Buitenaards.net: ‘Ascentie en Disclosure – Wij zijn zelf aan zet …’ door Micha Beuger, 5 mei 2014

Buitenaards.net: ‘Ascentie en Disclosure – Wij zijn zelf aan zet…’ door Micha Beuger, 5 mei 2014

Ongeduldig wachten op redding?

Er bestaan spirituele mensen, die met ongeduld wachten, totdat zij worden gered. Door buitenaardsen of door wie of wat dan ook. Ik kan mij voorstellen, dat sommige lichtwerkers in hoge nood verkeren, maar ik heb weinig rechtstreeks contact met deze categorie, zodat ik daar nauwelijks over kan oordelen. Wachten op iets, werkt vaak averechts, omdat realisatie dan wordt verschoven naar de toekomst, die wellicht nooit komt. Wachten op redding is nog minder effectief.

Omdat je dan je heil buiten en boven jezelf zoekt. Met het risico, dat je de verkeerden vertrouwt en een speelbal wordt. Van machthebbers, die hun spel al duizenden jaren spelen. En hun slachtoffers zoveel mogelijk in beperkingen houden. Zodat die zich niet herinneren, dat zij eeuwige, machtige wezens zijn. Wij kunnen wellicht nog niet buiten externe hulp. Daarom is het onmisbaar om zeker te weten, dat we de juiste helpers vertrouwen. En we de vervulling van onze wensen in het NU geplaatst houden. In vertrouwen, dat alles al bestaat en slechts waarneembaar hoeft te worden gemaakt.

Wij ontvangen overvloedige hulp van verborgen helpers

Wat wij nog niet zelf kunnen doen en wat voor ons onmisbaar is, wordt voor ons gedaan. Zoals het tegenhouden van gevaarlijke meteorieten en anderszins afwenden van rampen. Uit respect voor onze keuzevrijheid, wordt dit alles zoveel mogelijk op de achtergrond verricht. Terwijl wij zoveel mogelijk zelf handelen. Corrupte en machtsbeluste lieden worden gearresteerd en berecht, maar wel door onze eigen politie en justitie. Althans volgens de reguliere media, want die zijn een graadmeter voor onze mate van Disclosure. Maar misschien moet er eerst nog minstens één generatie uitsterven. Voordat onze wereld door al haar bewoners als vreedzaam en transparant wordt beleefd.

Hindernissen bij het realiseren van Disclosure

Het is hoogst onzeker, of en wanneer wereldleiders hun contacten met buitenaardse beschavingen officieel toegeven. En of en wanneer er massale landingen plaats vinden. Zoiets kan nog eeuwen duren, maar voor hetzelfde geld al deze maand plaatsvinden. Ik zie iets dergelijks nog niet aankomen. Ik geloof niet meer zo in deadlines, goddelijke decreten en ingrepen van buiten- en van bovenaf in onze keuzevrijheid. Die zijn overvloedig via lichtwerkkanalen aangekondigd. Maar in de realiteit kwam daar bar weinig van terecht. Ik heb het wachten op spectaculaire manifestaties losgelaten. Onze Galactische Federatie werkt sinds slechts decennia, afdoende professioneel samen met het Ashtar Commando. En fuseerde pas in 2012 met de Unie van het Andromeda melkwegstelsel, waarop vrijwel al onze planeten lid werden. Wereldwijde, officiële erkenning van buitenaardse samenlevingen, vindt volgens mij op zijn vroegst in 2017 plaats. Zolang er nog oorlog bestaat, met opzettelijke misleiding via de media, zolang bestaat er ook nog 3D in onze wereld. En zitten velen nog gevangen in tijdsafhankelijke processen. In plaats van te kunnen manifesteren in het NU.

Het imagoprobleem van het fenomeen buitenaards

Het buitenaardse kampt met een nogal negatief imago. Helaas is dit enigszins terecht. Zelfzuchtige wezens hebben duizenden jaren terug met ons DNA geknoeid. En nog in de vorige eeuw, werkten wereldregeringen heimelijk samen met buitenaardsen van twijfelachtige reputatie, wat grote schade heeft veroorzaakt aan Aarde en mensheid, ja zelfs substantieel heeft bijgedragen aan alle ellende van de Tweede Wereldoorlog. Onze kernwapens zijn vooral te wijten aan buitenaardse technologieën. Zie de klokkenluiderij van Laura Magdalene Eisenhower, een achterkleindochter van de gelijknamige president van de VS. In de huidige omstandigheden, is het haalbaar noch gewenst, dat wereldleiders, zoals Barack Obama, oude beerputten opentrekken, want dat is helaas onvermijdelijk bij zulke publieke onthullingen. De meeste wezens, die zich destijds misdroegen, zijn ondertussen naar het Licht gegaan. Hun planeten zijn nu lid van de Galactische Federatie, zij het soms met sancties, zoals een gebiedsverbod op Aarde. Het is in ieder geval wijs, de mensheid voorlopig niet met ze te confronteren. Zelfs de Galactische Federatie raadt sleutelfiguren aan, een en ander nog geheim te houden. Zo mogen astronomen niet bekend maken, dat zij bij Sirius A en B, bewoonbare planeten zien. Waarvoor sinds kort de technologie beschikbaar is. Disclosure wordt daarom tijdelijk over een andere boeg gegooid. De vertraging van mogelijk tientallen jaren, valt in het niet bij de eventuele chaos door geforceerde Disclosure.

Disclosure verloopt nu meer op persoonlijke basis

Wat ik wel steeds meer zie gebeuren, is subtiele mentaliteitsveranderingen, dankzij ervaringen op persoonlijke basis. Disclosure gaat hand in hand met ascentie. Hoe meer wij terugkeren naar Eenheidsbewustzijn, hoe meer wij integreren met al onze individuele aspecten, ook met al onze buitenaardse levens. Wij zijn oude meesters, die nog slechts volledig hoeven te ontwaken. Wij hebben overvloedige ervaringen met werelden van volmaakte vrede, heelheid en schoonheid. Wij weten, dat het echt mogelijk is, ecosystemen waarbij alle wezens in liefde met elkaar leven. Wij hebben dit alles en veel meer aan den lijve ondervonden, alleen zijn sommigen dit vergeten. Ook Aarde kan – weer – paradijselijk worden. Al is onze planeet onvoorstelbaar ingewikkelder, zodat dit een co-creatie voor vergevorderden is, maar dat zijn wij echt. Naarmate wij ascenderen, worden onze blikvelden ruimer en zien wij onze tot nu toe beperkte belevingen integreren in het Grote Geheel, waarin alle puzzels wél kloppen en zinvol zijn. Disclosure is vooral herontdekking van je ware zelf. Uiteraard hoort bij deze zelfrealisatie, tevens onbelemmerde omgang met al onze kosmische vrienden.

