‘Roomboter versus margarine’ – YouTube

‘Roomboter versus margarine…’  – video

Advertenties

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht, 23 maart 2015

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht,  23 maart 2015

image

Blossom: Hallo mijn vrienden … staan we allemaal klaar voor een volgende opwindende episode?

Federatie van het Licht: Wij zijn natuurlijk EEN met jullie … zoals we dat zijn met ALLE dingen.

Blossom: Geweldig! Nu, enkele dingen … en ik ben niet zeker of we daar in willen duiken of niet… maar voor een penny of een pound, zoals ze zeggen. Kunnen we tot de kern komen van de Waarheid? Ik weet dat we daar eerder in groeven… enkele jaren geleden… en ik kwam toen totaal in verwarring en raakte verloren. Nu, ik zoveel meer verlicht ben …!!!! ???? …kunnen we dat nog eens proberen?

Federatie van het Licht: We zijn altijd blij om te helpen bij het begrijpen, waar we maar kunnen. WE zijn ons bewust dat je je in verwarring VOELT betreffende het feit dat … als er iets is gebeurd … als je dat hebt gezien/gevoeld met je hart en ogen … dat je niet kunt ontkennen dat het een feit is/of de Waarheid is. Maar, jouw ding is dat een specifiek feit je onprettig kan laten VOELEN… maar je weet … als feit… dat het is gebeurd. Het is, zoals je zou zeggen… WAAR.

Blossom: Dat is zo. Maar, je zegt als iets je onprettig laat voelen… ga dan verder… omdat het niet JOUW WAARHEID is.

Federatie van het Licht: Ja, dat zeggen we… omdat het aan te raden is dat te doen. Dus laten we proberen om hier tussen in te differentiëren. Een feit is een feit… in de illusie, laten we daar aan denken… en we zeggen dat als een ‘verhaal’ niet resoneert met je… dan is het niet JOUW WAARHEID.

Blossom: Ja, toch resoneert oorlog niet met mij… daarom is het mijn waarheid niet… toch weet ik als feit dat die wel gebeurt… die is WAAR. Zie je wat ik zeg?

Federatie van het Licht: Inderdaad. En wat wij schetsen is …’oorlog’ bijvoorbeeld… ‘klinkt niet als Waar’…voor jou. Maar dat kan het wel zijn voor een ander.

Blossom: Toch gebeurt het echt wel… daarom is het waar?

Federatie van het Licht: Het is een feit. Het is ook een feit dat het een heel gecompliceerde zaak is.

In jullie wereld, Blossom … in je dagelijkse leven … concentreer jij je op oorlog?

Blossom: Nooit.

Federatie van het Licht: Daarom, in JULLIE WERELD… IN JOUW WAARHEID… resoneert het niet. Het komt niet eens in je gedachten. En als dat wel zou gebeuren… VOELT het niet GOED.

Iemands EIGEN WAARHEID is dat waardoor MEN ZICH GOED VOELT. Dit is WAAR.

Zoek ‘Waar’ op… in overeenstemming met feit of werkelijkheid.

Zoek op ‘Waarheid’ … de kwaliteit of de staat van waar zijn.

Blossom: OK… dit gaat een echte test voor me worden. Want ik vind dit verwarrend. Ik ga proberen mijn denken helder te maken en jullie er over laten spreken… wil je dat?

Federatie van het Licht: Op zekere hoogte… jij?

Blossom: In ben er voor een penny … voor een pound.

Klik hier voor de audio. (De transcriptie en vertaling staan hieronder.

Blossom: Wow! Dat voelt zo warm en Goed. Dank jullie… volmaakte plek om te eindigen… IK HOUD VAN JULLIE!

Transcriptie (Engels – Nederlands)

The Brightest of Greetings to Each One this fine day.

De Helderste Groeten aan IederEen op deze heerlijke dag.

We smile already, for we are aware of Blossom being a little concerned that she may not be able to intervene with questions that might come up as we are speaking.

We glimlachen al, want we zijn ons bewust dat Blossom wat bezorgd is dat ze er niet tussenin kan komen met vragen die omhoog komen, terwijl we spreken.

Let us see how our little experiment transpires this day … shall we not?

Laten we zien hoe ons klein experiment vandaag gebeurt… nietwaar?

So it is, that you have questions regarding Truth. What is True? What is not?

Dus is het zo, dat je vragen hebt betreffende de Waarheid. Wat is Waar? Wat niet?

One may FEEL differently about a FEELING of something … so therefore, One would say … ‘I FEEL this way about something’ and another may say ‘Well, I FEEL that way about it.’ For each … the FEELING they have is True To/For themself.

Men kan zich anders voelen over een GEVOEL over iets… dus daarom, Men zou zeggen… ‘IK VOEL me zo over iets’ en een ander kan zeggen ‘Nou IK VOEL er zo over.’ Voor ieder… is het GEVOEL dat zij hebben Waar voor hen.

