continuing bombardments are there … they are designed to keep you ‘off’ track. It is up to you Dearest souls in/of/through/as LOVE to get yourself back onto the road which takes you into the world of sunshine. A world of Truth and only Truth for Each One … is there waiting for you. Waiting for you to arrive.

Dit is jullie indoctrinatie. De voortdurende bombardementen zijn er… ze zijn ontworpen om jullie van ‘het spoor’ af te houden. Het is aan jullie Liefste zielen in/van/via/ als LIEFDE om jezelf terug te krijgen op het pad dat je in een wereld van zonneschijn brengt. Een wereld van Waarheid en alleen maar Waarheid voor Elk Een… wacht daar op jullie. Wacht op jullie dat je er komt.

All you need to do, is keep walking toward it.

Alles wat je moet doen is er naar toe lopen.

You can sense it now … You can almost taste it now … and you have moments of the FEELING of it … so often these days … that your yearning to get there can sometimes FEEL quite frustrating … and would we use the word … painful … in the waiting of?

Je kunt het nu voelen/merken… Je kunt het nu bijna smaken … en jullie hebben momenten van een GEVOEL ervan… zo vaak in deze dagen … dat je verlangen om er te komen soms best frustrerend kan VOELEN… en gebruiken we het woord pijnlijk … terwijl je erop wacht?

Each individual must walk their path to this world. Many, many pathways lead to this One New Wondrous World. And as you draw nearer to it … you can FEEL the impetus urging you on. How would we describe that impetus?

Ieder individu moet zijn pad lopen naar deze wereld. Vele, vele paden leiden naar deze Ene Nieuwe Wonderbaarlijke Wereld. En terwijl je er dichter bij komt … kun je de drijfkracht je voelen duwen. Hoe kunnen we die drijfkracht beschrijven?

LOVE ENERGY in its Higher form.

LIEFDES ENERGIE in zijn Hogere vorm.

Giving you encouragement … Giving you the desire that burns down deep within you … to become who you are … in reality. Not in this illusion … but to walk out of this illusion … to BREAK FREE … to BREAK THROUGH this pretence …and find YOUR TRUTH.

Die je bemoediging geeft … Die je de wens geeft dat diep in je brandt … om te worden die je bent … in werkelijkheid. Niet in deze illusie… maar om uit deze illusie te gaan om LOS TE BREKEN … om door deze valse voorstelling heen te breken … en om JOUW WAARHEID te vinden.

And, when you get there … Dearest Family … for WE ARE ONE … FEEL NOW as best you are able … what it would be like to reside in a WORLD OF LOVE.
No wars … No deceit … No starvation … No greed … No poverty …

En als je daar aankomt… Liefste Familie … want WIJ ZIJN EEN… VOEL NU … zo goed als je kunt … hoe het zou zijn om te wonen in een WERELD VAN LIEFDE.
Geen oorlogen… Geen bedrog … Geen honger … Geen hebzucht … geen armoede…

JUST LOVE BEING WITH LOVE.

ALLEEN LIEFDE DIE MET LIEFDE BESTAAT.

EVERYWHERE … IN EVERYTHING.

OVERAL … IN ALLES.

A Golden hue shines all around … It is the Light in which you shall reside and the Vibration of it is of a High resonance.

Een Gouden kleur schijnt overal … Het is het Licht waarin jullie zullen wonen en de Vibratie ervan is van de Hoogste resonantie.

Eye contact with Each other shall speak volumes and the heart shall swell … just by this acknowledgment to One another. Thought as to how to assist The Whole is the forefront of your reasoning and your purpose. Laughter shall resound through the air and blend with the music … and create harmony that pleases the ears … which then reaches the soul.

Oogcontact met Elkaar zal boekdelen spreken en het hart zal opzwellen… gewoon door deze erkenning van de Een naar de ander. De gedachte om hoe je Het Geheel kunt helpen zit voorin je redenering en in jullie bedoeling. Gelach zal door de lucht klinken en met de muziek samensmelten… en harmonie creëren die de oren plezier doet … waarna het de ziel bereikt.

Then, Dearest, dearest, dearest souls … that are being challenged time after time, we say to you … When you walk into this world … and you are getting ever closer … then shall you FEEL that you are home!

En dan, dierbaarste liefste zielen … die steeds worden uitgedaagd, telkens weer, zeggen we tegen jullie … Als jullie in deze wereld lopen … en jullie komen steeds dichterbij … dan zullen jullie VOELEN dat je thuis bent!