Elkaar stap voor stap tegemoet komen

Bij Disclosure zijn wij momenteel zelf aan zet. En dat blijft zo. Dat wil zeggen, dat zowel wij als zij constant zetten doen. Of correcter gezegd, stappen zetten, naar elkaar toe. Gelukkig is bij de meeste stappen geen weg terug, zodat blijvende vooruitgang wordt geboekt. Vanwege de onomkeerbaarheid van dit proces, worden alle Disclosure projecten voortaan centraal gecoördineerd en minutieus op elkaar afgestemd. Hierbij zijn tevens ons Cluster Bestuur, de geascendeerde meesters en de aartsengelen onmiddellijk oproepbaar. Alle persoonlijke ontmoetingen worden bovendien bijgestuurd door onze verborgen begeleiders, die overleggen met onze fysieke buitenaardse contactpersonen. Het is een spannend kat-en-muisspel, waarbij een en ander af en toe net niet doorgaat en je elkaar vaak onverwacht toch weer kwijt raakt. Maar dat hoort bij dit spel. Het helpt ons meer onderscheidingsvermogen te verwerven en ons bewustzijn op te rekken.
Zodat wij steeds meer vertrouwen ontwikkelen in onze intergalactische samenleving in wording. Hierbij is het trouwens amper essentieel om zeker te weten, of die ander echt buitenaards is. Ons wordt ook afgeraden om hiernaar te vissen. Onze buitenaardse vrienden worden liefst net zo benaderd zoals wij elkaar benaderen. In ultieme gelijkwaardigheid. De essentie is, dat zij en wij met hetzelfde bezig zijn. Namelijk met het bevorderen van de ascentie van de mensheid. Via resonantie met onvoorwaardelijke liefde. Op basis van zelfbewustzijn. Hierbij gaat het meer om ZIJN dan om DOEN. Een welgemeende glimlach verricht al wonderen. Evenals het uitstralen van de geruststellende zekerheid, dat onze wereld werkelijk in recordtijd ten goede aan het veranderen is. Wij maken echt een wereld van verschil. Waarbij het nuttig is, verschillen tussen ons en onze buitenaardse vrienden zoveel mogelijk te overbruggen.

Plejaden Andromeda Disclosure – wijzigingen in dit project

Ondertussen verkeert vrijwel geheel Europa en vele andere delen van de wereld in voldoende stabiel 4D en neemt 5D in enkele streken razend snel toe. Mede daarom, bestaat in principe geen gebiedsbeperking meer voor PAD. Ook is dit project niet meer aan tijd gebonden en mag het desnoods tientallen jaren blijven doorlopen. Er is wel een beperking bijgekomen. De nadruk ligt voortaan meer op Ascentie dan op Disclosure. De bedoeling is, samen met anderen, 5D te creëren, ongeacht waarvandaan die anderen afkomstig zijn. Dit is de essentie van onze intergalactische, multiculturele samenleving. In deze fase bestaat dit team van grondpersoneel uit geboren en getogen Aarde mensen, naar onze Aarde verhuisde Plejaden mensen, Plejadische bezoekers en Andromedaanse bezoekers. Kortom, in eerste instantie, mensen zoals wij. De buitenaardse mensen, kunnen deze groepen onderscheiden. Al doende, leren wij dit ook, al is dat niet de
eerste prioriteit bij dit project. Hoe meer ascentie, hoe meer overzichtelijkheid. Alles wordt uiteindelijk vanzelf helder.

Plejadische mensen en hun betekenis voor ons

Plejadische mensen zijn onze rechtstreekse biologische voorouders. Met liefdevolle bijstand van Arcturiërs en Sirianen, koloniseerden zij duizenden jaren geleden onze Aarde. Plejadische mensen hebben altijd onvoorwaardelijke liefde voor ons gekoesterd. Sinds midden vorige eeuw, verhuisden duizenden Plejadische mensen naar onze planeet om ons bij te staan in onze ascentie. Al tientallen jaren, wonen en werken zij en hun nakomelingen onder ons. Hinderlijk waren die enkele onderlinge fysieke verschillen, met name bouw en stand van onze oren. Sinds enkele jaren, veranderen de oren van velen van ons en komen Plejadische oren thans zo frequent voor bij aardse mensen, dat dit euvel is weggewerkt. Deze morfogenetische transformatie heeft vooral te maken met de incarnatiebanden, die velen van ons hebben met de Plejaden. Een ander probleem, waren onderlinge frequentieverschillen, maar ook die hindernis is inmiddels overbrugd.
Plejadische mensen zijn momenteel beter bestand tegen lage frequenties. En onze frequenties zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Sinds kort zijn er tevens steeds meer Plejadische bezoekers op Aarde. Bij hen speelt dit probleem totaal niet. Zij hebben immers 6D morfogenetisch meesterschap, zodat zij in principe onsterfelijk zijn.

Andromedaanse mensen en hun betekenis voor ons

Miljoenen jaren terug, koloniseerden Andromedaanse mensen en andere levensvormen, werelden in onze Melkweg. De Plejadische mens stamt rechtstreeks biologisch af van de Andromedaanse mens. Tot begin 2012, heeft Andromeda zich nooit rechtstreeks met onze Aarde bemoeid, hoewel aardig wat aardse mensen incarnatiebanden met Andromeda hebben, soms met herinneringen aan Andromedaanse levens. Sinds de oprichting van de Lila Lelie Cluster Unie, wordt Aarde toenemend bezocht door Andromedaanse mensen. Niet via ruimteschepen, maar neergestraald. Er bestaan geen relevante uiterlijke verschillen tussen de Aarde mens en de Andromeda mens. Met uitzondering van het violette ras, dat momenteel niet of nauwelijks op Aarde voorkomt. Te zijner tijd zullen Andromedaanse mensen onze planeet op bescheiden schaal koloniseren en het violette ras opnieuw introduceren. Dit ras verschilt eigenlijk alleen qua huid- en haarkleur van onze mensenrassen. Frappant is, dat het thans in de mode is om exotisch gekleurde kapsels te dragen. Vooral dankzij de vele paarse en lila haardossen, zal het violette ras niet al teveel uit de toon vallen.