Regarding a matter of a fact … a matter of fact … you may experience something with your own eyes that you do not FEEL comfortable about seeing. You are confusing that we say … ‘If it makes you FEEL uncomfortable, it is not True’ … This is not True! This is not so. We are saying … that if something makes you FEEL uncomfortable … then do not dwell within it … for it serves no purpose. It does not make you FEEL good.

Betreffende een zaak of een feit… een zaak of feit… kun je iets ervaren met je eigen ogen waarover je je niet prettig voelt om dat te zien. Je raakt in de war dat als we zeggen …’als het je onprettig laat VOELEN … is het niet Waar’… Dat is niet Waar! Dit is niet zo. Wij zeggen … dat als iets je onprettig laat VOELEN… ga er dan niet in wonen… want dat heeft geen doel/zin. Dat laat jou je niet goed VOELEN.

AND ONE IS HERE TO SERVE THE WHOLE BY FEELING GOOD.

EN MEN IS HIER OM HET GEHEEL TE DIENEN DOOR ZICH GOED TE VOELEN.

By living in One’s Truth … we simply mean … to follow that which your heart resonates upon/within. Therefore, you are living in your OWN TRUTH. That which FEELS good for you.

Door in Iemands Waarheid te leven… bedoelen we gewoon… om te volgen waarin/waarop je hart resoneert. Daarom leven jullie in je EIGEN WAARHEID. Dat wat goed voor je VOELT.

Blossom is now asking us … ‘If something is there, before your very eyes, which makes you FEEL uncomfortable … that does not mean it does not exist. Therefore, it is True.

Blossom vraagt ons nu…‘Als er iets is voor je eigen ogen, en wat jou je onprettig laat VOELEN… betekent dat niet dat het niet bestaat. Daarom is het Waar.

Yet, we are speaking of different matters.

Maar we spreken dan over andere zaken/dingen.

WHAT YOU ARE … WHO YOU ARE … IS LOVE. This we have established. This is TRUTH.

WAT JE BENT… WIE JE BENT … IS LIEFDE. Dit hebben we gegrondvest/gedaan. Dit is WAARHEID.

TRUTH connected In/As/Through/Of Love.

WAARHEID verbonden In/Als/Via/Van Liefde.

All that is LOVE resonates as TRUTH for you.

Alles dat LIEFDE is, resoneert als WAARHEID voor jullie.

All that is of a lower Vibration … of that same Love … does not FEEL True to One’s BEING. Do you see? One speaks of Being True to One’s self. So therefore, what would you consider the meaning of this? We would say … that Being True to One’s self is following One’s heart In/Of/Through/As Love … in ALL that FEELS of Love … to that individual soul.

Alles dat van een lagere Vibratie is … van die zelfde Liefde … VOELT niet Waar voor Iemands WEZEN. Zie je? Men spreekt van Waar Zijn voor Iemands zelf. Dus daarom, wat denk jij dan wat de betekenis hiervan is? Wij zeggen … Dat het Waar Zijn van Iemands zelf het volgen is van Iemands hart In/Van/Via/Als Liefde… en ALLES dat van Liefde VOELT… voor die individuele ziel.

The TRUE Being that you are is LOVE.

Het Ware Wezen dat je bent is LIEFDE.

Blossom is saying, as we began our conversation via the keyboard … ‘Yet, war is a fact. It is True’. We therefore state … that it is a fact that soldiers are removed from this planet. This is TRUE … and yet, what we are trying to explain … is that it does not have to be in YOUR TRUTH. THE TRUTH of YOUR BEING.

Blossom zegt toen we onze conversatie begonnen via het toetsenbord… ‘Toch is oorlog een feit. Het is Waar.’ Wij zeggen daarom… dat het een feit is dat soldaten van deze planeet worden weggehaald. Dit is WAAR… en toch proberen we uit te leggen …dat het niet in JULLIE WAARHEID hoeft te zijn. DE WAARHEID van JULLIE WEZEN.

If you concentrate … if you feed into that Vibration of war … it becomes more and more of YOUR TRUTH … for you are living within the Vibration of that particular war.

Als je je concentreert … als je die Vibratie van oorlog voedt … wordt die meer en meer JULLIE WAARHEID … want jullie wonen/leven in de Vibratie van die specifieke oorlog.

On the other hand, if you become aware of a beautiful rainbow in the sky … that is caused by the rainfall and the sunshine … that is also TRUE fact that a rainbow appears.

Aan de andere kant, als je je bewust wordt van een prachtige regenboog aan de hemel… die veroorzaakt wordt door de vallende regen en de zonneschijn… is dat ook een WAAR feit dat er een regenboog verschijnt.

If you concentrate upon it … it is YOUR TRUTH. You Vibrate within the Energy of that TRUTH … it becomes YOUR TRUTH.