We thank you for taking charge of your lives. For discovering who you are … by yourselves … For going within and LOVING yourself.

We danken jullie omdat je je leven zelf in de hand neemt. Om te ontdekken wie jullie zijn … via jezelf … Om naar binnen te gaan en om jezelf LIEF TE HEBBEN.

This is your ticket.

Dit is jullie kaartje.

This is how you enter into this new Golden Age.

Dit is hoe je in deze nieuwe Gouden Periode naar binnen gaat.

WE LOVE YOU.

WIJ HOUDEN VAN JULLIE.

Vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl

Advertenties

Boodschap van Matthew via Suzy Ward op 22 april 2015

Boodschap van Matthew via Suzy Ward op 22 april 2015

Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die door veel mensen over de hele wereld worden gesteld. Matthews ziel is contact persoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere Meesters.

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew De gebeurtenissen van de voorbije maanden hebben talloze lichtwerkers aangezet om zich af te vragen: Waarom is aan de vrije wil van mensen die vreselijke dingen doen prioriteit gegeven boven de vrije wil van mensen die niet willen worden geterroriseerd of gedood?

Geliefde familie, er is nooit prioriteit gegeven aan iemand, noch zou dat ooit kunnen. De regeerders van universums zijn gebonden aan het eren van het geschenk van de Schepper van de vrije wil aan elke ziel, en God belichaamde dat edict/bevel in de wetten die het leven in dit universum regeren. Net als al het andere in bestaan zijn wetten energie en energie heeft geen beredenerend vermogen, geen capaciteit om voorrang te geven of besluiten te maken over alles, wat dan ook. Wat energie kan doen is alleen vibreren op een of andere frequentie in overeenstemming met hoe die wordt gebruikt, en in onze uitleg is dat hoe de mensen die op Aarde leven dat gebruiken.

Het orderlijk functioneren van het universum heeft een voortdurend balancerend handelen nodig van de vibrationele frequenties om scheef worden te voorkomen, zogezegd; en net als de microkosmos van het universum die op elk moment de staat ervan beïnvloedt, hebben zielen hun eigen balancerende handelingen. Voor de geboorte, gaan ze – of beter, gaan wij allen – overeenkomsten aan met andere zielen, en in die overeenkomsten zit ieder van de deelnemende individu-contracten die inhouden wat ze ook maar nodig hebben om andere levens in evenwicht te brengen. Dat ‘wat ze ook maar nodig hebben’ is karma.

Maar omdat de Schepper beval dat de vrije wil overal voorrang heeft, dat alles in de contracten – dat er zelfs een contract is – vergeten moet worden als zielen het lichaam in gaan. Feitelijk is dit een goede regeling – anders zou elk leven louter een schema volgen in plaats van het vrijelijk maken van besluiten en om uit de resultaten te leren. En leiding in lijn met contracten is wel toegestaan via boodschappen van de ziel aan het bewustzijn, maar iedereen heeft de vrije wil om die leiding te achten of er ver van af te dwalen. Hoe dan ook, zielen lopen karma op en dat is ‘slecht’ noch ‘goed’- het is het middel waardoor het vorige leven in evenwicht kan worden gebracht in het volgende leven door karma, of de karmische lessen, in het zielen contract te voltooien.

Soms beëindigen gebeurtenissen levens voordat contracten kunnen worden voltooid. Dat was het geval bij twee recente gelegenheden, en we zullen met jullie delen wat we erover leerden door collega’s in het Nirvana. Van de 150 mensen aan boord van de Germanwings Vlucht 9525 hadden er drie het raam van flexibiliteit bereikt in hun contracten clausule van levensduur – dat is, die mensen hadden hun selectie voltooid van karmische lessen, missies en andere ervaringen, en zij zouden naar spirit leven zijn overgegaan op een of andere manier binnen dagen of weken.

Bij aankomst in het Nirvana werd ieder mens liefdevol ontvangen en bij naam begroet, etherische lichamen werden bekrachtigd en tedere, persoonlijke zorg werd gegeven om alle psychische trauma te behandelen die op een of andere tijd voor de crash werd beleefd. In die healingsperiode waren leden in het veld van zielenovergang constant aanwezig.