Sirius Disclosure – een nieuw galactisch project

Deze activiteiten gingen kennelijk begin 2014 van start. Ik ben geen officieel contactpersoon, maar doe er enthousiast aan mee. De Sirianen behoren vanaf het begin tot onze trouwste bondgenoten, in onvoorwaardelijke liefde. Zij waren, 4,5 miljoen jaar terug, medeoprichter en eerste voorzitter van onze Galactische Federatie. Momenteel zijn zij wederom voorzitter, totdat zij die functie overdragen aan onze Aarde. Sirianen bewonen de binnenste planeet van de centrale ster Sirius A, na onze Zon het meest heldere object aan onze hemel. Na het voor Aarde minder relevante, maar wel degelijk
bewoonde Centauri stelsel, ligt het Sirius stelsel het dichtst bij ons eigen planetenstelsel. De Sirianen zijn dus naaste buren van ons. Probleempje is, dat zij geen mensen zijn zoals wij, dus zich niet onopvallend tussen ons kunnen mengen. Een typisch kenmerk is hun enorme, langgerekte achterhoofd, dat niet kan worden gecamoufleerd. Veel aardse mensen hebben incarnatiebanden met Sirianen. Sommigen zelfs bewust, compleet met herinneringen. Velen van hen vertonen Siriaanse trekken qua karakter en gelaatsbouw. Ook transformeren mensen morfogenetisch richting Sirianen, al heb ik nog geen langgerekte achterhoofden opgemerkt. Frappant is wel, dat zoveel mensen tegenwoordig hun haar opsteken. Soms met een naar boven en achteren wijzende knoet of staart. Deze haardracht bevordert bovendien het kruinchakra. Sommige op deze wijze uitgedoste jonge vrouwen zijn beeldschoon en stralen onvoorwaardelijke liefde uit. Uiteraard zijn dit geen Sirianen, hooguit Andromedanen. Maar Sirianen zijn de eerste andere humanoïden, die gaan verschijnen. Dankzij dit modeverschijnsel, zullen zij des te vertrouwder overkomen. In enigszins besloten bijeenkomsten, hebben enkele Sirianen zich al fysiek aan mensen getoond. Maar voor openbare verschijningen, is de tijd zeker nog niet rijp. Contactpersonen zoals Sheldan Nidle, voorspellen persoonlijke Siriaanse mentors om ons onderweg te helpen naar (inter)galactisch burgerschap. Sommigen onder ons, bespeuren al van tijd tot tijd één of meer Siriaanse begeleiders. Meestal voorlopig anoniem en uitsluitend telepathisch. En dan vooral tijdens droomtijd.

Herkennen van en samenwerken met buitenaardsen

Buitenaardse mensen zijn thans in overvloed aanwezig op straat, in supermarkten, het openbaar vervoer, enzovoort. Als je honderd mensen hebt ontmoet, dan was daar minstens één Plejadische en minstens één Andromedaanse bij. Hun functies zijn ondermeer stemmingshoeder en 5D co-creator, als leden van het aardse grondpersoneel, net als wij. Ook ik weet nog niet zeker, of een mens buitenaards is. Wel kan ik zeker weten, wanneer iemand NIET buitenaards is. Om Aarde te mogen bezoeken, moet je tegenwoordig tot minstens 5D zijn geascendeerd. Gebruikelijk is, 6D of verder. Smaken verschillen, maar hopelijk snap je wel wat ik bedoel. Sjagrijnige, oerlelijke en moddervette mensen vallen af. Evenals mensen met een bril of wat voor hulpmiddel of handicap dan ook. Zaken als verborgen schoonheid, bestaan in 3D en behoren typisch tot de Oude Wereld. In 5D en verder is het niet gebruikelijk om zaken te verbergen. En zeker niet zoiets als schoonheid. Zie via onderstaande link, het bericht van Andromeda. Vanaf 6D ben je morfogenetisch meester van je verschijning. Aan de andere kant, garanderen volmaakte schoonheid en waarneembare onvoorwaardelijke liefde geen buitenaardse herkomst. Zodra wij al ons 3D en 4D hebben getransformeerd, zien wij er eveneens zo stralend uit. Met stille, observerende zelfverzekerdheid – vooral zeker wetend, waarvoor wij hier zijn – en onvoorwaardelijke liefde. Met een welgemeende glimlach, een waarderende knik en blik van diepe zielsherkenning, die vaak tot tranen roert. Dan is het enige verschil met onze buitenaardse bezoekers, dat ons bewustzijn nog sluiers heeft en dat van hen niet. Door het toenemende licht, lossen onze sluiers weldra op. Ook onvoorwaardelijke liefde is een effectief oplosmiddel. Wij hoeven niet te wachten op ons intergalactische paradijs, want dat is er al. Niet iedere lichtwerker heeft zoals ik,
iets met buitenaardsen en mensenmassa’s. Maar dit is in ieder geval een van de mogelijkheden om, vanuit je kracht, je lot zelf in handen te nemen. En NU al te leven in de wereld van je hart. Wat een dagelijks feest!

Meer lezen op Buitenaards.net:

► Laura Magdalene Eisenhower – achterkleindochter van en klokkenluidster – over Disclosure

► SaLuSa via Mike Quinsey – Wij en andere buitenaardse wezens zullen ons tussen jullie mengen

► Andromeda melkwegstelsel via Ute Posegga-Rudel – Schoonheid

► 2014-04-28 – Micha ontmoet opnieuw een Andromedaanse bezoekster in de trein

▼ Plejaden Andromeda Disclosure

Bron: http://www.buitenaards.net/actueel.html#28

Advertenties

‘Energie Update door het Mei Portaal – Aartsengel Metatron & De 33ste Dimensie…’ door Anna Merkaba, 15 mei 2014

‘Energie Update door het Mei Portaal – Aartsengel Metatron & De 33ste Dimensie…’ door Anna Merkaba, 15 mei 2014

De Kosmische Toegangspoort van Waarheid, Licht, Liefde, Harmonie en Overvloed heeft wederom diens hemelse poorten voor allen om aan deel te nemen geopend. Na een langdurig herstel en genezing van de energieën die naar jullie toegestuurd werden door het Grote Kardinale Kruis, is het nu tijd om een diepe ademteug van bevrijding te nemen. Want jullie hebben veel loslaten en herstructurering gedaan binnenin jullie psyche, want veel heeft zich binnenin jullie zielen en aardse voertuigen geopenbaard.