Als je je daarop concentreert … is het JOUW WAARHEID. Jullie Vibreren in de Energie van die WAARHEID… dat wordt JULLIE WAARHEID.

Both are taking place … war and rainbows. What we are trying to assist you with … is which Truth do you choose to indulge yourself within?

Beiden vinden plaats … oorlogen en regenbogen. Waar wij jullie mee proberen te helpen … is met welke Waarheid jullie je willen koesteren.

For those who understand a little deeper … it is fact … it is TRUTH that, that which you concentrate your thoughts upon … becomes your reality … becomes YOUR TRUTH … because you have drawn it to you. Do you see where we are heading a little now?

Voor degenen die een beetje dieper willen begrijpen… is het een feit … is het WAARHEID dat waar je je gedachten op concentreert … jullie werkelijkheid wordt … JULLIE WAARHEID wordt… omdat je dat naar je toe hebt getrokken. Zie je nu waar we een beetje naar toe gaan?

It is up to you to … we would say if we were writing through Blossom … in inverted commas … it is up to you to ‘invent’ YOUR TRUTH. All One need do is concentrate One’s desires upon that which FEELS good. Each One of you KNOWS within your Being what you would like to do in order to FEEL Happy.

Het is aan jullie … We zeggen, zoals we aan Blossom schreven… met aanhalingstekens …het is aan jullie om JULLIE WAARHEID ‘uit te vinden’. Alles dat men moet doen is zich te concentreren op Iemands wensen over dat wat goed VOELT. Ieder van jullie WEET in zijn Wezen wat je graag zou willen doen om je Gelukkig te VOELEN.

We explained recently that if you go to a place in your mind and make it True for you … then you can FEEL Happy … as if it is actually fact. It is True for you.

We legden kortgeleden uit dat als je naar een plek in je geest gaat en die voor jou Waar maakt… dan kun je je Gelukkig VOELEN…. alsof dit een echt feit is. Het is Waar voor jou.

THE FEELING OF HAPPINESS CREATED BY YOU … IS TRUE FOR YOU.

HET GEVOEL VAN GELUK DAT DOOR JOU IS GECREËERD … IS WAAR VOOR JOU.

Should you desire to carry on concentrating upon that very thought in the happiness that it brings you … you Can/Shall/Will bring that reality from your THOUGHT with inside your Being … to a TRUTH outside of your Being … that can then be appreciated by the Being within. You have made it True. You have brought it into fruition. It is YOUR TRUTH. You resonated with the Vibration of it … therefore, bringing it into YOUR reality … into fact.

Zou je je door willen gaan je te concentreren op die gedachte door het geluk dat dit jou brengt … dan Kun/Zul/Zal je die werkelijkheid vanuit je GEDACHTE van binnen in je Wezen… naar een WAARHEID buiten je Wezen brengen … dan kan die worden gewaardeerd door het Wezen binnenin. Je hebt het dan Waar gemaakt. Je hebt die dan tot verwezenlijking gebracht. Het is JOUW WAARHEID. Jij resoneerde met de Vibratie ervan… en daarom breng je die in JOUW werkelijkheid… hebt die tot een feit gebracht.

This is how we are trying to explain the difference. That which another chooses to be fact … to be Truth in THEIR reality … depends upon which thought they choose to concentrate upon.

Zo proberen we het verschil uit te leggen. Dat wat een ander wilde dat een feit werd… om de Waarheid te worden in HUN werkelijkheid… hangt af van welke gedachte zij kozen om zich op te concentreren.

If you were at a crossroads and to the right was a sign pointing towards a place called ‘Happiness’ and to the left was a sign pointing towards ‘Misery’ … at that crossroads which would be the more Joyous path to take? Automatically you think that we would assume that everyone would take the path to Happiness. Yet, they do not.

Als jullie op een kruising stonden en rechts was een wegwijzer die gericht was op een plaats die ‘Geluk’ heette en links was een wegwijzer die naar ‘Ellende’ ging… op die kruising zou dan wat een meer Vreugdevoller pad zijn om te nemen? Automatisch denk je dat we zouden aannemen dat iedereen het pad naar Geluk zou nemen. Toch doen ze dat niet.

For inside some Beings … within THEIR TRUTH of where they are positioned in the vast journey of the Divine Plan … they may FEEL happier taking the miserable road.

Want binnenin sommige Wezens … in HUN WAARHEID van waar ze zitten op de grote reis van het Goddelijke Plan… kunnen zij zich misschien gelukkiger VOELEN om die ellendiger weg te kiezen.

It is not for you to judge what resonates with another. What works for One certainly does not always work for another. Therefore, we suggest to concentrate only upon that which works for you.