Terwijl die recente aangekomen mensen klaar werden om zich bij anderen in jullie spirit wereld te voegen werd iedereen de keuze van woning gegeven en diverse activiteiten, en allen die hun contracten nog niet hadden voltooid werden ook drie opties gegeven. Beëindig karmische lessen in het Nirvana waar het leven en leren veel vreugdevoller is dan op Aarde. Ontvang volle credit voor lessen die gedeeltelijk werden geleerd en, in een nieuwe overeenkomst met andere zielen, ga relatief snel weer in een lichaam om de rest van het originele contract af te wikkelen en voeg er aan toe wat er nog meer gewenst is in het nieuwe leven. De derde optie is, in overeenstemming met iemand op Aarde, regel een zielen transfer, of “walk-in” – het voordeel is het ‘sparen” van jaren door een volwassen lichaam binnen te gaan in plaats van dat van een pasgeborene, maar omdat er serieuze uitdagingen zijn, is dat zelden ook een zielenkeuze.

We willen nog spreken over een ander aspect van het vlieg ongeluk. De eenstemmigheid van jullie analisten is dat de co-piloot Andreas Lubitz plande om zelfmoord te plegen door met opzet het toestel te laten crashen. En om de levens van alle anderen aan boord niet te respecteren. Dat is niet zo, volgens het medische team dat hem persoonlijke zorg gaf om Andreas’ getraumatiseerde psyche te behandelen, die langzaam aan het herstellen is vanwege zijn diepe wanhoop toen hij leerde wat er was gebeurd.

Wat werd gebruikt als bewijs om die consensus/eenstemmigheid stevigheid te geven was de vastberaden pogingen van de jonge man om zijn emotionele breekbaarheid te overstijgen, inclusief de internet informatie die hij voelde te kunnen gebruiken op positieve wijzen om gezonde gedachteprocessen sterker te maken specifiek tijdens vluchten. Momenten nadat de piloot de cockpit verliet, klapte zijn bewustzijn dicht – hij heeft geen herinnering van dat ogenblik of wat er daarna gebeurde. Als dit bekend kon worden, alhoewel het niet degenen zou troosten welke van de mensen hielden die met het vliegtuig naar beneden gingen, het kan wel vrede geven aan denken en hart van Andreas’ familie en vrienden. We zouden erbij kunnen zeggen dat hij niet een van de drie mensen was die hun contracten hadden voltooid.

Het tweede geval is de massacre op de universiteit in Kenia door al Shabaab terroristen, waar bijna hetzelfde aantal levens verloren raakten als bij het vliegtuig ongeluk. Maar, geen van de contracten van de mensen die stierven in het bloedbad op de universiteit bevatte een levenstijd die zou eindigen op die tijd, en alleen hebben dezelfde eerder genoemde drie opties. We willen dat iedereen de liefdevolle ontvangst kon kennen en de persoonlijke zorg die aan elk persoon werd gegeven van wie het leven werd beëindigd maar dat hun families en dierbare vrienden allen de hartbrekende schokkende verliezen kennen en jullie wereld is opgewonden door het barbarisch gedrag dat onbegrijpelijk is.

Enkele van de contracten van de overlevenden houden een “traumatisch, niet dodelijke ervaring” in met flexibiliteit doormakend zoals voor het soort en de timing – wat er gebeurde op de universiteit die deze voorziening invult. Overlevenden die deze ervaring niet nodig hadden voor hun balans zullen dit ‘bewaren’ op een manier voor “credit” in een ander leven of om aan iemand te geven in de worsteling van de overeenkomst-groep met karmische lessen die moeilijker was dan verwacht; in elk geval, de wens van de overlevenden zou een energie stromer in de juiste richting stuwen. Als de wonden van overlevenden levens-veranderende resultaten zouden hebben buiten hun contract, zouden op zielenniveau verbeteringen worden gemaakt om andere ervaringen die hun leven even betekenisvol en vervullend zullen maken zoals ze dat gewild hadden.

Omdat de bedrijvers van de aanval ver voorbij hun contract voorzieningen gingen welke vorige ervaringen in balans zouden hebben gebracht, liepen ze karma op die diverse levens zou nodig hebben voordat evenwicht zou worden bereikt. In het Nirvana, net als op Aarde, zouden steeds hoger wordende vibraties hinderende psychische en cellulaire patronen hebben opgeroepen met karma van die ernst; als de mensen sterven, zal hun levenstijd energie hen automatisch naar de spirit wereld trekken van de lagere derde dichtheid beschaving en hun volgende incarnatie zal dan die bevolking ingaan.