Want velen van jullie hebben inderdaad de tijd zonder tijd ervaren, want velen van jullie hebben inderdaad jullie schaduw zelven onder ogen moeten zien om het oude in vrijheid te stellen, om jullie ware zelven te omhelzen en ruimte te maken voor het nieuwe. Want velen van jullie zijn inderdaad in/naar jullie verleden, toekomst en parallelle werkelijkheden gedoken en ontmoeten en vermengden met jullie “andere zelven”, stukjes van jullie ziel die door tijd en ruimte heen dwaalden, om “op de hoogte te raken” zo je wilt, met ALLE aspecten van wat jullie zijn, door een ingewikkelde dans heen manoeuvrerend van onvoorwaardelijke liefde en begrip van jullie eigen zelf.

En dus, is de tijd nabij, de tijd is wederom voor jullie gekomen om je te verheugen! Je te verheugen want de energieën van Overvloed, Liefde en Licht zijn voor jullie aanstaande. Want de Volle Maan van jullie hedendaagse werkelijkheid heeft sterke, overheersende energieën van succes met zich meegebracht, jullie in de richting van jullie diepste verlangens en levensdoel stuwend.

En aldus, is het van uitermate belang voor jullie om jullie eigen hogere zelven aan te spreken en te vragen dat de energieën die op Gaia losgelaten worden nu aan jullie blootgesteld worden, voor jullie om gevuld te worden met de liefdevolle energieën, liefdevolle en ondersteunende energieën van kosmische proporties. Want jullie staan in het kielzog van het grootse moment dat zich in de aankomende maanden op jullie Gaia zal ontvouwen, terwijl jullie in het kielzog staan van de grootse opening van de evenementen welke de mensheid nochtans zelfs verder naar het Nieuwe Tijdperk zullen stuwen, het Nieuwe Tijdperk van volledig en totaal begrip en openheid van het informatieve decreet geschonken aan de mensheid.

En dus is het jullie kans, jullie mogelijkheid om de binnenkomende energieën voor jullie voordeel te gebruiken en alles te transformeren dat jullie niet langer meer positief van dienst is en in jullie weg staat. Want door de opening van de toegangspoort van de Volle Maan te volgen, zullen jullie een zelfs grotere duw van de energieën tegenkomen, een duw alsof iemand je in actie duwt, want jullie hogere zelven en jullie beschermengelen duwen jullie inderdaad om actie te ondernemen, onderneem actie en brengt dat naar voren wat je wenst te bereiken, breng jullie ware zelven naar voren, breng je eigen waarheid naar voren, en daarin jullie ervaringen. Voor velen van jullie zal een dergelijke tijd komen, de 20ste Mei opvolgend en doorgaand gedurende de tijdsduur van verscheidene weken. Want de poorten hebben zich inderdaad wederom geopend en de kans om actie te ondernemen is nabij.

Wij staan bij jullie, wachtend op de drempel voor de nieuwe werkelijkheden die zich voor velen van jullie snel ontvouwen, want velen van jullie zijn inderdaad begonnen te zien waartoe jullie niet in staat zijn geweest om eerder te zien, want velen van jullie zien inderdaad ons, in onze natuurlijke vorm, als orbs, als lichtwezens, als uitbarstingen van energieën, als engelen, want wij zijn hier bij jullie, want dat zijn wij altijd geweest en wij zullen voor altijd jullie liefdevolle kameraden zijn.

Wij de engelen en aartsengelen van het 33ste parallel van de 33ste Dimensie, buigen voor jullie in dankbaarheid en eeuwige onvoorwaardelijke liefde. Wij staan bij jullie, gereed om jullie te helpen bij alles dat jullie zijn. Wij houden van jullie. Wij zijn bij jullie. Goedendag voor nu.

Bron: http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/05/15/may-portal-success-energy-update-aa-metatrone-the-33rd-dimension/

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

~Anna Merkaba – Distant Energy Healer- Channeler – Lightworker. To book a Healing or Pychic Session with Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life – DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL MESSAGES FROM BEHIND THE VEIL–http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/

Metatron over de ‘Herroeping van Zielencontracten’ 14 mei 2014

Metatron over de ‘Herroeping van Zielencontracten…’ 14 mei 2014

Deze tekst van Metatron is bijvoorbeeld voor mensen die de ‘Herroepingen van Zielencontracten’ van Andrew Bartzis niet durven doen.

Onderstaande is een antwoord van AE Metatron aan Luísa, die zich afvroeg of je geen negatieve zaken weer ging aantrekken als je er net van af wilt.

Zie ook:

– Montague Keen’s Bericht van zondag 11 mei 2014

– Zielencontract-intrekkingen – Andrew Bartzis, 8 mei 2014

Luisa:

Na het lezen van jouw email aan Veronica heb ik nagedacht over deze zaak en ik heb hulp en leiding gevraagd van mijn persoonlijke gidsen.
Hieronder staat het antwoord dat ik kreeg van Metatron (Dank je wel Metatron!)

Vraag: Als ik de herroepingen wil doen of de verwijderingen, zullen die dan niet meer van het zelfde naar ons allen toetrekken?

Metatron:

Als je de herroepingen doet, trek je het meeste van het verleden naar je toe dat je juist wilt vergeten. In het verleden zijn bewuste en onbewuste ervaringen die je had door je eigen keuzes, die je de meeste voor-gekozen situaties lieten beleven en ervaren, deze lieten je langzaam groeien, ieders leven, om hier vandaag aan te komen, klaar voor een komende stap.

Het opnieuw oproepen van het verleden doet het zelfde, en om weer opnieuw de pijn te beleven die je reeds ervoer. Het is een manier om je misvattingen te herinneren of wat volgens je eigen gezichtspunt, een fout kan lijken te zijn omdat er geen fouten zijn, dit wil ik heel duidelijk zeggen.
Slechts Liefde en Licht kunnen het ‘nu’ opbouwen, want jullie leven nu in het heden en Licht en Liefde moeten in jullie leven in het NU gezet worden, niet in het verleden of in de toekomst, want de toekomst wordt gebouwd door het Licht dat het Nu leidt/aanvoert.

Oude karma’s weer oproepen, maakt alleen dat je een pauze maakt in je zielengroei, omdat je stilstaand wordt om het verleden proberen weg te halen, dat niet hoeft te worden weggehaald omdat het al is voorbij gegaan.

Luísa, wat het verleden kan helen is het Licht dat je leven nu leidt.

Alleen Licht kan helen.