Het is niet aan jullie om te oordelen wat met een ander resoneert. Wat voor de Een zeker werkt, werkt niet altijd voor een ander. Daarom zeggen we je te concentreren op dat wat voor jou werkt.

Create your picture story in your mind. Create your theatrical play. Create the hero within you … that you choose to act out … and by animating this story through FEELING … you enjoy your life.

Creëer je plaatje-verhaal in je denken. Creëer je theaterstuk. Creëer de held in jezelf… die jij wilt spelen… en door dit verhaal te bezielen door te VOELEN… geniet je van je leven.

Your life! You are not here to enjoy another‘s life, in a sence, for we FEEL some may take offence to that. Blossom again is questioning us … for she is reminding us that by One giving out Happiness into the very energetical field of your world … others who are not in that position can pick up on the enjoyment of another.

Jullie leven! Je bent niet hier om te genieten van een ander zijn leven, zeg maar, want we VOELEN dat sommigen dat ons kwalijk nemen. Blossom vraagt ons weer … want zij laat ons er aan denken dat door de Een Geluk te geven in een zeer energetisch veld van jullie wereld… anderen die niet in die positie zitten de vreugde van iemand anders kunnen oppikken.

We smile for she lets us not get away with a single thing … which we are most Happy about … for clarification for all.

We glimlachen want ze laat ons niet wegkomen met een dingetje… waar we zeer Gelukkig mee zijn … ter verklaring voor iedereen.

Yet, what we would reply to that is … that the Joy One ripples forth from the SOUL TRUTH SELF OF LOVE can penetrate into another’s SOUL TRUTH LOVE and assist it to enjoy itself. Do you see the difference? … And we are relieved she is agreeing.

Maar waar we op willen antwoorden is … dat de Vreugde die Iemand laat voort rimpelen uit de ZIELEN WAARHEID ZELF VAN LIEFDE kan penetreren in een ander zijn ZIELEN WAARHEID LIEFDE om te helpen zichzelf te vermaken. Zien jullie het verschil? … en we zijn opgelucht dat ze ermee instemt.

Dearest souls … we are In/Of so much Happiness and Joy of Love … that we … in this moment … can connect with you through sound Vibration. We ask that you open your heart space as you breathe in and exhale … and breath in again and exhale … in order to receive in fullness … the FEELING … the Vibration of Love that we so freely … and Joyously … and Lovingly offer … to you.

Liefste zielen… we zijn In/Van zoveel Geluk en Blijdschap van Liefde… dat we… op dit moment… ons met jullie kunnen verbinden via geluids Vibratie. We vragen dat jullie je hartsruimte openen terwijl je in en uitademt … en in en uit ademt … om de volheid te ontvangen… het GEVOEL … de Vibratie van Liefde die wij zo vrijelijk … en Blij en Liefdevol … aan jullie bieden.

We consider this new structure to be working very well indeed, from our point of view … from OUR TRUTH. That which we have thought about has now been able to manifest through Vibrational frequencies that match … in order for it to become fact. That which we once thought about … speaking through Blossom in this way … has now, through such Joyous concentration upon it … become TRUTH … In Love/As Love/Through Love/Of Love … We now retract our Energy. Thanking all.

We zien deze nieuwe structuur om mee te werken zeer goed, vanuit ons gezichtspunt… vanuit ONZE WAARHEID. Waar wij over hebben gedacht hebben heeft zich kunnen manifesteren via Vibrationele frequenties die passen … om dit een feit te laten worden. Dat waar we eens over gedacht hebben … sprekend door Blossom op deze wijze … is nu, via zulke Blije concentratie erop… WAARHEID geworden… In Liefde/als Liefde/ Via Liefde … Wij trekken nu onze Energie terug. En danken allen.

Website: Blossom Goodchild

Vertaling: Winny – Website

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hierarchie, 24 maart 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hierarchie,  24 maart 2015

Gedurende de laatste paar decennia zagen we hoe onze vennoten hun juridische- en financiële expertise gebruikten om een scenario te scheppen waarin de duistere cabal in een hoek gedreven kon worden zodat ze hun verschillende ongeoorloofde procedures niet af konden maken…