Er is nog een aspect van overeenkomsten van voor de geboorte, die ontworpen zijn voor spirituele en bewuste groei van alle deelnemers in dat gedeelde leven. Als het leven van een persoon eindigt vóór de voltooiing van dat contract, beïnvloedt dit meer dan intense emoties alle anderen in de groep. Voor volwassenen kan dit de echtgenoot inhouden, kinderen, ouders, familieleden, andere relaties, vrienden, collega’s en ieder ander met wie deze mensen nauwe verbindingen heeft en hen met wie in latere jaren banden zouden worden gesloten. Als een “premature” overgang bij een kind gebeurt, samen met de familie, kunnen er klasgenoten zijn, leraren en vrienden maar ook met anderen die belangrijk zouden worden in het leven van die jongere in dit gekozen leven. De contracten van elk mens dat een betekenisvolle rol heeft of zou hebben in dat leven dat werd kortgesloten, moeten worden verbeterd om al die individuen met gelijkaardige gelegenheden te voorzien om hun karmische lessen te voltooien. De originele en latere matching-up van zielen gebeurt in het continuüm, waar alles tegelijkertijd gebeurt.

Ieders deel in een overeenkomst is belangrijk; maar, contracten van individuen en hun bedoeling kan aanzienlijk variëren. Bijvoorbeeld, een ziel kan overeenkomen om de “kapitein” te zijn, zogezegd, om andere deelnemers de gelegenheid te geven hun zwakte te versterken in een of ander gebied waarin deze ziel meester is geworden zoals geduld, genereusheid, bescheidenheid, vergeving, medeleven, zelf-discipline, eerlijkheid, vriendelijkheid, verstandig ouderschap, vlijt. In die gevallen dient de “kapitein” de anderen niet om hun tekortkomingen te bekritiseren, maar door bewonderenswaardige houdingen en gedrag als voorbeeld te stellen die de anderen hebben geïnspireerd om na te streven.

Of een ziel kan overeenkomen karakteristieken te tonen die onwenselijk zijn, misschien jaloersheid, onbeheerste boosheid, zelf-gecentreerd zijn, luiheid, arrogantie, geprikkeldheid, wrok of ontrouw. Door te observeren dat die persoon zijn/haar pijnlijk, beledigend of onproductief gedrag de anderen in die overeenkomst leren om zich NIET zo te gedragen op deze wijze, kunnen zij andere levens in balans brengen waarin een of meer van die trekken dominant waren.

Als een individu wijd verspreid bekend en gerespecteerd wordt, kan het “kapitein-team” worden omgekeerd en een klein aantal deelnemers inhouden wier waarden, prestaties, bemoediging en bijstand sterke aansporingen zijn voor het aangewezen individu om hoge standaarden getrouw te blijven, om vol te houden ondanks oppositie en setbacks, en om door te gaan met streven totdat opmerkelijke prestaties zijn verkregen. Dit kan het geval zijn zelfs als het individu een specifiek mens aanwijst voor zijn of haar succes.

Normaal kiezen zielen in armoedige omstandigheden te leven om hun leven in rijkdom en gemak in balans te brengen, met weinig of geen belangstelling om mensen in ernstige nood te helpen.

Als een ziel incarneert in een gebied dat door oorlog en armoede en als hij als jongere wees wordt die van dan af aan zijn eigen weg moet leren gaan, kan het zijn om vrees en grote problemen te beleven die kinderen was overkomen vanwege zielendaden van hem in een ander leven.

Een ziel kan een kort leven willen hebben in een liefdevolle familie in een vredige omgeving om tot rust te komen na een lang, vermoeiend leven van hard werk en ook om andere doelstellingen te dienen. Het verlies van een kind biedt familieleden de gelegenheid om smart om te zetten naar betekenisvolle ondernemingen; dit kan ook familiebanden versterken of hen uiteenscheuren, wat de anderen nodig hebben voor hun balans.

Zoals onze voorbeelden laten zien, kunnen overeenkomsten veel deelnemers bevatten of maar enkele, en geen van hen weet wat er is overeengekomen. Als je geweten comfortabel is met je besluiten die levens van anderen beïnvloeden, is dat een aanwijzing dat je in overeenstemming handelt met je contract-rol, maar er is totaal geen manier om te weten dat de voornaamste mensen in je leven je volgen of serieus zich afscheiden van die van hen – daarom is spirituele leiding: beoordeel geen anderen. Nooit betekent dit daden van anderen door de vingers zien waarvan jij die onjuist of laakbaar acht, maar eerder dat je je terugtrekt om mensen te oordelen.