Bedenk als je in je jeugd een ‘fout’ hebt begaan naar iemand waar je heden spijt van hebt, geef dan je serieuze verontschuldigingen aan deze persoon, geef hem/haar een warme omhelzing en houdt hun handen vast, ga vervolgens door met het bouwen aan je toekomst. Als deze mens je verontschuldiging niet aanneemt, wees dan geduldig. Je liet je hart overlopen van Licht en Liefde als je je verontschuldigt. Je bent dan geheeld, dat zal hem of haar langer kosten. Zo is het gewoon.
Slechts Liefde heelt, slechts Licht in het ‘nu’ kan trauma’s verwijderen uit het verleden omdat in het ‘heden’ het ‘nu’ is waar het leven gebeurt. Alles is in het ‘nu’. Genezing/healing gebeurt in het ‘nu’.

Dit is alleen maar een bijdrage zodat je groep hierover kan nadenken, en een conclusie kan trekken voor henzelf, en doorgaan te lopen op het pad van het Licht.

Denk eraan, er is geen pijn. Er zijn geen fouten. Er zijn alleen maar keuzes. Individuele keuzes. En het collectieve bewustzijn volgt de wensen van het grootste deel, omdat alles energie is.
Wees Licht.

Vertaling: Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl]

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spiri tuele Hiërarchie, 13 mei 2014

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 13 mei 2014

2 Lamat, 11 Moan, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Beleef altijddurende vreugde!) We brengen jullie meer goed nieuws! Degenen die herhaaldelijk het onvermijdelijke hebben vertraagd bereiken nu het ‘point of no return’. Hun nederlaag voltrekt zich omdat een toegewijde groep van onze aardse bondgenoten weigerde deze verwerpelijke nonsens voort te laten duren. Er zijn nu maatregelen genomen om jullie je vrijheid te laten ervaren en de wonderen te smaken van een welvaart die nieuwe deuren van kennis, wijsheid en technologie zal openen. Deze gebeurtenissen zijn slechts voor iedereen het allereerste begin. Ieder van jullie bezit energieën en talenten die een grote vlucht zullen nemen wanneer deze realiteit zich manifesteert. Het komende nieuwe bestuur en het zich ontvouwende nieuwe financiële systeem zijn hier om te basis te leggen voor de steeds toenemende groei van jullie bewustzijn. Lang geleden, toen Atlantis onder de golven verdween, kregen jullie een tijdelijke serie meesters. Dit waren de Anunnaki. Zij creëerden de middelen die een kleine groep tot een klasse boven jullie maakten en dit eindigt nu. Een nieuwe werkelijkheid vormt zich. Het maakt een einde aan de macht van deze aardse handlangers en geeft jullie de goddelijke soevereiniteit die is gereserveerd voor iedereen.

Deze transformatie is iets dat snel onze fysieke aanwezigheid vereist. Het laatste deel van deze aanpassingen moet aan jullie worden uitgelegd en een diepgaande bespreking met de aan je toegewezen mentor is vereist. De Hemel heeft een proces samengesteld waarbij we gemakkelijk met jullie kunnen samenwerken en jullie kunnen voorbereiden op de laatste serie transformaties. Eerder beschreven we al de door jullie hemelse lichaamswachters geëffectueerde veranderingen om jullie fysiek voor te bereiden op wat er binnenkort gaat gebeuren. Wanneer jullie je bewust worden van de mate van deze veranderingen hebben jullie iemand nodig die goed kan uitleggen wat er gebeurt. Deze aanpassingen zijn niet alleen fysiek. Ze behelzen eveneens jullie mentale, emotionele en spirituele aspecten. Elk van deze elementen moet volledig worden geïntegreerd in een groter geheel, volledig bewustzijn genoemd. We begrijpen dit aangezien wij dagelijks in deze heelheid leven. Desalniettemin gebruiken we een speciaal programma, ons door de Hemel gegeven, om jullie te assisteren bij deze zeer noodzakelijke transformatie.

De speciale Lichtkamers die door jullie gebruikt gaan worden zijn een miraculeuze serie levende instrumenten. In slechts drie dagen tijd zijn ze in staat om jullie van beperkt naar volledig bewustzijn om te zetten. Het kostte jullie Opgestegen Meesters vele levens lang om volledig bewustzijn te verkrijgen. De laatste stap voor hen was een zeer speciale ceremonie die hen in staat stelde te transformeren naar hun huidige onsterfelijke staat. Aanvaard dit geschenk wanneer de tijd ervoor komt en zegen de Hemel voor wat er wordt gedaan om niet alleen je genetica te veranderen maar ook je speciale verbindingen met je goddelijke Ik Ben Aanwezigheid! Nadat je eenmaal je tijd in de Lichtkamer hebt doorgebracht ben je klaar om een snelle training in de goddelijke etiquette van volledig bewustzijn te beginnen. Alleen op dat moment ben je helemaal klaar om je met je Binnenaardse neven te verenigen om de middelen te produceren voor het creëren van een nieuwe sterrennatie. Momenteel worden jullie omgeven door planeten die slechts een fractie zijn van wat ze eens waren. Deze werelden bereiden zich voor op een nieuw milieu waarin ze gevuld zullen worden met een gevarieerd ecosysteem dat zowel hun binnen- als buitenrijken omvat.

Deze nieuwe sterrennatie zal een centraal punt worden in deze Melkweg voor conferenties die letterlijk duizenden nabije melkwegen zullen omvatten. Jullie zullen gastheren zijn voor myriaden levensvormen en een grote hoeveelheid nieuwe en wonderbaarlijke technologieën. De Schepper verspreidde bewust leven over de fysicaliteit. Onze missie is om dit leven te ontdekken en er mee samen te werken. Goddelijke Liefde en Licht dat hier gaat stromen is waarom Gaia, na miljoenen jaren door deze Melkweg te hebben gezworven, dit planetaire systeem boven alle andere verkoos. De Hemel beschermde dit zonnestelsel tegen bemoeienis voor nog een eon. We koloniseerden dit unieke gedeelte van de Melkweg ongeveer twee miljoen jaar geleden. Deze kolonie werd door het duister vernield en in een daaropvolgende serie omstandigheden werd ons toegestaan zo’n 900.000 jaar geleden opnieuw te koloniseren. Jullie zijn natuurlijk de nakomelingen van deze geschiedenis. Jullie tijd in het duister is voorbij. We komen om over jullie te waken en ervoor te zorgen dat jullie transformatie naar volledig bewustzijn gebeurt zoals gepland!