image

5 Akbal, 1 Mac, 11 Ik

Selamat Jarin! We komen terwijl jullie dierbare Moeder Aarde zichzelf oplaadt door de grote hoeveelheid energie die door de Hemel hier naar toegezonden wordt. Deze energie staat symbool voor de behoefte, uitgedrukt door de Hemel, om Gaia de huidige problemen die het Licht tegenkomt te laten oplossen. Op dit moment staan jullie nog steeds aan de vooravond van grote veranderingen. In werkelijkheid zijn deze veranderingen de voorloper van een aantal gebeurtenissen, die klaar staan om te geschieden. Deze energieën zijn bedoeld als donderslagen die een enorm traject van cruciale veranderingen op gang zullen brengen. Jullie financiële systeem zal het eerste punt van deze veranderingen zijn. De middelen om een nieuw en eerlijker banksysteem op te zetten zijn reeds geïmplementeerd. Deze aanpassingen worden op dit moment getest. Tot nu toe lijkt succes verzekerd. Ondertussen worden de vele banken die vasthouden aan het oude systeem gedwongen het nieuwe te accepteren. Talloze landen in Europa, Afrika, Azië en de Amerika’s volgen. Meer van dergelijke instellingen, wereldwijd, volgen eveneens deze beweging. We verwachten dat steeds meer banken een waarlijk wonderbaarlijk netwerk zullen creëren, dat bankieren wereldwijd efficiënter en eerlijker zal maken. Deze veranderingen zullen uiteindelijk vereisen dat NESARA in Noord-Amerika wordt afgekondigd. Krachten werken op dit moment richting dit doel.

De veranderingen in jullie mondiale banksysteem zijn nog maar het begin van een wereldwijde inspanning om bankieren het instrument te maken dat de mensheid zal helpen in plaats van het te beperken. Jarenlang hebben we toegezien hoe de grootste banken en hun verschillende multinationale partners op deze wereld een oorlog met de mensheid hebben laten woeden en streefden naar wereldwijde overheersing over jullie. Deze strijd van moedwil en geld is in feite voorbij. De fiatgeld-valuta die ze ondersteunden hebben verloren en de eerste stap om een nieuw type mondiaal valutasysteem op te zetten is gezet. Deze veranderingen zijn bedoeld om valuta wereldwijd opnieuw in te stellen en om eindelijk een nieuwe goudstandaard in te voeren. Er zal eveneens een voorloper van een nieuwe set maatstaven komen die zuivere uitwisseling van deze gelden wereldwijd mogelijk zal maken. De duistere cabal, die jullie volledig domineert, wordt nu zwakker. Haar enorme macht wordt haar ontnomen. Jullie staan op het punt te zien hoe de belangrijkste figuren van dit ooit zo machtige monopolie gearresteerd worden en uit hun functie ontheven. Regeringen die ooit instellingen waren die de voorschriften van de cabal volgden zullen veranderd worden door de impact van de handhaving van NESARA.

Dit nieuwe rijk zal er een zijn van verfijnde transitie. Jullie zullen een mondiale viering meemaken evenals een door deze nieuwe regeringen formeel afgekondigde disclosure. Deze formele afkondigingen zullen het ons eindelijk mogelijk maken voor jullie te verschijnen en ons tijdschema openlijk aan jullie over te brengen. Op dat moment kunnen we verschillende voorbereidende instructies wat betreft onze landingen bekend maken. We willen jullie een idee geven van hoeveel verkenningsschepen er door ons zijn ingepland om op jullie prachtige vaste gronden te landen. Onze mentoren wensen eveneens een algemene dialoog met jullie te beginnen. Het is belangrijk dat we gezamenlijk een discussie beginnen over jullie ware geschiedenis. Veel van wat jullie weten is geïmproviseerde speculatie. Jullie wegzakken in beperkt bewustzijn in Atlantis dient in het licht te worden gezien van wat er gebeurde tijdens het laatste imperium van Atlantis. Zelfs de Atlantiërs twistten onderling over dit duistere beleid van hoe opstandige dissidenten gestraft moesten worden. Aldus werd dit beleid het land noodlottig en veroorzaakte het haar totale vernietiging. Jullie moeten deze geschiedenis kennen en het in het ware licht begrijpen. De cabal heeft jullie veel te lang gemanipuleerd!

Ons belangrijkste doel is jullie in te lichten over dit alles en jullie voor te bereiden op jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Onze vele mentoren erkennen dit en bereiden jullie met de hulp van jullie Opgestegen Meesters grondig voor op volledig bewustzijn. Dit gewijde proces vraagt ten eerste van jullie om vele foute ideeën los te laten die jullie door de Annunaki zijn ingegeven en vervolgens door hun handlangers herhaald. De huidige duistere cabal kent dit verhaal tot in de details. Millennialang hebben hun voorouders deze foute ideeën in stand gehouden en deze gebruikt om jullie te controleren en te manipuleren. In werkelijkheid zijn jullie vrije Wezens, toegewijd in Licht en Liefde tot goddelijke dienstverlening aan het Licht. Deze dienstbaarheid werd verstoord door de intrige van een aantal Atlantische wetenschappers en priesters. Jullie zullen deze grootse dienst binnenkort weer gaan verlenen. Er is veel dat is voorbestemd om met elkaar te bereiken. We verwelkomen de terugkeer van jullie geweldige sterrennatie. Vele naties die ooit deel waren van het duistere Ancharaanse Rijk wachten in vreugde en verwachting af dat jullie goddelijke dienstverlening aan hen, en uiteraard aan de algehele fysieke schepping, wordt vervuld. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We verschijnen nu met groots nieuws! Gedurende de laatste paar decennia zagen we hoe onze vennoten hun juridische- en financiële expertise gebruikten om een scenario te scheppen waarin de duistere cabal in een hoek gedreven kon worden zodat ze hun verschillende ongeoorloofde procedures niet af konden maken. Het duister plaatste oneindig veel obstakels op het pad van onze medewerkers. Maar de komst van de vloot van onze ruimtefamilies leidde uiteindelijk tot een ander resultaat. Deze vertegenwoordigers uit de ruimte gebruikten hun steeds sterker wordende posities om eindelijk een alternatief te bieden voor wat er steevast gebeurde. Opeens begonnen rechters papieren te tekenen en vaardigden ze bijzondere bevelschriften uit. Het lange proces bewoog zich nu sneller vooruit, precies zoals verschillende hemelse voorspellingen hadden gezegd. Het einde van onze millennialange reis heeft het begin bereikt van het uiteindelijke doel van het Licht voor dit fysieke rijk. We kwamen regelmatig samen met onze relaties in Agartha. Een tijdschema voor de overwinning van de mensheid kreeg spoedig vorm.