Indien het licht echt aan het toenemen is op de planeet, waarom is er dan nog zoveel geweld en wreedheid? In vorige boodschappen hebben we gezegd dat een effect van toegenomen licht-intensiteit de vergroting is van menselijke karakteristieken en gedrag – “goed” wordt beter, “slecht” wordt erger(slechter). Het grootste gedeelte van mensen in jullie wereld antwoordt positief door vriendelijker te worden, bedachtzamer, genereus, samenwerkend, nuttig en open-minded te worden. Dat zorgt niet voor hoofdartikelen in het nieuws, dus hoor je daar niet over.

Maar ook al is de aandacht van de voornaamste media gericht op individuele en georganiseerde groepen wier daden gewelddadig en wreed zijn, berichtgeving houdt ook positieve ontwikkelingen in. Jullie horen over innovaties van hernieuwbare energiebronnen en doorbraken in medisch onderzoek; burgers maken hun dorpen levendiger, steden of cities ook; ze breiden pogingen uit in milieu bescherming en herstel; en bij gelegenheid zijn er multimiljonairs die hun rijkdom overvloedig delen.

Inderdaad moet heel veel meer nog worden gedaan en dat zal ook gebeuren, maar eer alsjeblieft jullie zelf zoals wij dat doen en vier met ons jullie zuivere proces van vandaag. Jullie die weten wie je bent zijn lichtwerkers en de vele miljoenen die dat ook zijn kunnen niet eens dat woord kennen, jullie zijn de voorhoede van jullie gemeenschap, degenen die standvastig doorgaan met het duwen van jullie wereld in positieve richtingen.

Laten wij jullie een voorbeeld geven van positieve en negatieve aspecten van de vergroting van het licht. Na jaren van straffende maatregelen tegen Iran vanwege zijn nucleaire ontwikkelingsprogramma, produceerde een serie gesprekken tussen leiders van dat land en anderen kortgeleden een framewerk voor een diplomatieke oplossing, terwijl beide zijden concessies deden om die eerste fase van samenwerking te bereiken. De meesten in jullie wereld verwelkomden dit als een positieve ofschoon vage eerste stap, maar dat werd solide aan geklaagd door de toegenomen negativiteit van mensen binnen de rangen van de Illuminati of zij onder hun invloed welke deze zaak wilden laten behandelen door militaire macht. Maar alleen de piek van Illuminati houdt nog vast aan de misleiding dat verder déstabiliseren van het Midden Oosten hen controle zullen laten winnen van dat gebied en doorgaan met hun mars naar wereldoverheersing.

Lezers hebben gevraagd of de volgende beweringen waar zijn. Een asteroïde gaat de Aarde in september verwoesten. Een militaire politie macht zal dissidenten bijeenbrengen in de Verenigde Staten en hen gevangen zetten in door FEMA geopereerde kampen. Buitenlandse troepen zijn (Amerika in) gebracht om Amerikanen te doden omdat het US leger geen eigen burgers wil doodschieten. Vele miljoenen zullen verdrinken als de zeeën omhoog komen en de kustlijnen ver in het binnenland onder water zullen zetten. De cabal beheerst het denken van de bevolking door inentingen die geprogrammeerde microchips bevatten. Illuminati zullen wereld chaos veroorzaken door een hologram te scheppen van binnendringende ET’s waarvan ze zullen claimen dat dit legers zijn van de anti-Christ. Deze of gene “rode vlag” terroristen daad zal het excuus worden om de krijgswet in te stellen. Een duistere beschaving die zegt dat ze goedwillend zijn zullen om planeet Aarde heen komen. WW III zal begonnen worden door het met opzet of per ongeluk lanceren van een nucleaire raket. De overdracht van “welzijn pakketten” is aanstaande. De cabal bereidt gebieden voor door onder een aantal gebouwen die tijdelijke leef kwartieren worden, ontsnappingsroutes en/of wapen arsenalen te maken.

Dit zijn voorbeelden van verstoorde informatie, niet-geïnformeerde opinies of scheve interpretaties, lang verouderde mogelijke plannen, lang verouderde mogelijke land/zee veranderingen, beangstigende tactieken leugens of valsheid in boodschappen die gechanneld worden door lage entiteiten die claimen gerespecteerde lichtbronnen te zijn. En juist omdat alle informatie op het internet waardevol is, nooit is het dat, en alles dat mediums aan hun cliënten vertellen. Een lezer schreef wat een vriend zei dat een medium had verteld: De mensen op aarde worden naar een hele grote planeet getransporteerd die groot genoeg is om de bevolking van de Aarde te bewaren. Het zou een reis van verscheiden weken worden om ons te redden, omdat de omgeving van de Aarde onbewoonbaar zou worden. Dit is een vriendelijk meer ontwikkelde groep die zei dat ze hun hulp aanboden voor een betere, vrediger en liefdevolle ervaring die plezierig klonk. De lezer voegde haar vraag eraan toe: “Weten jullie of mensen van planeet Aarde worden weggehaald in het jaar dat eindigt op een negen?”