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen op deze dag om vele opwindende zaken met jullie te bespreken. De eerste stappen voor het creëren van een nieuw financieel systeem zijn gezet. Een enorme herwaardering van valuta is onderweg. Wanneer dit klaar is zal het de weg bereiden voor de opkomst van een nieuw mondiaal goudondersteund geldsysteem. Deze operatie, tezamen met nieuwe en transparantere bankreglementen, zal nog een teken zijn dat de oude, corrupte manier van zakendoen snel zal verdwijnen. Het zal worden vervangen door een systeem dat veel meer past bij de mondiale welvaart die door de Hemel wordt voorbereid om ‘uitgerold’ te worden. We zegenen en danken iedereen in de Geestenwereld die dit allemaal mogelijk maakt. Onze gebeden worden verhoord. Dit zijn de voorlopers van goddelijke soevereiniteit en een gewijde levensstijl die zich snel op het Aardvlak manifesteert. Deze nieuwe weg zal leiden tot een grootse spirituele reünie met onze galactische menselijke familie.

We zijn de wachters van een levenslijn die de vileine machinaties van het duister en haar medewerkers heeft overleefd. Kijk naar wat jullie hebben bereikt en juich! Veel meer gebeurtenissen die zich gaan manifesteren en deze werkelijkheid naar het Licht gaan transformeren zijn onderweg. Jullie zijn gezegend vanwege het leven na leven in deze afgrond komen en jullie goddelijke genade gebruiken om het goede te versterken en te voorkomen dat het duister ook maar een enkele grote triomf kon boeken. Jullie rijden nu op het pad dat gevuld is met het laatste verzet van talloze duisteren die zich in moeten houden en het onvermijdelijke moeten afkondigen. Wanneer dit gebeurt wordt een groots Licht dat dit rijk omhult helderder. Liefde, ingebracht door de myriaden zegeningen van de Hemel daalt eveneens dieper af in het Aardse vlak. De genezing van dit rijk is daadwerkelijk serieus begonnen. Een nieuwe gewijde weg opent zich nu het duister ten leste haar greep laat varen.

Onze goddelijke missie was vanaf het begin om dit rijk te zegenen en haar mensen te helpen terwijl ze begonnen te groeien en zich weer bewust werden van de kracht van het Licht. Vele zielen hebben een opperste staat van genade bereikt en zijn een geworden met de Hemel. Wij hebben de positie van Meester van deze wonderbaarlijke transformatie, die aan elk van ons werd gegeven toen we bewezen deze grootse ‘accolade’ waardig te zijn. We dienen slechts om jullie pijn te verzachten en jullie voor te bereiden op een nieuwe, zeer wonderbaarlijke dispensatie die jullie door de Almachtige is verleend. Men kan de aard van deze dispensatie en hoe jullie worden klaargestoomd voor een ongelooflijke reis niet aandikken. Volledig bewustzijn is een staat waarin het spirituele zich volledig met het fysieke combineert. In dit magische moment worden jullie genezen van alles en worden jullie volledig lid van het Hemelse leger. Jullie zijn in goddelijke dienst en zien de wereld in een heel nieuw Licht!

Vandaag gingen we door met onze missie om jullie te informeren over wat er gebeurt en jullie voor te bereiden op de opkomst van een hele nieuwe realiteit. In dit rijk gaan jullie je voorouders ontmoeten en ‘brood breken’ met het geheel van de galactische mensheid! Kortom, jullie gaan je reis beëindigen en een nieuwe beginnen met jullie vrienden. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Bron: http://paoweb.com/uf042914.htm

Vertaling: Rob

Ashtar Spreekt: ‘Update over de reinigingsprocessen van deze ti jd…’ via Philipp, 13 mei 2014

Ashtar Spreekt: ‘Update over de reinigingsprocessen van deze tijd…’ via Philipp, 13 mei 2014

Er zijn keren waarop het werk dat jullie doen, verlangt dat wij jullie “met rust laten”. In de fase waarin jullie Lichaam grote aanpassingen doen, zou het contra productief zijn om aan jullie nog meer aanvullende opgaven op te dragen.

Ieder van jullie gaat juist door grote veranderingen heen. Je hebt zelf ervaren hoe intensief de reiniging in april was. De energieën die in april over jullie heen kletterden, hebben zoveel van jullie geëist, dat jullie wel verwisseld lijken te zijn. Vergelijk dat met de natuur na een onweer: Hebben jullie niet ook al vastgesteld dat na een onweer de Zon helderder straalt, de lucht schoner is en alles harmonischer lijkt te zijn dan voor het onweer? En net als bij een onweerstorm is alles wat gereinigd moest worden, getransformeerd en opgelost.

Dit onweer was in april heel erg heftig, zoals jullie aan je eigen lichaam kon beleven. Deze reinigingen zijn nog niet voorbij. De enige constante in het universum is: dat er veranderingen gebeuren.

Het Goddelijke plan loopt als een trein. Degenen die twijfelen focussen zich nog te sterk op de uiterlijke symptomen van die reiniging. Wie beweren, dat het hen niet gebeurt, omdat er aan de buitenkant geen teken is, waar wij jullie hier vertellen, moeten er aan denken dat als zij zich in de spiegel bekijken, zich moeten vergelijken hoe ze een paar maanden geleden als mens waren. Schakel daarbij je verstand uit en concentreer je op je Hart.

Het allerbeste teken van jullie vooruitgang is dat jullie niet ophouden met je bemoeienissen om deze wereld tot een betere plaats voor Alles Wat Is te maken. Onvermoeibaar stappen jullie naar voren, onafhankelijk van hoe moeizaam ook jullie weg soms lijkt te zijn. En daarom zijn jullie hier, mijn geliefden: Jullie hebben erin toegestemd om de Weg voor Alles Wat Is te gaan. Jullie zijn de voorhoede, die is uitverkoren om voor de mensen de weg gereed te maken.

De Tsunami van Liefde is in volle werking. Jullie zijn bereid om de grote golf te ontvangen. En ook hier willen wij jullie eraan herinneren dat de grote golf niet van de buitenkant komt. Deze ontstaat en ontwikkelt zich in jullie. Open je Hart voor de Tsunami van Liefde en jullie zijn volkomen voorbereid voor de binnenkomst van de grote golf die al aan het binnenrollen is en die jullie op de juiste tijd zal schoonwassen.