Dit proces zou aanvankelijk langzaam op gang komen en aan kracht winnen. Dit is inderdaad het geval geweest. Het is nog maar in het laatste deel van dit eerste decennium van dit millennium geweest dat we echte vooruitgang zijn gaan zien. De duistere cabal startte onze dialoog met een gevoel dat ze ons op een bepaald moment zou kunnen overtroeven. Dankzij de vele relaties van de Galactische Federatie begon dit idee van het duister scheuren te vertonen. Toen het tweede decennium begon, trok het duister zich aanvankelijk terug en zette ze alle onderhandelingen stop. Meer dan een jaar later werden ze door onze relaties gedwongen hun besluit te heroverwegen. In die context begonnen we opnieuw. De resultaten bleven dezelfde als in vele eerdere ontmoetingen. Deze keer werden de gesprekken echter gered door de vurige bijval en groeiende macht van de ontelbare oude families. Het duister werd gedwongen te erkennen dat ze niet langer de overhand had!

We waren gezegend door deze gebeurtenissen en waren verheugd over wat een voortdurende interactie tussen deze vergevingsgezinde families en deze goddelijke ruimtefamilies voortbrachten. Zoals jullie kunnen raden, barmhartige Zielen, begon het duister langzaamaan toe te geven aan onze eisen. Dit heeft geleid tot waar we nu staan. De nieuwere naties van deze wereld kwamen samen onder bescherming van landen die hun verenigde krachten gebruikten om een uiterst gezegende alliantie te smeden! We staan nu bij de daadwerkelijke poorten van een nieuw rijk en zijn in afwachting van de volgende snelle stappen die gezet gaan worden. Deze duistere mondiale oligarchie wordt opgerold. Het is niet langer zaligmakend in deze wereld. Het wordt eerder gereduceerd tot een van de spelers in een toneelstuk. We zegenen de Hemel en bedanken barmhartig eenieder die zijn kracht en middelen heeft aangewend om de mensheid te helpen. We blijven vol van Licht en Vreugde voor alles dat er over de hele aarde gebeurt. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag informeerden we jullie opnieuw over de huidige gebeurtenissen op deze wereld. We komen steeds dichter bij een oplossing en bij het moment dat onze Hemelse- en ruimtefamilies dichtbij ons kunnen zijn. We hebben nog veel werk te verzetten. Laat ons deze tijd wijden aan het mogelijk maken van de noodzakelijke veranderingen. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Bron:  http://paoweb.com/sn032415.htm

Vertaling: Rob/Marja

Roomboter is ‘vet’ gezond…

Roomboter is ‘vet’ gezond

image

Wanneer ik in de supermarkt voor de koeling met margarine en boter sta, weet ik echt niet welke ik moet kiezen: Becel light, Becel omega 3 plus, Blue Band goede start!, Blue Band goed idee!. Of zal ik gewoon voor het Albert Heijn huismerk gaan: AH Lekker op brood, AH Bewust of AH Bewust light? Ik ben wat dit betreft niet bepaald merktrouw en kom dus telkens met een andere soort thuis. Ze claimen allemaal ergens goed voor te zijn; de een voor de hersenen, de ander voor hart en bloedvaten en nog weer een ander geeft je een goede start. En…échte boter – ook wel roomboter genoemd – is eigenlijk nog het lekkerst, maar ja, vanuit gezondheidsoverwegingen laat ik die meestal staan. Want ‘vet is slecht’ horen we overal om ons heen.