We zeggen jullie dit, lieve mensen, omdat jullie overstroomd worden door informatie, iets ervan is schokkend of beangstigend, veel ervan in tegenspraak en we weten dat het soms moeilijk is voor jullie om te onderscheiden wat waar en wat niet waar is. Als jullie gedachten niet helder zijn over een zaak waarvan je voelt dat die belangrijk is, vraag dan binnenin je om het antwoord, maak dan je denken rustig en luister naar wat uit je hart en ziel komt. God zei: “Het hart is de zetel van de ziel,” en de ziel kent de waarheid.

Iemand die wist dat mijn moeders kortgeleden reisje inhield om onze familie in Peru te bezoeken, vroeg of buitenaardsen betrokken waren bij de verdwijning van Inca’s uit Machu Picchu of uit antieke gebouwen met precies passende rolstenen die zo veel wegen als honderd ton. Je kunt geïnteresseerd zijn naar de antwoorden.

Toen de bewoners van Machu Picchu hoorden dat Spaanse legers Cusco hadden bereikt en doorgingen met hun bloederige strijd naar beneden vanuit die hoge verhevenheid, begonnen zij een spoor te bouwen naar de andere kant van de lagere Andes gemeenschap; toen dat klaar was, begonnen ze te reizen naar veiligheid en de laatste in de lijn vermomde het begin van dat spoor. Alhoewel dat werd ontdekt, samen met de ruïnes, werd er geen verbinding gemaakt tussen het spoor en de bedoeling ervan.

Om de Peruaanse wens naar hogere, sterkere muren en monumenten te huisvesten, gebruikten leden van ontwikkelde beschavingen die tussen hen in woonden, teleportatie, levitatie en laser technologie. Net zulke hulp werd gegeven in andere gebieden waar mammoet rotsen ook vele kilometers moesten worden getransporteerd naar plekken die werden opgericht, voor piramides en structuren zoals Stonehenge en de hoofden op Paas Eiland.

De mensen die leefden in die tijd waren dankbaar voor de vriendschap van buitenaardsen en hun hulp. Lieve mensen, jullie hebben oneindig meer reden om je dankbaar te voelen – jullie universele familie redden ongeveer 80 jaren geleden het leven van je thuisland planeet en zij hebben jullie geholpen op zeer vitaal belangrijke manieren sedert die tijd. Lichtende wezens vanuit dit universum wachten geestdriftig op de dag, waarop mensen uit andere beschavingen die in schepen boven jullie zitten, en tussen jullie in wonen, of in de Binnenste Aarde wonen, jullie kunnen begroeten als de geliefde familieleden die jullie zijn.

LOVE and PEACE LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

Bron: http://mattthewmessages.blogspot.nl/

Vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl

[NOTE. If
you received this message as a forward and would like to get future messages
directly, please join the Yahoo group. The link is at the top of Matthew’s
Messages page on www.matthewbooks.com.
Join Group now requires
a

cell phone number. To
avoid that, in a new email type
messagesfrommatthew@yahoogroup.com in the To:
line and messagesfrommatthew-subscribe in the Subject: line, then just
click Send.
That registers your
email address on the distribution list.]

Leven in het NU: Wat kunnen we leren van Walter Hagen..?

Leven in het NU:  Wat kunnen we leren van Walter Hagen..?

‘Haast je niet. Maak je geen zorgen.
Je bent hier maar kort op bezoek.
Vergeet dus niet af en toe even halt te houden
en de geur van bloemen op te snuiven…’

image

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hierarchie, 21 april 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hierarchie, 21 april 2015