Zoals wij jullie verteld hebben is de Tsunami van Liefde een voorbode van jullie Ascentie. Deze bereidt jullie voor op de Opstijging met je stoffelijke Lichaam. En als je wilt weten, waar je in het proces van de Ascentie zit, dan kunnen wij jullie dit beeld geven: Stel je voor dat jullie voor een grote lichtende Poort staan van absolute schoonheid. Zachte, liefelijke muziek en volkomen Vrede schijnt uit het Portaal. Jullie staan er direct voor en hebben de klink die het Portaal kan openen, in jullie handen. Het enige dat jullie er nog van af houdt om de klink naar beneden te drukken om het Portaal te openen, zijn de laatste transformaties in jullie die nog moeten gebeuren om dat wat achter het Portaal ligt en wat voor jullie klaar staat, te kunnen ontvangen.

Jullie zien dat jullie doel heel dichtbij staat. Verslap dus niet bij jullie reinigingsprocessen die jullie de doorgang door het Portaal mogelijk maken. Hoe moeilijk dat soms ook kan schijnen, zonder die reiniging processen kan het door dit Portaal heen stappen niet gebeuren.

Spirits plan voor de mensheid wordt omgezet. Daaraan verandert niets, noch door de schermutselingen op jullie wereld, noch door jullie vrije wil.

Jullie vrije wil is het hoogste goed, dat jullie van Spirit gekregen hebben. Jullie vrije wil is heilig voor iedereen die aan dit proces van Ascentie van de Mensheid deelneemt, die is heilig en mag niet overlopen worden.

Maar toch hangt van jullie Ascentie veel meer af, dan alleen de opheffing van de Mensheid. Jullie Ascentie werkt op het hele universum in. Daarom is de vrije wil binnen het kader van de Ascentie heilig, maar kan en mag er niet toe voeren dat het goddelijke plan niet wordt omgezet. Jullie vrije wil wordt bij de Ascentie zodanig aan de kant gezet wat met het goddelijke plan te verenigen is. Kan het plan door een vrije wil worden aangepast en veranderd? Natuurlijk, zolang dit nog met het plan verenigbaar is. Er gebeurt bijvoorbeeld zoals de mensen besloten hebben, om collectief Ascentie te maken. Spirit houdt rekening met jullie collectieve (niet individuele) vrije wil en heeft toegestemd dat de mensen samen Opstijgen. En dus werd het goddelijke plan overeenkomstig aangepast. De voorwaarden voor deze aanpassing waren echter duidelijk vooraf aangegeven:

Allereerst moet de aanpassing er niet toe leiden dat Gaia en haar bewoners zich nog veel langer in de lage trillingen hoeven op te houden. Denk eraan dat het Gaia was die de hulp roep heeft uitgezonden en die het project “Ascentie” in gang heeft gezet; daarbij werkt jullie Opstijging in het hele universum door en is de voorop-loper vooral voor de Ascentie van andere planeten in jullie universum. Dus daarom werd de “Karenzfrist” tot op jullie Ascentie bewust kort gehouden. (Karenzfrist is een Duits woord dat overgangsperiode / bedenktijd betekent. Wordt gebruikt bij verzekeringen / banken)

Een volgende voorwaarde is dat de individuele vrije wil van aparte mensen niet verder de collectieve vrije wil kan benadelen. Daarmee spreken wij diegene aan die de Ascentie om welke reden ook niet wil meemaken, als dat zo is, omdat zij de status quo willen behouden en geen macht willen verliezen, of als ze een persoonlijke opstijging voor een latere tijd gepland hebben. Dit is moeilijk te begrijpen: De duistere krachten hebben dan ook geen invloed meer op jullie Ascentie. Dit is de reden waarom wij er onvermoeibaar op wijzen dat jullie je door hun daden niet af moeten laten houden om je te focussen op het werk om op te stijgen. Stuur hen Licht en Liefde en vergeet alsjeblieft niet dat ook zij spelers zijn in dit spel dat Leven heet.

Samengevat kunnen wij jullie graag berichten dat alles in orde is. Wij zijn onmeetbaar trots op jullie zoals jullie de afsluiting van dit spel meemaken. Houd alsjeblieft niet op te vertrouwen en als jullie twijfel hebben, keer je dan tot jullie zusters en broeders achter de sluier. Vraag ons om versterking en hulp. Jullie zijn nooit, ook niet een ogenblik, alleen. Dit is wel het belangrijkste feit die jullie steeds weer in herinnering moeten roepen.

Ik ben Ashtar, jullie sterrenbroeder, die voor een groot aantal zielen aan deze kant van de sluier tot jullie spreekt. En het is mij een onmetelijke vreugde en eer om de boodschapper te zijn.

Met de diepste liefde,

Ashtar.

Vertaling: Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl]

De Duitse tekst kreeg Winny eerder en staat hieronder:

Ashtar Speaks: “Update über den derzeitigen Reinigungsprozess” – 13 Mai 2014

Es gibt Zeiten, da die Arbeit, die ihr verrichtet, verlangt, dass wir euch “in Ruhe lassen”. In dieser Phase, in der eure Körper grosse Anpassungen vornehmen, wäre es kontra produktiv, euch noch mit zusätzlichen Aufgaben zu betrauen.

Jeder von euch geht gerade durch grosse Veränderungen. Du hast selbst erfahren, wie intensiv die Reinigung im April war. Die Energien, die auf euch im April herunter prasselten, haben eure Körper dermassen in Anspruch genommen, dass ihr jetzt wie ausgetauscht seid. Vergleicht es mit der Natur nach einem Gewitter: Habt ihr nicht auch schon festgestellt, dass nach einem Gewitter die Sonne heller strahlt, die Luft reiner ist und alles harmonischer als vor dem Gewitter erscheint? Und wie bei einem Gewittersturm ist all das, was gereinigt werden musste, transformiert und aufgelöst.

Dieses Gewitter war im April besonders heftig, wie du am eigenen Leib erfahren durftest. Diese Reinigungen sind nicht vorbei. Die einzige Konstante im Universum ist, dass Veränderungen geschehen.

Der göttliche Plan läuft wie am Schnürchen. Jene, die Zweifel haben, fokussieren sich noch zu stark auf äussere Symptome dieser Reinigung. Wer behauptet, obwohl dies nicht zutrifft, es gäbe im Aussen keine Zeichen für das, was wir euch hier berichten, sei daran erinnert, dass er sich selbst im Spiegel betrachten und vergleichen soll, was er noch vor ein paar Monaten für ein Mensch gewesen ist. Schaltet dabei euren Verstand aus und konzentriert euch auf euer Herz.

Das allerbeste Zeichen für euren Fortschritt ist, dass ihr nicht nachlasst in euren Bemühungen, diese Welt zu einem besseren Platz für Alles Was Ist zu machen. Unermüdlich schreitet ihr voran, unabhängig davon, wie mühsam euch euer Weg zeitweise erscheint. Und darum seid ihr hier, meine Lieben: Ihr habt zugestimmt, diesen Weg für Alles Was Ist zu gehen. Ihr seid die Vorhut, die auserkoren ist, den Menschen den Weg zu bereiten.