Voor iedereen die eigenlijk het liefst roomboter zou willen smeren is er goed nieuws. Roomboter ís helemaal niet ongezond en kan dus weer lekker op brood gesmeerd worden. Misschien kun je zelfs beter boter op je brood smeren dan margarine, halvarine of een ander dieetsmeersel. Vet is namelijk niet slecht en de margarines zijn helemaal niet zo gezond als ze ons willen doen geloven. Door slimme marketing en onjuiste conclusies met betrekking tot oorzaken van hart- en vaatziekten is échte boter gedegradeerd tot ‘slecht’. Tijd voor revanche. Mocht je hier je bedenkingen over hebben, lees dan vooral verder en trek je eigen conclusies.

image

De introductie van de margarine

In de tweede helft van de 19e eeuw hebben de families Jurgens en Van den Bergh – twee groothandelaren in boter – in Oss een bloeiende exporthandel naar het Verenigd Koninkrijk. Kort na 1870 krijgen ze belangstelling voor een nieuw product: margarine. Ze beseffen dat dit in massa geproduceerd kan worden en als betaalbaar vervangingsmiddel voor boter kan dienen. Boter was namelijk een schaars goed in die tijd. In 1900 worden dan ook de eerste margarinemerken Vitello en Solo op de markt gebracht. In 1927 bundelen Jurgens en Van den Bergh hun krachten en vormen samen de Margarine Unie. Kort hierna gaan ze samen met de Lever Brothers uit het Verenigd Koninkrijk en vormen samen Unilever.

In de jaren ’20 van de vorige eeuw nam de vraag naar margarine echter weer af, omdat de boter weer betaalbaarder werd. In 1935 besluit Unilever om vitamine A en D toe te voegen aan margarine, zodat er net zoveel in zit als in boter en middels een campagne in 1938 werd het imago van de margarine (waaronder Blue Band) succesvol opgevijzeld. In 1961 wordt het Margarinebesluit ingesteld, om zo via een verplichte toevoeging van vitamine A en D de vitamine D status van de bevolking te verbeteren. Er was nu ‘officieel’ geen reden meer om margarine als inferieur te bestempelen.

image

Introductie Becel

De margarineverkoop kreeg in 1962 pas echt een flinke impuls door de introductie van het merk Becel. Unilever kreeg destijds vanuit de medische wereld het verzoek om een cholesterolverlagend product te ontwikkelen. Het idee dat verzadigd vet zou leiden tot hart- en vaatziekten had toen net wortel geschoten. Men had namelijk het idee dat veel verzadigd vet zou leiden tot een verhoogd cholesterolgehalte, dat op zijn beurt verantwoordelijk zou zijn voor plaque vorming in bloedvaten en daardoor tot hart- en vaatziekten zou leiden. Unilever ontwikkelde het cholesterolverlagende product Becel (Blood Cholesterol Lowering); een margarine met veel onverzadigde vetten (linolzuur, een omega 6 vetzuur). Aanvankelijk is Becel alleen verkrijgbaar bij de apotheek voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, maar vanaf eind jaren ’60 wordt het op grote schaal verkocht. De marketing was goed uitgedacht: met dit product kon men nu echt de concurrentie aangaan met boter, want vanwege de grote hoeveelheid plantaardige onverzadigde vetten was dit in ieders ogen een gezond alternatief voor boter en ‘harde margarines’.

Transvetten zeer schadelijk

De introductie van Becel was voor Unilever niet alleen mooi vanwege de extra omzet, maar leidde tevens de aandacht af van de mogelijke schadelijkheid van de aanwezige transvetten. Het procedé om margarine te maken bestond namelijk al vanaf het begin van de 20e eeuw uit het partieel harden van onverzadigde vetten. De onverzadigde vetten hebben van nature de eigenschap om vloeibaar te zijn. Om het toch goed smeerbaar te maken, werden deze vetten gehard. Als bijproduct geeft dit echter schadelijke transvetzuren. In de jaren ’50 ontstond er al een discussie over de schadelijkheid van transvetten, die Unilever niet ontgaan kan zijn. In plaats daarvan werd er gediscussieerd over verzadigde vetten die mogelijk oorzaak waren van hart- en vaatziekten. Pas in 1990 werd door de voedingsindustrie erkend dat transvetten erg schadelijk zijn voor hart en bloedvaten. En in 1995 kwam Unilever met een margarine met een aanzienlijk kleinere hoeveelheid transvet.

Bijna een eeuw lang hebben heel veel consumenten onwetend veel te grote hoeveelheden zeer schadelijk transvet binnengekregen. Zeeuws Meisje en Bona – bekende merken van Unilever – bevatten 20-27% transvetzuren! Maar ook andere merken, zoals Hollands Glorie en Blue Band bevatten veel transvetten. Deze producten van Unilever hebben de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg lekker opgeschroefd. Onderzoekers van Harvard hebben geconcludeerd dat deze vetten hebben bijgedragen aan het optreden van ziekten van de kransslagaderen. Vóór de Eerste Wereldoorlog, toen kaas en boter een vast onderdeel van het voedingspatroon vormden, stierven mensen zelden aan trombose in de kransslagaderen. Niettemin brachten onderzoekers hartkwalen hardnekkig in verband met dierlijke vetten. Omdat boter uit dierlijk vet bestaat, hadden de margarinefabrikanten een mooi argument om hun producten als ‘beter voor het hart’ te bestempelen. (Hoe het precies zit met die schadelijkheid van de transvetten beschrijf ik in dit artikel.)