image

7 Batz, 9 Kank’in, 11 Ik

Selamat Jarin! Deze keer komen we om jullie te informeren over wat er op het moment gaande is in jullie realiteit. De duistere oligarchie die in jullie wereld aan de macht is wordt zwakker. Het behoudt echter op sommige gebieden nog steeds macht, dat ze gebruikt om de overgang naar een nieuwe werkelijkheid te vertragen. De belangrijkste sleutel hiervoor is de manipulatie van de gelduitwisseling tussen de ene internationale bank en de andere. Een consortium van verschillende regeringen en een verzameling van voorgeselecteerde private banken controleert dit proces voor het grootste deel. Door het aanvaardbare te beperken kan dit consortium hetgeen via deze belangrijke weg passeert vertragen of zelfs voorkomen. In dit geval kan in de series transacties die de verschillende benodigde leningen en fondsen mogelijk maken om jullie ofwel te voorzien van gelden of zelfs regeringen te vervangen, worden ingegrepen (in sommige gevallen verhinderd of zelfs gestolen). Deze wrede tactieken hebben de verschillende beloofde welvaartsprogramma’s in het brengen van hun pre-overdrachtsstatus vertraagd, dan wel verhinderd. Enkele overeenkomsten tezamen met een aantal arrestaties van sleutelfiguren hebben recentelijk paniek veroorzaakt temidden van deze oligarchen, aangezien de dreigingen vanuit het internationale rechtssysteem dit listige systeem op haar knieën leek te dwingen.

Tot nog toe hebben er op verschillende niveau’s beneden de belangrijkste oligarchen arrestaties plaatsgevonden. Huidige wettelijke kwesties dwingen ze nu deze snode samenzwering, die de overdrachten voortdurend heeft vertraagd, te heroverwegen. Op dit moment wordt er tussen de oude families, Opgestegen Meesters en degenen die bij het immer veranderende rechtssysteem betrokken zijn onderhandeld over een nieuwe manier om deze duistere cabal te omzeilen. De leiders in deze tegenbeweging zijn de belangrijkste BRICS-landen en het juridische team dat geleid wordt door een aantal extreem moedige personen. De door ons aangewezen liaisons zorgen ervoor dat een aantal van deze stappen tussen alle betrokken partijen wordt gecoördineerd. Onze gezamenlijke doelen zijn het creëren van een nieuw transparant internationaal bankensysteem en een volledige levering van de welvaartsfondsen tezamen met de interim opkomst van nieuw bestuur. De volgende stap in enigerlei wereld die is gevuld met toenemend bewustzijn is de overgang van beperkte verdeling van rijkdom naar een welvaart voor de massa. De cabal begrijpt dit en werd te lang toegestaan door te gaan met haar “pesterijen”. Jullie moeten snel afstappen van geld en het toekennen van “kunstmatige waarde” aan goederen.

Technologie die voor jullie beschikbaar is werd voor jullie verborgen eenvoudigweg doordat het snel deze voorwaarden kan creëren. Nadat jullie eenmaal de noodzaak voor een beperkte economie ontstegen zijn en in totale overvloed terecht zijn gekomen, worden de fundamenten van jullie mondiale gemeenschap overbodig. Wat dan nodig is, is een moreel middel om waarlijk te begrijpen hoe ieder persoon vrijelijk omgaat met een ander en hoe zo’n gemeenschap werkt. Deze zaken worden geregeld door de vier sociale wetten en door de aard van een galactische gemeenschap. Het punt dat we maken is dat degenen die weten hoe jullie en jullie gemeenschappen zich ontwikkelen, zich realiseren wat er voor jullie ligt. Het duister is simpelweg een zeer sterke kniesoor die haar laatste dagen gebruikt om het onvermijdelijke uit te stellen. Nadat nieuw bestuur eenmaal op zijn plaats is, kan disclosure het ons mogelijk maken het goddelijke plan dat ons door de hemel is gegeven uit te voeren. Dit proces maakt het ons vervolgens mogelijk om te landen en onze mentoren toe te staan jullie snel in te wijden over hetgeen Volledig Bewustzijn met zich meebrengt. Daarna kunnen jullie de Kristallen Lichtkamers gebruiken om jullie transformatie te vervolledigen en jullie lange reis vanuit de nacht terug naar de dag te beëindigen!