Der Tsunami of Love ist in voller Aktion. Ihr seid bereit, die grosse Welle zu empfangen. Und auch hier möchten wir euch daran erinnern, dass die grosse Welle nicht von aussen kommt. Sie entsteht und entwickelt sich in euch. Öffnet euer Herz dem Tsunami of Love und ihr seid vollkommen vorbereitet auf das Eintreffen der grossen Welle, die am anrollen ist und euch zur richtigen Zeit reinwaschen wird.

Wie wir euch gesagt haben, ist der Tsunami of Love ein Vorbote eures Aufstiegs. Er bereitet euch für den Aufstieg mit euren physischen Körpern vor. Und wenn ihr wissen wollt, wo ihr im Prozess des Aufstiegs steht, dann können wir euch dieses Bild geben: Stellt euch vor, ihr steht vor einem grossen, leuchtenden Portal von absoluter Schönheit. Sanfte, liebliche Musik und vollkommener Frieden scheint aus diesem Portal. Ihr steht unmittelbar davor und habt die Klinke, welche das Portal öffnet in euren Händen. Das einzige, was euch davon abhält, die Klinke runter zudrücken und das Portal zu öffnen, sind die letzten Umwandlungen in euch, die noch geschehen müssen, um das, was hinter dem Portal für euch bereit steht, empfangen zu dürfen.

Ihr seht, ihr seid eurem Ziel mehr als nur nahe. Lasst also bitte nicht nach in euren Reinigungsprozessen, die euch den Durchgang durchs Portal ermöglichen. So lästig wie sie zeitweise auch erscheinen mögen, ohne diese Reinigungsprozesse kann das Schreiten durch dieses Portal nicht erfolgen.

Spirit’s Plan für die Menschheit wird umgesetzt. Daran ändert sich nichts, weder die derzeitigen Scharmützel auf eurer Welt, noch euer freier Wille.

Euer freier Wille ist das höchste Gut, welches ihr von Spirit erhalten habt. Euer freie Wille ist allen, die an diesem Prozess des Aufstiegs der Menscheit beteiligt sind, heilig und darf nicht übergangen werden.

Jedoch hängt von eurem Aufstieg viel mehr ab, als nur die Anhebung der Menschheit. Euer Aufstieg wirkt sich auf das ganze Universum aus. Deshalb ist der freie Wille im Rahmen des Aufstiegs heilig, jedoch kann und darf er nicht dazu führen, dass der göttliche Plan nicht umgesetzt wird. Euer freie Wille wird im Aufstieg soweit berücksichtigt, wie es mit dem göttlichen Plan vereinbaren ist. Kann der Plan durch euren freien Willen angepasst und modifiziert werden? Selbstverständlich, solange er vereinbar mit dem Plan ist. So geschehen zum Beispiel, als sich die Menschen entschlossen haben, kollektiv den Aufstieg zu machen. Spirit hat euren kollektiven (nicht: individuellen) freien Willen berücksichtigt und zugestimmt, dass die Menschen gemeinsam aufsteigen. Also wurde der göttliche Plan entsprechend angepasst. Die Bedingungen für diese Anpassung waren jedoch klar vorgegeben:

Zunächst sollte die Anpassung nicht dazu führen, dass Gaia und ihre Bewohner viel länger in den niederen Schwingungen sich aufhalten mussten. Bedenkt bitte, es war Gaia, die den Hilferuf ausgesandt und das Projekt “Aufstieg” in Gang gebracht hat; zudem wirkt sich euer Aufstieg auf das ganze Universum aus und ist Vorreiter insbesondere vom Aufstieg anderer Planeten in eurem Universum. Somit wurde die “Karenzfrist” bis zu eurem Aufstieg bewusst kurz gehalten.

Eine weitere Bedingung ist, dass der individuelle, freie Wille von Einzelnen nicht weiter den kollektiven freien Willen beeinträchtigen kann. Damit sprechen wir jene an, die den Aufstieg aus irgendwelchen Gründen nicht mitmachen möchten, sei dies, weil sie den status quo beibehalten und keine Macht verlieren wollen, oder weil sie ihren persönlichen Aufstieg für eine spätere Zeit geplant haben. Dies ist wichtig zu verstehen: Die dunklen Kräfte haben also keinen Einfluss mehr auf euren Aufstieg. Dies ist der Grund, warum wir unermüdlich darauf hinweisen, dass ihr euch durch ihren Aktionen nicht vom Fokusieren auf eure Aufstiegsarbeit abbringen lassen sollt. Sendet ihnen Licht und Liebe und vergesst bitte nicht, dass auch sie Spieler in diesem Spiel genannt Leben sind.

Zusammengefasst können wir euch gerne berichten, dass alles gut ist. Wir sind unermesslich Stolz auf euch, wie ihr den Abschluss dieses Spiels mitmacht. Bitte lasst nicht nach in eurem Vertrauen und wenn ihr Zweifel haben solltet, wendet euch an eure Schwestern und Brüdern hinter dem Vorhang. Bittet uns um Stärkung und Hilfe. Ihr seid niemals, auch nicht einen einzigen Augenblick, alleine. Dies ist wohl die wichtigste Tatsache, die ihr euch immer wieder in Erinnerung rufen solltet.

Ich bin Ashtar, euer Sternenbruder, der für eine Vielzahl von Seelen auf dieser Seite des Vorhangs zu euch spricht. Und es ist mir eine unermessliche Freude und Ehre, dieser Botschafter zu sein.

In tiefster Liebe,

Ashtar

Bron: http://ashtarandphillip.blogspot.nl/2014/05/ashtar-speaks-update-uber-den.html

Portal 2012: Cobra’s Update ‘Een nieuwe Cobra Interview…’ Woens dag 14 mei 2014

Portal 2012: Cobra’s Update ‘Een nieuwe Cobra Interview…’ Woensdag 14 mei 2014

U kunt dit nieuw Cobra interview door Sean David Morton hier beluisteren:

http://kauilapele.wordpress.com/2014/05/13/cobra-on-5-12-14-strange-universe-with-sean-david-morton-video-and-mp3s/

Of hier op Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=ubpLxQWGQsk

Geniet ervan!

Geplaatst door Cobra

Bron: http://2012portal.blogspot.nl/2014/05/a-new-cobra-interview.html