Omega 3 en 6 uit balans

Het is nooit bewezen dat je hartproblemen krijgt en dik wordt van boter en niet van margarine. Echter, hoe meer mensen margarine gingen smeren hoe meer hartziekten er opduiken. Is dit een causaal verband of een toevallige samenloop? Twee belangrijke essentiële vetzuren zijn omega 3 en 6 vetzuren. Ze zijn essentieel, omdat ons lichaam ze niet zelf aan kan maken en we dus afhankelijk zijn van onze voeding om ze binnen te krijgen. Linolzuur (LA) is een omega 6 vetzuur en is zeer rijkelijk aanwezig in plantaardige oliën. Alfa-linoleenzuur (ALA) is een omega 3 vetzuur. De omega 3’s zijn echter nogal zeldzaam in ons dieet. Ze worden traditioneel geleverd door vette vis en zeevruchten. De plantaardige oliën bevatten massa’s omega 6, maar de omega 3 zit alleen in sommige duurdere plantaardige oliën. Wat misschien nog belangrijker is in dit verhaal is dat verhouding waarin we deze essentiële vetzuren binnenkrijgen nog veel belangrijker is. De ideale verhouding omega 3 en 6 gaat van 1:1 tot 1:4. Een grotere inname van omega 6 werkt zelfs de opname van de aanwezige omega 3 in het lichaam tegen.

Waarom nou dit verhaal over essentiële vetzuren? Door de agressieve promotie van goedkope plantaardige vetten is de linolzuur (omega 6) zwaar oververtegenwoordigd in onze voeding en dus het aandeel omega 3 enorm ondervertegenwoordigd. Internationaal vetzuurspecialist dr. Mary Enig geeft aan dat veel linolzuur hartinfarcten uit kan lokken, maar ook tal van andere aandoeningen waaraan ontstekingsprocessen en afwijkingen van het immuunsysteem ten grondslag liggen, zoals reuma, astma en kanker. Verder verlamt een onnatuurlijke hoeveelheid linolzuur het immuunsysteem. Zonnebloemolie is nog een poos met succes toegepast bij transplantatiepatiënten. Door het immuunsysteem te verzwakken, worden de afstotingsverschijnselen onderdrukt. Ook worden lichaamscellen vanaf een ratio 1:4, dus vier keer meer linolzuur dan alfa-linoleenzuur, minder gevoelig voor het bloedsuikerregulerende hormoon insuline, wat weer diabetes tot gevolg kan hebben.

Inmiddels krijgen we zoveel linolzuur binnen, dat de balans volledig zoek is. In een land als Nederland wordt 20-30 keer meer linolzuur dan alfa-linoleenzuur geconsumeerd. Ook de consumptie van margarines draagt hier een steentje aan bij. Pas de laatste tijd wordt er ook omega 3 aan een aantal margarines toegevoegd, maar tot die tijd bestonden de margarines alleen uit linolzuur. Ook nu er wel omega 3 aan toe wordt gevoegd, is de verhouding niet om over naar huis te schrijven. Ik kan mij niet voorstellen dat de margarineproducenten hier niet van op de hoogte zijn. Het kan zijn dat ze hier liever niet teveel ruchtbaarheid aan geven, omdat een margarine of olie met een evenwichtige verhouding namelijk veel duurder is. En de consument? Die krijgt al jaren veel te veel ‘gezond’ linolzuur binnen.

image

Introductie van Becel pro-activ

In 2000 lanceert Unilever het paradepaardje Becel pro-activ. Het is zeker een succes geworden, want pro-activ is inmiddels het bestverkochte cholesterolverlagende voedingsmiddel ter wereld. Waren het in 1962 nog de plantaardige vetten die in Becel de cholesterol moesten verlagen, bij Becel pro-activ zijn het de toegevoegde plantensterolen (een vorm van cholesterol) die het ‘slechte’ cholesterol verlagen. Op de site van Becel staat vermeld dat dit product het LDL-cholesterol actief verlaagt bij gebruik van 3 porties per dag (waarbij 1 portie goed is voor 2 boterhammen). Op hun site waarschuwen ze dat dit product uitsluitend bedoeld is voor mensen die een hoog cholesterol hebben en niet voor personen met speciale voedingsbehoeften, zoals zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen onder de 5 jaar.

Verder lezen > >

Bron:  www.sanova.nl