Dit proces zal jullie feitelijk in staat stellen de eeuwen, die een dergelijke evolutie normaal gesproken duurt, vooruit te springen. Jullie hebben deze hemelse dispensatie aangezien jullie een zeer onrechtvaardige sprong in beperkt bewustzijn beëindigen en Gaia jullie hulp nodig heeft. Ze kijkt toe terwijl haar ecosystemen krimpen en transformeren. Dit proces vereist jullie snelle terugkeer naar jullie voormalige volledige bewustzijnsstaat. Daarom werden wij door de Hemel aangesteld om jullie Opgestegen Meesters en de Agarthanen te assisteren. Weet dat jullie een essentieel aspect zijn van het Goddelijke plan van de Schepper. Wij zijn in Goddelijke dienst van dit plan en ons werd een aantal doelen gegeven om te realiseren toen we hier aankwamen. Het eerste belangrijke punt is er een van niet directe bemoeienis. We zijn daarom verplicht vertrouwen, zekerheid en vriendschap te verkrijgen van degenen die nu onze aardse bondgenoten zijn. Deze procedure kostte ons bijna twaalf jaren. Momenteel begrijpen we goed hoe moeilijk het is deze transformatie te laten verlopen. We vragen eenvoudigweg om jullie voortdurende positieve ondersteuning in hetgeen een zeer gevoelig aantal zaken is.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen vandaag met zeer interessant nieuws! De weg voor de ontvangst van jullie zegeningen wordt door onze medewerkers vrijgemaakt. Deze zeer genadige Wezens hebben hun bronnen en vaardigheden gebruikt om overeenkomsten en allianties te sluiten met zowel oude families als bepaalde sleutelnaties. Deze gezegende activiteiten vinden op de juiste tijd plaats hetgeen het mogelijk maakt dat een nieuw transparanter bankensysteem zich manifesteert . We zijn dankbaar voor hun kennis en hun vaardigheden om groepen te vormen die klaar staan om jullie een heel eerlijk bankensysteem te brengen alsmede een middel om eindelijk die trusts te leveren die lang geleden door ons zijn opgezet. Ze vertellen ons dat we de feitelijke uitleveringen van deze fondsen zeer dicht naderen. Bovendien wordt van deze fondsen verwacht dat ze jullie voorzien van een wettelijke manier om jullie nieuw bestuur te geven. Intussen wordt ons door de hemel verteld dat een nieuwe golf energieën zorgt voor een hele serie inleidende zaken, die nodig zijn om jullie voor te bereiden op jullie Ascentie in jullie levende Kristallen Lichtkamer.

Terwijl deze procedure zich voorbereidt op het vergaren van momentum, moeten we jullie waarschuwen dat er een mogelijkheid bestaat voor lichamelijke pijn in jullie onderste chakra’s. Wees je hiervan bewust en wees klaar voor hetgeen ernaar alle waarschijnlijkheid nu al met je gebeurt. Jullie talloze Beschermengelen doen voornamelijk dit werk. Wanneer deze pijnen op enig moment overweldigend lijken consulteer dan je gezondheids- en healingprofessionals. De jullie toegewezen medische teams reguleren jullie gesteldheid. Ze gaan tot op zekere hoogte met jullie samenwerken. Dat is waarom we jullie het bovenstaande suggereren. Desalniettemin, wees erop voorbereid dat jullie gezondheidszorgers lichtelijk verward zullen zijn door wat ze zien. Het meeste van wat er gebeurt zijn in essentie energieoverdrachten. Zo’n enorme verandering is gewoonlijk iets dat vreemd is voor ze. Wees daarom klaar om je te laten helpen door iemand die met dit soort verschijnselen werkt. Wees vervolgens klaar om ons te vragen voor de benodigde hulp.

Al deze veranderingen maken deel uit van een grotere transformatie die tientallen jaren geleden door de Hemel is vastgesteld. Ons deel hierin is jullie te adviseren en waar nodig je te helpen in dit proces. Nadat eenmaal vele regeringen en hun bemoeienissen zijn gedeactiveerd, zijn we voornemens om overal publiekelijk te verschijnen en jullie ondersteuning en healing te brengen. Het publiek werd geleerd om niet te geloven in ons bestaan en om ons verschijnen tot een minimum te beperken. We moeten in staat zijn om de mensen te hoeden en hen te begeleiden. Ieder van jullie is kostbaar. Jullie zijn hier en daarom komen jullie die veranderingen tegen die door de Hemel werden bepaald. Jullie beperkt bewustzijnslichaam is breekbaar en hetgeen plaatsvindt kan voor jullie choquerend zijn. Wees je hier altijd van bewust en besef dat veel van wat jullie overkomt voor de meesten een mysterie is. Raadpleeg ons, Geliefden, en weet diep in je hart dat jullie waarlijk door ons worden Geliefd!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschap. Het is essentieel dat jullie positief blijven, ondanks het constante gevoel binnenin je dat er ofwel niets verandert ofwel dat de komende sociale, economische of monetaire veranderingen onmogelijk kunnen gebeuren. Overstijg dit ongeloof en weet dat dit rijk waarachtig verandert! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja

Bron:  http://www.paoweb.com/uf042115.htm